Persondatapolitik

Denne online-persondatapolitik ("Politikken") gælder for Goodyears forbruger-websted på adressen https://www.goodyear.eu/truck ("Webstedet").

Goodyears engagement i beskyttelse af persondata

Goodyear Tire & Rubber Company og dets tilknyttede selskaber respekterer individets ret til privatliv og sætter stor pris på den tillid, som besøgende på vores websted, vores kunder, vores leverandører og andre, som vi gør forretninger med, viser os. Vi bestræber os på at behandle persondata (som defineret yderligere nedenfor) på en måde, der er i overensstemmelse med lovgivningen i de lande, som vi driver forretning i. I EU omfatter dette pr. 25. maj 2018 den generelle databeskyttelsesforordning ("GDPR").

 

Når du besøger vores websted, behandler https://www.goodyear.eu/truck (i det følgende også betegnet som "Goodyear" eller "vi") persondata, som tilhører dig (som yderligere defineret nedenfor). I den sammenhæng fungerer Goodyear som en dataansvarlig, dvs. den person, der er ansvarlig for behandlingen af dine persondata, da virksomheden bestemmer, hvorfor og hvordan dine persondata behandles.

 

Formålet med denne politik er at informere dig og med al mulig gennemskuelighed forklare:

 

 • hvorfor og hvordan Goodyear indsamler, behandler og lagrer dine persondata, 
 • hvad dets rolle som "dataansvarlig" for dine persondata indebærer og
 • hvilke rettigheder og forpligtelser du har i forbindelse med denne behandling.

Definitioner

I forbindelse med denne Politik er følgende definitioner gældende:

 

"persondata" er ensbetydende med alle oplysninger vedrørende en identificeret eller identificerbar fysisk person,

 

"behandling" er ensbetydende med enhver handling eller samling af handlinger, der udføres på persondata eller samlinger af persondata, uanset om dette sker på automatisk vis eller ej, det være sig indsamling, registrering, organisering, opbevaring, tilpasning eller modifikation, hentning, læsning, brug, videregivelse ved transmission, formidling eller tilgængeliggørelse på anden vis, indretning eller kombination, blokering, sletning eller destruktion, og verbet "at behandle" skal opfattes i overensstemmelse hermed og

 

"behandler" er ensbetydende med en fysisk eller juridisk person, der behandler persondata på vegne af den dataansvarlige. Goodyears behandlere kan være datterselskaber, tilknyttede selskaber eller tredjepartsleverandører eller -serviceudbydere. Goodyear vil under alle omstændigheder indgå en databehandlingsaftale med sin behandler for at sikre, at dine persondata behandles i overensstemmelse med GDPR. 

Indsamling af oplysninger

Indsamlingsmetode

Når du ser dig om på Webstedet, indsamles visse personlige oplysninger som en automatisk følge af dit besøg.  Visse funktioner på vores Websted kan imidlertid kræve, at du frivilligt giver Goodyear yderligere persondata. 

 

Kategorier af data, der indsamles

 

Vi indsamler følgende oplysninger fra besøgende på webstedet:

 

 • din IP-adresse, 
 • din internetudbyders domæne, 
 • din browsers, dit operativsystems og din platforms type og version, 
 • oplysninger om de besøgte sider, de læste oplysninger, den tilbragte tid på Webstedet og andre statistiske data, 
 • oplysninger om dine vaner og præferencer, 

Konsekvenser af afvisning af oplysning af persondata

Du har ikke nogen juridisk forpligtelse til at oplyse dine persondata til Goodyear. Du bedes dog være opmærksom på, at din afvisning af at oplyse persondata eller modtage cookies i visse situationer kan have indvirkning på din oplevelse under besøget på Webstedet og forhindre dig i at bruge visse af dets funktioner.  

 

Derfor anfører vi, hver gang der indsamles persondata (f.eks. i formularer), om afgivelsen af sådanne data er påkrævet (f.eks. ved markering med en stjerne), og konsekvenserne af afvisning af at afgive de ønskede data. 

