Otázky? Volejte: Tel. 800 505 030 (po–pá 8.00–17.00)

1 rok dodatečné záruky pneumatik zdarma – objednejte si pneumatiky Goodyear online – rezervujte si montáž pneumatik online

Všeobecné obchodní podmínky

(Stav: září 2021)

 

§ 1 Oblast působnosti

1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) se vztahují na nákupy uskutečněné zákazníkem (dále jen „zákazník“ nebo „Vy“) na https://www.goodyear.eu/cs_cz/shop/, webové stránce společnosti Goodyear Operations S.A., Avenue Gordon Smith, L-7750 Colmar-Berg, Lucembursko (dále jen „Goodyear“ nebo „my“) ve znění platném v době objednávky zboží. Zákazník výslovně souhlasí s těmito VOP v jejich aktuálním znění. Veškeré služby a dodávky zboží společností Goodyear se řídí výhradně těmito VOP.

1.2 Odchylné, rozporné nebo doplňující podmínky zákazníka se nestávají součástí smlouvy.

1.3 Náš sortiment je určen výhradně zákazníkům s bydlištěm v České republice.

1.4 Pokud jsou termíny určeny v pracovních dnech, rozumí se tím všechny pracovní dny s výjimkou sobot, nedělí a státních svátků v České republice.

 

§ 2 Uložení smluvní dokumentace a přístup k ní

2.1 Tyto VOP si můžete prohlédnout na stránce našeho obchodu https://www.goodyear.eu/cs_cz/shop/ v části „Všeobecné obchodní podmínky“. Tento dokument si můžete také stáhnout a archivovat ve formátu PDF kliknutím sem. K otevření souboru PDF potřebujete bezplatný program Adobe Reader (k dispozici na adrese www.adobe.cz) nebo podobný program, který podporuje formát PDF.

2.2 Údaje o své objednávce můžete také snadno archivovat, a to buď stažením Všeobecných obchodních podmínek a uložením údajů shrnutých na poslední stránce procesu objednávky v internetovém obchodě pomocí funkcí Vašeho prohlížeče, nebo můžete vyčkat na automatické potvrzení objednávky, které Vám zašleme na Vámi uvedenou e-mailovou adresu dodatečně po dokončení Vaší objednávky e-mailem. Tento e-mail s potvrzením objednávky obsahuje  údaje o Vaší objednávce a tyto VOP a lze jej snadno vytisknout nebo uložit pomocí Vašeho e-mailového programu.

 

§ 3 Smluvní strany a uzavření smlouvy

3.1 Chyby v zadávacích polích můžete opravovat, dokud nekliknete na závěrečné potvrzovací tlačítko. Text objednávky se u nás neukládá a po dokončení procesu objednávání jej nelze opětovně načíst. Informace z procesu objednávání včetně VOP Vám budou znovu zaslány spolu s potvrzovacím e-mailem. Údaje o objednávce si můžete také vytisknout ihned po odeslání objednávky.

3.2 Vaším smluvním partnerem pro veškeré zboží a služby zakoupené na našich webových stránkách je společnost Goodyear Operations S.A., Avenue Gordon Smith, L-7750 Colmar-Berg, Lucembursko.

3.3 K plnění našich smluvních závazků můžeme využívat zástupce. Nabízené služby provádějí zejména námi schválení specializovaní montéři pneumatik.

3.4 Kliknutím na tlačítko „Koupit nyní“ odešlete závaznou objednávku zboží a služeb obsažených v nákupním košíku. Potvrzení o přijetí objednávky a potvrzení samotné objednávky následuje bezprostředně po jejím odeslání.

3.5 Prezentace zboží v internetovém obchodě není právně závazná nabídka, ale pouze nezávazným online katalogem. Pokud zboží pouze vložíte do „nákupního košíku“, nejedná se o závaznou objednávku. Závaznou objednávku zboží obsaženého v nákupním košíku učiníte pouze kliknutím na tlačítko „Koupit nyní“ na stránce objednávky.

3.6 Potvrzení o přijetí objednávky, včetně potvrzení o uzavření smlouvy, Vám bude zasláno ihned po odeslání objednávky.

 


§ 4 Právo na odstoupení 

Máte právo do čtrnácti dní odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu. Lhůta pro odstoupení od smlouvy je čtrnáct dní ode dne, kdy jste převzali Vámi objednané zboží od Vámi vybraného dodavatele, nebo v případě služeb (např. montáž pneumatik) čtrnáct dní od uzavření smlouvy. Pokud si přejete, abychom službu (např. montáž pneumatik) zahájili co nejdříve, musíte zaškrtnutím políčka výslovně potvrdit, že s tím souhlasíte a že se vzdáváte práva na námitku proti provedení služby, a to i v případě, že se tak stane před uplynutím čtrnácti dnů od uzavření smlouvy.

