Goodyear Küresel Mahremiyet Politikası

25 Mayıs 2018 tarihinden itibaren geçerlidir

Goodyear Tire & Rubber Company ve iştirakleri (topluca “Goodyear”), bireysel mahremiyete saygı duyar ve çalışanlarımız, müşterilerimiz, tedarikçilerimiz ve iş yaptığımız diğer kişilerin güvenine değer verir. Goodyear, Kişisel Tanıtıcı Bilgileri (aşağıda açıklandığı şekliyle “PII”) iş yaptığımız ülkelerin yasalarına uygun bir şekilde işlemeyi amaçlar ve bizler, iş uygulamalarımızda en yüksek etik standartlara uymaktan gurur duyarız.

Bu Küresel Mahremiyet Politikası, Goodyear’ın iş operasyonlarımızda işlenen Kişisel Tanıtıcı Bilgiler ile ilgili olarak izlediği genel mahremiyet ilkelerini açıklamaktadır. Bu Küresel Mahremiyet Politikasına ilave olarak, ek gizlilik şartları veya politikalarına tabi belirli kampanyalar, tanıtımlar, programlar ve web siteleri de olabilir. Goodyear bu kampanyalara, tanıtımlara, programlara veya web sitelerine katılmadan veya bunları kullanmadan önce bu ek şartları veya politikaları okumanızı tavsiye eder çünkü bu bağlamda Kişisel Tanıtıcı Bilgilerinizin işlenmesi bu ek gizlilik şartları ve/veya politikalarına tabi olacaktır.

 

------------------------------------
Avrupa Birliği (AB), İsviçre, İzlanda, Lihtenştayn ve Norveç’te bulunan (veya Kişisel Tanıtıcı Bilgileri bu ülkelerdeki Goodyear kuruluşları tarafından işlenen) kişiler için önemli not

Bu Politika şu kısımlardan oluşur:

 • Goodyear’ın Kişisel Tanıtıcı Bilgileri işlerken uyguladığı genel prensipleri düzenleyen bu ön bölüm ve 
 • AB, İsviçre, İzlanda, Lihtenştayn ve Norveç’ten (i) gelen veya (ii) buralarda işlenen Kişisel Tanıtıcı Bilgileri konu alan ek (“AB Eki”).

Yukarıda belirtilen yargı çevrelerinden birinde bulunuyorsanız (veya Kişisel Tanıtıcı Bilgileriniz bu yargı çevrelerinden birinde işleniyorsa) Goodyear, bu ülkelerden gelen veya bu ülkelerde işlenen Kişisel Tanıtıcı Bilgilerin Goodyear tarafından işlenmesine ilişkin önemli ek bilgiler içeren AB Ekini okumanızı tavsiye eder.
------------------------------------

Kapsam

Bu Politika, (i) Goodyear’ın iş yaptığı müşterileri, potansiyel müşterileri, tedarikçileri ve muhtemel tedarikçileri olan bireylere veya (ii) söz konusu müşteriler, tedarikçiler, potansiyel müşteriler ve potansiyel tedarikçilerin temsilcilerine veya irtibat kişilerine ilişkin Kişisel Tanıtıcı Bilgilerin format veya ortam fark etmeksizin her türlü “işleme” (aşağıda açıklandığı şekliyle) biçimi için geçerlidir.

Politika, tüzel kişiler hakkında işlenen herhangi bir bilgi için geçerli değildir.

Tanımlar

Bu Politikanın amaçları doğrultusunda aşağıdaki tanımlar geçerlidir:

Avrupa Ekonomik Alanı” veya “AEA”, Avrupa Birliği Üye Devletleri ile birlikte İzlanda, İsviçre, Lihtenştayn ve Norveç’i ifade eder.

Kişisel Tanıtıcı Bilgiler” veya “PII”, tek başına ya da başka Kişisel Tanıtıcı Bilgiler ile birlikte bir kişinin kimliğini tespit etmek için yeterli olan, Goodyear tarafından işlenen herhangi bir bilgi veya bilgi kümesini ifade eder. Kişisel Tanıtıcı Bilgiler, anonim bilgileri ve kamuya açık olmayan Kişisel Tanıtıcı Bilgiler ile birleştirilmemiş kamuya açık bilgileri içermez. AEA’dan gelen veya burada işlenen Kişisel Tanıtıcı Bilgiler için PII, AB Ekinde verilen anlamı taşır.

İşleme”, otomatik araçlarla olsun veya olmasın, PII veya PII kümeleri üzerinde gerçekleştirilen toplama, kayıt, organizasyon, depolama, uyarlama ya da değiştirme, geri alma, danışma, kullanma, iletme yoluyla ifşa etme, yayma veya başka şekilde kullanılabilir hale getirme, düzenleme ya da birleştirme, engelleme, silme veya imha gibi herhangi bir işlem veya işlem kümesini ifade eder ve “işlemek” fiili buna göre yorumlanacaktır.

