Máte otázky? Volajte 0800 601 609 (Po – Pia 08:00 – 17:00 hod.)

1-ročná záruka na pneumatiky zdarma – objednajte si pneumatiky Goodyear online – dohodnite si montáž v servise online

Pravidlá a podmienky propagačnej kampane nazvanej „Goodyear Cashback“

(ďalej len „pravidlá a podmienky“)

§ 1. Všeobecné ustanovenia

 1. Propagačná kampaň nazvaná „Goodyear Cashback“ (ďalej len „kampaň“) je marketingová akcia navrhnutá a realizovaná spoločnosťou Goodyear Slovakia s. r. o., so sídlom Karadžičova 8/A, 821 08 Bratislava, Slovensko, zapísanou v obchodnom registri vedenom na Okresnom súde Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 18368/B (ďalej len „organizátor“), ktorej cieľom je zvýšiť nákup nových letných alebo celoročných pneumatík značiek Goodyear pre osobné, SUV a ľahké úžitkové vozidlá (ďalej len „pneumatiky“).
 2. Realizáciu kampane podporuje a spravuje spoločnosť GetWorksMedia s.r.o. so sídlom v Prahe na adrese Hvězdova 870/39, zapísaná v českom registri podnikateľov vedenom Mestským súdom hlavného mesta Prahy, pod číslom C 193983 (ďalej len „správca“).
 3.  Cieľom kampane je odmeniť účastníkov spĺňajúcich všetky tu definované podmienky za nákup pneumatík počas doby trvania kampane, priamo na predajných miestach špecifikovaných na (internetových) stránkach (ďalej len „partneri“ alebo jednotlivo „partner“). [1]
 4. Tieto pravidlá a podmienky sú zverejnené na internetovej stránke kampane na tomto odkaze: www.akcia.goodyear.sk (ďalej len „stránky“) po celú dobu trvania kampane (pozri nižšie).
 5. Táto kampaň v žiadnom prípade nie je a ani by nemala byť považovaná za hazardnú hru.

 

§ 2. Podmienky účasti v kampani

 1. Kampaň je určená výhradne pre zákazníkov - spotrebiteľov (tzn. jednotlivcov, ktorí nakupujú pneumatiky mimo svojich profesijných a obchodných aktivít), a ktorí majú najmenej 18 rokov, sú právne plne spôsobilí a ich bydlisko alebo doručovacia adresa sú na Slovensku (ďalej len „účastníci“) a splnili všetky podmienky uvedené v týchto pravidlách a podmienkach, vrátane:
  a) riadnej registrácie svojej účasti v kampani na stránkach prijatím týchto pravidiel a podmienok, a odoslaním príslušnej žiadosti (tzn. vyplnením všetkých povinných polí na stránkach);
  b) riadnej registrácie nákupu sady (štyroch) letných alebo celoročných pneumatík rovnakého typu značky Goodyear v dobe trvania kampane na stránkach (ako je popísané nižšie) v súlade s článkom 4. týchto pravidiel a podmienok. 
 2. Počet účastníkov, ktorým bude v rámci kampane udelená a vyplatená odmena podľa článku 4. bod 5. týchto pravidiel a podmienok, je obmedzený na prvých 900 účastníkov, ktorí podľa výsledkov overenia vykonaného podľa článku 5. týchto pravidiel a podmienok splnili všetky podmienky uvedené v týchto pravidlách a podmienkach (ďalej aj „Limit počtu odmenených“) .
 3.  Kampane sa nesmú zúčastniť žiadne spoločnosti ani jednotlivci, ktorí pneumatiky nakupujú v rámci svojej profesijnej alebo obchodnej činnosti.
 4. Kampane sa nesmú zúčastniť ani zamestnanci organizátora, ich rodinní príslušníci a pracovníci ďalších subjektov podieľajúcich sa na vývoji a realizácii kampane zadanej organizátorom, ani osoby, ktoré majú s týmito subjektmi trvalé pracovné vzťahy na základe inej než pracovnej zmluvy.
 5.  Organizátor si vyhradzuje právo rozhodnúť o vyradení účastníka z kampane v prípade porušenia týchto pravidiel a podmienok, ako aj v prípade vykonávania činností, ktoré poškodzujú alebo kompromitujú dobré meno organizátora alebo ktorejkoľvek jeho pridruženej spoločnosti, jej povesti alebo záujmu. Organizátor si tiež vyhradzuje právo rozhodnúť o odobratí práva účastníka zúčastniť sa kampane v prípade, že použije neúplnú alebo nepravdivú adresu či meno. V takom prípade strácajú vylúčení účastníci právo získať akúkoľvek odmenu. Pokiaľ odmenu už vylúčení účastníci obdržali, môže od nich organizátor požadovať ekvivalentnú náhradu.
 6.  Správca ani organizátor nenesú zodpovednosť za dôsledky nedodržania daňových povinností zo strany účastníkov.