Abyste mohli uplatnit své právo na odstoupení od smlouvy, musíte nás o tomto svém rozhodnutí informovat prostřednictvím jasného prohlášení (např. prostřednictvím dopisu zaslaného poštou nebo e-mailem) na

 

Goodyear Operations S.A.

Michael Rupp

Dunlopstr. 2, 63450 Hanau, Německo

e-mail: eshop@goodyear.cz.

 

Můžete použít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, který je k dispozici na adrese https://www.goodyear.eu/cs_cz/shop/company-links/right-to-withdrawal-form.html. Tento formulář však není povinný. Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy si můžete stáhnout z našich webových stránek. Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy stačí, když nám zašlete odstoupení od smlouvy před uplynutím uvedené lhůty pro odstoupení.

Důsledky odstoupení

Pokud řádně odstoupíte od smlouvy, vrátíme Vám všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně poplatků za doručení, a to okamžitě, nejpozději do čtrnácti dní ode dne, kdy jsme obdrželi Vaše odstoupení od smlouvy. Pokud se s Vámi výslovně nedohodneme jinak, použijeme pro vrácení peněz stejný platební způsob, který jste použili při původní platbě; v žádném případě Vám nebude účtován poplatek za vrácení peněz. Nejsme ale povinni Vám vrátit přijaté peněžní prostředky dříve, než nám předáte zakoupené zboží, nebo než prokážete, že nám bylo zboží odesláno, a to podle toho, co nastane dříve.

Přímé náklady na vrácení zboží ve výši 80 CZK nesete Vy. Za snížení hodnoty zboží odpovídáte pouze v případě, že ke  snížení hodnoty došlo v důsledku nakládání se zbožím, které není nezbytné pro kontrolu jeho stavu, vlastností a funkčnosti.

 

Pokud jste požádali o zahájení poskytování služeb již během lhůty pro odstoupení od smlouvy, musíte nám uhradit poměrnou část sjednané ceny za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení od smlouvy. To odpovídá podílu služeb poskytnutých do okamžiku odstoupení od smlouvy ve vztahu k celkovému rozsahu služeb poskytovaných v rámci smlouvy.

Po úplném poskytnutí služeb již nemáte právo na odstoupení od smlouvy.

 

§ 5 Ceny a náklady na dopravu

Uvedené ceny jsou včetně DPH, a pokud není dohodnuto jinak, zahrnují i náklady na dopravu k montážní firmě v rámci České republiky.

 

§ 6 Dodací a přepravní podmínky

Dodávka zboží se provádí na adresu dodavatele pneumatik, kterého si zákazník vybere. Informace o dostupnosti zboží naleznete na příslušné stránce s podrobnostmi na webových stránkách. Rádi bychom Vás upozornili, že veškeré informace týkající se dostupnosti, odeslání nebo dodání zboží jsou pouze přibližné. Nepředstavují tedy závazné nebo garantované termíny odeslání nebo dodání zboží, pokud nejsou údaje o možnostech dopravy příslušného zboží výslovně označeny jako závazný termín.

 

§ 7 Platba, doručení

7.1 Obecně nabízíme platební metody platební kartou, SEPA a SOFORT. Při každé objednávce si vyhrazujeme právo nenabízet určité platební metody a odkázat na jiné platební metody.

7.2 Souhlasíte s tím, že budete dostávat faktury a dobropisy výhradně v elektronické podobě.

7.3 V případě nákupu platební kartou bude částka z Vašeho účtu stržena po dokončení objednávky.

7.4 Upozorňujeme, že přijímáme platby pouze z účtů vedených v Evropské unii (EU) a Švýcarsku. V žádném případě nepřebíráme náklady za peněžní transakce.

7.5 Zboží, které je v internetovém obchodě označeno jako "skladem", bude dodáno s dostatečným předstihem, aby bylo možné dodržet termín montáže pneumatik vybraných zákazníkem. Podrobnosti o dodacích lhůtách naleznete na stránce produktu.

 

§ 8 Podmínky výkonu práce

8.1 Vaše objednávka nás opravňuje k zadávání dílčích objednávek, provádění zkušebních jízd a přenosových jízd s Vaším motorovým vozidlem.

8.2 Převzetí

a) Služba se považuje za převzatou ve chvíli, kdy je Vám vozidlo předáno v prostorách Vámi zvoleného dodavatele.

b) Zákazník je v prodlení s převzetím služeb, pokud si nevyzvedne vozidlo do jednoho týdne od oznámení o dokončení a předání vozidla nebo odeslání faktury.

c) V případě prodlení s převzetím zboží si účtujeme místní poplatek za uskladnění. Náklady a rizika skladování nese zákazník od okamžiku, kdy mělo dojít k převzetí zboží.

