Masz pytania? Zadzwoń: Tel. 800 060 080 (pon.–pt. 08.00–18.00)

Kup opony marki Goodyear online – 1 rok gwarancji gratis – zarezerwuj montaż przy zakupie

Regulamin akcji promocyjnej pod nazwą „Promocja Goodyear Lato 2024”

(zwany dalej „Regulaminem”)

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem akcji promocyjnej pod nazwą „Promocja Goodyear LATO 2024” (zwanej dalej „Akcją promocyjną”) jest Goodyear Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Krakowiaków 46, 02-255 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000104862, kapitał zakładowy 2.005.000 PLN, numer Regon 011932471, numer NIP: 5211146938, wpisana do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami pod numerem 000040412 (zwana dalej „Organizatorem”). Akcja promocyjna ma na celu zwiększenie sprzedaży nowych opon letnich, zimowych oraz całorocznych marki „Goodyear” przeznaczonych do samochodów osobowych, samochodów typu 4x4/SUV o średnicy osadzenia felgi od 17 cali do 23 cali”, lub samochodów dostawczych o średnicy osadzenia felgi od 15 cali do 19 cali (zwanych dalej „Oponami Promowanymi”).

2. Koordynatorem Akcji promocyjnej jest PRO DUCT by Business Friends sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jankowskiej 10, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000004049 (zwana dalej „Koordynatorem”).

3. Celem Akcji promocyjnej jest nagrodzenie Uczestników, którzy spełnią łącznie wszystkie warunki wskazane w Regulaminie, za dokonanie zakupu kompletu Opon Promowanych wraz z usługą ich montażu we wskazanych punktach sprzedaży (zwanych dalej „Punktami Sprzedaży”). W przypadku zakupu Opon Promowanych u Dealerów Samochodowych usługa montażu nie jest wymagana. Lista Dealerów samochodowych dostępna jest w załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu.

4. Lista Punktów Sprzedaży objętych Akcją Promocyjną jest dostępna na stronie internetowej prowadzonej pod adresem www.promocja.goodyear.pl (zwanej dalej „Stroną Internetową”).

5. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna na Stronie Internetowej oraz w siedzibie Organizatora i Koordynatora.

6. Akcja promocyjna organizowana jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

7. Akcja promocyjna nie jest grą losową i w żadnym wypadku nie może być za nią uważana.

8. Wszelkie informacje pozyskane w związku z Akcją promocyjną zostaną wykorzystane dla celów niezbędnych do realizacji Akcji promocyjnej, w szczególności dotyczy to informacji wynikających z przesłanych do Organizatora skanów lub zdjęć faktur VAT oraz paragonów potwierdzających zakup kompletu Opon Promowanych wraz z usługą ich montażu lub potwierdzających zakup samochodu z kompletem Opon Promowanych lub zakup wyłącznie kompletu Opon Promowanych jeżeli został on zrealizowany u Dealera samochodowego (zwanych dalej: „Dowodami zakupu”). Niektóre informacje, takie jak kod pocztowy i odpowiedzi na pytania związane z badaniem potencjału rynku będą wykorzystane do celów analitycznych.

 

§ 2. Okres Obowiązywania Akcji promocyjnej

1. Akcja promocyjna rozpoczyna się w dniu 04 marca 2024 roku i trwa do dnia 30 czerwca 2024 roku, nie dłużej jednak niż do momentu wydania w ramach Akcji promocyjnej puli wszystkich 900 (słownie: dziewięciuset) Nagród (dalej „Okres Obowiązywania Akcji promocyjnej”) przy czym rejestracja zakupu opon dokonanych w okresie od 04 marca do 30 czerwca 2024r. w Akcji Promocyjnej, trwa do 7 lipca 2024.

2. O wyczerpaniu Puli Nagród, jak i o powiększeniu Puli Nagród, Organizator bezzwłocznie poinformuje poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji na Stronie Internetowej.

 

§ 3. Warunki uczestnictwa w Akcji promocyjnej

1. W akcji promocyjnej mogą brać udział wyłącznie osoby posiadające status polskiego rezydenta podatkowego w rozumieniu przepisu art.3 ust.1 i 1 a ustawy PIT lub reprezentujące osoby prawne będące polskimi rezydentami podatkowymi w rozumieniu przepisu art.3 ust.1 ustawy CIT oraz, podający wraz z numerem swojego telefonu numer kierunkowy Polski tj. +48. Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień punktów 2 i 3 poniżej, w Akcji promocyjnej wziąć może udział wyłącznie:

a. osoba fizyczna będąca konsumentem w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego i posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

b. osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

c. Osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która będąc pracownikiem lub przedstawicielem osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, mających siedzibę na terytorium Polski, nabywa Opony Promowane w imieniu i na rzecz reprezentowanej przez siebie osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, na terytorium Polski.

d. osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która będąc pracownikiem lub przedstawicielem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, mających siedzibę na terytorium Polski, nabywa Opony Promowane w imieniu i na rzecz reprezentowanego przez siebie przedsiębiorcy na terytorium Polski.

(Zwana dalej „Uczestnikiem)”.

2. W celu wzięcia udziału w Akcji promocyjnej Uczestnik zobowiązany jest do łącznego spełnienia wszystkich poniższych warunków w Okresie Obowiązywania Akcji promocyjnej:

a. Zakup w serwisie oponiarskim lub na stronach goodyear.pl lub premio.pl

i. Dokonanie zakupu co najmniej jednego kompletu Opon Promowanych (tj. czterech sztuk Opon Promowanych takiego samego rozmiaru lub dwóch par różnych rozmiarów Opon Promowanych na każdą oś samochodu) wraz z usługą montażu zakupionych Opon Promowanych w Punkcie Sprzedaży objętym promocją;

ii. Otrzymanie Dowodu zakupu (tj. paragon lub faktura VAT) potwierdzającego dokonanie zakupu w Punkcie Sprzedaży objętym promocją co najmniej czterech Opon Promowanych wraz z usługą ich montażu, pozwalającego na identyfikację zakupionych Opon Promowanych z zastrzeżeniem, że na pojedynczym Dowodzie zakupu powinna zostać wskazana osobna pozycja potwierdzająca zakup co najmniej czterech Opon Promowanych (lub dwie pozycje w przypadku zakupu Opon Promowanych o różnych rozmiarach na przedniej i tylnej osi) oraz osobna pozycja potwierdzająca zakup usługi montażu Opon Promowanych;

iii. Dokonanie rejestracji zakupu Opon Promowanych wraz z usługą ich montażu na Stronie Internetowej, poprzez czytelne i kompletne wypełnienie umieszczonego formularza podając:

1. imię i nazwisko Uczestnika,

2. numer telefonu Uczestnika,

3. adres email Uczestnika

4. kod pocztowy zamieszkania Uczestnika,

5. nazwę Punktu Sprzedaży, który dokonał sprzedaży Opon Promowanych wraz z usługą ich montażu,

6. datę i miejsce dokonania zakupu,

7. dane dotyczące Opon Promowanych, tj.: sezon, model, średnica, szerokość, wysokość

oraz załączając zdjęcie lub skan Dowodu zakupu;

iv. Wybranie jednej z czterech kategorii Uczestników określonych w § 3, pkt 1.;

v. W przypadku Uczestnika określonego w § 3, pkt 1 lit.c lub lit.d – oświadczenie poprzez zaznaczenie właściwego pola, że Uczestnik jest uprawniony do reprezentacji osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej lub osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEiIDG, na którą wystawiona jest faktura lub działa na podstawie właściwego upoważnienia i podanie w każdym przypadku nr NIP osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej lub osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEiIDG w imieniu i na rzecz której nabywa opony. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy lub nieprawidłowości powstałe wskutek podania nieprawdziwych lub niepełnych danych, o których mowa w zdaniu poprzedzającym;

vi. W przypadku zakupu kompletu Opon promowanych przez Uczestnika określonego w § 3, pkt 1 lit.c lub lit.d, na formularzu promocyjnym należy podać również nazwę firmy oraz jej numer NIP.

vii. Podanie odpowiedzi na ogólne pytanie lub pytania związane z badaniem potencjału rynku.

viii. Zaakceptowanie za pośrednictwem Strony Internetowej treści niniejszego Regulaminu;

ix. Zachowanie oryginału Dowodu zakupu do weryfikacji przez Organizatora na dalszych etapach Akcji promocyjnej;

x. Dokonanie zakupu Opon Promowanych wraz z usługą ich montażu, który nie został potwierdzony wystawieniem faktury VAT lub paragonu nie uprawnia do wzięcia udziału w Akcji promocyjnej;

xi. Brak prawidłowej rejestracji na Stronie Internetowej uniemożliwia udział w Akcji promocyjnej. Koordynator będzie weryfikował na dalszym etapie Akcji promocyjnej Dowód zakupu w celu potwierdzenia zakupu kompletu Opon Promowanych wraz z usługą ich montażu;

xii. Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień zdania kolejnego, ten sam Dowód zakupu może być zgłoszony wyłącznie jeden raz przez cały Okres Obowiązywania Akcji promocyjnej. W przypadku dokonania w tym samym Punkcie Sprzedaży zakupu więcej niż jednego kompletu Opon Promowanych wraz z usługą ich montażu, wskazanego na jednym Dowodzie zakupu, Uczestnik jest uprawniony i zobowiązany do wykorzystania tego Dowodu zakupu podczas rejestracji na Stronie Internetowej zakupu dodatkowych kompletów Opon Promowanych wraz z usługą montażu, których zakup został potwierdzony ww. Dowodem zakupu.

b. Zakup u Dealera samochodowego

i. Dokonanie zakupu u Dealera samochodowego objętego promocją co najmniej jednego kompletu Opon Promowanych (tj. czterech sztuk Opon Promowanych takiego samego rozmiaru lub dwóch par różnych rozmiarów Opon Promowanych na każdą oś samochodu);

ii. Otrzymanie Dowodu zakupu (tj. paragon lub faktura VAT) potwierdzającego dokonanie zakupu w Punkcie Sprzedaży samochodu z dodatkowym kompletem czterech Opon Promowanych lub zakupu co najmniej czterech Opon Promowanych (lub dwie pozycje w przypadku zakupu Opon Promowanych o różnych rozmiarach na przedniej i tylnej osi);

iii. Dokonanie rejestracji zakupu Opon Promowanych na Stronie Internetowej poprzez czytelne i kompletne wypełnienie umieszczonego formularza podając:

1. imię i nazwisko Uczestnika,

2. numer telefonu Uczestnika,

3. adres email Uczestnika

4. kod pocztowy zamieszkania Uczestnika,

5. nazwę Punktu Sprzedaży, który dokonał sprzedaży Opon Promowanych,

6. datę i miejsce dokonania zakupu,

7. dane dotyczące Opon Promowanych, tj.: sezon, model, średnica, szerokość, wysokość

oraz załączając zdjęcie lub skan Dowodu zakupu;

iv. Wybranie jednej z czterech kategorii uczestników określonych w § 3, pkt 1.