Bu Politikada kullanıldığı şekliyle “Goodyear Goodyear Tire & Rubber Company ile iştiraklerini ifade eder.

Mahremiyet İlkeleri

Goodyear, Kişisel Tanıtıcı Bilgileri işlerken şu ilkeleri izleyecektir:

Bildirim ve Onay

Goodyear, Kişisel Tanıtıcı Bilgilerini topladığı kişileri yürürlükteki yasalara uygun olarak bilgilendirmeye gayret eder. Bu, (i) Goodyear’ın Kişisel Tanıtıcı Bilgileri toplama ve kullanma amaçları, (ii) Goodyear’ın bu Kişisel Tanıtıcı Bilgileri ifşa ettiği (veya edebileceği) üçüncü tarafların türleri ve (iii) Goodyear’ın veri sahiplerine kendi Kişisel Tanıtıcı Bilgilerinin kullanımı ve ifşasının sınırlandırılması için sunduğu seçenekler ve araçlar hakkında bilgi vermeyi içerir.

Geçerli yasalar aksini gerektirmedikçe, Goodyear, kişilerden ilk kez Kişisel Tanıtıcı Bilgilerini vermeleri istendiğinde veya bundan sonra mümkün olan en kısa süre içinde kişilere bildirimde bulunmaya gayret edecektir.

Yürürlükteki yasalarca izin verilmediği müddetçe, ilgili kişinin onayı alınmadan hiçbir Kişisel Tanıtıcı Bilgi toplanmaz, kullanılmaz ve ifşa edilmez. Bazı durumlarda Goodyear’ın PII toplamasına ilişkin onay, Goodyear ile kişi arasındaki ilişkinin doğası veya kişinin bir Goodyear web sitesini kullanmak yahut Goodyear ile iş yapmak suretiyle geliştirdiği etkileşimin yapısından kaynaklanabilir.

Goodyear’a Kişisel Tanıtıcı Bilgi sağladığınızda, bu Politikayı okuduğunuzu ve yürürlükteki yasalarca gerekli görülen hallerde söz konusu bilgilerin bu Politikaya ve Goodyear’ın Çevrimiçi Mahremiyet Politikası gibi diğer geçerli mahremiyet politikalarına uygun olarak toplanmasına, kullanılmasına ve ifşasına onay verdiğinizi kabul edersiniz. Yürürlükteki yasalarca öngörüldüğü şekilde, onay vermeyi reddedebilir veya onayınızı geri çekebilirsiniz.

Goodyear ve Goodyear adına hareket eden üçüncü taraflar, sizden topladıkları Kişisel Tanıtıcı Bilgileri kullanıcı kaydı, bir satın almanın, ödemenin, iadenin, garantinin ya da indirimin idaresi ve takibi, hizmetlerin düzenlenmesi, çevrimiçi anketlere katılma daveti, ürün ve hizmetler hakkında geri bildirim isteme ve çeşitli kanallar aracılığıyla sizinle iletişim kurma dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere çeşitli amaçlarla kullanırlar. 

Seçim

Yürürlükteki yasaya göre daha katı şartlara tabi olmak üzere, Goodyear, söz konusu şartlar altında uygun ve makul olan durumlarda, elinde bulundurduğu Kişisel Tanıtıcı Bilgilerin sahibi olan kişilere kendi Kişisel Tanıtıcı Bilgilerinin (a) üçüncü bir tarafa ifşa edilip edilmeyeceğini veya (b) Kişisel Tanıtıcı Bilgilerin toplandığı ve akabinde kişi tarafından yetkilendirildiği amaçlar dışındaki bir amaç için kullanılıp kullanılamayacağını seçme şansı vermeye gayret edecektir. Goodyear, kişilere kendi seçimlerini uygulayabilmeleri için şartlara göre makul yöntemler sunmaya gayret edecektir.

Kişisel Tanıtıcı Bilgileriniz AEA’dan sağlanıyor veya burada işleniyorsa bu bağlamdaki haklarınızın genel açıklaması için AB Ekindeki “Haklarınız” bölümünü inceleyin.

