Tiešsaistes privātuma politika

Šo tiešsaistes privātuma politiku (tālāk tekstā – “Politika”) piemēro www.goodyear.eu (tālāk tekstā – “Vietne”).

Goodyear Baltic OÜ privātuma saistības

Uzņēmums Goodyear Tire & Rubber Company un tā saistītie uzņēmumi ciena personas privātumu un augstu vērtē vietņu apmeklētāju, klientu, piegādātāju un citu sadarbības partneru uzticību. Mēs tiecamies apstrādāt personas datus (kā noteikts tālāk) atbilstoši to valstu likumiem, kur veicam saimniecisko darbību. Kopš 2018. gada 25. maija Eiropas Savienībā tas ietver arī Vispārīgās datu aizsardzības regulas (tālāk tekstā – “VDAR”)[1] ievērošanu.

Neatkarīgi no Vietnes apmeklējuma brīža, Goodyear Baltic OÜ (tālāk tekstā arī – “Goodyear” vai “mēs”) apstrādās personas datus (kā noteikts tālāk). Šajā kontekstā Goodyear rīkosies kā pārzinis, t. i., persona, kas atbildīga par personas datu apstrādi, izlemjot, kāpēc un kā tiks apstrādāti šie personas dati.

Šīs Politikas nolūks ir pilnīgi pārredzami informēt un paskaidrot:

 • kāpēc un kā Goodyear vāc, apstrādā un glabā personas datus;
 • kādas ir personas datu “pārziņa” funkcijas; un
 • kādas ir jūsu tiesības un pienākumi saistībā ar šo apstrādi.

Definīcijas

Šīs Politikas nolūkiem tiek izmantotas šādas definīcijas:

personas dati” ir jebkura informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu[2];

apstrāde” ir jebkura ar personas datiem vai personas datu kopumu veikta darbība vai darbību kopums, ko veic ar vai bez automatizētiem līdzekļiem, piemēram, vākšana, reģistrācija, organizēšana, glabāšana, pielāgošana vai pārveidošana, atgūšana, aplūkošana, izmantošana, izpaušana, nosūtot, izplatot vai citādi darot tos pieejamus, saskaņošana vai kombinēšana, bloķēšana, dzēšana vai iznīcināšana; un darbības vārds “apstrādāt” ir attiecīgi jāinterpretē; un

apstrādātājs” ir fiziska vai juridiska persona, kas pārziņa vārdā apstrādā personas datus. Goodyear apstrādātāji var būt filiāles, saistītie uzņēmumi vai trešo personu piegādātāji un pakalpojumu sniedzēji. Goodyear vienmēr noslēgs datu apstrādes līgumu ar apstrādātāju, lai nodrošinātu personas datu apstrādi saskaņā ar VDAR.

Informācijas vākšana

Vākšanas metode

Pārlūkojot Vietni, daži personas dati tiek vākti vienkārši pārlūkošanas rezultātā.  Dažas Vietnes funkcijas tomēr var pieprasīt labprātīgi sniegt papildu personas datus Goodyear.

Vākto personas datu kategorijas

No Vietnes apmeklētājiem mēs vācam šādu informāciju:

 • IP adrese;
 • interneta pakalpojumu sniedzēja domēns;
 • pārlūkprogrammas tips un versija, operētājsistēma un platforma;
 • informācija par apmeklētajām lapām, pētītā informācija, Vietnē pavadītais laiks un cita statistika;
 • informācija par jūsu ieradumiem un izvēlēm.

Ja vēlaties piekļūt vai izmantot atsevišķas Vietnes funkcijas, mēs varam pieprasīt sniegt arī šādu papildu informāciju:

 • pamata identifikācijas informācija (piemēram, vārds, pasta/e-pasta adrese un tālruņa numurs);
 • ar Vietnes starpniecību aizpildītais kontaktpersonu veidlapu saturs;
 • finanšu informācija (piemēram, bankas konta rekvizīti);
 • tiešsaistes riepu garantijas reģistrācijas informācija un atsauces numuri;
 • automašīnas identifikācijas informācija (arī numura zīme, ciktāl to pieļauj piemērojamās tiesības);
 • pieteikšanās informācija; un
 • cita informācija, kura ir būtiska jebkurai mūsu veiktai aptaujai par Vietnes lietojumu.

