Yönetim Sistemleri

KALİTE, ÇEVRE, ENERJİ, İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

İZMİT

Vizyonumuz:

Yüksek kaliteli ürünleriyle tanınan ve öncelikle tercih edilen lastik üreticisi olmak.

Misyonumuz:

Emniyetli ve sağlıklı bir çalışma ortamında, motivasyonu yüksek çalışanlar vasıtasıyla müşteri beklentilerinin ötesinde memnuniyet sağlayan lastik ürünleri ve hizmeti sunmak.

Bunu başarmak için Goodyear Yönetici ve çalışanları olarak şu ilkelere bağlı kalacağız:

Sürekli gelişme alanları:

 • Müşteri hizmeti
 • Ürün maliyeti
 • Çalışanlarımızın başarı düzeyi
 • Kalite Performansı
 • İş sağlığı ve güvenliği performansı
 • Çevre performansı
 • Enerji performansı

 

Kalite performansını sürekli geliştirmek için :

 • Risk ve fırsatların belirlenmesi
 • İlgili tarafların ihtiyaç ve beklentilerinin anlaşılması
 • Ürün ve proses kalitesinin arttırılması
 • Müşteri memnuniyetinin arttırılması
 • Ürünlerimizin zamanında teslim edilmesi
 • Çalışanlarımızda kalite bilincinin tesis edilmesi

 

Çevre performansını sürekli geliştirmek için :

 • Çevresel risk ve fırsatların belirlenmesi
 • Çevre boyut ve etkilerinin değerlendirilmesi ve faaliyetlerin planlanması
 • Atıkların ayrıştırılması, azaltılması ve geri kazanılması
 • İstisnai atıklar dışında düzenli depolama alanına giden atıkların sıfırlanması
 • Kaynakların etkin kullanılması
 • Kirletici madde emisyonlarının azaltılması
 • İklim değişikliği nedenlerini olumsuz etkileyen ürün kullanımının azaltılması
 • Solvent kullanımının azaltılması

 

Enerji performansını sürekli geliştirmek için:

 • Risk ve fırsatların belirlenmesi
 • Enerji verimli ürün ve ekipmanların kullanılması
 • Enerji verimliliğinin etkin bir şekilde sağlanması
 • Sera gazı emisyonunu azaltması
 • Enerji kayıp ve kaçaklarının azaltılması

 

İş sağlığı ve güvenliği performansını sürekli geliştirmek için:

 • İş sağlığı ve güvenliği tehlike ve risklerinin değerlendirilmesi, azaltılması ve faaliyetlerin planlanması
 • Bütün çalışanlarımızın iş yerinde güvenli ve sağlıklı çalışma güvencesinin sağlanması
 • Bütün çalışanların, müteahhitlerin ve ziyaretçilerin iş güvenliği davranış kültürünün geliştirilmesi
 • Yaralanma ve sağlık bozulmalarının önlenmesi
 • Yaralanma ve sağlık bozulmalarını en alt düzeye indirmek için farkındalık ve bilinç oluşturulması
 • Çalışma alanlarının ergonomik açıdan analiz edilmesi ve iyileştirilmesi
 • Çalışan ve çalışan temsilcilerinin danışma ve katılımının sağlanması

 

Sürekli gelişmeyi amaçladığımız kalite, çevre, enerji, iş sağlığı ve güvenliği alanlarında tedarikçilerimiz ve  müşterilerimiz gibi ilgili tarafların bize katılmaya teşvik edilmesi, eğitilmesi ve iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi

Yürürlükte olan ilgili yasal ve diğer gerekliliklere (uygunluk yükümlülüklerine) uyulması

Hedef ve amaçlara ulaşmak için gerekli tüm bilgi ve kaynakların varlığının sağlanması

Beklenmedik olayların etkilerini en aza indirilmesi için acil durum planları ile yönetilmesi

Yönetim sistemimizin ulusal ve uluslararası kabul edilmiş standardlara göre sürekli gözden geçirilmesi ve geliştirilmesi

Tarih:  21 Mayıs 2024

Kapsam

“Çevre ve İş Güvenliği  Yönetim Sistemi” Goodyear İzmit fabrikası için geçerlidir. İstanbul Merkez Ofis'de yürütülen Satış, Pazarlama ve Bayi hizmetleri faaliyetleri bu sistemin kapsamı dışındadır. Luksemburg merkez tarafından yürütülen tasarım geliştirme faaliyetleri kapsam dışıdır. Adapazarı fabrikasının ayrı yönetilen bir Çevre ve İş Güvenliği Yönetim Sistemi vardır. Kapsam belirlenirken İzmit fabrikanın iç ve dış hususları ile uygunluk yükümlülükleri,fiziksel sınırları ve bu sahada gerçekleşen faaliyet ürün ve hizmetler dikkate alınmştır.

