Integritetspolicy

Denna integritetspolicy online (”policyn”) gäller för www.goodyear.se som finns på https://www.goodyear.eu/sv_se/consumer/privacy-policy.html (“webbplatsen”).

Goodyear Sverige AB:s åtagande om sekretess

Goodyear Tire & Rubber Company och dess partner respekterar enskilda personers sekretess och värderar förtroendet från de som besöker våra webbplatser, våra kunder och andra med vilka vi gör affärer. Vi strävar efter att behandla personuppgifter (som vidare definierat nedan) på ett sätt som överensstämmer med lagarna i de länder där vi bedriver verksamhet. Inom EU omfattar detta från den 25 maj 2018 den allmänna dataskyddsförordningen (”GDPR”)1.

När du än går in på vår webbplats kommer Goodyear Sverige AB (nedan även kallat ”Goodyear” eller ”vi”) att behandla personuppgifter (som vidare definierat nedan). I detta sammanhang kommer Goodyear att agera som personuppgiftsansvarig, dvs. är den som ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter, då den beslutar varför och hur dina personuppgifter behandlas.

Syftet med denna policy är att informera dig och förklara på ett öppet sätt:

 •  varför och hur Goodyear samlar in, behandlar och lagrar dina personuppgifter;
 •  vad rollen som ”personuppgiftsansvarig” för dina personuppgifter omfattar; och
 •  vilka rättigheter du har och våra skyldigheter i samband med denna behandling.

Definitioner

I syfte för denna policy, ska följande definitioner gälla:

personuppgifter” innebär all information relaterad till en identifierad eller identifierbar fysisk person2;

behandla” ska innebära en åtgärd eller en uppsättning med åtgärder som utförs med personuppgifter, med eller utan automatiska medel, som exempelvis insamling, registrering, organisering, lagring, anpassning eller ändring, hämtning, konsultation, användning, utelämnande genom sändning, spridning eller på annat sätt tillgängliggöra, sammanställning eller samkörning, spärrning, borttagning eller förstörelse, och verbet ”att behandla” ska tolkas i enlighet med detta; och

personuppgiftsbiträde” avser en fysisk eller juridisk person som behandlar personuppgifter på personuppgiftsansvarigs uppdrag. Goodyears personuppgiftsbiträden kan vara dotterbolag, partner eller tredje partsleverantörer samt tjänsteleverantörer. I alla fall kommer Goodyear att ingå ett biträdesavtal med sina personuppgiftsbiträden för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas i enlighet med GDPR.

Informationsinsamling

Insamlingsmetod

När du surfar på webbplatsen samlas en del personuppgifter in som ett resultat av ditt surfande. Vissa funktioner på vår webbplats kräver emellertid att du frivilligt uppger personuppgifter till Goodyear.

Personuppgifter som samlas in

Vi samlar in följande information från besökare på webbplatsen:

 • din IP-adress;
 • domänen för din internetleverantör;
 • typ och version på din webbläsare, ditt operativsystem och plattform;
 • information beträffande besökta sidor, information som du letar efter, tiden du tillbringar på webbplatsen och annan statistik;
 • information beträffande dina vanor och val;

Om du vill få tillgång till eller dra fördel från en del funktioner på vår webbplats, kan vi även komma att kräva att du anger följande information: 

 • grundläggande identifieringsinformation (som ditt namn, post/e-postadress och telefonnummer);
 • innehåll på kontaktformulär som du fyller i via webbplatsen;
 • finansiell information (så som bankkontouppgifter);
 • online-information om däckgaranti och referensnummer;
 • bilidentifikationsinformation (bland annat registreringsskylt, i den utsträckning så är tillåtet enligt lag);
 • inloggningsdetaljer; och
 • annan information relevant för en enkät som vi kan köra i samband med din användning av webbplatsen.

Observera att i vissa länder är det även möjligt att erhålla identifikationsinformation från offentligt tillgängliga resurser som vi har tillgång till för att koppla registreringsskylten till bilidentifikationsinformationen. 

Betalningsbehandling, bland annat betal- och kreditkortsinformation utförs av en tredje partsleverantör, och Goodyear behandlar eller förvarar inte din betal- och kreditkortsinformation i samband med transaktioner som utförs via webbplatsen.  