Lūdzam ievērot, ka dažās valstīs automašīnas identifikācijas informāciju ir iespējams iegūt arī no publiski pieejamiem avotiem, kam mēs varam piekļūt, lai sasaistītu numura zīmi ar automašīnas identifikācijas informāciju.

Maksājumu apstrādi, arī debetkaršu un kredītkaršu maksājumu apstrādi, veic trešo pušu pakalpojumu sniedzēji, un Goodyear par Vietnē notikušajiem darījumiem neapstrādā un neglabā debetkaršu vai kredītkaršu informāciju.  

Sekas atteikumam sniegt personas datus

Jums nav nekādu juridisku pienākumu sniegt savus personas datus Goodyear. Lūdzam tomēr ievērot, ka dažos gadījumos atteikums sniegt personas datus vai pieņemt sīkfailus vai pārlūkprogrammas iestatījumu var ietekmēt pārlūkošanas pieredzi un liegt izmantot atsevišķas Vietnes funkcijas.

Tādēļ mēs, kad vien vāksim personas datus (piemēram, veidlapās), norādīsim, vai šo datu sniegšana ir obligāta (piemēram, ar zvaigznīti) un kādas būs sekas atteikumam sniegt pieprasītos datus.

Sīkfaili un citas līdzīgas tehnoloģijas

Mūsu Vietnē var tikt izmantoti sīkfaili vai tīmekļa informatori. Sīkfails ir teksta fails, ko iespējams ievietot jūsu datorā, ierīcē vai sistēmā, kad apmeklējat mūsu Vietni. Sīkfaili ļauj Goodyear labāk apkalpot Vietnes apmeklētājus, piedāvājot īpaši pielāgotu pieredzi. Tie ietver informāciju, kas tiek vākta no jūsu ierīces un nosūtīta atpakaļ Vietnei par katru secīgu apmeklējumu, lai laika gaitā atcerētos jūsu darbības un izvēles. Vāktā informācija nesatur jūsu vārdu un uzvārdu, adresi, tālruņa numuru vai e-pasta adresi.

Drošība

Ņemot vērā tehnikas līmeni, īstenošanas izmaksas un apstrādes raksturu, apmēru, kontekstu un nolūkus, kā arī dažādas iespējamības un smaguma pakāpes risku attiecībā uz fizisku personu tiesībām un brīvībām, Goodyear īsteno atbilstīgus piesardzības pasākumus, lai aizsargātu tā valdījumā esošos personas datus pret nozaudēšanu, ļaunprātīgu izmantošanu un neatļautu piekļuvi, pārveidošanu un iznīcināšanu un lai reaģētu uz šo personas datu ļaunprātīgu izmantošanu, nozaudēšanu vai neatļautu izmantošanu.

Goodyear vāktā informācija var tikt glabāta trešās personas datu glabāšanas sistēmās (skatiet sadaļu “Trešās personas saņēmēji” tālāk). Šajos gadījumos Goodyear arī pieprasīs šīm trešajām personām īstenot drošības praksi un sistēmas, lai garantētu šīs informācijas drošību.

Apstrādes nolūki un juridiskais pamats

Apstrādes nolūki

Goodyear un apstrādātāji, kas rīkojas Goodyear vārdā, izmanto personas datus, ko sniedzāt Goodyear, šādiem nolūkiem:  

 • lietotāja reģistrēšanai un pārvaldībai (piemēram, konta pārvaldība un atbildēšana uz jautājumiem);
 • pirkumu, maksājumu, atpakaļ atdoto preču, garantiju vai atlaižu apstrādei, reģistrācijai un izsekošanai;
 • izstrādājumu vai pakalpojumu pasūtīšanai;
 • Vietnes lietojuma apmēra noteikšanai (arī lietojuma statistikas sagatavošanai);
 • periodiskai reklāmas e-pastu nosūtīšanai par mūsu izstrādājumiem un īpašajiem piedāvājumiem ar informāciju, ko jūs vai uzņēmums, kam strādājat, varētu uzskatīt par interesantu, izmantojot jūsu norādīto e-pasta adresi (ja tāda ir);
 • jūsu uzaicināšanai piedalīties tiešsaistes pataujās;
 • viedokļa par izstrādājumiem un pakalpojumiem pieprasīšanai;
 • Vietnes uzlabošanai;
 • saziņai ar jums, atbildot uz pieprasījumu, kas saņemts no jums.

