Máte otázky? Volajte 0800 601 609 (Po – Pia 08:00 – 17:00 hod.)

1-ročná záruka na pneumatiky zdarma – objednajte si pneumatiky Goodyear online – dohodnite si montáž v servise online

Všeobecné obchodné podmienky

(Stav: september 2021)

§ 1 Rozsah

1.1 Tieto Všeobecné obchodné podmienky („VOP“) sa vzťahujú na kúpy uskutočnené zákazníkom (ďalej aj „Zákazník“ alebo „Vy“) prostredníctvom https://www.goodyear.eu webstránky spoločnosti Goodyear Operations S.A., Avenue Gordon Smith, L-7750 Colmar-Berg, Luxemburg (ďalej aj „Goodyear“ alebo „My“) vo verzii účinnej v čase zadania príslušnej objednávky. Zákazník vyjadruje výslovný súhlas s týmito VOP v znení ich zmien, ktoré môžu byť priebežne vykonávané. Všetky služby a dodávky zo strany spoločnosti Goodyear sú založené výlučne na týchto VOP.

1.2 Odchýlne, rozporné alebo doplňujúce podmienky zákazníka sa nestanú súčasťou zmluvy.

1.3 Náš sortiment je zameraný výlučne na zákazníkov, ktorí majú bydlisko v Slovenskej republike.

1.4 Ak sú termíny na plnenie alebo doby trvania určené v pracovných dňoch, znamená to všetky dni týždňa okrem sobôt, nedieľ, štátnych sviatkov a dní pracovného pokoja.

 

§ 2 Uchovávanie a prístup k zmluvnej dokumentácii

2.1 Tieto VOP si môžete zobraziť na stránke nášho obchodu https://www.goodyear.eu pod označením „Všeobecné obchodné podmienky“. Môžete si tiež stiahnuť a uschovať tento dokument vo formáte PDF kliknutím tu. Na otvorenie PDF súboru potrebujete bezplatný program Adobe Reader (dostupný na www.adobe.sk) alebo podobný program, ktorý podporuje PDF formát.

2.2 Môžete si tiež ľahko uschovať údaje o Vašej objednávke, a to buď stiahnutím Všeobecných obchodných podmienok a uložením údajov zosumarizovaných na poslednej stránke objednávkového procesu v Internetovom obchode použitím funkcií Vášho prehliadača alebo môžete počkať na automatické potvrdenie objednávky, ktoré pošleme na Vami zadanú e-mailovú adresu dodatočne po dokončení Vašej objednávky. Toto potvrdenie objednávky znova obsahuje údaje o Vašej objednávke, ako aj tieto VOP, a môže byť jednoducho vytlačené alebo uložené pomocou Vášho e-mailového programu.

 

§ 3 Zmluvné strany a uzatvorenie zmluvy

3.1 Chyby v poliach na vyplnenie môžete opraviť, kým nekliknete na tlačidlo konečného potvrdenia. Text objednávky nie je z našej strany ukladaný a po ukončení objednávkového procesu ho nie je možné obnoviť. Informácie z objednávkového procesu, vrátane všeobecných obchodných podmienok, Vám budú znova zaslané spolu s e-mailovým potvrdením. Môžete si tiež vytlačiť informácie o Vašej objednávke ihneď po odoslaní objednávky.

3.2 Váš zmluvný partner vo vzťahu ku všetkým produktom a službám zakúpeným prostredníctvom našej webstránky je spoločnosť Goodyear Operations S.A., Avenue Gordon Smith, L-7750 Colmar-Berg, Luxemburg.

3.3 Môžeme využívať zástupcov na plnenie našich zmluvných záväzkov. Predovšetkým ponúkané služby sú vykonávané špecializovanými, nami odsúhlasenými montérmi pneumatík.

3.4 Kliknutím na tlačidlo „Objednávka s povinnosťou platby“, zadávate záväznú objednávku na tovar a služby umiestnené v nákupnom košíku. Potvrdenie prijatia objednávky a potvrdenie samotnej objednávky je uskutočnené okamžite po odoslaní objednávky.