Erişim ve Düzeltme

Talep üzerine ve/veya gerektiğinde ya da başka bir şekilde uygun olduğunda ve yürürlükteki yasaların öngördüğü süreler (varsa) içinde, Goodyear, kişilere kendileri hakkında sahip olduğu Kişisel Tanıtıcı Bilgilere makul erişim hakkı vermeye gayret edecektir. Böyle bir erişim yürürlükteki yasalarca izin verilen hallerde Goodyear tarafından reddedilebilir ve bu yönde gelen her talep ayrı ayrı değerlendirilecektir. Bir talebin reddedilmesi durumunda, Goodyear kişiyi ret nedenleriyle ilgili yazılı olarak bilgilendirecektir. Kişisel Tanıtıcı Bilgilerinizin Goodyear’ın normal iş sürecinde nasıl korunduğuna bağlı olarak Goodyear, bu bilgileri anlaşılabilir bir şekilde sunacaktır. Talep yapıldığında (ör. fotokopi veya gönderim için) yürürlükteki yasaların izin verdiği ölçüde makul bir ücret talep edebiliriz. Goodyear, buna ek olarak, kişilerin hatalı veya eksik olduğu belirtilen Kişisel Tanıtıcı Bilgilerini düzeltmelerine, değiştirmelerine veya silmelerine izin vermeye yönelik makul önlemleri almaya gayret edecektir. Goodyear, dolandırıcılık niteliğindeki erişim taleplerine karşı korunmak amacıyla erişim izni vermeden önce talebi yapan kişinin kimliğini doğrulamasını sağlayacak yeterli bilgiye ihtiyaç duyabilir.

Kişisel Tanıtıcı Bilgileriniz AEA’dan sağlanıyor veya burada işleniyorsa erişim ve düzeltme gibi haklarınızın genel açıklaması için AB Ekindeki “Haklarınız” bölümünü inceleyin.

Veri Bütünlüğü

Yürürlükteki yasaya göre daha katı şartlara tabi olmak üzere, Goodyear, Kişisel Tanıtıcı Bilgileri sadece söz konusu bilgilerin toplanma amaçlarına uygun olarak veya akabinde kişi tarafından yetkilendirildiği yollarla kullanmaya gayret edecektir. Goodyear, Kişisel Tanıtıcı Bilgilerin kullanım amacına uygun, doğru, eksiksiz ve güncel olmasını sağlamak için makul adımları atmaya gayret edecektir.

İfşa ve Üçüncü Taraflarla Paylaşım

Goodyear, Kişisel Tanıtıcı Bilgileri başkalarına satan bir işletme değildir, ancak bu bilgileri kontrolündeki iştirakler veya bağlı kuruluşlar ve kendi adına hizmet veren üçüncü taraf hizmet sağlayıcılar ile paylaşabilir. Siparişlerin gerçekleştirilmesi, posta ve e-posta gönderilmesi, verilerin analiz edilmesi, pazarlama desteği sağlanması, kredi kartı ödemelerinin işleme alınması, müşteri hizmetlerinin sunulması, ürün ve hizmetlerle ilgili geri bildirim istenmesi, size pazarlama ve tanıtım materyalleri gönderilmesi, servis güncellemeleri ve hatırlatmalar bu hizmetlere örnek olarak verilebilir.

AEA’dan alınan veya burada işlenen Kişisel Tanıtıcı Bilgiler için ilgili üçüncü taraf alıcı kategorilerinin listesi AB Ekinde bulunabilir (bkz. “Üçüncü Taraf Alıcılar”).

Goodyear mağaza, yan kuruluş ya da iş birimi alabilir veya satabilir. Bu tür işlemlerde, Kişisel Tanıtıcı Bilgiler genellikle devredilen işletme varlıkları arasındadır. Bu Kişisel Tanıtıcı Bilgiler önceden mevcut olan herhangi bir Mahremiyet Politikasında belirtilen yükümlülüklere tabi olmaya devam eder. Goodyear’ın veya varlıklarının büyük bir kısmının alınması durumunda, PII devredilen varlıklardan biri olacaktır.

AEA’dan Yapılan Uluslararası Paylaşımlar

Kişisel Tanıtıcı Bilgileriniz AEA’dan sağlanıyor veya burada işleniyorsa lütfen AB Ekindeki “İşlemenin Yasal Dayanağı” ve “AEA Dışına Aktarımlar” paragraflarını inceleyin.

AEA’dan Yapılmayan Uluslararası Paylaşımlar

Goodyear’ın birçok ülkede faaliyet göstermesi nedeniyle, Goodyear tarafından bir ülkede toplanan Kişisel Tanıtıcı Bilgiler, yasaları PII için söz konusu bilgilerin ilk toplandığı ülkeye göre farklı düzeylerde koruma sağlayan başka bir ülkede işlenebilir. Bir ülkede toplanan Kişisel Tanıtıcı Bilgilere, söz konusu bilgilerin ilk toplandığı ülke dışındaki yargı çevrelerinde bulunan emniyet teşkilatları tarafından erişilebilir veya PII bu taraflara açıklanabilir. Goodyear ayrıca Kişisel Tanıtıcı Bilgileri kendi adına hizmet veren kurum ve kuruluşlarla paylaşabilir ve bu kurum ve kuruluşlar Kişisel Tanıtıcı Bilgilerin ilk toplandığı ülkeden başka ülkelerde bulunabilir.