Jūsu tiešsaistē sniegtā riepu garantijas reģistrācijas informācija netiks izmantota tirgvedības nolūkiem. 

Apstrādes juridiskais pamats

Mēs nedrīkstam apstrādāt personas datus bez derīga juridiskā pamata. Tāpēc mēs apstrādāsim personas datus tikai tad, ja:

 • būsim ieguvuši jūsu iepriekšēju piekrišanu;
 • apstrāde ir nepieciešama, lai izpildītu mūsu līgumsaistības pret jums vai pēc jūsu pieprasījuma veiktu līguma noslēgšanai nepieciešamās darbības;
 • apstrāde ir nepieciešama, lai mēs izpildītu savus juridiskos vai regulatīvos pienākumus (piemēram, nodokļu vai grāmatvedības prasības); vai
 • apstrāde ir nepieciešama Goodyear leģitīmo interešu īstenošanai, un tai nav neatbilstošas ietekmes uz jūsu interesēm vai pamattiesībām un pamatbrīvībām. Lūdzu, ievērojiet, ka personas datu apstrādē ar šo pamatu mēs vienmēr tiecamies nodrošināt līdzsvaru starp savām leģitīmajām interesēm un jūsu privātumu.

Leģitīmu interešu piemēri:

 • gūt labumu no izmaksu ziņā efektīviem pakalpojumiem (piemēram, mēs varam izlemt datu apstrādei izmantot dažas ārēju piegādātāju piedāvātas platformas);
 • piedāvāt izstrādājumus un pakalpojumus saviem esošajiem vai iespējamiem klientiem;
 • labāk pārvaldīt un vadīt attiecības ar klientiem un viņu datus;
 • uzlabot klientiem sniegto pakalpojumu kvalitāti, ņemot vērā viņu izvēles par saziņas līdzekļiem (tālrunis, e-pasts utt.) un biežumu;
 • izvērtēt klientu ieinteresētību Goodyear izstrādājumos un gūt labāku izpratni par klientu mijiedarbību ar tirgvedības e-pastiem, tostarp veicot statistikas un citu izpēti un datu analīzi par e-pastu statusu (nav piegādāts, piegādāts, atvērts);
 • ļaut Goodyear piedāvāt klientiem īpaši pielāgotas reklāmas un piedāvājumus, lai Goodyear veiksmīgāk realizētu savus izstrādājumus;
 • pārdot jebkuru mūsu uzņēmuma vai tā aktīvu daļu, bet, ja principā visus mūsu aktīvus pārņem trešā persona, personas dati var būt daļa no pārdotajiem aktīviem;
 • novērst krāpšanu vai kriminālu darbību un mūsu izstrādājumu vai pakalpojumu, arī IT sistēmu, arhitektūras un tīklu drošības, ļaunprātīgu izmantošanu; un
 • sasniegt savus korporatīvās un sociālās atbildības mērķus.

Trešās personas saņēmēji

Mēs varam nosūtīt personas datus saviem darbiniekiem (ciktāl viņiem tas nepieciešams savu pienākumu izpildei) un citiem Goodyear grupas uzņēmumiem. Šie citi grupas uzņēmumi vai nu rīkosies kā vēl viens pārzinis (tad jūs saņemsiet atsevišķu paziņojumu par šo apstrādi), vai arī tikai apstrādās personas datus pārziņa vārdā un pēc pārziņa pieprasījuma (tādējādi rīkojoties kā apstrādātājs).