3.5 Prezentácia tovaru v online obchode nepredstavuje právne záväzný návrh, ale je iba nezáväzným online katalógom. Ak iba vložíte tovar do „nákupného košíka“, nepredstavuje to záväznú objednávku. Záväzná objednávka tovaru obsiahnutého v nákupnom košíku sa považuje za zadanú až keď kliknete na tlačidlo „Objednávka s povinnosťou platby“ na objednávkovej stránke.

3.6 Potvrdenie o prijatí Vašej objednávky, vrátane potvrdenia o uzatvorení zmluvy, bude zaslané okamžite po zaslaní objednávky.

 

§ 4 Právo na odstúpenie

Máte právo na odstúpenie od tejto zmluvy v lehote štrnástich dní, a to aj bez udania dôvodu. Lehota na odstúpenie je štrnásť dní odo dňa, kedy prevezmete tovar, ktorý ste si objednali, od montéra, ktorého ste si vybrali, alebo, v prípade služieb (ako je napr. montáž pneumatík) štrnásť dní odo dňa uzatvorenia zmluvy. Ak požadujete, aby sme začali s poskytovaním služby (napr. montáže pneumatík) čo najskôr, musíte výslovne potvrdiť zaškrtnutím príslušného políčka, že s tým súhlasíte a že sa vzdávate práva na namietanie voči plneniu služby aj v tom prípade, ak ešte neuplynula lehota štrnástich dní odo dňa uzatvorenia zmluvy.

Za účelom využitia Vášho práva na odstúpenie nás musíte informovať o Vašom rozhodnutí odstúpiť od tejto Zmluvy, a to prostredníctvom jednoznačného oznámenie (napr. vo forme listu poslaného poštou alebo e-mailom) na

 

Goodyear Operations S.A.

Michael Rupp

Dunlopstr. 2, 63450 Hanau, Nemecko

e-mail: eshop-contact@goodyear.sk

 

Môžete využiť vzorový formulár na odstúpenie, ktorý je prístupný na https://www.goodyear.eu/sk_sk/shop/company-links/right-to-withdrawal-form.html, ktorý však nie je povinný. Vzorový formulár na odstúpenie si môžete stiahnuť z našej webstránky. Na dodržanie lehoty na odstúpenie postačuje, ak pošlete oznámenie o využití práva na odstúpenie pred uplynutím lehoty na odstúpenie.  

Následky odstúpenia

Ak od tejto Zmluvy odstúpite, sme povinní Vám vrátiť všetky platby, ktoré sme od Vás obdržali, vrátane nákladov na dodanie, a to okamžite, najneskôr do štrnástich dní odo dňa, kedy sme obdržali Vaše oznámenie o odstúpení od tejto Zmluvy. Pri vrátení použijeme rovnaký spôsob platby, ako ste použili Vy pri pôvodnej transakcii, okrem prípadu, ak sa s Vami dohodneme inak. V žiadnom prípade Vám však nebudú účtované poplatky za také vrátenie. Môžeme odmietnuť vrátiť Vám peniaze, kým nebudeme mať zadržaný Tovar alebo z Vašej strany preukázané, že ste Tovar vrátili, podľa toho, čo nastane skôr.

Ste povinný uhradiť priame náklady na vrátenie tovaru, v sume  20 EUR. Ste zodpovedný za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru iba v prípade, ak predmetné zníženie hodnoty je spôsobené manipuláciou s tovarom, ktorá nie je nevyhnutná na skontrolovanie jeho stavu, vlastností a funkčnosti.

Ak ste požiadali, aby sa služby začali počas lehoty na odstúpenie, ste povinný nám uhradiť príslušnú sumu ako sadzbu hodnoty. Táto zodpovedá podielu poskytnutých služieb do času oznámenia o odstúpení vo vzťahu k celému rozsahu služieb podľa zmluvy.

Po úplnom poskytnutí služieb už nemáte právo na odstúpenie vo vzťahu k službám.

 

§ 5 Ceny a náklady na dopravu

Ceny sú uvedené vrátane DPH a, pokiaľ nie je dohodnuté inak, tiež vrátane nákladov na dopravu k montérovi v rámci Slovenskej republiky.