v. W przypadku Uczestnika określonego w § 3, pkt 1 lit.c lub lit.d – oświadczenie poprzez zaznaczenie właściwego pola, że Uczestnik jest uprawniony do reprezentacji osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej lub osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEiIDG, na którą wystawiona jest faktura lub działa na podstawie właściwego upoważnienia i podanie w każdym przypadku nr NIP osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej lub osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEiIDG w imieniu i na rzecz której nabywa opony. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy lub nieprawidłowości powstałe wskutek podania nieprawdziwych lub niepełnych danych, o których mowa w zdaniu poprzedzającym;

vi. W przypadku zakupu kompletu Opon promowanych przez Uczestnika określonego w § 3, pkt 1 lit.c lub lit.d, na formularzu promocyjnym należy podać również nazwę firmy oraz jej numer NIP.

vii. Podanie odpowiedzi na ogólne pytanie lub pytania związane z badaniem potencjału rynku.

viii. Zaakceptowanie za pośrednictwem Strony Internetowej treści niniejszego Regulaminu;

ix. Zachowanie oryginału Dowodu zakupu do weryfikacji przez Organizatora na dalszych etapach Akcji promocyjnej;

x. Dokonanie zakupu Opon Promowanych, który nie został potwierdzony wystawieniem faktury VAT lub paragonu nie uprawnia do wzięcia udziału w Akcji promocyjnej;

xi. Brak prawidłowej rejestracji na Stronie Internetowej uniemożliwia udział w Akcji promocyjnej. Organizator będzie weryfikował na dalszym etapie Akcji promocyjnej Dowód zakupu w celu potwierdzenia zakupu kompletu Opon Promowanych;

xii. Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień zdania kolejnego, ten sam Dowód zakupu może być zgłoszony wyłącznie jeden raz przez cały Okres Obowiązywania Akcji promocyjnej. W przypadku dokonania w tym samym Punkcie Sprzedaży zakupu więcej niż jednego kompletu Opon Promowanych, Uczestnik jest uprawniony i zobowiązany do wykorzystania tego Dowodu zakupu podczas rejestracji na Stronie Internetowej zakupu dodatkowych kompletów Opon Promowanych, których zakup został potwierdzony ww. Dowodem zakupu.

3. W Akcji promocyjnej nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora, Koordynatora ani Punktów Sprzedaży, członkowie ich rodzin ani pracownicy innych podmiotów uczestniczących w przygotowaniu i realizacji Akcji promocyjnej na zlecenie Organizatora lub Koordynatora, jak również osoby pozostające z powyższymi podmiotami w stałym stosunku współpracy, który nie wynika z umowy o pracę.

4. Z akcji wykluczone są podmioty będące w Okresie Obowiązywania Akcji promocyjnej stronami zawartych z Organizatorem umów o współpracy w zakresie obsługi flot samochodowych.

5. Niedopuszczalne jest zakrywanie lub zasłanianie żadnego obszaru Dowodów zakupu. Ponadto załączony w trakcie rejestracji skan lub zdjęcie musi obejmować całość Dowodu zakupu. W przeciwnym wypadku rejestracja zostanie odrzucona.

6. Dowód zakupu musi być czytelny, co oznacza, że znajdujące się na nim treści nie budzą wątpliwości co do ich znaczenia.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do:

a. Telefonicznej weryfikacji z Uczestnikiem danych dotyczących jego rejestracji zakupu Opon Promowanych na Stronie Internetowej oraz załączonych dokumentów sprzedażowych, potwierdzających zakup kompletu Opon Promowanych wraz z usługa ich montażu (usługa montażu nie jest wymagana w przypadku zakupu kompletu Opon Promowanych u Dealera samochodowego);

b. Weryfikacji z Punktem Sprzedaży danych związanych z rejestracją zakupu Opon Promowanych na Stronie Internetowej oraz załączonych do niej dokumentów sprzedażowych, potwierdzających zakup kompletów Opon Promowanych wraz z usługa ich montażu (usługa montażu nie jest wymagana w przypadku zakupu kompletu Opon Promowanych u Dealera samochodowego), w szczególności pod kątem ich autentyczności;

c. Podjęcia decyzji o wykluczeniu Uczestnika z udziału w Akcji promocyjnej w przypadku naruszenia przez niego postanowień niniejszego Regulaminu, odstąpienia od umowy zakupu Opon promowanych lub rozwiązania umowy zakupu Opon promowanych, a także w przypadku prowadzenia przez niego działań szkodzących dobremu imieniu, reputacji lub interesom Organizatora. Wykluczony w ten sposób Uczestnik traci prawo do otrzymania jakiejkolwiek Nagrody, a jeśli otrzymał już Nagrodę, Organizator może zażądać od niego zwrotu jej równowartości. Dodatkowo w przypadku, w którym Punkt Sprzedaży nie potwierdzi autentyczności dokumentu sprzedażowego (faktury VAT lub paragonu), który miał zostać u niego wydany, fakt ten może zostać zgłoszony do właściwych organów ścigania (karnych i podatkowych).

 

§ 4. Mechanizm Akcji promocyjnej

1. Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień punktu 2 poniżej, pierwszym dziewięciuset rejestracjom Uczestników spełniających wszystkie warunki wskazane w Regulaminie, którzy w Okresie Obowiązywania Akcji promocyjnej dokonali w sposób prawidłowy rejestracji Dowodu zakupu pojedynczego kompletu (tj. co najmniej czterech sztuk) Opon Promowanych wraz z usługą ich montażu (usługa montażu nie dotyczy zakupu opon u Dealerów samochodowych) za pośrednictwem Strony Internetowej przysługuje:

a. w przypadku opon przeznaczonych do samochodów osobowych, samochodów typu 4x4/SUV, jednorazowa nagroda w wysokości 150zł za komplet opon o średnicy osadzenia 17 cali lub w wysokości 200zł za komplet opon o średnicy osadzenia 18 cali lub w wysokości 250zł za komplet opon o średnicy osadzenia od 19 do 23 cali (zwaną dalej „Nagrodą”);

b. w przypadku opon dostawczych, jednorazowa nagroda wysokości 150zł za komplet opon o średnicy osadzenia od 15 do 19 cali (zwaną dalej „Nagrodą”).

2. O pierwszeństwie przyznawania Nagród decydować będzie moment prawidłowej rejestracji za pośrednictwem Strony Internetowej Dowodu zakupu Opon Promowanych wraz z usługą ich montażu (usługa montażu nie dotyczy zakupu opon u Dealerów samochodowych).

3. Za zakup pojedynczego kompletu (tj. czterech sztuk) Opon Promowanych wraz z usługą ich montażu (usługa montażu nie dotyczy zakupu opon u Dealerów samochodowych) przyznana zostanie tylko jedna Nagroda.

a. W przypadku nabycia przez danego Uczestnika więcej niż jednego kompletu Opon Promowanych Uczestnik będzie uprawniony do otrzymania dodatkowych Nagród za zakup każdego pojedynczego kompletu Opon Promowanych wraz z usługą ich montażu (usługa montażu nie dotyczy zakupu opon u Dealerów samochodowych), z zastrzeżeniem, że pojedynczy Uczestnik określony w § 3, pkt 1, lit. a i b może zgłosić w ramach Akcji promocyjnej zakup nie więcej niż pięciu kompletów Opon Promowanych.

b. W przypadku uczestników określonych w § 3, pkt 1, lit. c i d, liczba rejestracji przypisanych jednej osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej lub osobie fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEiIDG nie może przekraczać łącznie pięciu kompletów Opon Promowanych, niezależnie od tego ile osób reprezentujących daną osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej lub osobę fizyczna prowadzącą działalność na podstawie wpisu do CEiIDG dokona zakupu opon w imieniu i na rzecz reprezentowanego przez siebie podmiotu. Zgłoszenie w ramach Akcji promocyjnej nabycia więcej niż jednego kompletu Opon Promowanych wraz z usługą ich montażu (usługa montażu nie dotyczy zakupu opon u Dealerów samochodowych) wymaga dokonania przez Uczestników osobnej rejestracji na Stronie Internetowej zakupu każdego poszczególnego kompletu Opon Promowanych.

4. W Przypadku rejestracji kompletu dwóch par Opon Promowanych o różnych średnicach osadzenia felgi na każdej osi samochodu, wraz z usługą montażu (usługa montażu nie dotyczy zakupu opon u Dealerów samochodowych), przysługuje Nagroda, której wysokość odpowiada Oponie Promowanej o najwyższej średnicą osadzenia felgi w danym zgłoszeniu rejestracyjnym.

5. W przypadku, w którym Organizator lub Koordynator będzie miał uzasadnione podejrzenia co do autentyczności przesłanego dowodu zakupu, Uczestnik może zostać wykluczony z udziału w Promocji i traci prawo do otrzymania Nagrody.

6. Nagrody przekazywane będą przez Koordynatora w postaci czeku BLIK wysłanego wraz z pinem wiadomością tekstową na numer telefonu wskazany przez Uczestnika w formularzu rejestracyjnym za pośrednictwem Strony Internetowej. Nagrody będą przekazywane w terminie 14 dni roboczych od dnia pozytywnej weryfikacji Dowodu zakupu przez Koordynatora. Weryfikacja Dowodu zakupu dokonywana będzie przez Koordynatora lub Organizatora w terminie do 14 dni roboczych od dnia jego zgłoszenia za pośrednictwem Strony Internetowej. Informacje o wyniku weryfikacji Uczestnik otrzyma drogą e-mailową.

7. Czek Blik należy zrealizować w ciągu 28 dni od momentu otrzymania. W przypadku nieodebrania Nagrody we wskazanym powyżej terminie, Uczestnik traci możliwość odbioru Nagrody.

8. Hasło BLIK (PIN), będące informacją konieczną do odbiory Nagrody, zostanie przesłane przez Koordynatora do Uczestnika, za pośrednictwem wiadomości tekstowej.

9. Odbiór Nagrody ma formę Wypłaty BLIK.

10. Wypłata BLIK jest możliwa w bankomatach przewidujących taką funkcjonalność i polega na:

1) wyborze w bankomacie usługi „Wypłata BLIK”, „Wypłata komórką” lub innej analogicznej usługi – w zależności od wybranej sieci bankomatów,

2) wprowadzeniu danych otrzymanych w informacjach przesłanych przez Koordynatora, tj.: odpowiedniej kwoty wypłaty Nagrody przysługującej danemu Uczestnikowi, numeru Czeku BLIK oraz Hasła BLIK (PIN),

3) odbiorze gotówki wypłaconej z bankomatu.