Följderna av att vägra lämna ut personuppgifter

Du har inte någon rättslig skyldighet att uppge dina personuppgifter till Goodyear. Men däremot kan det ibland påverka din användarupplevelse om du inte vill uppge dina personuppgifter eller acceptera cookies eller webbläsarinställningar och du kanske inte kan använda vissa funktioner på webbplatsen. 

Därför när personuppgifter samlas in (t.ex. i formulär), kommer vi att ange om det är obligatorisk att lämna sådana uppgifter (t.ex. med en asterisk) och följderna av inte lämna dessa uppgifter.

Cookies och annan liknande teknik

Vår Webbplats kan använda ”cookies” eller ”webb-beacons”. En ”cookie” är en textfil som kan placeras på din dator, enhet eller system när du besöker vår webbplats. Med hjälp av cookies kan Goodyear ge besökarna på vår webbplats en personligt anpassad upplevelse. Den innehåller information som samlats in från din enhet och skickats tillbaka till webbplatsen under varje efterföljande besök för att komma ihåg dina åtgärder och val. Den insamlade informationen innehåller varken namn, adress, telefonnummer eller e-postadress.

Säkerhet

Med hänsyn till aktuell teknisk nivå, implementeringens kostnader och natur, omfattning, sammanhang och syfte med behandlingen såväl som risken för varierande sannolikhet samt allvaret för fysiska personers rättigheter och friheter, vidtar Goodyear lämpliga försiktighetsåtgärder för att skydda personuppgifter som man besitter från förlust, missbruk och obehörig åtkomst, utlämnande, ändringar och förstörelse och för att ge svar på förlust, missbruk eller obehörig åtkomst av sådana uppgifter.

Information som Goodyear samlar in kan lagras i lagringssystem från tredje part (se avsnittet ”Tredje partsmottagare” nedan). Vid dessa tillfällen kräver Goodyear även att dessa tredje parter tillämpar säkerhetsmetoder och -system för att säkerställa informationens säkerhet.

Syften och rättslig grund för behandlingen

Syften med behandlingen

Goodyear och personuppgiftsbiträden som agerar på Goodyears uppdrag använder personuppgifter som du uppger till Goodyear i följande syften:  

 • användarregistrering och -hantering (såsom kontohantering och att svara på frågor);
 • behandling, registrering och spårning av dina inköp, betalningar, returer, garantier eller rabatter;
 • beställa produkter eller tjänster;
 • mäta användning av vår webbplats (inklusive förberedelse av användningsstatistik);
 • regelbundet skicka kampanjmejl om våra produkter, specialerbjudanden och information som du eller företaget för vilket du arbetar kan finna av intresse, med hjälp av den e-postadress som du uppgav (om någon);
 • bjuda in dig till att delta i online-enkäter;
 • begära feedback om produkter och tjänster;
 • förbättra vår webbplats;
 • kommunicera med dig som svar på en begäran vi fick från dig.

Information om registrering online för däckgaranti som du lämnar till oss kommer inte användas i marknadsföringssyften.  

Rättslig grund för behandling

Vi får inte behandla personuppgifter om vi inte har en giltig anledning för det. Därför kommer vi endast att behandla personuppgifter om:

 • vi har erhållit din föregående tillåtelse; 
 • behandling är nödvändig för att utföra avtalsenliga skyldigheter mot dig eller för att vidta åtgärder gällande förhandsinformation på din begäran;
 • behandling är nödvändig för att efterleva våra rättsliga eller regelmässiga skyldigheter (t.ex. skatter eller redovisningskrav); eller
 • behandlingen är nödvändig för Goodyears legitima intressen och inverkar inte på ett otillbörligt sätt på dina intressen eller grundläggande rättigheter eller friheter. Tänk på att när vi behandlar dina personuppgifter med denna grund, strävar vi alltid efter att bevara balansen mellan vårt legitima intresse och din sekretess.