Goodyear, iştirakleri ve bağlı kuruluşları da dâhil olmak üzere, Kişisel Tanıtıcı Bilgileri paylaştığı veya açıkladığı üçüncü taraflardan, bu üçüncü tarafların söz konusu Kişisel Tanıtıcı Bilgileri bu Politikaya uygun bir şekilde koruyacaklarına ilişkin uygun ve makul biçimde uygulanabilir garantiler almaya gayret edecektir. Goodyear, bir üçüncü tarafın Kişisel Tanıtıcı Bilgileri bu Politikaya aykırı bir biçimde kullandığını veya açıkladığını öğrenmesi durumunda, bu tür kullanımı veya ifşayı önlemek ya da durdurmak için makul adımları atmaya gayret edecektir. Yürürlükteki yasaların Kişisel Tanıtıcı Bilgiler üçüncü taraflara verilmeden önce kişinin onayını gerektirdiği ölçüde, Goodyear bu tür bir paylaşımdan önce kişinin onayını almak için çaba gösterecektir. (i) Bir mahkeme kararının gerektirdiği; (ii) Goodyear’ın makul bir gerekçeyle, bir kişi veya grubun haklarını, mahremiyetini ya da güvenliğini veya mülkünü korumak için gerekli olduğuna inandığı; (iii) Goodyear’a borçlu olunan paranın belirlenmesi ya da tahsil edilmesi veya üçüncü bir tarafla yapılan bir işlemin tamamlanması için gerekli olduğu; (iv) Goodyear’ın mevcut çözümleri aramasına ya da uğrayabileceğimiz her türlü zararı sınırlandırmasına olanak tanımak için gerekli olduğu ve (v) bilgilerin kamuya açık olduğu gibi durumlarda Goodyear’ın kişinin önceden onayını almadan Kişisel Tanıtıcı Bilgileri paylaşması gerekebilir. Kişisel Tanıtıcı Bilgileri ifşa etme zorunluluğu veya izni varsa Goodyear gerekenden fazlasını ifşa etmemeye çalışacaktır. Goodyear, ayrıca Çevrimiçi Mahremiyet Politikasında izin verilen ifşaları gerçekleştirebilir. 

Güvenlik

Goodyear, tasarrufundaki Kişisel Tanıtıcı Bilgileri kaybolma, kötüye kullanım, yetkisiz erişim, ifşa, değiştirilme ve imhaya karşı korumak ve bu tür Kişisel Tanıtıcı Bilgilerin kötüye kullanımı, kaybolması ve yetkisiz kullanımına müdahale etmek için makul önlemleri almaya gayret edecektir.

Yönetişim

Goodyear, bu ve diğer Goodyear mahremiyet politikalarına uyumu düzenli olarak değerlendirecektir. Yürürlükteki yasalarca yasaklanan durumlar haricinde, Goodyear’ın bu Politikayı ihlal ettiğini belirlediği tüm çalışanlar, iştirakler veya yükleniciler, istihdamın sonlandırılması veya sözleşmenin feshi de dâhil olmak üzere uygun disiplin işlemlerine maruz kalacaktır.

Anlaşmazlık Çözümü

Kişisel Tanıtıcı Bilgilerin kullanımı veya ifşasına ilişkin her türlü soru veya endişe, aşağıda verilen adres üzerinden Goodyear’a iletilmelidir. Goodyear, Kişisel Tanıtıcı Bilgilerin kullanımı ve ifşası ile ilgili şikâyetleri ve anlaşmazlıkları bu Politikada yer alan ilkelere uygun olarak araştırır ve çözmeye çalışır.

Bu Politikaya İlişkin Değişiklikler

Goodyear muhtelif zamanlarda, bu Küresel Mahremiyet Politikasını revize edebilir, bu durumda bu Küresel Mahremiyet Politikasının başında belirtilen tarih güncellenecektir.

İletişim Bilgileri

Bu Politika hakkındaki sorular veya yorumlar aşağıdaki kişiye posta veya e-posta ile gönderilmelidir:

Uyum ve Etik Müdürü

Telefon: +1 330-796-7288

E-posta: privacy_office@goodyear.com

 

Avrupa Ekonomik Alanı’nda Bulunan (veya Kişisel Tanıtıcı Bilgileri AEA’da Bulunan Goodyear Kuruluşları Tarafından İşlenen) Bireyler İçin Ek (“AB Eki”)

 

Bu AB Eki, Avrupa Ekonomik Alanı’ndan (“AEA”) alınan veya burada işlenen Kişisel Tanıtıcı Bilgiler için Goodyear Küresel Mahremiyet Politikasının ön bölümünü bütünleyici ve tamamlayıcı niteliktedir. Bu Politikanın ön bölümü ve AB Eki arasında herhangi bir çelişki olması durumunda, AB Eki geçerli olacaktır.