11. W przypadku niewypłacenia Nagrody przez bankomat z powodu braku gotówki lub awarii bankomatu, nie będzie możliwe zrealizowanie Wypłaty BLIK w innym bankomacie, przy użyciu tych samych danych otrzymanych wcześniej od Koordynatora.

12. W przypadku niepodjęcia przez Uczestnika gotówki wysuniętej przez bankomat, zostaje

ona zatrzymana przez bankomat i nie będzie możliwe zrealizowanie Wypłaty BLIK w tym i innym bankomacie, przy użyciu tych samych danych otrzymanych wcześniej od Koordynatora.

13. W przypadku trzykrotnego błędnego wprowadzenia danych niezbędnych do realizacji Wypłaty BLIK, możliwość realizacji Wypłaty BLIK zostanie zablokowana i nie będzie możliwe zrealizowanie Wypłaty BLIK w tym i innym bankomacie, przy użyciu tych samych danych otrzymanych wcześniej od Koordynatora.

14. W stosunku do Uczestników będących konsumentami, otrzymane Nagrody są objęte zwolnieniem na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W stosunku do Uczestników będących przedsiębiorcami – otrzymane Nagrody mogą stanowić przychód z działalności tych Uczestników i w związku z tym ewentualna odpowiedzialność podatkowa spoczywa wyłącznie na Uczestniku. Organizator informuje, że nie przekazuje Uczestnikom, jakiejkolwiek informacji podatkowej.

15. Akcja promocyjna nie narusza praw Uczestników wynikających z przepisów ogólnych, w szczególności uprawnień z tytułu rękojmi, gwarancji czy prawa odstąpienia od umowy.

 

§ 5. Reklamacje

1. Uczestnicy mają prawo zgłaszania reklamacji dotyczących Akcji promocyjnej.

2. Uczestnicy mogą zgłaszać reklamacje bezpośrednio do Organizatora na piśmie wysłanym listem poleconym, przesyłką kurierską lub za pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie do 30 dni od daty zakończenia Akcji promocyjnej. Reklamacje wnoszone listem poleconym lub przesyłką kurierską należy przesłać na następujący adres Organizatora: Goodyear Polska sp. z o.o., ul. Krakowiaków 46, 02-255 Warszawa, a reklamacje zgłaszane pocztą elektroniczną należy przesłać na następujący adres e-mail Organizatora info@promocja.goodyear.pl.

3. Decyzję o uznaniu lub odrzuceniu reklamacji podejmuje Organizator, który poinformuje Uczestnika zgłaszającego reklamację o swojej ostatecznej decyzji w ciągu 30 dni od dnia otrzymania reklamacji.

 

§6. Ochrona danych osobowych – informacja Organizatora

1. Administratorami danych osobowych Uczestników przekazanych w ramach Akcji promocyjnej są Organizator oraz Goodyear Operations S.A.

2. Organizator powierzył przetwarzanie danych osobowych Uczestników Koordynatorowi.

3. W każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych przez Organizatora Uczestnik może skontaktować się z Organizatorem poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej na adres wyznaczonego przez Organizatora Inspektora ochrony danych: inspektor_ochrony_danych@goodyear.com.

4. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, ale niezbędne w celu wzięcia udziału w Akcji promocyjnej. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości uczestnictwa w Akcji promocyjnej.

5. Dane osobowe Uczestnika są przetwarzane przez Organizatora w celach:

a. przeprowadzenia Akcji Promocyjnej oraz wypłaty Nagród – podstawą przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Organizatora,

b. analitycznych, w związku z badaniem rynku - podstawą przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Organizatora,

c. dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, w tym rozpatrzenia reklamacji, o ile zostanie złożona – podstawą przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Organizatora,

d. archiwalnych - podstawą przetwarzania danych jest wypełnienie przez Organizatora obowiązku prawnego wynikającego z przepisów prawa podatkowego, w związku z wypłatą Nagród.

6. Odbiorcami danych osobowych Uczestnika przetwarzanych przez Organizatora będą: Koordynator oraz podmioty świadczące na rzecz Organizatora usługi niezbędne do realizacji Akcji promocyjnej, w tym spółki z Grupy Goodyear.

7. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane przez Organizatora przez okres niezbędny do przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Akcji promocyjnej oraz wypłaty Nagród, jak również rozpatrzenia reklamacji (w przypadku jej zgłoszenia). Następnie dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany w przepisach prawa podatkowego, w związku z wypłatą Nagród (maksymalnie 6 lat) lub przez okres przedawnienia roszczeń, jeśli będzie to niezbędne do dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

8. Uczestnikowi przysługuje prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych. Uczestnikowi przysługuje również prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu administratora, z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją.

9. Powyższe żądania i oświadczenia należy składać w sposób wskazany w punkcie 3 powyżej. Uczestnikowi przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa. W Rzeczpospolitej Polskiej organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10. Dane osobowe Uczestnika nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

11. Więcej informacji można znaleźć w Globalnej Polityce Ochrony Danych Osobowych Goodyear i jej Dodatku dotyczącym UE, dostępnej pod adresem: https://corporate.goodyear.com/content/dam/goodyear-corp/documents/policies/global-privacy-policy/global-privacy-policy-polish.pdf.

12. Przetwarzanie danych osobowych przez Goodyear Operations S.A. zostało opisane w Informacji o Rzetelnym Przetwarzaniu Danych, dostępnej na Stronie Internetowej.

 

§7. Postanowienia końcowe

1. Regulamin jest wiążący dla wszystkich stron Akcji promocyjnej tj. Organizatora, Koordynatora oraz Uczestników. Regulamin ustala obowiązujące zasady i warunki uczestnictwa w Akcji promocyjnej, procedury wyłaniania zwycięzców i przyznawania Nagród oraz prawa i obowiązki wszystkich stron Akcji promocyjnej.

2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w trakcie Okres Obowiązywania Akcji promocyjnej, z tym zastrzeżeniem, że zmiany nie mogą pozbawiać Uczestników ich praw nabytych przed zmianą na podstawie niniejszego Regulaminu. Ewentualne zmiany będą dokonywane w formie Aneksów do Regulaminu, oznaczonych kolejnym numerem oraz datą, które będą dostępne w siedzibie Organizatora oraz na Stronie Internetowej.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego, w szczególności art. 919 – 921 kodeksu cywilnego.

 

Załącznik nr 1 - lista Dealerów samochodowych

Nazwa Dealera

Województwo

Ulica

Kod pocztowy

Miasto

Euro-Car Sp. z o.o.

Pomorskie

OWSIANA 13

81-020

GDYNIA

CITY CAR SP. Z O.O.

Śląskie

DĄBROWSKIEGO 26

44-100

GLIWICE

AUTOMOBILE TORINO SP. Z O.O.

Wielkopolskie

POZNAŃSKA 72A

62-510

KONIN

Bemo Motors Sp. z.o.o.

Zachodniopomorskie

USTOWO 56

70-001

SZCZECIN

PUH POLSERWIS SP. Z O.O.

Podkarpackie

OFIAR KATYNIA 32

37-450

STALOWA WOLA

ADD Motor Sp. z o.o.

Dolnośląskie

KARKONOSKA 45

53-015

WROCŁAW

ŁÓDŹ JTB SPÓŁKA Z O.O. SP.K.

Łódzkie

SZCZECIŃSKA 38A

91-222

ŁÓDŹ

RZEPECKI-MROCZKOWSKI SP. Z O.O.

Wielkopolskie

WIATRACZNA 5

61-242

POZNAŃ

WĄTARSKI SP. Z O.O.

Kujawsko-pomorskie

TORUŃSKA 169

87-800

WŁOCŁAWEK

CARSED Sp. z o.o.

Mazowieckie

ŁOPUSZAŃSKA 72

02-232

WARSZAWA

PLICHTA SP. Z O.O. SP.K.

Pomorskie

LUBOWIDZKA 40

80-174

GDAŃSK

INTER-CAR BIELANY

Dolnośląskie

WROCŁAWSKA 1

55-040

BIELANY WROCŁAWSKIE

CONTINENTAL GOEBEL SP.J.

Pomorskie

SZCZECIŃSKA 40

76-200

SŁUPSK

Resma sp. z o.o.

Warmińsko-mazurskie

OBROŃCÓW TOBRUKU 5

10-092

OLSZTYN

Autorud Stalowa Wola SP. z o.o.

Świętokrzyskie

KRAKOWSKA 283

25-801

KIELCE

Plichta Spółka z o. o. Sp. K.

Kujawsko-pomorskie

NOWOTORUŃSKA 15

85-854

BYDGOSZCZ

CARRARA Sp. z o.o.

Lubelskie

TURYSTYCZNA 45

20-230

LUBLIN

TOYOTA PROFESSIONAL BIELSKO

Śląskie

BIELSKA 551

43-384

JAWORZE

GBG Gołębiewski Sp. z o.o. Sp. K.

Pomorskie

LUBICHOWSKA 141

83-200

STAROGARD GDAŃSKI

Tandem Sp. z o.o. Renault

Śląskie

CZELADZKA 67

42-500

BĘDZIN

Biacomex S.A.

Podlaskie

ELEWATORSKA 39

15-620

BIAŁYSTOK

PHUP MOTOZBYT SP. z o.o.

Podlaskie

NARODOWYCH SIŁ ZBROJNYCH

15-690

BIAŁYSTOK

SIEŃKO I SYN SP. Z O.O.

Podlaskie

WYSOCKIEGO 65

15-168

BIAŁYSTOK

Toyota Bielany Nowakowski Sp z o.o.

Dolnośląskie

CZEKOLADOWA 10

55-040

BIELANY WROCŁAWSKIE

MW MuchaAuto Sp. z o.o.

Śląskie

WARSZAWSKA 158

43-300

BIELSKO BIAŁA

GAZDA MICHAŁ P.H.U. AUTO-GAZDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Śląskie

WARSZAWSKA 330

43-346

BIELSKO BIAŁA

Sobiesław Zasada Automotive Sp.z.o.o. Sp.k.

Śląskie

KARPACKA 90

43-316

BIELSKO-BIAŁA

CENTRUM SPRZEDAŻY FCA POLAND S.A.

Śląskie

KATOWICKA 24

43-346

BIELSKO-BIAŁA

Inter-Welm Sp. z.o.o.

Śląskie

SARNI STOK 1

43-300

BIELSKO-BIAŁA

Ford Auto-Boss

Śląskie

WARSZAWSKA 229

43-300

BIELSKO-BIAŁA

Wektor SP.Z.O.O Renault

Śląskie

WARSZAWSKA 295

43-300

BIELSKO-BIAŁA

Bemo Motors Sp. z.o.o.

Zachodniopomorskie

KOSZALIŃSKA 26 STARE BIELICE

76-039

BIESIEKIERZ

Peugeot Lider

Małopolskie

MIKOŁAJOWICE 198

33-121

BOGUMIŁOWICE

BMG GOWOROWSKI SP. Z O.O.

