Pravila o privatnosti na mreži

Ova Pravila o privatnosti na mreži ("Pravila") odnose se na internetsku stranicu kompanije Goodyear za korisnike naših proizvoda na adresi https://www.goodyear.eu ("internetska stranica").

Posvećenost kompanije Goodyear zaštiti privatnosti

Kompanija Goodyear Tire & Rubber Company i njene filijale poštuju privatnost svakog pojedinca i cijene povjerenje koje nam poklanjaju posjetioci naših internetskih stranica, naši kupci, dobavljači i drugi sa kojima poslujemo. Posvećeni smo obradi ličnih podataka (kako su definisani u nastavku) u skladu sa zakonima zemalja u kojima poslujemo. U Evropskoj uniji to uključuje, počevši od 25. maja 2018. godine, Opću uredbu o zaštiti podataka ("GDPR")1.

Kad god posjetite našu internetsku stranicu,  https://www.goodyear.eu (u nastavku također "Goodyear" ili "mi"), obrađuje vaše lične podatke (kako je dodatno objašnjeno u nastavku). U tom smislu kompanija Goodyear djeluje kao kontrolor, tj. pravna osoba odgovorna za obradu vaših ličnih podataka tako što odlučuje zašto i kako se obrađuju vaši lični podaci.

Svrha ove politike je da vas informiše i pruži objašnjenja uz potpunu transparentnost:

 • zašto i kako kompanija Goodyear, obrađuje i čuva vaše lične podatke,
 • šta uloga kontrolora ličnih podataka obuhvata,
 • koja su vaša prava i naše obaveze u vezi sa ovom obradom.

Definicije

Za potrebe ove politike primjenjivat će se sljedeće definicije:

"lični podaci" označava sve informacije koje se odnose na fizičku osobu koja je identificirana ili se može identificirati,

"obrada" označava bilo koji postupak ili skup postupaka koji se izvode nad ličnim podacima ili skupovima ličnih podataka, automatskim sredstvima ili bez njih, kao što su prikupljanje, snimanje, organiziranje, pohrana, prilagođavanje ili izmjena, izdvajanje, konsultiranje, upotreba, otkrivanje prenošenjem, distribucijom ili omogućavanjem pristupa na drugi način, usklađivanje ili kombiniranje, blokiranje, brisanje ili uništavanje, a glagol "obraditi" će se tumačiti u skladu sa navedenim i

"obrađivač" označava fizičko ili pravno lice koje obrađuje lične podatke u ime kontrolora. Obrađivači koji djeluju u ime kompanije Goodyear mogu biti podružnice, pridružene kompanije ili treća lica koja su dobavljači i davaoci usluga. U svim slučajevima kompanija Goodyear će sklopiti sporazum o obradi podataka sa svojim obrađivačem kako bi se osiguralo da se vaši lični podaci obrađuju u skladu sa odredbama GDPR-a.

Prikupljanje informacija

Način prikupljanja

Kada pregledavate internetsku stranicu, neki lični podaci se prikupljaju jednostavno kao rezultat vašeg pregledavanja.  Međutim, neke funkcije naše internetske stranice mogu zahtijevati da dobrovoljno pružite dodatne lične podatke.

Kategorije ličnih podataka koji se prikupljaju

Prikupljamo sljedeće informacije od posjetilaca internetskih stranica:

 • vašu IP adresu,
 • domen vašeg pružaoca internetskih usluga,
 • tip i verziju vašeg preglednika, operativnog sistema i platforme,
 • informacije o posjećenim stranicama, pretraživanim informacijama, vremenu provedenom na internetskoj stranici i druge statističke podatke,
 • informacije o vašim navikama i preferencijama.