 

§ 9 Výhrada vlastnictví

Společnost Goodyear si vyhrazuje vlastnické právo ke zboží až do jeho úplného zaplacení a je oprávněna požadovat okamžité vrácení zboží s vyloučením jakéhokoli zadržovacího práva, s výjimkou případů právně vymahatelných nebo nesporných protinároků.

 

§ 10 Záruka

10.1 Pro všechny závady, které se vyskytnou během zákonné záruční doby 2 let, platí zákonné nároky podle Vaší volby. Pokud by se oproti očekávání vyskytly problémy s Vaší objednávkou, kontaktujte nás prosím na adrese: eshop@goodyear.cz

10.2 Záruka za vady materiálu a právní vady se řídí zákonnými ustanoveními.

 

§ 11 Odpovědnost

11.1 Společnost Goodyear odpovídá zákazníkovi za následující škody/újmy: (a) smrt, újmu na zdraví nebo poškození zdraví v důsledku porušení povinností ze strany společnosti Goodyear nebo jejích zástupců, (b) škody způsobené výrobkem nebo (c) další případy škod, kdy společnost Goodyear nebo její zástupci způsobili takovou škodu úmyslně nebo z hrubé nedbalosti.

11.2 Společnost Goodyear rovněž odpovídá za škody způsobené běžnou nedbalostí, pokud se tato nedbalost vztahuje k porušení takových smluvních povinností, jejichž dodržování má zvláštní význam pro dosažení účelu smlouvy (podstatné povinnosti). Společnost Goodyear je však odpovědná pouze v rozsahu, v jakém jsou škody typicky spojeny se smlouvou a pokud jsou předvídatelné. Společnost Goodyear neodpovídá za pouhé porušení nepodstatných vedlejších smluvních povinností z nedbalosti. Omezení odpovědnosti obsažená ve větách 1 až 3 se vztahují také na odpovědnost zástupců společnosti Goodyear.

11.3 Další odpovědnost je vyloučena bez ohledu na právní povahu nároku. V rozsahu, v jakém je odpovědnost společnosti Goodyear vyloučena nebo omezena, se toto vztahuje také na osobní odpovědnost právních zástupců, zaměstnanců a zástupců společnosti Goodyear.

11.4 Ve všech ostatních případech je společnost Goodyear odpovědná v souladu se zákonnými ustanoveními. To platí i pro osobní odpovědnost právních zástupců, zaměstnanců a zástupců společnosti Goodyear.

 

§ 12 Ochrana osobních údajů

Ochrana Vašich osobních údajů je pro nás velmi důležitá. Osobní údaje budeme zpracovávat pouze v souladu s platnými předpisy o ochraně osobních údajů, zejména s obecným nařízením EU o ochraně osobních údajů a s naším příslušným prohlášením o ochraně osobních údajů, které je k dispozici na adrese www.goodyear.com

 

§ 13 Změna všeobecných obchodních podmínek

Jsme oprávněni tyto VOP kdykoli jednostranně změnit, pokud je to nezbytné pro odstranění dodatečně vzniklých nesrovnalostí nebo pro přizpůsobení VOP změněným právním předpisům nebo technickým podmínkám. O případné úpravě obsahu VOP budeme zákazníky informovat.

 

§ 14 Závěrečná ustanovení

14.1 Veškeré spory vzniklé ze smlouvy nebo v souvislosti s ní se řídí lucemburským právem s vyloučením Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (CISG) a kolizních ustanovení. Tato volba práva se použije pouze tehdy, pokud není v rozporu se závaznými právními předpisy na ochranu spotřebitele v zemi, ve které máte bydliště v době odeslání objednávky.

14.2 Místní příslušnost pro všechny spory vyplývající ze smluvního vztahu nebo v souvislosti s ním mají soudy dle sídla společnosti Goodyear. Právo společnosti Goodyear žalovat zákazníka v jakékoli jiné jurisdikci zůstává nedotčeno. Povinné jurisdikce, zejména ve prospěch spotřebitelů, jsou vyhrazeny.

14.3 K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze smlouvy uzavřené se spotřebitelem je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČO: 000 20 869, internetová adresa: www.coi.cz.

14.4 Evropská komise zřídila platformu pro online řešení sporů (US) na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Jsme ze zákona povinni Vás o tomto informovat; tohoto typu řešení sporů se však neúčastníme.

14.5 Pokud by jednotlivá ustanovení těchto VOP byla nebo se stala zcela nebo zčásti neplatnými, nemá to vliv na platnost ostatních ustanovení smlouvy, včetně ostatních ustanovení VOP. Neplatná ustanovení VOP se nahrazují zákonnými ustanoveními. To platí i v případě, že ve VOP vznikne mezera.