Pomorskie

SŁUPSKA 6

76-251

BOLESŁAWICE

Opaliński sp. z o.o.

Pomorskie

SŁUPSKA 5

76-251

BOLESŁAWICE K/SŁUPSKA

Kamiński Autoryzowany Serwis VW

Kujawsko-pomorskie

OLSZTYŃSKA 5

87-300

BRODNICA

Bieranowski Sp. z o.o. Sp.K.

Kujawsko-pomorskie

AL. JANA PAWŁA II 127

85-140

BYDGOSZCZ

JAWORSKI AUTO SP. Z O.O.

Kujawsko-pomorskie

AL. JANA PAWŁA II 150

85-152

BYDGOSZCZ

MIKOŁAJCZAK A SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Kujawsko-pomorskie

ARMII KRAJOWEJ 250

85-689

BYDGOSZCZ

ANDRO-TRADE SP.J. EKSPORT-IMPORT R.WALDER I T. WALDER ODDZIAŁ BYDGOSZ

Kujawsko-pomorskie

FORDOŃSKA 38

85-719

BYDGOSZCZ

Plichta Spółka z o. o. Sp. K.

Kujawsko-pomorskie

FORDOŃSKA 264

85-790

BYDGOSZCZ

REISKI AUTO SP. Z O O

Kujawsko-pomorskie

FORDOŃSKA 356

85-796

BYDGOSZCZ

Włodzimierz Bieranowski

Kujawsko-pomorskie

KAMIENNA 78

85-726

BYDGOSZCZ

P.W. UNI-CAR S.A.

Kujawsko-pomorskie

MODRZEWIOWA 7

85-631

BYDGOSZCZ

AUTO FRELIK ANNA FRELIK Sp. K.

Kujawsko-pomorskie

NOWOTORUŃSKA

85-839

BYDGOSZCZ

YAMA SP.Z O.O.

Kujawsko-pomorskie

NOWOTURŃSKA 10

85-840

BYDGOSZCZ

Dynamic Motors Sp.z.o.o.

Kujawsko-pomorskie

TORUŃSKA 272A

85-790

BYDGOSZCZ

PARTNER JAROSŁAW PĄCZYŃSKI, WŁADYSŁAW PUCZKA SP. JAWNA

Śląskie

STRZELCÓW BYTOMSKICH 40B

41-902

BYTOM

Czajka-Auto Sp.z.o.o Toyota

Śląskie

STRZELCÓW BYTOMSKICH 66D

41-902

BYTOM

Ford Auto-Boss Chorzów

Śląskie

DROGOWA TRASA ŚREDNICOWA 51

41-506

CHORZÓW

Czajka-Auto Sp.z.o.o Toyota

Śląskie

DROGOWA TRASA ŚREDNICOWA 55

41-506

CHORZÓW

Anro Trade Sp.J

Pomorskie

OLIWSKA 58

80-209

CHWASZCZYNO

Jarzyński - Auto Serwis Sp. z o.o.

Mazowieckie

KASPRZAKA 5

06-400

CIECHANÓW

Rudnik SP. zo.o.

Mazowieckie

PUŁTUSKA 61

06-400

CIECHANÓW

ODYSSEY SP. Z O.O.

Śląskie

BUGAJSKA 6/8

42-208

CZĘSTOCHOWA

KROTOSKI -

Śląskie

MAKUSZYŃSKIEGO 74/76

42-209

CZĘSTOCHOWA

TOYOTA Sosnowiec o/ Dąbrowa Górnicza

Śląskie

PIŁSUDSKIEGO 58B

41-303

DĄBROWA GÓRNICZA

L'EMIR I.JUSZCZYK, H.JUSZCZYK SP.J.

Śląskie

SOBIESKIEGO 10A

41-300

DĄBROWA GÓRNICZA

Dobrygowski Sp. z o.o.

Dolnośląskie

WROCŁAWSKA 54

55-095

DŁUGOŁĘKA

Nawrot Sp. z o.o.

Dolnośląskie

WROCŁAWSKA 33 B

55-095

DŁUGOŁĘKA

CENTRUM TMT SPÓŁKA JAWNA

Dolnośląskie

ŚWIDNICKA 151

58-200

DZIERŻONIÓW

Knedler Sp. z o.o.

Warmińsko-mazurskie

KAZIMIERZOWO 48

82-300

ELBLĄG

RTS sp. z o.o.

Warmińsko-mazurskie

KAZIMIERZOWO 7A

82-300

ELBLĄG

PHU HADM Mieczysław Gramatowski

Warmińsko-mazurskie

WARSZAWSKA 87

82-300

ELBLĄG

Łukasik Sp. z o.o.

Warmińsko-mazurskie

KILIŃSKIEGO 32A

19-300

EŁK

PHUM Motozbyt Sp. z o.o.

Warmińsko-mazurskie

SUWALSKA 77

19-300

EŁK

BOHEMIA MOTORS SP. Z O.O.

Mazowieckie

AL.KRAKOWSKA 5A

05-090

FALENTY

PLICHTA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

Pomorskie

GRUNWALDZKA 339

80-309

GDAŃSK

Anro Trade Sp.j. o/Gdańsk

Pomorskie

GRUNWALDZKA 270

80-314

GDAŃSK

ANRO-TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Pomorskie

JABŁONIOWA 2

80-180

GDAŃSK

Margo H.D. Kuźmiccy Sp. J.

Pomorskie

KARTUSKA 381

80-125

GDAŃSK

Autoryzowany Dealer VW

Pomorskie

MORSKA 318

81-006

GDYNIA

Plichta

Pomorskie

LUBOWIDZKA 46

80-174

GDAŃSK

PLICHTA-AUTO Sp. z o.o

Pomorskie

LUBOWIDZKA 50

80-174

GDAŃSK

PLICHTA SP. Z.O.O. SP.K.

Pomorskie

MARYNARKI POLSKIEJ 90

80-577

GDAŃSK

Plichta Sp. Z.O.O. SP.K.

Pomorskie

MARYNARKI POLSKIEJ 94

80-577

GDAŃSK

PUH Zdunek

Pomorskie

MIAŁKI SZLAK 43/45

80-717

GDAŃSK

BRITISH AUTO ZDUNEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Pomorskie

MIAŁKI SZLAK 43/45

80-718

GDAŃSK

BOHEMIA MOTORS SP. Z O.O. CITY MOTORS

Pomorskie

UCZNIOWSKA 36

80-530

GDAŃSK

JD Kulej Sp z o.o.

Pomorskie

CHWASZCZYŃSKA 178

81-571

GDYNIA

Audi Centrum Gdynia

Pomorskie

ŁUŻYCKA 3A

81-537

GDYNIA

PLICHTA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

Pomorskie

MORSKA 80

81-225

GDYNIA

AUTO CENTRUM GLIWICE LELLEK GROUP SP. Z O.O. SP. K.

Śląskie

PORTOWA 2

44-100

GLIWICE

Ganinex Barbara Gazda

Śląskie

PSZCZYŃSKA 306

42-100

GLIWICE

AUTOSANOK SP.Z O.O.

Wielkopolskie

JANKOWO DOLNE 48A

62-200

GNIEZNO

Duda Cars S.A.

Wielkopolskie

GOTTLIEBA DAIMLERA 21

62-001

GOLĘCZEWO

DA-KO KOZUBAL SP. ZO.O.

Lubuskie

AL. 11 LISTOPADA 5

66-400

GORZÓW

KIM Sp. z o.o.

Lubuskie

MYŚLIBORSKA 33

66-400

GORZÓW WIELKOPOLSKI

RIA SP. Z O.O.

Podkarpackie

JAMNICA 160

39-410

GRĘBÓW

Anro-Trade Sp. J.

Kujawsko-pomorskie

PORUCZNIKA KRZYCHA 2

86-300

GRUDZIĄDZ

AUTO STYL

Kujawsko-pomorskie

DWORCOWA 37

88-100

INOWROCŁAW

Autoczęść Inowrocław

Kujawsko-pomorskie

POZNAŃSKA 100A

88-100

INOWROCŁAW

MB Motors Sp. Z o.o

Mazowieckie

AL.KRAKOWSKA 5C

05-090

JANKI

AUTO-DUTKIEWICZ JACEK DUTKIEWICZ

Wielkopolskie

WROCŁAWSKA 225

63-200

JAROCIN

Auto Podlasie sp.z o.o. Oddział Toyota Jasło w Jaśle

Podkarpackie

PRODUKCYJNA 5

38-200

JASŁO

FIRMA MOTORYZACYJNA LIGĘZA SP. Z O.O.

Dolnośląskie

WINCENTEGO POLA 28

58-500

JELENIA GÓRA

LEXUS LUBLIN "AUTO PARK" SP.  Z O. O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Lubelskie

KALINÓWKA 18

21-040

KALINÓWKA

Auto Centrum Lis Sp.J.

Wielkopolskie

CZĘSTOCHOWSKA 211

62-800

KALISZ

AUTO CENTRUM LIS SP. Z O.O.

Wielkopolskie

ŁÓDZKA 71

62-800

KALISZ

TOYOCAR SP. Z O.O. SP. K.

Wielkopolskie

Stanczukowskiego 25-27

62-800

Kalisz

Grupa Auto Sp. z o.o. Sp. K.

Wielkopolskie

WALENTEGO STANCZUKOWSKIEGO 18

62-800

KALISZ

VOLVO CAR KALISZ

Wielkopolskie

WROCŁAWSKA 2

62-800

KALISZ

Premium Arena JTB

Wielkopolskie

WROCŁAWSKA 50A

62-800

KALISZ

Renault Pietrzak Sp.z.o.o.

Śląskie

BOCHEŃSKIEGO 125

40-816

KATOWICE

Gazda Group Sp.z.o.o.

Śląskie

BOCHEŃSKIEGO 66

44-847

KATOWICE

Porsche Centrum Katowice

Śląskie

KOCHŁOWICKA 103

40-818

KATOWICE

Toyota Katowice sp z o.o.

Śląskie

KOLEJOWA 54

40-606

KATOWICE

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE MARIA ŚLIWKA

Śląskie

KOŚCIUSZKI 94

40-519

KATOWICE

Auto-Zięba Sp. z o.o.

Śląskie

KOŚCIUSZKI 257

40-690

KATOWICE

MM CARS Sp. z o.o.

Śląskie

LOTNISKO 81

40-271

KATOWICE

FORD AUTOSKAR

Świętokrzyskie

RADOMSKA 164

25-451

KIELCE

Autoryzowany Dealer M.Romanowski

Świętokrzyskie

RADOMSKA 168

25-451

KIELCE

TANDEM Sp. z o.o.

Świętokrzyskie

TRANSPORTOWCÓW 16

25-672

KIELCE

Autorud

Świętokrzyskie

ZAKŁADOWA 18

25-670

KIELCE

AUTO KOLAND

Wielkopolskie

TORUŃSKA 257

62-600

KOŁO

Nowicki Sp. z o.o.