Ako želite pristupiti ili iskoristiti određene funkcije naše nternetske stranice, također možemo zatražiti da nam pružite sljedeće dodatne informacije: 

 • osnovne identifikacione podatke(kao što su vaše ime, poštanska adresa ili e-adresa i broj telefona),
 • sadržaj kontakt obrazaca koje popunite na internetskoj stranici,
 • finansijske informacije (poput podataka o bankovnom računu),
 • informacije na mreži o registraciji garancije i referentnih brojčanih oznaka za gume,
 • identifikacione informacije o automobilu (uključujući registarsku tablicu, u mjeri u kojoj je to dozvoljeno važećim zakonom),
 • podaci o prijavi i
 • ostale informacije koje se odnose na bilo koju anketu koju možemo sprovesti u vezi sa vašim korištenjem internetske stranice.

U nekim zemljama identifikacione informacije o automobilu mogu se dobiti i iz javnih izvora kojima možemo pristupiti kako bismo registarske tablice povezali s identifikacionim podacima o automobilu. 

Obradu plaćanja, uključujući obradu plaćanja debitnim i kreditnim karticama, obavljaju treća lica, davaoci usluga, a kompanija Goodyear ne obrađuje i ne pohranjuje podatke o vašoj kreditnoj ili debitnoj kartici vezane za transakcije izvršene putem internetske stranice.

Posljedice odbijanja davanja ličnih podataka

Nemate nikakvu zakonsku obavezu da dostavite svoje lične podatke kompaniji Goodyear. Međutim, pod određenim okolnostima vaše odbijanje pružanja ličnih podataka ili prihvatanja kolačića ili postavki preglednika može uticati na vaše iskustvo pregledavanja i spriječiti vas da koristite određene funkcije naše internetske stranice. 

Dakle, kad god se prikupljaju lični podaci (npr. putem obrazaca), mi ćemo naznačiti da li je pružanje takvih podataka obavezno (npr. zvjezdicom) i kakve su posljedice odbijanja da se pruže traženi podaci.

Kolačići i druge slične tehnologije

Naša internetska stranica može koristiti "kolačiće" ili "mrežne signalizatore." "Kolačić" je tekstualna datoteka koja se može pohraniti na vaš računar, uređaj ili sistem prilikom posjete našoj internetskoj stranici. Kolačići omogućavaju kompaniji Goodyear da pruži potpunije usluge posjetiocima internetske stranice nudeći personalizirano korisničko iskustvo. Sadrže informacije koje se prikupljaju sa vašeg uređaja i šalju nazad na internetsku stranicu pri svakoj sljedećoj posjeti kako bi se postepeno memorisale vaše aktivnosti i preferencije. Prikupljene informacije ne sadrže vaše ime, adresu, broj telefona niti e-adresu.

Sigurnost

Uzimajući u obzir nivo tehnike, troškove implementacije i karakter, obim, kontekst i ciljeve obrade te rizike po prava i slobode pojedinaca, različite vjerovatnoće i ozbiljnosti, kompanija Goodyear poduzima odgovarajuće mjere predostrožnosti kako bi zaštitila lične podatke kojima raspolaže od gubitka, zloupotrebe i neovlaštenog pristupa, otkrivanja, izmjene i uništavanja te kako bi reagovala na zloupotrebu, gubitak ili neovlaštenu upotrebu takvih ličnih podataka.

Informacije koje kompanija Goodyear prikuplja mogu se čuvati u sistemima za skladištenje podataka trećih lica (pogledajte odjeljak "Treća lica primaoci" u nastavku). U pomenutim slučajevima kompanija Goodyear također zahtijeva da takva treća lica primjene sigurnosne tehnike i sisteme kako bi se osigurala zaštita informacija.

Ciljevi i pravni okvir obrade

Ciljevi obrade

Kompanija Goodyear i obrađivači koji djeluju u njeno ime koriste lične podatke koje pružate kompaniji Goodyear u sljedeće svrhe:  

 • registraciju i upravljanje korisnicima (npr. za upravljanje računima i odgovaranje na pitanja) 
 • obradu, evidentiranje i praćenje vaših kupovina, plaćanja, povrata, garancije ili popusta,
 • naručivanje robe ili usluga,
 • mjerenje korištenja naše internetske stranice (uključujući pripremu statističkih podataka o upotrebi),
 • povremeno slanje promotivnih elektronskih poruka o našim proizvodima, posebnim ponudama i informacijama koje bi mogle biti zanimljive vama ili vašem preduzeću, koristeći e-adresu koju ste naveli (ako postoji).
 • za upućivanje poziva za učešće u anketama na mreži,
 • za traženje povratnih informacija o proizvodima i uslugama,
 • za poboljšanje naše internetske stranice,
 • za komuniciranje sa vama kao odgovor na zahtjev primljen od vas.