Bu AB Ekinin amacı, AEA’da 25 Mayıs 2018 tarihinden itibaren yürürlükte olan Genel Veri Koruma Tüzüğü (“GDPR”)[1] kapsamında gerekli olan şu bilgileri sağlamaktır:

 • İlgili Goodyear kuruluşunun Kişisel Tanıtıcı Bilgilerinizi neden ve nasıl topladığı, sakladığı ve işlediği;
 • Kişisel Tanıtıcı Bilgilerinizin “kontrolörü” olarak görevinin neleri kapsadığı;
 • Bu işlemeye ilişkin hak ve yükümlülüklerinizin neler olduğu.

Tanımlar

Bu AB Ekinin amaçları doğrultusunda aşağıdaki tanımlar geçerlidir:

Kontrolör”, bu Politika kapsamında genellikle Kişisel Tanıtıcı Bilgilerin işlenme amaçlarını (yani neden işlendiği) ve araçlarını (yani nasıl işlendiği) belirleyen tüzel kişiyi ifade eder.

Goodyear”, bu AB Ekinin “Kontrolör” paragrafı altında Kontrolör olarak tanımlanan AEA’daki tüzel kişiyi ifade eder.

Kişisel Tanıtıcı Bilgiler” veya “PII”, GDPR kapsamında “kişisel verileri” oluşturan herhangi bir bilgiyi, yani kimliği teşhis edilmiş veya edilebilir gerçek bir kişiyle ilgili herhangi bir bilgiyi ifade eder.[2]

İşleyici”, Kontrolör adına Kişisel Tanıtıcı Bilgileri işleyen bir gerçek ya da tüzel kişidir. Goodyear’ın işleyicileri, Goodyear bağlı kuruluşları, iştirakleri veya üçüncü taraf tedarikçiler ve servis sağlayıcıları olabilir. Goodyear, Kişisel Tanıtıcı Bilgilerinizin GDPR’ye uygun olarak işlenmesini sağlamak için İşleyiciler ile bir veri işleme anlaşması imzalayacaktır.

Kontrolör

Goodyear AEA’da farklı tüzel kişiliklerden, yani Goodyear Dunlop Tires Europe BV ve bağlı şirketlerinden oluşur. Bu ekte geçen “Goodyear”, “biz”, “bize/bizde” veya “bizim” ifadeleri, bu politikaya göre Kişisel Tanıtıcı Bilgilerinizin işlenme amaçlarını ve araçlarını belirleyen AEA’daki ilgili Goodyear tüzel kişiliğini ifade eder. Kişisel Tanıtıcı Bilgilerinizi toplarken hangi kuruluşun sizin Kişisel Tanıtıcı Bilgilerinizin Kontrolörü olacağını tarafınıza bildireceğiz.

Kişisel Tanıtıcı Bilgilerin Toplanması

Kişisel Tanıtıcı Bilgileriniz şu durumlarda toplanacaktır:

 • Goodyear, olası ve mevcut müşteri/tedarikçi sıfatındaki bireylerle etkileşimde bulunduğunda;
 •  Goodyear, tüzel kişiler olan olası ve mevcut müşterilerin/tedarikçilerin temsilcileri veya irtibat kişileri ile etkileşime girdiğinde (ör. ürünlerin satılması/sipariş edilmesi ya da pazarlama ile ilgili amaçlar için) veya
 • Goodyear, ürünlerin veya hizmetlerin tedarikini kolaylaştırmak için kamu veri tabanlarını kullandığında (ör. araç plakası ile araç tanıma bilgilerinin eşleştirilmesi için).

Toplanan PII Kategorileri

Şu bilgileri toplayabiliriz:

 • İsim, unvan, pozisyon, şirket adı, e-posta ve/veya posta adresi ve sabit telefon ve/veya cep telefonu numarası gibi temel kimlik bilgileri;
 • Mali bilgiler (ör. banka hesap bilgileri ve iş kredi kartı bilgileri);
 • Doğrudan pazarlama e-postalarının durumuyla ilgili bilgiler (ör. teslim edilmedi, teslim edildi, açıldı);
 • Araç tanıma bilgileri (geçerli yasa uyarınca izin verilen ölçüde plaka numarası)
 • Tekerlek garantisi kayıt bilgileri veya referans numaraları ve
 • Gönüllü olarak verdiğiniz her türlü ek bilgi (ör. form doldurmak veya e-posta ile gönderilen bir bültene abone olmak suretiyle).

Bu bilgiler ya doğrudan yukarıdaki kişiler tarafından ya da çalıştıkları tüzel kişilik tarafından sağlanabilir (ör. bu kişiler Goodyear ile ticari ilişkileri yönetmek için işverenleri tarafından belirlenen irtibat kişisiyse).

Bazı ülkelerde, araç tanıma bilgilerinin, araç plakasıyla araç tanıma bilgilerini eşleştirmek için erişebileceğimiz kamuya açık kaynaklardan da elde edilebileceğini lütfen unutmayın.