Wielkopolskie

POZNAŃSKA 48

62-510

KONIN

AUTO KAMIńSKI SP. Z O.O.

Wielkopolskie

SPÓŁDZIELCÓW 15

62-510

KONIN

Domcar Sp. z o.o.

Wielkopolskie

SPÓŁDZIELCÓW 9A

62-510

KONIN

CARDOM Sp. z o.o.

Wielkopolskie

SPÓŁDZIELCÓW, 5

62-510

KONIN

CarBlack Olejniczak i Wspolnicy Sp.j.

Wielkopolskie

TOROWA 4

62-510

KONIN

Auto Centrum Lis Konin

Wielkopolskie

WLADYSŁAWA JAGIEŁŁY 18

62-510

KONIN

EWT Automotive Polska Sp. z o.o.

Mazowieckie

POZNAŃSKA 472

05-850

KOPRKI

TOYOTA JANKOWSCY SPÓŁKA JAWNA

Zachodniopomorskie

DIAMENTOWA 2

75-736

KOSZALIN

FRANCISZEK DUBNICKI SP. Z O.O.

Zachodniopomorskie

GNIEŹNIEŃSKA 81

75-736

KOSZALIN

GRUPA CICHY-ZASADA

Zachodniopomorskie

GNIEŹNIEŃSKA 43A

75-737

KOSZALIN

"CARTER CHODZEŃ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Pomorskie

MAGNACKA 9

80-180

KOWALE

PORSCHE INTER AUTO POLSKA SP.Z O.O. ODDZIAŁ W KRAKOWIE SKODA

Małopolskie

JOSEPHA CONRADA 10

31-357

KRAKOW

ANWA Toyota Sp. z o.o.

Małopolskie

AL. POKOJU 57

31-564

KRAKÓW

Antoni Łyko Sp. z o.o.

Małopolskie

AL. POKOJU 63

31-564

KRAKÓW

RENAULT ANNDORA Sp. z o.o.

Małopolskie

AL.29 LISTOPADA 149

31-406

KRAKÓW

Auto Centrum Golemo Sp. j.

Małopolskie

GENERAŁA STEFANA GROTA ROWECKIEGO 6

30-348

KRAKÓW

Japan Motors Nissan

Małopolskie

JASNOGÓRSKA 60

31-358

KRAKÓW

INTER AUTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP. KOMANDYTOWA

Małopolskie

KOCMYRZOWSKA 1C

31-831

KRAKÓW

Auto Krak

Małopolskie

RADZIKOWSKIEGO 160

31-342

KRAKÓW

WIKAR K.ZYTKOWICZ W.ZYTKOWICZ

Małopolskie

ZAKOPIAŃSKA 58B

30-418

KRAKÓW

Mercedes-Benz Sobiesław Zasada Automotive Sp. z o.o.

Małopolskie

ZAWIŁA 3

30-422

KRAKÓW

INTER-AUTO - Autoryzowany Salon i Serwis

Podkarpackie

KRASNE 7

36-007

KRASNE

FIX FORUM LIDER SP. Z O.O.

Podkarpackie

KRASNE 7A

36-007

KRASNE 7A

F.H.U. GABŁO

Podkarpackie

LWOWSKA 39

38-400

KROSNO

Auto Nomia Sp. z o.o. Sp. k.

Łódzkie

JÓZEFÓW 26

99-300

KUTNO

A.MACHUDERA SP Z.0.0

Łódzkie

OZORKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 73

99-100

ŁĘCZYCA

UNI_TRUCK SP. Z O.O.

Dolnośląskie

JAWORZYŃSKA 264

59-220

LEGNICA

Duda-Cars S.A. Oddział Leszno

Wielkopolskie

BALONOWA 55

64-100

LESZNO

Toyocar sp. z o. o. sp. k.

Wielkopolskie

PIŁSUDSKIEGO 4

64-100

LESZNO

Smektała Sp. z o.o.

Wielkopolskie

POZNAŃSKA 6

64-100

LESZNO

CAROLINA BIELSKO BIAŁA SP Z O O

Śląskie

ŚWIERKOWICKA 26

43-502

LIGOTA

Sobiesław Zasada Automotive Sp. z o.o. oddział Łódź

Łódzkie

ALEKSANDROWSKA 11

91-201

ŁÓDŹ

AUTO BRZEZIŃSKA SP. Z O.O.

Łódzkie

BRZEZIŃSKA 26

92-103

ŁÓDŹ

Syguła Sp.J

Łódzkie

LIMANOWSKIEGO 156

91-034

ŁÓDŹ

JASZPOL SP. Z O.O.

Łódzkie

PRZYBYSZEWSKIEGO

93-120

ŁÓDŹ

Marvel sp. z o.o.

Łódzkie

RYDZA ŚMIGŁEGO 22

93-281

ŁÓDŹ

"ZIMNY AUTO" SP. Z O.O.

Łódzkie

RZGOWSKA 142

93-311

ŁÓDŹ

NORDYNSKI S.J.

Łódzkie

SNOWALNIANA 3

92-340

ŁÓDŹ

AUTOMOBILE TORINO SP. Z O.O.

Łódzkie

STRYKOWSKA 131

91-527

ŁÓDŹ

ŁÓDŹ JTB SPÓŁKA Z O.O. SP.K. ( VW )

Łódzkie

SZCZECIŃSKA 36/38

91-222

ŁÓDŹ

Jaszpol

Łódzkie

SZPARAGOWA 4

91-205

ŁÓDŹ

AUTO IDEA SP. Z O.O.

Mazowieckie

BRUKOWA 46

05-092

ŁOMIANKI

Plichta Sp. z o.o. Sp.k.

Kujawsko-pomorskie

TORUŃSKA 85

87-162

LUBICZ DOLNY

DEX-POL WRÓBLOWIE S.J.

Dolnośląskie

GRANITOWA 1

59-300

LUBIN

Auto Salon Świtoń - Paczkowski H.Świtoń, H. i E. Paczkowscy Spółka Jawna

Dolnośląskie

M.SKŁODOWSKIEJ - CURIE 97D

59-301

LUBIN

DOBRYGOWSKI SP.Z O.O.

Dolnośląskie

PRZEMYSŁOWA 1E

59-300

LUBIN

Górny - Poczynek Sp. z o.o.

Dolnośląskie

SŁOWIAŃSKA 23-25

59-300

LUBIN

Nazaruk Serwis Sp. z o.o.

Lubelskie

ABRAMOWICKA 45

20-442

LUBLIN

Nobile Motors Sp. z o.o

Lubelskie

AL. SPÓŁDZIELCZOŚCI PRACY 84

20-147

LUBLIN

CARRARA sp. z o.o.

Lubelskie

LWOWSKA1

20-128

LUBLIN

FIX FORUM LIDER Sp. z o.o.

Lubelskie

MEŁGIEWSKA 10

20-209

LUBLIN

AUTO MARKETING SP. Z O.O.

Lubelskie

WARSZAWSKA 129

20-824

LUBLIN

AUTO-MONIKA

Śląskie

M. C. SKŁODOWSKIEJ 85

42-700

LUBLINIEC

BEDNARSCY SP. Z O.O.

Kujawsko-pomorskie

GDAŃSKA 4

87-148

ŁYSOMICE K/TORUNIA

CYGAN SP. Z O.O.

Mazowieckie

PIŁSUDSKIEGO 2B

05-270

MARKI

SOLO HOLDING Sp. z o.o.

Świętokrzyskie

DĄBROWA 346B

26-001

MASŁÓW PIERWSZY

AUTO WIMAR CENTRUM SPÓŁKA Z O.O.

Mazowieckie

AL.JEROZOLIMSKIE 249B

05-816

MICHAŁOWICE - OPACZ KOLONIA

Bibmot BIK Sp. J.

Podkarpackie

DRZEWIECKIEGO 1

39-300

MIELEC

Reg Benz Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.

Podkarpackie

LEGIONÓW 80

39-300

MIELEC

P.W.BIBMOT BIK SP.J.

Podkarpackie

PRZEMYSŁOWA 61

39-300

MIELEC

PUH "MKT SERWIS" MAZIARZ

Podkarpackie

WOLA MIELECKA 592

39-300

MIELEC

Peugeot Janczak

Mazowieckie

CHOSZCZÓWKA STOJECKA 33

05-300

MIŃSK MAZOWIECKI

CARSED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Mazowieckie

STOJADŁA , WARSZAWSKA 84

05-300

MIŃSK MAZOWIECKI

Nawrot Sp. z o.o.

Dolnośląskie

WROCŁAWSKA 33B, DŁUGOŁĘKA

55-095

MIRKÓW

Toyota Dobrygowski Sp. z o.o. Sp. k.

Małopolskie

CZĘSTOCHOWSKA 30

32-085

MODLNICA

Grupa Cichy-Zasada Sp. z o.o. S.j.

Wielkopolskie

ROŻAŃSKIEGO 28-30

32-085

MODLNICA K/KRAKOWA

UNI-TRUCK SP. Z O.O.-FILIA

Mazowieckie

KATOWICKA 70

05-830

NADARZYN

Toyota KATOWICE oddz. Częstochowa

Śląskie

AL. WOJSKA POLSKIEGO 68/76

42-200

NOWA WIEŚ

Frank-Cars Sp. z o.o.

Śląskie

JAGIELLOŃSKA 147/151

42-200

NOWA WIEŚ

TANDEM Sp. z o.o. Częstochowa

Śląskie

KRÓTKA 16

42-200

NOWA WIEŚ

AUTO PARTNER SP.JAWNA

Wielkopolskie

OCIĄŻ  OSTROWSKA 6

63-460

NOWE SKALMIERZYCE

ASO I SPRZEDAŻY SAMOCHODÓW Andrzej Duch

Mazowieckie

WOJSKA POLSKIEGO 1A

05-101

NOWY DWÓR MAZOWIECKI

Volkswagen Cichy - Zasada Nowy Sącz

Małopolskie

TARNOWSKA 159

33-300

NOWY SĄCZ

Sobiesław Zasada Automotive Spółka z ogarniczoną odpowiedzialnością Sp.k.

Małopolskie

TARNOWSKA 159A

33-300

NOWY SĄCZ

TOYOTA KOBOS

Małopolskie

TARNOWSKA, 175

33-300

NOWY SĄCZ

Autoremo Sp. j. Andrzej i Edward Kuchta

Małopolskie

SZAFLARSKA 170

34-400

NOWY TARG

Mir-Wit Spółka z o.o.

Warmińsko-mazurskie

ALEJA OBROŃCÓW TOBRUKU 11

10-092

OLSZTYN

Polbis Auto SP. z o.o.