Informacije koje navedete prilikom registracije garancije za gume na mreži neće se koristiti u marketinške svrhe.

Pravni okvir obrade

Nije nam dozvoljeno da obrađujemo lične podatke ako ne postoji valjana pravna osnova. Zbog toga ćemo lične podatke obrađivati samo ako:

 • smo pribavili vaš prethodni pristanak, 
 • obrada je neophodna za ispunjavanje naših ugovornih obaveza prema vama ili za poduzimanje predugovornih mjera na vaš zahtjev,
 • obrada je neophodna za ispunjavanje naših zakonskih ili regulatornih obaveza (npr. poreskih ili računovodstvenih zahtjeva) ili
 • obrada je neophodna za legitimne interese kompanije Goodyear, a nema neprimjerenog uticaja na vaše interese ili osnovna prava i slobode. Prilikom obrade vaših ličnih podataka na ovoj osnovi uvijek nastojimo održati ravnotežu između naših legitimnih interesa i vaše privatnosti.

Primjeri takvih "legitimnih interesa" su:

 • pribavljanje koristi od finansijski isplativih usluga (npr. možemo odlučiti da koristimo određene platforme koje nude vanjski dobavljači za obradu podataka),
 • nuđenje proizvoda i usluga našim kupcima ili potencijalnim kupcima,
 • za bolje upravljanje i administriranje odnosa sa našim kupcima i njihovim podacima,
 • za poboljšanje kvaliteta usluga za naše kupce uzimajući u obzir njihove preferencije vezano za metod i učestalost komunikacije (telefon, e-pošta itd.),
 • za mjerenje interesa naših kupaca za proizvode kompanije Goodyear i za bolji uvid u interakciju kupaca sa marketinškim porukama putem e-pošte, uključujući obavljanje statističkih i drugih istraživanja i analizu podataka u vezi sa statusom e-pošte (nije isporučena, isporučena, otvorena), 
 • za omogućavanje kompaniji Goodyear da nudi reklame i ponude prilagođene kupcima radi uspješnije marketinške promocije njenih proizvoda;
 • za prodaju dijela našeg poslovanja i povezanih materijalnih resursa odnosno za slučaj da našu cjelokupnu imovinu kupi treće lice pri čemu bi lični podaci činili dio jednog od resursa koje prodajemo,
 • za sprečavanje prevara ili kriminalnih aktivnosti i zloupotrebe naših proizvoda ili usluga i zaštitu sigurnosti naših IT-sistema, arhitekture i mreža i
 • za ostvarivanje naših korporativnih ciljeva i ispunjavanje obaveza društvene odgovornosti.

Treća lica primaoci

Lične podatke možemo prosljeđivati našem osoblju (u mjeri u kojoj je to neophodno da bi ispunili svoje radne zadatke) i drugim kompanijama iz grupe Goodyear. Takve druge kompanije iz grupe će ili djelovati kao drugi kontrolor (u tom slučaju ćete biti odvojeno obaviješteni o ovoj obradi) ili će obrađivati lične podatke samo u ime i na zahtjev kontrolora (što znači da će djelovati kao obrađivač).

Nadalje, vaše lične podatke također možemo prenositi trećim licima obrađivačima izvan grupe Goodyear kako bismo ostvarili gore navedene ciljeve, u mjeri u kojoj je to neophodno da bi izvršavali instrukcije koje im dajemo.