 

§ 3. Doba trvania kampane

 1. Kampaň začína 18. 3. 2024 a končí 31. 5. 2024 (ďalej len „doba trvania kampane“), čo znamená, že odmeny budú udelené len za nákup pneumatík počas doby trvania kampane, účastníkmi spĺňajúcimi všetky tu uvedené podmienky, vrátane Limitu počtu odmenených.
 2. Pre účely tejto kampane sa za dátum nákupu (obstarania) pneumatík účastníkmi považuje dátum uvedený na faktúrach s DPH alebo účtenkách riadne nahraných na internetové stránky, ktoré takýto nákup potvrdzujú. 

 

§ 4. Mechanika kampane

 1. Organizátor sa zaväzuje udeliť odmenu prvým 900 účastníkom (Limit počtu odmenených) spĺňajúcim všetky podmienky uvedené v týchto pravidlách a podmienkach za nákup sady (štyroch) letných alebo celoročných pneumatík rovnakého typu značky Goodyear v dobe trvania kampane od ktoréhokoľvek partnera, a to za podmienky, že vyššie uvedený nákup je účastníkom riadne zaregistrovaný na internetových stránkach do 14. 6. 2024 v súlade s článkom 2 vyššie a bol schválený správcom počas procesu overovania.
 2. Za účelom získania odmeny sú účastníci povinní zaregistrovať na internetových stránkach nákup sady (štyroch) letných alebo celoročných pneumatík rovnakého typu značky Goodyear, na ktoré sa kampaň vzťahuje, a - pokiaľ k tomu nedošlo počas ich registrácie na internetových stránkach - uviesť svoj bankový účet. Počas procesu registrácie nákupu sú účastníci povinní nahrať na internetové stránky čitateľné skeny alebo fotografie faktúr s DPH alebo účteniek potvrdzujúcich nákup sady (štyroch) letných alebo celoročných pneumatík rovnakého typu značky Goodyear priamo u vybraných partnerov v rámci doby trvania kampane (vrátane informácie o vzore pneumatík a dátumu nákupu). 
 3. Všetky skeny a fotografie faktúr s DPH alebo účteniek, ktoré účastníci nahrajú na internetové stránky budú overené a schválené správcom, ktorý organizátorovi poskytne len informácie o celkovej výške odmien, ktoré budú každému účastníkovi vyplatené. Správca neposkytne organizátorovi ani žiadnemu z jeho pridružených subjektov žiadne komerčne citlivé informácie získané od účastníkov (najmä informácie o cenách zakúpených pneumatík).
 4. Organizátor si vyhradzuje právo odmietnuť poskytnutie odmeny ktorémukoľvek účastníkovi, ktorý na internetových stránkach riadne nezaregistroval nákup pneumatík do 14. 6. 2024 alebo účastníkovi, ktorý nespadá do Limitu počtu odmenených alebo účastníkovi, ktorý po registrácii na internetových stránkach partnerovi zakúpené pneumatiky vrátil.
 5. S výnimkou obmedzení uvedených v predchádzajúcom bode 4. tohto článku 4. a v bodoch 3. – 5. článku 2. vyššie, účastníkom, ktorí si v čase trvania tejto kampane zaobstarali sadu (štyroch) letných alebo celoročných pneumatík rovnakého typu značky Goodyear priamo od jedného z partnerov a svoj nákup riadne zaregistrovali na internetových stránkach v lehote stanovenej v bodoch 1. a 4. tohto článku 4. vyššie a spadajú do Limitu počtu odmenených, budú udelené nasledujúce odmeny (vo všetkých prípadoch ďalej len „odmena“):
  a. Účastník, ktorý si kúpi sadu (štyroch) letných alebo celoročných pneumatík rovnakého typu značky Goodyear s rozmerom 17 palcov získa jednorazovú peňažnú odmenu vo výške 30 EUR;
  b. Účastník, ktorý si kúpi sadu (štyroch) letných alebo celoročných pneumatík rovnakého typu značky Goodyear s rozmerom 18 palcov získa jednorazovú odmenu vo výške 40 EUR;
  c. Účastník, ktorý si kúpi sadu (štyroch) letných alebo celoročných pneumatík rovnakého typu značky Goodyear o rozmere rovnom alebo vyššom ako 19 palcov získa jednorazovú odmenu vo výške 60 EUR.
 6. Každému účastníkovi môže byť počas celej doby trvania kampane, ako je určená v týchto pravidlách a podmienkach, resp. v rámci celej kampane udelená iba jedna odmena.