Exempel på sådana ”legitima intressen” är att:

 • dra fördel från kostnadseffektiva tjänster (t.ex. kan vi komma att besluta att använda vissa plattformar som erbjuds av externa leverantörer för att behandla data);
 • erbjuda våra produkter och tjänster till våra befintliga eller blivande kunder;
 • bättre hantera och administrera relationen med våra kunder och deras uppgifter;
 • förbättra kvaliteten på tjänster till våra kunder genom att ta hänsyn till deras val beträffande kommunikationsmedel (telefon, e-post osv.) och frekvens;
 • mäta våra kunders intressen i Goodyears produkter och få en bättre förståelse för kunders interaktion med marknadsföringsmejl, bland annat utföra statistik och andra analyser av data beträffande statusen för mejl (ej levererade, levererade, öppnade); 
 • göra det möjligt för Goodyear att erbjuda annonser och erbjudanden som är skräddarsydda efter kunderna så att Goodyear kan marknadsföra sina produkter bättre;
 • sälja någon del av vår verksamhet eller dess tillgångar eller om en stor del av våra tillgångar förvärvas av en tredje part, i vilket fall personuppgifter kan komma att utgöra en del av tillgångarna som vi säljer;
 • förhindra bedrägeri eller kriminell aktivitet, missbruk av våra produkter eller tjänster såväl som säkerheten för våra IT-system, arkitektur och nätverk; och
 • för att uppfylla våra företagsmål och mål beträffande socialt ansvar.

Tredje partsmottagare

Vi kan komma att överföra personuppgifter till vår personal (i den utsträckning de behöver dem för att utföra sina uppgifter) och andra företag inom Goodyear-koncernen. Sådana andra koncernföretag kommer antingen att agera som personuppgiftsansvarig (i detta fall kommer du att bli separat informerad om denna behandling) eller endast behandla personuppgifter på uppdrag för och på personuppgiftsansvarigs begäran (därmed agerar de som personuppgiftsbiträde).

Dessutom kan vi även överföra dina personuppgifter till tredje partsbiträden utanför Goodyear-koncernen i de ovan beskrivna syftena, i den utsträckning de behöver dem för att utföra de instruktioner som vi har givit dem.

Bland dessa tredje partsbiträden ingår:

 • våra (IT) tjänsteleverantörer, som leverantörer av molntjänster och databasleverantörer;
 • våra konsulter och tjänsteleverantörer som assisterar Goodyear med att marknadsföra produkter och tjänster; lagra och analysera personuppgifter; göra användar- och konsumentbedömningar, granskningar och enkäter; kommunicera med dig på Goodyears uppdrag; och behandla och utföra transaktioner, bland annat däckköp och installationer och/eller andra fordonstjänster; och på andra sätt som behövs för att erbjuda kampanjkommunikation eller tjänster till kunder och webbplatsanvändare.

Dina personuppgifter kan även lämnas ut till:

 • en tredje part till vilken vi överför några av våra rättigheter eller skyldigheter enligt ett relevant avtal;
 • nationella och/eller internationella tillsynsmyndigheter, brottsbekämpande myndigheter eller domstol när vi är skyldiga att göra så enligt tillämplig lag eller bestämmelse eller på begäran; och
 • en central eller lokal myndighet och andra offentliga organ.

All information som användare tillhandahåller genom online-registreringsformuläret för däckgaranti som finns på denna webbplats kommer inte att delas med någon annan tredje part utöver vad som är tillåtet av lagen.

Dataöverföringar över landsgränser

Personuppgifter som överförs inom eller utanför Goodyear, kan även komma att behandlas i ett land utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, som omfattar EU-medlemsstaterna, Island, Liechtenstein och Norge (”EES”). 

Om dina personuppgifter överförs utanför EES, kommer vi att ingå standardavtalsklausuler för EU som är godkända av Europeiska kommissionen före en sådan överföring för att säkerställa obligatorisk skyddsnivå för de överförda personuppgifterna. Du kan begära ytterligare information beträffande detta och erhålla en kopia på relevanta skydd som finns på plats genom att utöva dina rättigheter som fastställt nedan (se avsnittet ”Dina rättigheter”).

Datalagring

Vi behåller dina personuppgfter så länge som det är nödvändigt för att fullgöra de ändamål för vilka de insamlades samt för att uppfylla lag-, redovisnings- eller rapporteringskrav. Lagringsperioden bestäms även av syftet med insamlingen av personuppgifterna, preskriptionstider, krav enligt lag för att lagra data, avtalsvillkor eller relevanta industristandards. 

Men om en enskild person vill att hens personuppgifter ska tas bort från våra databaser innan denna tid har gått, kan de göra en begäran om detta enligt vad som är beskrivet nedan.