Takva treća lica obrađivači uključuju:

 • naše dobavljače IT-usluga, dobavljače usluga u oblaku i dobavljače baza podataka,
 • naše konsultante, dobavljače i pružaoce usluga koji pomažu u promociji i marketingu proizvoda i usluga, čuvaju i analiziraju lične podatke, pribavljaju ocjene od korisnika i potrošača i sprovode preglede i ankete, komuniciraju sa vama u ime kompanije Goodyear i obrađuju i izvršavaju transakcije, uključujući kupovinu i ugradnju guma i/ili drugih usluga za vozila te u druge svrhe u cilju pružanja promotivnih poruka ili usluga korisnicima internetske stranice i kupcima.

Vaši lični podaci se također mogu otkriti:

 • bilo kojem trećem licu na koje prenosimo bilo koje od naših prava ili obaveza u skladu sa odgovarajućim ugovorom,
 • bilo kojem državnom i/ili međunarodnom regulatornom tijelu, organu za provođenje zakona, brokerskoj organizaciji ili sudu kada smo to dužni učiniti u skladu sa važećim zakonodavstvom ili propisima ili na njihov zahtjev i
 • bilo kojem državnom organu na državnom ili lokalnom nivou te drugim statutornim organima ili javnim tijelima.

Nijedan dio informacija koje korisnici dostave putem mrežnog obrasca za registraciju garancije za gume, dostupnog na ovoj internetskoj stranici, neće se dijeliti sa trećim licima, osim u slučajevima predviđenim zakonom.

Prekogranični prenos podataka

Lični podaci koji se prenose unutar ili izvan kompanije Goodyear također se mogu obrađivati u državi izvan Evropskog ekonomskog prostora, koji uključuje države članice EU, Island, Lihtenštajn i Norvešku ("EEA"). 

Ako se vaši lični podaci prenose izvan EEA, implementirat ćemo standardne ugovorne odredbe EU koje je odobrila Evropska komisija prije takvog prenosa kako bismo osigurali neophodni nivo zaštite ličnih podataka koji se prenose. U tom smislu možete zatražiti više informacija i pribaviti primjerak odgovarajućih zaštitnih mjera koristeći svoja prava navedena u nastavku (pogledajte odjeljak "Vaša prava").

Zadržavanje podataka

Kompanija Goodyear zadržava vaše lične podatke samo tokom 3 mjeseca nakon [vaše posljednje posjete našoj internetskoj stranici].

Međutim, ako pojedinci žele da se njihovi lični podaci uklone iz naših baza podataka prije navedenog roka, mogu podnijeti odgovarajući zahtjev kako je opisano u nastavku.

Vaša prava

Imate pravo pristupa vašim ličnim podacima koje kompanija Goodyear obrađuje u skladu sa ovim Pravilima. Ako smatrate da su bilo koje informacije koje imamo o vama netačne ili nepotpune, također možete zatražiti njihovo ispravljanje. U ovom slučaju kompanija Goodyear će sve takve informacije ispraviti bez odlaganja.

Također imate pravo:

 • zatražiti brisanje svojih ličnih podataka, 
 • zatražiti ograničenje obrade svojih ličnih podataka, 
 • povući svoj pristanak u slučajevima kada je Goodyear pribavio vaš pristanak za obradu ličnih podataka (pri čemu takvo povlačenje ne utiče na zakonitost obrade obavljene prije povlačenja pristanka);
 • uputiti prigovor na obrađivanje vaših ličnih podataka u svrhe direktnog marketinga ili 
 • uputiti prigovor na obrađivanje vaših ličnih podataka u druge svrhe u određenim slučajevima u kojima kompanija Goodyear obrađuje vaše lične podatke po drugoj pravnoj osnovi, različitoj od one za koju ste dali svoj pristanak,

i kompanija Goodyear će takve zahtjeve, povlačenja pristanka ili prigovore prihvatiti u skladu s odredbama važećih propisa o zaštiti podataka.

Pored toga, također imate pravo na prenošenje podataka. Ovo se pravo odnosi na lične podataka koje ste pružili kompaniji Goodyear i njihovo pribavljanje u strukturiranom, široko korištenom i mašinski čitljivom formatu i na zahtjev za prenošenje takvih ličnih podataka trećem licu, bez bilo kakvih prepreka od strane kompanije Goodyear i u skladu sa vašim vlastitim obavezama vezanim za povjerljivost podataka.