 

§ 6 Podmienky dopravy a dodania, prechod nebezpečenstva

Dodanie je uskutočňované na adresu montéra pneumatík, ktorého si vybral zákazník. Informácie o dostupnosti tovaru nájdete na príslušnej detailnej stránke webstránky. Upozorňujeme, že všetky informácie ohľadne dostupnosti, odoslania alebo dodania tovaru sú iba pravdepodobnými informáciami. Nepredstavujú záväzné ani garantované termíny odoslania alebo dodania s výnimkou prípadu, ak je termín výslovne označený ako záväzný termín v informáciách o možnostiach dopravy.

 

§ 7 Platba, dodanie

7.1 Vo všeobecnosti umožňujeme tieto spôsoby platby: kreditná karta, SEPA a SOFORT. Pri každej objednávke si vyhradzujeme právo neumožniť niektorý spôsob platby a odkázať na iné naše spôsoby platby.

7.2 Vyjadrujete súhlas s tým, že faktúry a dobropisy budete dostávať výlučne len v elektronickej forme.

7.3 V prípade nákupov s použitím kreditnej karty bude suma zrazená z účtu Vašej kreditnej karty po dokončení objednávky. 

7.4 Upozorňujeme, že akceptujeme platby len z účtov vedených v Európskej únii (EÚ) a Švajčiarsku. V žiadnom prípade nebudeme znášať náklady na platobnú transakciu.

7.5 Tovar označený v online obchode ako „na sklade“ bude doručený včas tak, aby bol splnený termín stretnutia s montérom na montáž pneumatík, ktorý si vybral zákazník. Podrobnosti o dodacích lehotách je možné zobraziť na samotnej stránke produktu.

 

§ 8 Podmienky výkonu prác

8.1 Vaša objednávka nás oprávňuje zadávať podobjednávky, ako aj uskutočňovať testovacie jazdy a prepravné jazdy s Vaším motorovým vozidlom.

8.2 Prevzatie

a) Služba sa považuje za prevzatú, keď Vám vozidlo odovzdajú v priestoroch Vami zvoleného montéra.

b) Zákazník je v omeškaní s prevzatím služieb, ak si vozidlo neprevezme v lehote jedného týždňa od oznámenia dokončenia a odovzdania alebo odoslania faktúry.

c) V prípade omeškania s prevzatím budeme účtovať poplatok za uskladnenie, obvyklý v príslušnom mieste. Náklady a riziká spojené s uskladnením znáša zákazník od okamihu omeškania s prevzatím.

 

§ 9 Výhrada vlastníctva

Spoločnosť Goodyear zostáva vlastníkom tovaru až do jeho úplného zaplatenia a je oprávnená požadovať okamžite vrátenie tovaru s vylúčením akéhokoľvek zádržného práva s výnimkou prípadu, ak existujú vymáhateľné alebo nesporné protinároky.

 

§ 10 Záruka

10.1 Na všetky vady, ktoré sa vyskytnú počas zákonom stanovenej záručnej doby v trvaní 2 rokov, sa vzťahujú zákonné nároky podľa Vášho výberu. Ak v rozpore s očakávaniami došlo k problémom s Vašou objednávkou, prosím, kontaktuje nás na: eshop-contact@goodyear.sk

10.2 Záruka za vady materiálu a právne vady vlastníctva sa riadi zákonnými ustanoveniami.

 

§ 11 Zodpovednosť

11.1 Spoločnosť Goodyear zodpovedá bez obmedzenia za škody spôsobené zákazníkovi v dôsledku (a) smrti, zranenia alebo poškodenia zdravia spôsobenej/spôsobeného porušením povinností spoločnosťou Goodyear alebo jej zástupcami, (b) zodpovednosti za výrobok, alebo (c) skutočnosti, že spoločnosť Goodyear alebo jej zástupcovia spôsobili škodu úmyselne alebo v dôsledku hrubej nedbanlivosti.