Dina rättigheter

Du har åtkomsträtt till dina personuppgifter som behandlas av Goodyear enligt denna policy. Om du anser att någon information som vi har om dig är felaktig eller ofullständig, kan du även begära rättelse av den. Goodyear kommer omgående att korrigera sådan information.

Du har även rätt att:

 • begära att dina personuppgifter tas bort; 
 • begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas; 
 • dra tillbaka din tillåtelse när Goodyear fått din tillåtelse att behandla personuppgifter (utan att detta tillbakadragande inverkar på lagligheten för behandlingen som föregår tillbakadragandet);
 • invända mot behandlingen av personuppgifter för direkta marknadsföringssyften; eller 
 • invända mot behandlingen av dina personuppgifter i andra syften i vissa fall då Goodyear behandlar dina personuppgifter på en annan rättslig grund än din tillåtelse,

och Goodyear kommer att uppfylla sådana begäranden, tillbakadraganden eller invändningar enligt vad som krävs av tillämpliga dataskyddslagar.

Dessutom har du även rätt till dataportabilitet. Detta är rätten att erhålla personuppgifter som du lämnat till Goodyear i ett strukturerat, vanligen använt och maskinläsbart format och att begära överföring av sådana personuppgifter till en tredje part utan invändningar från Goodyear och med föremål för dina egna säkerhetsskyldigheter.

För att utöva ovanstående rättigheter ska du skicka ett mejl till privacy_office@goodyear.com, med inskanning/kopia på ditt ID-kort eller pass, på fram och baksida, i identifikationssyfte.

Om du inte vill få mejl eller annan kommunikation från Goodyear, då ska du ändra dina kommunikationsval genom att skicka ett mejl till privacy_office@goodyear.com. Goodyear kommer att behandla alla förfrågningar om att ta bort personuppgifter i enlighet med tillämpliga dataskyddslagar.

Om du har några frågor om hur Goodyear behandlar dina personuppgifter, ställ dem då till oss genom att skicka ett meddelande till Goodyear Sverige AB, att. Nordic Data Privacy, Box 38181, SE-100 64 Stockholm eller med e-post till privacy_office@goodyear.com. Vi kommer att titta på din fråga eller klagomål och återkomma så snart som möjligt.

Du har även alltid rätt att inkomma med ett klagomål till behörig dataskyddsmyndighet.

Andra webbplatser

Webbplatsen kan innehålla länkar till andra webbplatser som inte tillhör Goodyear och vi försöker att endast länka till webbplatser som har lika sträng sekretesspolicy som oss. Goodyear ansvarar dock inte för innehåll eller sekretessrutiner på andra webbplatser som inte tillhör Goodyear.

Barn

Goodyear samlar inte medvetet in, använder eller lämnar ut personuppgifter (såsom namn adress och telefonnummer) från barn under den lagliga åldersgränsen i det land där de är bosatta genom någon webbplats utan dessförrinnan fått tillåtelse från en förälder eller förmyndare. Goodyear tillåter inte heller att barn under denna åldersgräns registrerar sig eller deltar i en tävling eller kampanj på denna webbplats. Men om föräldern eller förmyndaren till ett barn under åldersgränsen anser att hans eller hennes barn har uppgivit personuppgifter till Goodyear, då ska den föräldern eller förmyndaren kontakta Goodyear om de vill att denna information ska tas bort från Goodyears system. Om Goodyear får kännedom om att man har personuppgifter om ett barn under åldersgränsen i ett hämtningsbart format bland sina filer, då kommer Goodyear att ta bort denna information från de befintliga filerna.

Dessutom ska personer under den angivna åldersgränsen be om sin förälders eller förmyndares tillåtelse att använda eller lämna ut några personuppgifter på denna webbplats.

Uppdateringar av denna policy

Alla framtida uppdateringar av behandlingen av dina personuppgifter, så som beskrivet i denna policy, kommer att meddelas till dig i förväg genom vår webbplats (via ett pop-up-fönster eller på annat sätt) såväl som genom vår andra vanliga kommunikationskanaler (t.ex. genom e-post om tillgängligt). 

[1] Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG.

[2] En identifierbar fysisk person är en person som kan identifieras, direkt eller indirekt, särskilt genom referens till en identifierare som ett namn, ett identifikationsnummer, platsdata som en identifierare online eller till en eller flera faktorer specifika för den fysiska, fysiologiska, genetiska, mentala, ekonomiska, kulturella eller sociala identiteten för den fysiska personen.