Da biste iskoristili gornja prava, pošaljite e-poruku na adresu privacy_office@goodyear.com sa skenom/kopijom prednje i zadnje strane vaše lične karte ili pasoša u svrhu identifikacije.

Ako ne želite primati e-poštu ili druge poruke od kompanije Goodyear, promijenite postavke komunikacije tako da pošaljete poruku e-poštom na adresu privacy_office@goodyear.com. U skladu sa važećim zakonima o zaštiti podataka kompanija Goodyear će razmotriti sve zahtjeve za uklanjanje imena ili e-adrese sa bilo koje liste za dostavu pošte ili e-pošte.

Ako imate bilo kakvih pitanja ili niste zadovoljni načinom na kompanija Goodyear obrađuje vaše lične podatke, obavijestite slanjem pisma na adresu Goodyear Dunlop Tyres UK Ltd, 2920 Trident Court, Solihull Parkway, Birmingham Business Park, Birmingham B37 7YN ili e-pošte na adresu privacy_office@goodyear.com. Razmotrit ćemo vašu žalbu i javiti vam se u najkraćem roku.

Također uvijek imate pravo da podnesete žalbu nadležnom organu za zaštitu podataka.

Ostale internetske stranice

Internetska stranica može sadržavati veze na internetske stranice koje nisu u vlasništvu kompanije Goodyear. Trudimo se da postavljamo veze samo na internetske stranice koje dijele naše visoke standarde i poštuju privatnost. Međutim, kompanija Goodyear ne snosi odgovornost za sadržaj ili prakse privatnosti koje primjenjuju internetske stranice koje nisu u njenom vlasništvu.

Djeca

Kompanija Goodyear ne vrši svjesno prikupljanje, ne koristi i ne otkriva bilo koje lične podatke (kao što su ime, adresa i broj telefona) djece mlađe od 16 godina putem bilo koje internetske stranice bez prethodnog pribavljanja pristanka roditelja ili zakonskih staratelja. Kompanija Goodyear dozvoljava djeci mlađoj od 16 godina da se registriraju ili učestvuju u takmičenjima ili promocijama na ovoj internetskoj stranici. Međutim, ako roditelj ili staratelj djeteta mlađeg od 16 godina vjeruje da je njegovo ili njeno dijete pružilo kompaniji Goodyear lične podatke, takav roditelj ili staratelj treba se obratiti kompaniji Goodyear ako želi da se pomenute informacije uklone iz sistema kompanije Goodyear. Ako kompanija Goodyear dozna da u njenim arhivama postoje lični podaci o djetetu mlađem od 16 godina u obliku koji je dostupan za izdvajanje, kompanija Goodyear će izbrisati takve podatke iz postojećih arhiva.

Pored toga, svaka osoba mlađa od 16 godina mora pribaviti dozvolu svojih roditelja ili staratelja prije korištenja ove internetske stranice ili otkrivanja bilo kojih ličnih podataka na njoj.

Ažuriranja ovih Pravila

O svim budućim ažuriranjima obrade vaših ličnih podataka, kako je opisano u ovim Pravilima, bit ćete unaprijed obaviješteni putem naše internetske stranice (putem iskočnog prozora ili na neki drugi način) te putem naših drugih uobičajenih komunikacionih kanala (npr. putem e-pošte, ako je dostupna).

[1] Uredba br. 2016/679 EU parlamenta i Savjeta EU od 27. aprila 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi sa obradom ličnih podataka i slobodnom kretanju takvih podataka i dokidanju Direktive br. 95/46/EC.

[2] Pojedinac koji se može identifikovati je osoba koju je moguće identifikovati, direktno ili indirektno, posebno putem identifikatora, npr. imena, identifikacionog broja, podataka o lokaciji, mrežnog identifikator ili putem jednog ili više faktora specifičnih za fizički, fiziološki, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili socijalni identitet takvog pojedinca.