11.2 Spoločnosť Goodyear tiež zodpovedá za škody spôsobené v dôsledku obyčajnej nedbanlivosti, ak sa takáto nedbanlivosť týka porušenia takých zmluvných povinností, ktorých splnenie má osobitný význam pre dosiahnutie účelu zmluvy (základné povinnosti). Spoločnosť Goodyear však zodpovedá len v takom rozsahu, v akom sú škody zvyčajne spojené so zmluvou a predvídateľné. Spoločnosť Goodyear nezodpovedá za jednoduché nedbanlivostné porušenie nepodstatných vedľajších zmluvných povinností. Obmedzenie zodpovednosti poľa viet 1 až 3 sa tiež vzťahuje na zodpovednosť zástupcov.

11.3 Ďalšia zodpovednosť je vylúčená, bez ohľadu na právnu povahu nároku. Pokiaľ je vylúčená alebo obmedzená zodpovednosť spoločnosti Goodyear, platí to aj pre osobnú zodpovednosť zákonných zástupcov, zamestnancov a splnomocnencov spoločnosti Goodyear.

11.4 Vo všetkých ostatných ohľadoch sa zodpovednosť spoločnosti Goodyear riadi zákonnými ustanoveniami. To platí aj pre osobnú zodpovednosť zákonných zástupcov, zamestnancov a splnomocnencov spoločnosti Goodyear.

 

§ 12 Ochrana osobných údajov

Ochrana Vašich osobných údajov je pre nás veľmi dôležitá. Osobné údaje budeme spracúvať výlučne v súlade s príslušnými právnymi predpismi na ochranu osobných údajov, najmä v súlade s európskym Všeobecným nariadením o ochrane údajov a našimi príslušnými vyhláseniami o ochrane údajov, ktoré sú dostupné na www.goodyear.com.

 

§ 13 Zmeny Všeobecných obchodných podmienok

Sme oprávnení kedykoľvek jednostranne zmeniť tieto VOP, ak je to potrebné na elimináciu vzniku následných narušení ekvivalencie alebo na prispôsobenie zmeneným právnym alebo technickým rámcovým podmienkam. O akejkoľvek úprave obsahu zmenených predpisov budeme zákazníka informovať.

 

§ 14 Záverečné ustanovenia

14.1 Všetky spory, ktoré vzniknú na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou sa budú riadiť luxemburským právom, s vylúčením Dohovoru OSN o zmluvách a medzinárodnej kúpe tovaru (CISG) a kolíznych ustanovení právnych predpisov. Táto voľba práva sa uplatní iba ak nie je v rozpore s kogentnými právnymi predpismi na ochranu spotrebiteľov krajiny, v ktorej máte bydlisko v čase zadania objednávky.  

14.2 Právomoc rozhodovať všetky spory, ktoré vzniknú na základe tohto zmluvného vzťahu alebo v súvislosti s ním, majú súdy v hlavnom mieste podnikateľskej činnosti spoločnosti Goodyear. Právo spoločnosti Goodyear, aby žalovala zákazníka v akejkoľvek inej jurisdikcii, ostáva zachované. Povinné jurisdikcie, predovšetkým v prospech spotrebiteľov, sú vyhradené a zachované. 

14.3 Môžete tiež využiť proces alternatívneho riešenia sporov, ktoré vzniknú na základe tohto zmluvného vzťahu alebo v súvislosti s ním. Európska komisia zriadila platformu na online riešenie sporov (US) na http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Okrem toho, v Slovenskej republike sú Slovenská obchodná inšpekcia, so sídlom Bajkalská 21/A, 827 99  Bratislava (webstránka: www.soi.sk), ako aj ďalšie subjekty zverejnené na zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov, ktorý vedie Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, oprávnené mimosúdne riešiť spotrebiteľské spory vyplývajúce zo spotrebiteľských zmlúv. Máme zákonnú povinnosť Vás o tomto informovať.

14.4 Ak by jednotlivé ustanovenia týchto VOP boli alebo by sa stali úplne alebo čiastočne neplatnými, nemá to vplyv na platnosť ostatných ustanovení zmluvy, vrátane ostatných ustanovení VOP. Neplatné ustanovenia sa nahradia ustanoveniami právnych predpisov. To platí aj v prípade, že vo VOP je medzera.