PII Sağlamayı Reddetmenin Sonuçları

Goodyear’a Kişisel Tanıtıcı Bilgilerinizi vermeniz için herhangi bir yasal yükümlülüğünüz yoktur. Bununla birlikte, bu tür Kişisel Tanıtıcı Bilgileri vermediğinizde, tarafımızdan sağlanan herhangi bir ürün veya hizmete erişemeyebilir ve bu tür ürün ya da hizmetleri kullanamayabilir veya erişmeye ya da kullanmaya devam edemeyebilirsiniz.

İşleme Amaçları

Goodyear ve Goodyear adına hareket eden İşleyiciler, sizden topladığımız Kişisel Tanıtıcı Bilgileri belirli bir amaç doğrultusunda ve yalnızca bu amaca ulaşmak için uygun olan Kişisel Tanıtıcı Bilgileri işler.

Kişisel Tanıtıcı Bilgileri şu amaçlarla işleriz:

 • Ürünlerimiz ve hizmetlerimiz ile ilgili satış ve tedarik faaliyetlerini yürütmek;
 • Ürünlerimiz ve hizmetlerimizi pazarlamak;
 • Müşterilerimizi ve tedarikçilerimizi yönetmek (ör. kullanıcı kaydı, hesap açma, kredi kontrolleri);
 • Müşterilerimiz ve tedarikçilerimiz ile olan ilişkilerimizi yönetmek ve geliştirmek;
 • Müşterilerimize ürün ve hizmet tedarik etmek (ör. bir satın alımın, ödemenin, iadenin, garantinin ya da indirimin idaresi ve takibi, fatura yönetimi, hizmetlerin düzenlenmesi);
 • Müşterilerimiz ve tedarikçilerimiz için sözleşme hazırlamak ve bu sözleşmeleri yönetmek;
 • Çeşitli ürün ve hizmetlere yönelik müşteri ilgisini ölçmek;
 • Müşteri anketleri ve müşteri dışı anketler, istatistikler ve testler yoluyla veya ürün ve hizmetler hakkında geri bildirim talep ederek mevcut (ya da geliştirme aşamasında olan) ürünlerimizi ve hizmetlerimizi iyileştirmek;
 • İletişim yöntemleri (telefon, e-posta vb.) ve sıklık tercihlerini göz önünde bulundurarak hizmet kalitesini iyileştirmek;
 • Sizin tarafınızdan veya sizin için sağlanan e-posta adreslerini (varsa) kullanarak ürünlerimiz, özel teklifler ve çalıştığınız şirketin ilgi çekici bulabileceği bilgiler hakkında düzenli olarak tanıtım e-postaları göndermek;
 • Çeşitli kanallar aracılığıyla sizinle başka şekilde iletişim kurmak (ör. özel teklifler ve bilgiler dâhil olmak üzere ürünlerimiz hakkında düzenli olarak size tanıtım e-postaları göndererek);
 • Mevcut emniyet, sağlık ve güvenlik kurallarının yanı sıra yürürlükteki politikalara uyum da dâhil olmak üzere tesislerimizdeki faaliyetleri izlemek;
 • Altyapı yönetimi ve iş sürekliliği dâhil olmak üzere BT kaynaklarımızı yönetmek ve izlemek;
 • Arşiv ve kayıtlarımızı yönetmek;
 • Faaliyetlerimizi takip etmek (satışları, çağrı sayısını vb. hesaplama);
 • Şirketin ekonomik çıkarlarını korumak;
 • Gerekli yetki sahibi bir kamu veya yargı makamından gelen resmî bir talebi yanıtlamak;
 • Yasal ve düzenleyici şartları yönetmek, yasal haklarımızı korumak ve düzenli uyum izleme dâhil olmak üzere suçları önlemek ve tespit etmek.

İşlemenin Yasal Dayanağı

Geçerli bir yasal dayanağımız olmaması durumunda Kişisel Tanıtıcı Bilgileri işleyemeyiz. Bu nedenle Kişisel Tanıtıcı Bilgileri ancak şu koşullarda işleyeceğiz:

 • Ön onayınızı almışsak;
 • İşleme, size karşı sözleşmeden doğan yükümlülüklerimizi yerine getirmemiz ya da isteğiniz üzerine sözleşme öncesi adımları atmamız için gerekliyse;
 • İşleme, yasal veya düzenleyici yükümlülüklerimize (ör. vergi ya da muhasebeye ilişkin gereklilikler) uymak için gerekliyse veya
 • İşleme, Goodyear’ın meşru çıkarları için gerekliyse ve çıkarlarınızı veya temel hak ve özgürlüklerinizi gereğinden fazla etkilemiyorsa; Kişisel Tanıtıcı Bilgilerinizi bu temelde işlerken, meşru menfaatlerimiz ile mahremiyetiniz arasında bir denge kurmaya çalıştığımızı lütfen unutmayın.