Warmińsko-mazurskie

PARTYZANTÓW 26

10-526

OLSZTYN

Polbis Auto Sp. z o o

Warmińsko-mazurskie

RATAJA 15

10-203

OLSZTYN

Polski Związek Motorowy OZDG sp. z o.o.

Warmińsko-mazurskie

SIELSKA 5

10-801

OLSZTYN

Auto Idea Sp. z .o.o

Warmińsko-mazurskie

TOWAROWA 11

10-416

OLSZTYN

DASZUTA S.P. JAWNA

Warmińsko-mazurskie

TUWIMA 23

10-747

OLSZTYN

BCH Bogdan Chwaliński

Opolskie

AGNIESZKI OSIECKIEJ 1

45-836

OPOLE

Citroen W i w Sp. z o.o.

Opolskie

DUBOIS 6

45-070

OPOLE

Eltrans Sp. z o.o.

Opolskie

OLESKA 94

45-222

OPOLE

AUTO TIM Janeczko Sp. z o.o.

Opolskie

OLESKA 152

45-239

OPOLE

LELLEK  SP. Z O.O.

Opolskie

OPOLSKA 2C

45-960

OPOLE

Vip Car Sp. z o.o.

Opolskie

PUŻAKA 6

45-273

OPOLE

LEXUS BYDGOSZCZ ANRO-TRADE SPÓŁKA Z O.O.

Kujawsko-pomorskie

SZOSA GDAŃSKA 23

86-031

OSIELSKO

Oscar sp. z o.o.

Mazowieckie

TRAUGUTTA 59

07-410

OSTROŁĘKA

Rudnik sp. z o.o.

Mazowieckie

WARSZAWSKA 41

07-410

OSTROŁĘKA

Przedsiębiorstwo Motoryzacyjne Pol-Car Sp. z o.o.

Wielkopolskie

KROTOSZYŃSKA 18

63-400

OSTRÓW WIELKOPOLSKI

Autoryzowana Stacja Obsługi Sprzedaży Części Zamiennych i Akcesoriów Sprzedaż Samochodów

Małopolskie

KRAKOWSKA 19

32-600

OŚWIĘCIM

Ursyn Car o/Piaseczno

Mazowieckie

ŻEROMSKIEGO 36

05-400

OTWOCK

Volkswagen Cichy-Zasada Piaseczno

Mazowieckie

ARMII KRAJOWEJ 22

05-500

PIASECZNO

MB Motors Sp. z o.o.

Mazowieckie

PUŁAWSKA 34

05-500

PIASECZNO

MERCEDES - MIROSŁAW WRÓBEL

Dolnośląskie

FABRYCZNA 34

55-080

PIETRZYKOWICE

Pabich sp. z.o.o.

Wielkopolskie

AL. NIEPODLEGŁOŚCI 49

64-920

PIŁA

GRUPA CICHY-ZASADA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA

Wielkopolskie

AL. POWSTAŃCÓW WLKP 203

64-920

PIŁA

Auto Kamag Sp. z o.o.

Wielkopolskie

KOSSAKA 76

64-920

PIŁA

MAGO HYUNDAI

Wielkopolskie

KRZYWA 11

64-920

PIŁA

AUTO-PARK ZOFIA SZCZEŚNIAK

Wielkopolskie

SIEMIRADZKIEGO 23

64-920

PIŁA

Fimot Filipkowscy s.j.

Warmińsko-mazurskie

WARSZAWSKA 47A

12-200

PISZ

"BENEPOL" SP. Z O.O.

Mazowieckie

ZABOROWSKA 1

05-860

PŁOCHOCIN

AUTORYZOWANY DEALER FORD BUDMAT AUTO 2 Sp. z o.o.

Mazowieckie

BIELSKA 55

09-400

PŁOCK

Budmat Auto

Mazowieckie

BIELSKA 67

09-400

PŁOCK

Auto-Serwis Pasikowski Sp. z o.o.

Mazowieckie

BIELSKA 70

09-402

PŁOCK

ASO TOYOTA ANDRZEJ KOMPIŃSKI

Mazowieckie

KUTNOWSKA 20

09-401

PŁOCK

VOLVO CAR PŁOCK

Mazowieckie

WYSZOGRODZKA 103

09-400

PŁOCK

Auto Forum Sp. z o.o.

Mazowieckie

WYSZOGRODZKA 154

09-400

PŁOCK

Auto Forum Sp. z o.o.

Mazowieckie

WYSZOGRODZKA 154

09-410

PŁOCK

PHU Auto - Jankowski

Mazowieckie

ARMII KRAJOWEJ 41

09-100

PŁOŃSK

PORSCHE INTER AUTO POLSKA SP. Z O.O Audi

Wielkopolskie

ADAMA KRĘGLEWSKIEGO 2

61-248

POZNAŃ

Toyota Poznań Centrum

Wielkopolskie

BOBRZAŃSKA 5

61-248

POZNAŃ

Bemo Motors O/VI Bukowska

Wielkopolskie

BUKOWSKA 146

60-189

POZNAŃ

Grupa Cichy Zasada Spółka z o.o. Sp. j

Wielkopolskie

BUKOWSKA 287A

60-189

POZNAŃ

PM POL-CAR Sp. z o.o.

Wielkopolskie

GORZYSŁAWA 9

61-057

POZNAŃ

GRUPA CICHY-ZASADA SP. Z O.O. SPÓŁKA JAWNA

Wielkopolskie

J.WAJSÓWNY 7

60-002

POZNAŃ

AUTO COMPOL S.A.

Wielkopolskie

KAZIMIERZA WIELKIEGO 1

61-863

POZNAŃ

Lexus Poznań ASD

Wielkopolskie

LECHICKA 7

61-691

POZNAŃ

BEMO MOTORS SP. z o.o.

Wielkopolskie

MOGILEŃSKA 50

61-044

POZNAŃ

Porsche Inter Auto Polska Sp. z o.o. Skoda

Wielkopolskie

OBORNICKA 249

60-693

POZNAŃ

Berdychowski s.j.

Wielkopolskie

OWSIANA 27

61-666

POZNAŃ

Duda-Cars SA

Wielkopolskie

PTASIA 4

60-319

POZNAŃ

DUDA-CARS SP. Z O.O. ŚW.MICHA

Wielkopolskie

ŚW. MICHAŁA 20

61-023

POZNAŃ

Karlik Sp. z o.o.

Wielkopolskie

TOROWA 12

61-315

POZNAŃ

AUTO HANDEL CENTRUM GUPA CICHY SP. Z O.O.

Wielkopolskie

UNII LUBELSKIEJ 5

61-249

POZNAŃ

Auto Drap Sp. z o.o.

Wielkopolskie

ZŁOTOWSKA 83/85

60-184

POZNAŃ

SZPOT

Wielkopolskie

WRZESIŃSKA 174

62-020

POZNAŃ-SWARZĘDZ

Grupa Cichy Zasada Spółka z o.o. Sp.J

Wielkopolskie

POZNAŃSKA 33

62-081

PRZEŹMIEROWO

MB Radom Sp. z o.o.

Mazowieckie

GARBARSKA 79

26-600

RADOM

Karasiewicz i Syn Sp. z o.o.

Mazowieckie

KAPTURSKA 10

26-600

RADOM

ASO M.ROMANOWSKI  SP Z O.O. SP.K.

Mazowieckie

KIELECKA 68/70

26-600

RADOM

M. i R. Prasek Sp. J.

Mazowieckie

KOZIENICKA 1

26-600

RADOM

"STER" SP. Z O.O.

Mazowieckie

WARSZAWSKA 222

26-600

RADOM

AMD Auto Centrum Sp. z o.o.

Mazowieckie

WERNERA 59

26-600

RADOM

DIXI-CAR S.A.

Mazowieckie

AL. KRAKOWSKA 24A

05-090

RASZYN

INTER-CAR SILESIA SP. Z O.O.

Śląskie

SZYB BARBARY 3

41-709

RUDA ŚLĄSKA

Anro Trade Sp.j. o/Rumia

Pomorskie

SOBIESKIEGO 28

84-230

RUMIA

Stawowy Rybnik

Śląskie

GLIWICKA 114

44-207

RYBNIK

REN-CAR Ford Rybnik

Śląskie

GLIWICKA 190

44-207

RYBNIK

Auto Junior sp.z.o.o. sp.k.

Śląskie

ŻORSKA 77

44-203

RYBNIK

ULIARCZYK SP. Z O.O.

Śląskie

ŻWIROWA 2

44-274

RYBNIK

Sobiesław Zasada Automotive Sp. z o.o. Sp. J.

Podkarpackie

AL. MJR. WACŁAWA KOPISTO 3

35-309

RZESZÓW

Danuta i Ryszard Czach Sp. z o.o. Autoryzowany Dealer i Serwis Mercedes-Benz

Podkarpackie

KRAKOWSKA 32B

35-111

RZESZÓW

G&G Ato Rzeszów Sp. z o.o.

Podkarpackie

LUBELSKA 50E

35-233

RZESZÓW

KRÓL&KNAPIK SP. z o.o. Autoryzowany Dealer Peugeot

Podkarpackie

REJTANA 26/89

35-310

RZESZÓW

AUTO-RES Sp.zo.o.

Podkarpackie

WARSZAWSKA 135

35-205

RZESZÓW

TOYOTA SABAJ ŁÓDŻ SP. JAWNA

Łódzkie

ŁÓDZKA 69A

95-030

RZGÓW

DYRKACZ SP. Z O.O.

Podkarpackie

ZAHUTYŃ 16

38-500

SANOK

AMS Chróściciki Sp. z o.o.

Mazowieckie

BRZESKA 178

08-110

SIEDLCE

CARSED Sp. z o.o.

Mazowieckie

BRZESKA 181A

08-110

SIEDLCE

Auto Podlasie Sp. z o.o.

Mazowieckie

TERESPOLSKA 14

08-110

SIEDLCE

AUTO SPEKTRUM SP Z O.O.

Małopolskie

ŁADNA 82B

33-156

SKRZYSZÓW

AUTO DIUG

Pomorskie

POZNAŃSKA 74

76-200

SŁUPSK

AMS ANETTA I MARIUSZ STANIUK

Pomorskie

SZCZECŃSKA 42

76-200

SŁUPSK

Szumilas AT – Sosnowiec

Śląskie

AL. ZAGŁĘBIA DĄBROWSKIEGO 25

41-219

SOSNOWIEC

Mercedes-Benz Sosnowiec Sp. z.o.o.

Śląskie

G. DAIMLERA 1

41-209

SOSNOWIEC

PORSCHE INTER AUTO SP. Z O.O.

Śląskie

JABŁONIOWA 2

41-214

SOSNOWIEC

AUTORUD Stalowa Wola Sp.z o.o.

Podkarpackie

KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ 49

37-450

STALOWA WOLA

MH Motors Ł.Koczwara Sp.J.