 

§ 5. Vyhlásenie výsledkov kampane a vyplatenie odmien

 1. Proces overenia, že účastníci spĺňajú všetky kritériá oprávnenosti, ktoré ich oprávňujú k získaniu odmien, a to vrátane Limitu počtu odmenených, vykoná správca najneskôr do 30. 6. 2024.
 2. Všetci účastníci budú do 5 dní od dokončenia procesu overenia uvedeného v bode 1. tohto článku 5. vyššie informovaní o svojom výsledku v kampani e-mailom zaslaným na e-mailovú adresu uvedenú počas procesu registrácie na internetových stránkach.
 3. Odmeny vyplatí organizátor prostredníctvom správcu účastníkom do 30 dní od pozitívneho dokončenia procesu overenia uvedeného v bode 1. tohto článku 5. vyššie. Odmeny budú vyplácané priamo na bankový účet uvedený každým účastníkom počas procesu registrácie na internetových stránkach.

 

§ 6. Sťažnosti

 1. Účastníci majú právo vzniesť sťažnosti týkajúce sa kampane.
 2. Účastníci sú oprávnení podať akúkoľvek sťažnosť priamo organizátorovi písomne ​​doporučene alebo kuriérom, alebo správcovi prostredníctvom e-mailovej korešpondencie do 30 dní od zistenia informácií o nezrovnalostiach súvisiacich s kampaňou. Akákoľvek sťažnosť, ktorú dostane organizátor alebo správca po vyššie uvedenej dobe, nebude uznaná, s výnimkou sťažností súvisiacich s trestnými činmi, ktoré musia organizátor alebo správca riešiť v súlade s platnými zákonmi. Sťažnosti podané doporučene alebo kuriérom musia byť adresované na nasledujúcu adresu organizátora: Goodyear Slovakia s.r.o., Karadžičova 8/A, 821 08 Bratislava, Slovensko. Sťažnosti podané prostredníctvom e-mailovej korešpondencie musia byť zaslané na nasledujúcu e-mailovú adresu správcu: info@akcia.goodyear.sk  
 3. Rozhodnutie o prijatí alebo zamietnutí sťažnosti náleží organizátorovi, ktorý o svojom konečnom rozhodnutí písomne ​​informuje účastníka podávajúceho sťažnosť do 30 dní od jej doručenia.
 4. S výhradou odlišného ustanovenia bodu 2. tohto článku 6. vyššie alebo bodu 9. článku 7. nižšie sa všetka ďalšia komunikácia medzi účastníkmi, správcom a organizátorom uskutočňuje prostredníctvom internetových stránok alebo e-mailovej korešpondencie zaslanej na nasledujúcu e-mailovú adresu správcu: info@akcia.goodyear.sk

 