Bu ‘meşru menfaatlere’ şunlar örnek verilebilir:

 • Tedarikçilerimizden veya potansiyel tedarikçilerimizden ürün ve hizmet satın almak;
 • Ürünlerimizi ve hizmetlerimizi müşterilerimize veya potansiyel müşterilerimize sunmak;
 • Maliyet etkin hizmetlerden yararlanmak (ör. harici tedarikçiler tarafından veri işlemek için sunulan belirli platformları kullanmaya karar verebiliriz);
 • Müşteri ilişkilerini ve verilerini daha iyi yönetmek ve idare etmek;
 • İletişim yöntemleri (telefon, e-posta vb.) ve sıklık tercihlerini göz önünde bulundurarak müşterilerimize sunduğumuz hizmetin kalitesini iyileştirmek;
 • Müşterilerin Goodyear ürünlerine olan ilgisini ölçmek ve istatistiksel araştırmalar ve e-posta durumuna (ör. teslim edilmedi, teslim edildi, açıldı) ilişkin başka araştırmalar ve veri analizleri yapmak dâhil olmak üzere reklam e-postaları aracılığıyla müşteri etkileşimini daha iyi anlamak;
 • Goodyear’ın müşterilerine reklam ve kişiye özel teklifler sunmasını, böylece ürünlerini daha iyi pazarlamasını sağlamak;
 • BT sistemlerimizin, mimarimizin ve ağlarımızın güvenliğini sağlamanın yanı sıra dolandırıcılık veya suç eylemlerini ve ürünlerimizin ya da hizmetlerimizin kötüye kullanımını önlemek.
 • İşletmemizin veya işletme varlıklarının herhangi bir kısmını satmak ya da varlıklarımızın büyük bir kısmının üçüncü bir tarafça alınması (bu durumda Kişisel Tanıtıcı Bilgiler, sattığımız varlıklar kapsamında yer alabilir) ve
 • Kurumsal ve sosyal sorumluluk hedeflerimizi gerçekleştirmek.

Üçüncü Taraf Alıcılar

Kişisel Tanıtıcı Bilgileri, çalışanlarımız (görevlerini yerine getirmek için ihtiyaç duydukları ölçüde) ve diğer Goodyear iştirakleri ile paylaşabiliriz. Bu tür diğer şirketler ya başka bir kontrolör olarak hareket edecek (bu durumda bu işleme konusunda ayrıca bilgilendirileceksiniz) ya da sadece Kontrolör adına ve Kontrolörün talebi üzerine Kişisel Tanıtıcı Bilgileri işleyecektir (dolayısıyla İşleyici olarak hareket edecektir).

Buna ek olarak, Kişisel Tanıtıcı Bilgilerinizi Goodyear iştiraki olmayan üçüncü taraf İşleyicilerle, yukarıda belirtilenleri gerçekleştirmeleri amacıyla, kendilerine verdiğimiz talimatları yerine getirmeleri için ihtiyaç duydukları ölçüde paylaşabiliriz.

Bu tür üçüncü taraf İşleyiciler şunları kapsar:

 • BT servis sağlayıcılarımız, bulut servis sağlayıcılarımız ve veri tabanı sağlayıcılarımız;
 • Ürünlerini ve hizmetlerini tanıtmak ve pazarlamak konusunda Goodyear’a yardımcı olan; Kişisel Tanıtıcı Bilgileri saklayan ve analiz eden; kullanıcı ve tüketici derecelendirmeleri, değerlendirmeleri ve anketleri yapan; Goodyear adına sizinle iletişim kuran; lastik alımları ve montajları ve/veya diğer araç hizmetleri dâhil olmak üzere işlemleri gerçekleştiren ve müşterilerle tanıtım iletişimi kurmak ya da onlara hizmet sunmak için gerekli başka faaliyetleri yürüten danışmanlarımız, tedarikçilerimiz ve servis sağlayıcılarımız;

Kişisel Tanıtıcı Bilgileriniz ayrıca şu taraflara da açıklanabilir:

 • İlgili bir anlaşma kapsamında hak ve yükümlülüklerimizi devrettiğimiz veya atadığımız herhangi bir üçüncü taraf;
 • Yürürlükteki yasalar veya yönetmelikler ya da talepleri doğrultusunda gerektiği hallerde, ulusal ve/veya uluslararası düzenleyici, yürütme ya da mübadele organları veya mahkemeleri ve
 • Herhangi bir merkezi veya yerel yönetim departmanı ve diğer yasal kurumlar ya da kamu organları.

Avrupa Ekonomik Alanı Dışına Aktarımlar

Goodyear içerisinde paylaşılan veya dışarıya aktarılan Kişisel Tanıtıcı Bilgiler de, AEA dışındaki bir ülkede de işlenebilir.