Turklāt mēs varam arī nosūtīt personas datus trešās personas apstrādātājiem ārpus Goodyear grupas iepriekš minētajiem nolūkiem tādā apjomā, kas tiem nepieciešams, lai izpildītu mūsu rīkojumus.

Šie trešās personas apstrādātāji ir:

 • mūsu (IT) pakalpojumu sniedzēji, mākoņpakalpojumu sniedzēji un datu bāzu nodrošinātāji;
 • mūsu konsultanti, piegādātāji un pakalpojumu sniedzēji, kas palīdz Goodyear izstrādājumu un pakalpojumu reklamēšanā un realizēšanā, glabā un analizē personas datus; veic lietotāju un patērētāju klasificēšanu, pārskatus un aptaujas, sazinās ar jums Goodyear vārdā, apstrādā un izpilda darījumus, tostarp riepu pirkumus un montāžu un/vai citus pakalpojumus transportlīdzekļiem, un citādi, kā nepieciešams reklāmas paziņojumu vai pakalpojumu izplatīšanai Vietnes lietotājiem un klientiem.

Jūsu personas dati var tikt izpausti arī:

 • visām trešajām personām, kam mēs nododam jebkuras savas tiesības vai pienākumus saskaņā ar atbilstīgo līgumu;
 • visām valsts un/vai starptautiskām regulatīvajām, izpildes vai apmaiņas struktūrām vai tiesai, ja mums šo pienākumu nosaka piemērojamās tiesības vai noteikumi vai šo iestāžu pieprasījums; un
 • visām valsts vai pašvaldību struktūrvienībām un citām ar likumu noteiktām valsts vai publiskām iestādēm vai uzņēmumiem.

Informācija, ko lietotāji sniedz tiešsaistes riepu garantijas reģistrācijas veidlapā šajā Vietnē, netiks izpausta nevienai trešajai personai, izņemot tiesībās paredzētos gadījumus.

Pārrobežu datu nosūtīšana

Personas dati, ko nosūta Goodyear uzņēmumā vai ārpus tā, var tikt apstrādāti arī valstī ārpus Eiropas Ekonomikas zonas, kurā ir ES dalībvalstis, Islande, Lihtenšteina un Norvēģija (tālāk tekstā – “EEZ”).

Ja personas datus nosūta ārpus EEZ, mēs pirms nosūtīšanas izpildīsim Eiropas Komisijas apstiprinātās ES līguma standartklauzulas, lai nosūtītajiem personas datiem nodrošinātu nepieciešamo aizsardzības līmeni. Par šīm darbībām jūs varat pieprasīt papildu informāciju un saņemt atbilstīgās īstenotās garantijas kopiju, izmantojot savas tiesības, kā norādīts tālāk (skatiet sadaļu “Jūsu tiesības”).

Datu saglabāšana

Mēs glabāsim Jūsu personas datus tik ilgi, cik tas nepieciešams, lai sasniegtu mērķus, kuriem tie tika ievākti, un nodrošinātu tiesību aktu, grāmatvedības un ziņošanas prasību ievērošanu.  To nosaka arī personas datu ievākšanas mērķis, noilguma termiņi, normatīvo aktu prasības attiecībā uz datu glabāšanu, līgumu noteikumi vai attiecīgie nozares standarti.  

Tomēr, ja persona vēlas, lai personas dati tiktu izdzēsti no mūsu datubāzēm pirms šī termiņa beigām, tad  šī persona to var pieprasīt tālāk norādītajā kārtībā.

Jūsu tiesības

Jums ir tiesības piekļūt saviem personas datiem, ko saskaņā ar šo Politiku apstrādā Goodyear. Ja uzskatāt kādu informāciju, kas ir mūsu rīcībā par jums, par nepareizu vai nepilnīgu, jūs varat pieprasīt arī šīs informācijas labošanu. Goodyear ātri izlabos visu šo informāciju.