§ 7. Ochrana osobných údajov

 1. Organizátor týmto informuje účastníkov, že ich osobné údaje, ktoré poskytli pre účely tejto kampane budú spracovávané len v nevyhnutnom rozsahu v súlade s právnymi predpismi o ochrane osobných údajov, predovšetkým v súlade so všeobecnými predpismi o ochrane osobných údajov, teda podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „GDPR“) organizátorom ako prevádzkovateľom osobných údajov a tiež správcom čoby sprostredkovateľom osobných údajov.
 2. Účasť v kampani vyžaduje zhromažďovanie osobných údajov od účastníkov v tomto rozsahu: meno a priezvisko účastníka, e-mailová adresa účastníka, bankový účet účastníka, meno majiteľa bankového účtu, IP adresa účastníka, kópiu dokladu o kúpe s viditeľnými údajmi o predávajúcom a kupujúcom. Bez zverejnenia vyššie uvedených údajov účastníkmi nie je ich účasť v kampani možná.
 3. Poskytnutie osobných údajov účastníkov je dobrovoľné, ale ich spracovanie v rozsahu, v akom boli poskytnuté pri odoslaní registračného formulára prostredníctvom internetových stránok, je nevyhnutné pre účel účasti v kampani a pre účely vyhodnotenia výsledkov kampane.
 4. Osobné údaje účastníka budú spracované za účelom: (a) správy a prevádzky kampane, (b) overenia a spracovania nárokov na odmeny a vyplácanie udelených odmien, (c) riešenie sťažností, sporov a právnych nárokov súvisiacich s odmenami a kampaňou, (d) rozvoj našich služieb s cieľom poskytovať efektívnejšie služby našim zákazníkom. Právnym titulom pre spracovanie vyššie uvedených osobných údajov je oprávnený záujem organizátora.
 5. Osobné údaje účastníkov poskytnuté pre účely popísané v predchádzajúcom bode 4. tohto článku 7. vyššie budú spracované v elektronickej databáze automatizovaným počítačovým systémom spracovania údajov.
 6. Osobné údaje účastníkov budú spracovávané v priebehu kampane, po dobu vybavovania sťažností alebo právnych nárokov vznesených účastníkmi v súvislosti s kampaňou a potom až do uplynutia premlčacej doby na práva účastníkov stanovenej na základe kampane.
 7. Osobné údaje účastníkov môžu byť odovzdané správcovi výhradne na základe zmluvy o spracovaní údajov so všetkými zárukami, ktoré inak poskytuje organizátor. 
 8. Osobné údaje môžu byť poskytnuté ďalším spracovateľom údajov výlučne pre výkon legislatívnych povinností zo strany organizátora; takými príjemcami osobných údajov by v tomto prípade mohli byť predovšetkým orgány verejnej správy.
 9. Každý účastník ako dotknutá osoba má právo požadovať od organizátora:
  a) prístup k svojim osobným údajom;
  b) opravu, doplnenie alebo vymazanie osobných údajov;
  c) obmedzenie spracovania svojich osobných údajov;
  d) vznesenie námietky proti spracovaniu svojich osobných údajov;
  e) využitie práva na prenos svojich osobných údajov;
  f) využitie práva na podanie sťažnosti proti spracovaniu svojich osobných údajov na Úrad pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky;
  g) využitie iného práva ustanoveného právnymi predpismi o ochrane osobných údajov alebo inými predpismi.

Pri uplatnení svojich práv môže účastník zaslať žiadosť do sídla organizátora alebo emailom na nasledujúcu e-mailovú adresu: info@akcia.goodyear.sk

 

§ 8. Záverečné ustanovenia

Tieto pravidlá a podmienky sú záväzné pre všetky stany zúčastňujúce sa kampane. Pravidlá a podmienky stanovujú zásady kampane, kritériá oprávnenosti kampane, práva a povinnosti organizátora, správcu a účastníkov.

 

[1] Pojmy „účastníci“, „pravidlá a podmienky“ a „stránky“ sa v tejto časti používajú v zmysle definovanom v týchto pravidlách a podmienkach.