Kişisel Tanıtıcı Bilgilerinizin AEA dışına aktarımı söz konusu olduğunda, aktarılan PII için gerekli koruma seviyesini sağlamak amacıyla ilgili aktarımdan önce Avrupa Komisyonu tarafından onaylanan AB standart sözleşme maddelerini uygulamaya koyacağız. Bu konuda ek bilgi talep edebilir ve aşağıda belirtilen haklarınız kapsamında, uygulamaya koyduğumuz ilgili korumanın bir kopyasını alabilirsiniz (bkz. “Haklarınız” bölümü).

Kişisel Tanıtıcı Bilgilerin Saklanması

Kişisel Tanıtıcı Bilgilerinizi, yasal şartlar ile muhasebe veya raporlama gerekliliklerine uyulması dâhil olmak üzere toplanma amaçlarının yerine getirilmesi için gerekli olduğu müddetçe saklayacağız.

Kişisel Tanıtıcı Bilgilerin saklanma sürelerini belirlemek için kullandığımız kriterler şunları içerir: Toplanma amaçları, yasal olarak zorunlu sınırlama süreleri, kanunlarca öngörülen saklama süreleri, geçerli sözleşme şartları ve ilgili endüstri standartları.

Haklarınız

Bu Politika kapsamında Goodyear tarafından işlenen Kişisel Tanıtıcı Bilgilerinize erişim hakkına sahipsiniz. Elimizdeki bilgilerinizde herhangi bir yanlışlık veya eksiklik olduğunu düşünürseniz söz konusu bilgilerin düzeltilmesini de isteyebilirsiniz. Goodyear bu tür bilgileri derhâl düzeltecektir.

Ayrıca şu haklara da sahipsiniz:

 • Kişisel Tanıtıcı Bilgilerinizin silinmesini isteme;
 • Kişisel Tanıtıcı Bilgilerinizin işlenmesini sınırlandırma talebi;
 • Goodyear’ın Kişisel Tanıtıcı Bilgilerinizi işlemek için onayınızı aldığı hallerde onayınızı geri çekme (onayın geri çekilmesi, bu geri çekmeden önce gerçekleşen işlemenin yasallığını etkilemez)
 • Kişisel Tanıtıcı Bilgilerinizin doğrudan pazarlama amaçlarıyla işlenmesine itiraz etme veya
 • Goodyear’ın Kişisel Tanıtıcı Bilgilerinizi sizin onayınızla değil başka bir yasal dayanağa bağlı olarak işlediği bazı durumlarda, kişisel bilgilerinizin başka amaçlarla işlenmesine itiraz etme.

Goodyear, bu talepler, geri çekme istekleri veya itirazlara geçerli veri koruma kurallarına uygun olarak yanıt verecektir.

Bunlara ek olarak, veri taşınabilirliği hakkına da sahipsiniz. Bu, Goodyear’a sağladığınız Kişisel Tanıtıcı Bilgileri yapılandırılmış, yaygın olarak kullanılan ve makine tarafından okunabilir bir formatta alma ve Goodyear tarafından herhangi bir engelleme olmaksızın ve kendi gizlilik yükümlülüklerinize tabi olarak bu tür Kişisel Tanıtıcı Bilgilerinizin size veya üçüncü bir tarafa iletilmesini talep etme hakkıdır.

Yukarıdaki hakları kullanmak için lütfen şu adrese e-posta gönderin: privacy_office@goodyear.com.

Herhangi bir sorunuz varsa veya Goodyear’ın Kişisel Tanıtıcı Bilgilerinizi işleme şeklinden memnun değilseniz privacy_office@goodyear.com adresine e-posta veya Goodyear Dunlop Tires Operations S.A., Avenue Gordon Smith, L-7750 Colmar-Berg (Grand-Duchy of Luxembourg) adresine yazılı ve imzalı bir talep göndererek bize bildirin. Sorunuzu veya şikâyetinizi inceleyeceğiz ve mümkün olan en kısa sürede size geri dönüş sağlayacağız.

Ayrıca her zaman yetkili veri koruma otoritesine şikâyette bulunma hakkına da sahipsiniz.

***

 

[1] AB Parlamentosu ve Konseyinin 95/46/AT sayılı Direktifi yürürlükten kaldıran, kişisel verilerin işlenmesi karşısında gerçek kişilerin korunması ve bu tür verilerin serbest dolaşımına ilişkin 27 Nisan 2016 tarihli ve 2016/679 sayılı Tüzüğü.

[2]  Kimliği teşhis edilebilir gerçek kişi, özellikle bir isim, kimlik numarası, konum verileri, çevrimiçi tanımlayıcı ya da söz konusu gerçek kişinin fiziksel, fizyolojik, genetik, ruhsal, ekonomik, kültürel veya toplumsal kimliğine özgü bir ya da birden fazla faktöre atıfta bulunularak doğrudan veya dolaylı olarak kimliği teşhis edilebilir kişidir.