Podkarpackie

NIEZŁOMNYCH 29

37-450

STALOWA WOLA

MOJSIUK MOTOR S.J

Zachodniopomorskie

KOSZALIŃSKA 89

76-039

STARE BIELICE

MOJSIUK SP.Z O.O. SP.K

Zachodniopomorskie

STARE BIELICE 128

76-039

STARE BIELICE

Ignaszak Sp. z o.o. Sp.K.

Wielkopolskie

AL WOJSKA POLSKIEGO 5, 62-800 KALISZ MODŁA KRÓLEWS

62-571

STARE MIASTO

ASD Toyota Ukleja Sp.j.

Wielkopolskie

OBORNICKA 132

62-002

SUCHY LAS

AUTO CLUB SP. Z O.O.

Wielkopolskie

ZŁOTNIKI K/POZNANIA  OBORNICKA 4

62-002

SUCHY LAS

Carolina Car Company Sp. j. Toyota Professional Wesoła

Mazowieckie

TRAKT BRZESKI 170

05-070

SULEJÓWEK

Alta Filipkowscy SP.J

Podlaskie

WOJSKA POLSKIEGO 42

16-400

SUWAŁKI

JATA SP. Z O.O.

Dolnośląskie

KOLEJOWA 20

58-100

ŚWIDNICA

M. i R. Prasek  Sp. J.  DEALER PEUGEOT-ODDZIAŁ LUBLIN

Lubelskie

ALEJA TYSIĄCLECIA 6

21-040

ŚWIDNIK

Auto Park Czarnik i s-ka Sp.J.

Lubelskie

KALINÓWKA 18

21-040

ŚWIDNIK

G&G Auto Lublin Sp. z o.o.

Lubelskie

PIASECKA 18

21-040

ŚWIDNIK

PORSCHE INTER AUTO POLSKA SP. Z O.O

Śląskie

DROGOWA TRASA ŚREDNICOWA 2

41-600

ŚWIĘTOCHŁOWICE

DAKAR - TOYOTA RZESZÓW SP. Z O.O. SP. K.

Podkarpackie

ŚWILCZA 146T

36-072

ŚWILCZA

LEXUS RZESZÓW DAKAR-TOYOTA RZESZÓW SP. Z O.O., SP. K.

Podkarpackie

ŚWILCZA 146Z

36-072

ŚWILCZA

DREWNIKOWSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zachodniopomorskie

ANDRE CITROENA 1

70-772

SZCZECIN

Grupa Cichy-Zasadasp z o.o.sp.j.

Zachodniopomorskie

ANDRZEJA STRUGA 1A

70-784

SZCZECIN

GRUPA CICHY- ZASADA SP. Z O.O. SP.K.

Zachodniopomorskie

POŁUDNIOWA 6

70-784

SZCZECIN

Bemo Motors Sp. z.o.o.

Zachodniopomorskie

POMORSKA 115B

70-812

SZCZECIN

KOZŁOWSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Zachodniopomorskie

STRUGA 17

70-777

SZCZECIN

POLMOTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zachodniopomorskie

STRUGA 71

70-784

SZCZECIN

GEZET Autoryzowany Dealer

Zachodniopomorskie

USTOWO 57

70-001

SZCZECIN

"PEHAMOT" SP. Z O.O.

Zachodniopomorskie

ZIELONOGÓRSKA 32

71-084

SZCZECIN

AUTO BĄCZEK Sp. Z o.o. Sp. komandytowa

Małopolskie

GUMNISKA 36A

33-100

TARNÓW

AUTO RING Hyundai

Małopolskie

LWOWSKA 187

33-100

TARNÓW

Karmot Kieć Spółka Jawna

Małopolskie

TUCHOWSKA 72A

33-100

TARNÓW

P.W. WIECZOREK Sp. z o.o.

Śląskie

ZAGÓRSKA 141

42-680

TARNOWSKIE GÓRY

AUTO STYL SP ZOO

Kujawsko-pomorskie

GDAŃSKA 4

87-100

TORUŃ

AUTO REVE SP ZOO

Kujawsko-pomorskie

M. SKŁODOWSKIEJ CURIE 67A

87-100

TORUŃ

BEDNARSCY SP.J.

Kujawsko-pomorskie

MARII SKŁODOWSKIEJ CURIE 1-3

87-100

TORUŃ

FORTIS AUTO JACEK MYŚLIŃSKI SP. K.

Kujawsko-pomorskie

SIERADZKA 4

87-100

TORUŃ

AUTO FRELIK

Kujawsko-pomorskie

SZOSA CHEŁM. 214

87-100

TORUŃ

SMH Toruń

Kujawsko-pomorskie

SZOSA LUBICKA 17

87-100

TORUŃ

AF Cars Sp. z o.o. Sp. K.

Kujawsko-pomorskie

SZOSA LUBICKA 141

87-100

TORUŃ

Plichta Spółka z o. o. Sp. K.

Kujawsko-pomorskie

WSCHODNIA 38

87-100

TORUŃ

Toyota Katowice o/Tychy

Śląskie

BESKIDZKA 10

43-100

TYCHY

PORSCHE INTER AUTO SP. Z O.O.

Śląskie

BESKIDZKA 105

43-100

TYCHY

MarioCar Śląskie Centrum

Śląskie

KATOWICKA 20

43-100

TYCHY

Mirai Auto Sp.z.o.o. Sp Komandytowa FORD

Śląskie

ZACISZE 65

43-100

TYCHY

Autoryzacyjna Stacja Dealerska Toyota Ukleja Sp.j.

Wielkopolskie

PILSKA 45

64-850

UJŚCIE

Autoforte Sp. z o.o.

Dolnośląskie

LUDOWA 58

58-304

WAŁBRZYCH

PROMOTOR SP. Z O.O.

Dolnośląskie

NIEPODLEGŁOŚCI 38

58-303

WAŁBRZYCH

Auto Sudety Sp. z o.o.

Dolnośląskie

WROCŁAWSKA 159

58-306

WAŁBRZYCH

Toyota Bońkowscy

Wielkopolskie

PLATYNOWA 2

62-052

WALERIANOWO

Grupa Cichy-Zasada sp. z o.o. sp.j.

Mazowieckie

GROCHOWSKA 163

04-111

WARSZAWA

Grupa Cichy- Zasada SP Z. o o Sp J

Mazowieckie

HELIOTROPÓW 23

04-796

WARSZAWA

Summit Auto Poland z siedzibą w Warszawie

Mazowieckie

MALOWNICZA 29A

02-272

WARSZAWA

AUTO WIMAR SP. Z O.O.

Mazowieckie

MODLIŃSKA 224

03-119

WARSZAWA

Autotrade Sp. z o.o.

Mazowieckie

MRÓWCZA 218

04-697

WARSZAWA

LIPSKI B.S.

Mazowieckie

OSTROROGA 20

01-163

WARSZAWA

Honda Wyszomirski

Mazowieckie

PUŁAWSKA 595

02-885

WARSZAWA

Krotoski

Mazowieckie

RADZYMIŃSKA 267

03-643

WARSZAWA

Krotoski (Autoryzowany Dealer VW, Radzymińska)

Mazowieckie

RADZYMIŃSKA 78

03-752

WARSZAWA

Ursyn Car

Mazowieckie

ROMERA 14

02-784

WARSZAWA

W&J Wiśniewski Sp. Zo.o. Toyota

Mazowieckie

SOLIŃSKIEGO 20

03-599

WARSZAWA

Plichta Wejherowo

Pomorskie

GDAŃSKA 13 C

84-200

WEJHEROWO

Antoniak Auto Sp. z o.o. Sp. k. Peugeot

Małopolskie

CZRNOCHOWSKA 19

32-020

WIELICZKA

AUTO GROUP LUZAR SP. z o.o.

Małopolskie

KRAKOWSKA 33

32-020

WIELICZKA

Auto Spektrum Sp. z o.o.

Małopolskie

NIEPOŁOMSKA 26D

32-020

WIELICZKA

Auto Strefa Sp. z o.o.

Kujawsko-pomorskie

JANA PAWŁA II 19A

87-800

WŁOCŁAWEK

JAWORSKI-AUTO CENTRUM

Kujawsko-pomorskie

OKRĘZNA 2G

87-800

WŁOCŁAWEK

Auto Serwis Pasikowski Sp.z o.o.

Kujawsko-pomorskie

POLNA 100

87-800

WŁOCŁAWEK

AUTO STYL

Kujawsko-pomorskie

TORUŃSKA 85

87-800

WŁOCŁAWEK

Automobile Torino Sp.z o.o.

Kujawsko-pomorskie

TORUŃSKA 121

87-800

WŁOCŁAWEK

Toyota STOLARZ SP ZO.O

Lubuskie

PARKWA 40

66-415

WOJCIESZYCE K/GORZOWA WLKP.

KROTOSKI Sp. z o.o.

Mazowieckie

AL. KATOWICKA 43

05-830

WOLICA

"Auto Group Polska I " Sp. z o.o. Sp.k.

Dolnośląskie

AL. ALEKSANDRA BRUCKNERA 54

51-411

WROCŁAW

AUTO GROUP POLSKA I SP. Z O.O.

Dolnośląskie

AL. ALEKSANDRA BRUCKNERA 40-46

51-411

WROCŁAW

GALL-ICM, M.I. Majcher, Spólka. Jawna

Dolnośląskie

ARMII KRAJOWEJ 46

50-541

WROCŁAW

Mirosław Wróbel Sp z o.o.

Dolnośląskie

GRANICZNA 4A

54-610

WROCŁAW

Auto Group Polska I Sp. z o.o. Sp. k. Audi Centrum Wrocław, oddział we Wrocławiu

Dolnośląskie

KARKONOSKA 47

53-015

WROCŁAW

Motorpol Wrocław

Dolnośląskie

KARKONOSKA 81

53-015

WROCŁAW

Dom Samochowy Germaz Sp. z o.o.

Dolnośląskie

STRZEGOMSKA 139

54-428

WROCŁAW

Toyota Ja-Now-an sp. z o.o.

Śląskie

KNUROWSKA 8

41-800

ZABRZE

Dąbrowscy SP. Z O.O.

Śląskie

WOLNOŚCI 59

41-804

ZABRZE

Euro Car Sp. z o.o.

Lubelskie

AL. JANA PAWŁA II 2

22-400

ZAMOŚĆ

AVES SP. Z O.O.

Łódzkie

CZECHY 262

98-220

ZDUŃSKA WOLA

FIAT - GEZET SPOLKA Z OGRANICZONA

Lubuskie

BATOREGO 69A

65-735

ZIELONA GÓRA

KIM Sp. z o.o.

Lubuskie

KOSTRZYŃSKA 6

65-127

ZIELONA GÓRA

Germaz

Lubuskie

STEFANA BATOREGO 118A

65-735

ZIELONA GÓRA

GEZET MITSUBISHI

Lubuskie

SULECHOWSKA 26A

65-001

ZIELONA GÓRA

GEZET Zielona Góra

Lubuskie

SULECHOWSKA 26A

65-119

ZIELONA GÓRA

Anabo Sp. z o.o.