Jums ir arī tiesības:

 • pieprasīt savu personas datu dzēšanu;
 • pieprasīt savu personas datu apstrādes ierobežošanu;
 • atsaukt piekrišanu, ko Goodyear no jums ieguva personas datu apstrādei (šī atsaukšana neietekmē pirms tam veiktās apstrādes likumīgumu);
 • iebilst pret personas datu apstrādi tiešās tirgvedības nolūkiem vai
 • iebilst pret personas datu apstrādi citiem nolūkiem dažos gadījumos, kad Goodyear apstrādā jūsu personas datus uz cita juridiska pamata, kas nav jūsu piekrišana,

un Goodyear ņems vērā šos pieprasījumus, atsaukšanu vai iebildumus, kā to nosaka piemērojamie datu aizsardzības noteikumi.

Turklāt jums ir tiesības uz datu pārnesamību. Šīs tiesības ļauj iegūt personas datus, kas sniegti Goodyear, strukturētā, plaši izmantotā un mašīnlasāmā formātā un pieprasīt šo personas datu nosūtīšanu trešajai personai, un Goodyear tam neradīs šķēršļus, taču uz šādu darbību attiecas jūsu pašu konfidencialitātes saistības.

Lai īstenotu šīs tiesības, lūdzu, nosūtiet e-pasta ziņojumu uz adresi privacy_office@goodyear.com kopā ar jūsu personas apliecības vai pases skenētu kopiju/kopiju uz nepārskaita-pārskaita lappusēm identificēšanas vajadzībām.

Ja nevēlaties saņemt no Goodyear e-pasta vai citus ziņojumus, lūdzu, pielāgojiet savas saziņas izvēles, sūtot e-pasta ziņojumu uz adresi privacy_office@goodyear.com. Goodyear izskatīs visus pieprasījumus dzēst vārdus no jebkuriem pasta vai e-pasta sarakstiem saskaņā ar piemērojamām datu aizsardzības tiesībām.

Ja ir kādi jautājumi vai ja jūs neapmierina veids, kā Goodyear apstrādā personas datus, lūdzam ar mums sazināties, nosūtot ziņojumu uz adresi Goodyear Baltic OÜ, ATT. Nordic Data Privacy, Järvevana tee 9, Tallinn, Eesti vai e-pasta adresi privacy_office@goodyear.com. Mēs izskatīsim šo jautājumu vai sūdzību un sazināsimies ar jums, tiklīdz tas būs iespējams.

Jums arī vienmēr ir tiesības iesniegt sūdzību kompetentajai datu aizsardzības iestādei.

Citas vietnes

Vietnē var būt saites uz vietnēm, kas nav saistītas ar Goodyear, un mēs darām visu iespējamo, lai veidotu saites vienīgi uz tādām vietnēm, kas ievēro vienlīdz augstus standartus un privātuma aizsardzību. Tomēr Goodyear neatbild par citu, ar Goodyear nesaistītu, vietņu saturu un to privātuma praksi.

Bērni

Mēs ievērojam katras valsts vietējos tiesību aktus un neļaujam bērniem reģistrēties mūsu interneta vietnēs, kamēr viņi nav pārsnieguši savas dzīvesvietas valstī noteikto vecuma ierobežojumu. Mēs lūdzam vecāku piekrišanu bērnu dalībai pasākumos un piedzīvojumos.

Šīs Politikas atjauninājumi

Jums mūsu Vietnē (izmantojot uznirstošo paziņojumu vai citādi) vai izmantojot citus mūsu ierastos saziņas kanālus (piemēram, e-pastu, ja tāds ir pieejams) tiks iepriekš paziņots par visiem turpmākajiem personas datu apstrādes atjauninājumiem, kā noteikts šajā Politikā.

 

[1] Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regula Nr. 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti, un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK.

[2] Identificējama fiziska persona ir tā, kuru var tieši vai netieši identificēt, jo īpaši atsaucoties uz identifikatoru, piemēram, minētās personas vārdu, uzvārdu, identifikācijas numuru, atrašanās vietas datiem, tiešsaistes identifikatoru vai vienu vai vairākiem minētajai fiziskajai personai raksturīgiem fiziskās, fizioloģiskās, ģenētiskās, garīgās, ekonomiskās, kultūras vai sociālās identitātes faktoriem.