Fabrikamızda uygunluk yükümlülükleri kapsamında çevrenin korunması, çevre mevzuatına uyum, kaynak tüketimi, atık ve kimyasal yönetimi, evsel ve endüstriyel nitelikli atık suların arıtılması, emisyonların periyodik ölçülmesi vb.. konular yer almaktadır.

El kitabında tanımlanan Çevre, İş Güvenliği Yönetim Sisteminin kapsamına aşağıda adı geçen kategorilerdeki ürünlerin imalatı, depolanması ve bu işlere destek veren aktivitelerle  (Enerji üretimi,bakım,arıtma vs.)  ilgili prosesler girmektedir:

- Radyal Kamyon ve Otobüs Lastikleri

Ovacık Mahallesi Çuhane Caddesi No:2 Başiskele Kocaeli adresinde yerleşik olan Goodyear İzmit Fabrikası İzmit Körfezinin doğusunda, İzmit’e 6 km uzaklıkta endüstriyel bir sahada yer almaktadır.

Toplam Arazi             : 213.804 m2

Toplam Kapalı Saha  :   72.082 m2

Tesis yakınında Pakmaya, BRISA fabrikaları ve VM Medical Park Hastanesi bulunmaktadır.

Çevre ve İş Güvenliği El Kitabı, üretim faaliyetimizin ilgili çevre ve iş güvenliği kanun ve yönetmeliklerin, ISO14001, OHSAS18001 standartlarının gereklerini yerine getirmek üzere hazırlanmıştır. Goodyear Lastikleri T.A.Ş. İzmit Fabrikası’nın (bundan böyle “Goodyear”, “Şirket” veya “Fabrika” olarak da bahsedilecektir) genel yaklaşım ve taahhütlerini tanımlayarak belgelemektedir. Goodyear iş sağlığı  ve güvenliği yönetim sistemi Izmit fabrikası sınırları içindeki tüm faaliyetlerde ve işyeri mahalli dışında gerçekleştirilen faaliyetlerde (ulaşım da dahil olmak üzere) görevli olarak çalışan tüm personel, taşeron ve stajerleri kapsar. Izmit fabrikasına gelen ziyaretçiler de kapsam dahilindedir. Goodyear Enerji Yönetim Sistemi El Kitabı’na ek olarak; fabrikamızda yapılan uygulamalar çalışma talimatlarında daha ayrıntılı olarak tanımlanmaktadır.

ISO9001 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ KALİTE POLİTİKASI

Goodyear Lastikleri T.A.Ş.’nin kalite politikasının temelinde, araç lastiği pazarında müşteri beklentilerinin ötesinde memnuniyet sağlayan lastik ürünlerini ve hizmetlerini sunmak ve tüketiciler, müşteriler, çalışanlar ve hissedarlar için en iyi tercih olmayı amaçlayarak; 

 • Çalışanlarımızın yetenek ve beceri düzeylerini, gerekli eğitimleri vererek, sürekli geliştirmek,
 • Goodyear şirket politikalarına ve etik kurallara uyumlu bir şekilde, takım ruhu içerisinde, şirket ve birim hedeflerine ulaşmak,
 • Yürürlükte olan bütün yasa, yönetmelik ve diğer düzenlemelere uymak,
 • Kalite yönetim sistemi şartlarına uymak ve etkinliğini sürekli iyileştirerek, süreçlerimizin verimliliğini artırmak yer almaktadır.

ISO27001 BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKASI

Şirketin tüm bilgi varlıklarını ve buna bağlı riskleri, ulusal, sektörel ve merkezi yönetimin belirlediği tüm bilgi güvenliği kuralları çerçevesinde, yasal ve ilgili mevzuat gereklerini yerine getirerek yönetmek,

 • Erişilebilir,ölçülebilir  BGYS hedefleri tespit ederek, takip etmek,
 • Bilgi güvenliği seviyesini ve kurum itibarını zedeleyebilecek etkilerden korumak ve sürekli iyileştirmek,
 • Hizmet sürekliliğine yönelik bilgi güvenliği tehditlerinin etkisini azaltmak ve iş sürekliliğine katkıda bulunmak,
 • Şirketin ana stratejileri ile uyumlu olarak Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin gerektirdiği yatırımları yapmak ve çalışanların yeterliliğini sağlamak