Lubuskie

SZOSA KISIELIŃSKA 20

65-247

ZIELONA GÓRA

WOJCIECHOWSKI Sp. z o.o.

Lubuskie

TRASA PÓŁNOCNA 12

65-119

ZIELONA GÓRA

Fiałkowscy Sp. z o.o. Sp. Komandytowa

Lubuskie

TRASA PÓŁNOCNA 12A

65-128

ZIELONA GÓRA

Świtoń-Paczkowski Sp. z o.o.

Lubuskie

ZDROJOWA 2B

65-142

ZIELONA GÓRA

Pieluszyńska Sp. z o.o.

Wielkopolskie

OBORNICKA 137

62-002

ZŁOTNIKI

Przedsiębiortswo Motoryzacyjne Pol-Car Sp. z o.o.

Wielkopolskie

OBORNICKA 150

62-002

ZŁOTNIKI

EUROMOT

Śląskie

KOŚCIUSZKI 79

44-240

ŻORY

Toyota Auto Park

Podlaskie

ELEWATORSKA 60

15-620

BIAŁYSTOK

Grupa Cichy-Zasada Sp z o.o. Sp. J

Pomorskie

SEZAMKOWA 7

76-251

KOBYLNICA

Moto Budrex-Auto Sp. z o.o.

Kujawsko-pomorskie

FORDOŃSKA 185

85-766

BYDGOSZCZ

PLICHTA AUTO SP Z O O

Kujawsko-pomorskie

NOWOTORUŃSKA 8

85-840

BYDGOSZCZ

Auto Grupa Lis Sp. J.

Wielkopolskie

ROGATKA 20C

62-860

OPATÓWEK

Biela&Biela Sp. z o.o.

Dolnośląskie

WROCŁAWASKA 34A

55-095

DŁUGOŁĘKA

POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWY

Warmińsko-mazurskie

NOWODWORSKA 46

82-300

ELBLĄG

ALTA FILIPKOWSCY SPÓŁKA JAWNA

Warmińsko-mazurskie

ŁUKASIEWICZA 1D

19-300

EŁK

Carter Sp z.o.o

Pomorskie

GRUNWALDZKA 260

80-314

GDAŃSK

PLICHTA" SP. Z O.O. SP.K.

Pomorskie

MORSKA 318-334

81-006

GDYNIA

Gezet Głuchy i Spółka Spółka Komandytowa

Lubuskie

KASPRZAKA 1

66-400

GORZÓW WIELKOPOLSKI

DG GEZET SP. Z O.O. SP.KOMANDYTOWA

Lubuskie

KASPRZAKA 1B

66-400

GORZÓW WIELKOPOLSKI

FIAT -  GEZET SP. Z O.O. SP.K

Lubuskie

KASPRZAKA 1A

66-400

GORZÓW WLKP.

Ultima Sp. z o.o.

Dolnośląskie

CIEPLICKA 106

58-560

WOJCIESZYCE

P.H.U. Auto Alex Aleksander Ormaniec

Śląskie

KRAKOWSKA 48

43-340

KOZY

INTER AUTO SP. Z O.O. S. K.

Małopolskie

ZAKOPIAŃSKA 94

30-435

KRAKÓW

ASO MR Sp. z o.o. Sp.k.

Małopolskie

AL. POKOJU 63A

31-564

KRAKÓW

AUTO-SALON DEJON&DABROWSKI

Dolnośląskie

POZNAŃSKA 53

59-220

LEGNICA

SUPER CARS S.J.

Wielkopolskie

AL. KONSTYTUCJI 3 MAJA 13

64-100

LESZNO

CIESIÓŁKA AUTO GROUP SPÓŁKA JAWNA

Wielkopolskie

ALEJE KONSTYTUCJI 3 MAJA 13

64-100

LESZNO

AUTO PODLASIE SP. Z o.o. oddział Toyota Łódź

Łódzkie

BRZEZIŃSKA 24A

92-103

ŁÓDŹ

Auto-Studio Sp. z o.o.

Łódzkie

ROKICIŃSKA 78

92-302

ŁÓDŹ

PERFECTA SP. Z O.O.

Dolnośląskie

WARSZAWSKA 2C

59-800

LUBAŃ

RE-WO AUTO SERWIS Sp. z o.o.

Dolnośląskie

HUTNICZA 2

59-300

LUBIN

PHUP Autoserwis Sp.z.o.o.

Mazowieckie

PŁOCKA 91

06-500

MŁAWA

DYNAMICA SP. Z O.O.

Małopolskie

JAWORNIK 525

32-400

MYŚLENICE

RESMA

Warmińsko-mazurskie

OBROŃCÓW TOBRUKU 5

10-092

OLSZTYN

Alcar sp. z o.o.

Warmińsko-mazurskie

LUBELSKA 39A

10-408

OLSZTYN

PHU IMPORT-EXPORT SZIC ANDRZEJ SZIC

Opolskie

WROCŁAWSKA 119

45-837

OPOLE

Auto Forum 2 Sp. z o.o.

Mazowieckie

SKRZETUSKIEGO 11

09-410

NOWE GULCZEWO

Auto Forum 2 Sp. z o.o.

Mazowieckie

SKRZETUSKIEGO 11

09-410

PŁOCK

PORSCHE INTER AUTO POLSKA SP. Z O.O VW

Wielkopolskie

KRAŃCOWA 40/42

61-037

POZNAŃ

Grupa Cichy-Zasada Sp. z o.o. Sp. j

Wielkopolskie

JADWIGI WAJSÓWNY 9

60-002

POZNAŃ

M. Karlik Autoryzowany Serwis Jaguar Land Rover

Wielkopolskie

POZNAŃSKA 30

62-081

POZNAŃ - BARANOWO

FIRMA KARLIK Sp. J.

Wielkopolskie

POZNAŃSKA 30

62-081

PRZEŹMIEROWO, POZNAŃ-BARANOWO

PORSCHE INTER AUTO SP. Z O.O.

Śląskie

BRZEZIŃSKA 47

44-203

RYBNIK

Auto Spektrum Sp. z o.o.

Podkarpackie

ARMII KRAJOWEJ 82

35-307

RZESZÓW

AUTO SEVA

Łódzkie

JANA PAWŁA II 93

98-200

SIERADZ

SACAR Sp.j.

Podkarpackie

AL.JANA PAWŁA II 51

37-450

STALOWA WOLA

PHUM Motozbyt Sp. z o.o.

Podlaskie

WOJSKA POLSKIEGO 98

16-400

SUWAŁKI

FIRMA WIELOBRANŻOWA JODKO-SCHIEWE SP. J.

Dolnośląskie

K. ODNOWICIELA 1

58-100

ŚWIDNICA

Rex Auto Sp.z o.o.

Podkarpackie

ŚWILCZA 147

36-072

ŚWILCZA

MOJSIUK SZCZECIN

Zachodniopomorskie

POMORSKA 88

70-812

SZCZECIN

Torital Sp.z o.o.

Kujawsko-pomorskie

POZNAŃSKA 152

87-100

TORUŃ

TORITAL SP.Z.OO

Kujawsko-pomorskie

POZNAŃSKA 152

87-100

TORUŃ

TOYOTA WAŁBRZYCH NOWAKOWSKI SP.Z O.O.

Dolnośląskie

UCZNIOWSKA 21

58-306

WAŁBRZYCH

Carolina Car Company Sp. J.

Mazowieckie

AL. PRYMASA TYSIĄCLECIA 54

01-242

WARSZAWA

LEXUS WARSZAWA

Mazowieckie

POŁCZYŃSKA 32

01-377

WARSZAWA

Toyota Bielany Sp. z o.o.

Mazowieckie

KLAUDYNY 1

01-684

WARSZAWA

Prestige Auto Sp. z o.o.

Mazowieckie

ALEJA KRAKOWSKA 204

02-219

WARSZAWA

MERCEDES-BENZ WARSZAWA

Mazowieckie

G. DAIMLERA 1

02-460

WARSZAWA

LEXUS WARSZAWA-PUŁAWSKA

Mazowieckie

PUŁAWSKA 562

02-884

WARSZAWA

TOYOTA & LEXUS Centrum Wrocław Sp. z o.o.

Dolnośląskie

LEGNICKA  164-168

54-206

WROCŁAW

Toyota & Lexus Centrum Wrocław Sp. z o.o.

Dolnośląskie

LEGNICKA 164-168

54-206

WROCŁAW

TOYOTA Kobos Spółka Jawna

Małopolskie

KRAKOWSKA 44

33-113

ZGŁOBICE / TARNÓW

Autoweber Sp. z o.o.

Łódzkie

ŁÓDZKA 27

98-220

ZDUŃSKA WOLA

JPJ AUTO SP. Z O.O.

Lubuskie

WROCŁAWSKA 65C

65-218

ZIELONA GÓRA

Chodzeń Spółka z ograniczoną odpowiedzailnościa SP.K.

Mazowieckie

CZERNIAKOWSKA 102

00-454

WARSZAWA

CAROLINA CAR COMPANY J.MAJDECK

Mazowieckie

STAWY 16

02-467

WARSZAWA

Auto Plaza Sp. z o.o.

Mazowieckie

POPULARNA 70

02-473

WARSZAWA

Decar Sp. z o.o.

Mazowieckie

MODLIŃSKA 154B

03-170

WARSZAWA

Krotoski SP z o.o. Audi Select Plus

Mazowieckie

MODLIŃSKA 57A

03-199

WARSZAWA

Duda-Cars SA

Dolnośląskie

OLSZTYŃSKA 1

51-423

WROCŁAW

TOYOTA NOWAKOWSKI

Dolnośląskie

BATALIONÓW CHŁOPSKICH 1A

58-508

JELENIA GÓRA

MB Motors Sp. z o.o.

Wielkopolskie

BOLESŁAWA KRZYWOUSTEGO 71

61-144

POZNAŃ

KOZŁOWSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Zachodniopomorskie

MIESZKA I 25

70-007

SZCZECIN

KOZŁOWSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Zachodniopomorskie

MIESZKA I 25 B

70-007

SZCZECIN

DDB AUTO BOGACKA SP. Z O.O sp.k

Zachodniopomorskie

MIESZKA I 30

71-008

SZCZECIN

Krotoski Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k

Łódzkie

NICIARNIANA 51/53

92-320

ŁÓDŹ

PHU BURSIAK SP. Z O.O.

Łódzkie

PABIANICKA 119/131

93-490

ŁÓDŹ

REISKI AUTO SP. Z O.O.

Kujawsko-pomorskie

FORDOŃSKA 353

85-766

BYDGOSZCZ

Auto Club Sp.z o.o.

Zachodniopomorskie

USTOWO 56

70-001

SZCZECIN