Cookies og anden tilsvarende teknologi

Vores Websted bruger muligvis "cookies" eller "web beacons". En "cookie" er en tekstfil, der kan blive placeret på din computer, din enhed eller dit system, når du besøger vores Websted. Cookies giver Goodyear mulighed for at yde bedre service til besøgende på vores Websted, ved at tilbyde en skræddersyet oplevelse. De indeholder oplysninger, der indsamles fra din enhed og sendes tilbage til Webstedet ved hvert efterfølgende besøg, så dine handlinger og præferencer huskes i tidens løb. De indsamlede oplysninger indeholder ikke dit navn, din adresse, dit telefonnummer eller din e-mailadresse.

Se venligst https://www.goodyear.eu/en_gb/consumer/cookie-policy.html for at få mere at vide om, hvordan vi bruger cookies.

Sikkerhed

Under hensyntagen til det teknologiske udviklingsniveau, implementeringsomkostningerne og behandlingens art, omfang, sammenhæng og formål samt risikoen med varierende sandsynlighed og alvor i forhold til fysiske personers rettigheder og friheder træffer Goodyear passende forholdsregler for at beskytte persondata i dets besiddelse mod tab, misbrug og uautoriseret adgang, videregivelse, ændring og destruktion og for at reagere på misbrug, tab eller uautoriseret brug af sådanne persondata. 

 

Oplysninger, som Goodyear indsamler, kan blive lagret i tredjeparters lagringssystemer (se afsnittet "Tredjepartsmodtagere" nedenfor). I sådanne tilfælde kræver Goodyear også, at de pågældende tredjeparter anvender sikkerhedsfremgangsmåder og -systemer for at sørge for, at oplysningerne er i sikkerhed. 

Formål med og juridisk grundlag for behandlingen

Formål med behandlingen

Goodyear og behandlere, som handler på Goodyears vegne, bruger de persondata, du giver til Goodyear, til følgende formål:  

 

 • Brugerregistrering og -administration (f.eks. kontoadministration og besvarelse af spørgsmål)  
 • Måling af brugen af vores websted (herunder udarbejdelse af brugsstatistik) 
 • Periodisk udsendelse af markedsførings-e-mails om vores produkter, specialtilbud og oplysninger, som du eller den virksomhed, du arbejder for, kunne finde interessante, via den e-mail-adresse, du har oplyst (om nogen) 
 • Invitationer til deltagelse i online-undersøgelser 
 • Anmodning om tilbagemeldinger på produkter og serviceydelser 
 • Forbedring af vores Websted 
 • Kommunikation med dig som svar på din henvendelse 

 

Oplysninger, som du har angivet i forbindelse med online-registrering af dækgaranti, vil ikke blive brugt til markedsføringsformål. 

Juridisk grundlag for behandlingen

Vi må ikke behandle persondata, hvis vi ikke har en gyldig, lovlig grund til det. Derfor behandler vi kun persondata, hvis:

 

 • vi har indhentet dit samtykke først,  
 • behandlingen er nødvendig for at opfylde vores kontraktlige forpligtelser over for dig eller for at tage kontraktlige skridt på din anmodning, 
 • behandlingen er nødvendig for at leve op til vores juridiske eller lovkrævede forpligtelser (f.eks. skattelovgivningskrav eller bogholderikrav), eller 
 • hvis behandlingen er nødvendig af hensyn til Goodyears legitime interesser og ikke uretmæssigt påvirker dine interesser eller grundlæggende rettigheder eller friheder. Vær venligst opmærksom på, at når vi behandler dine persondata på dette grundlag, bestræber vi os altid på at opretholde en balance mellem vores legitime interesse og dit privatliv. 

 

Eksempler på sådanne 'legitime interesser' er: 

 

 • at opnå fordele ved omkostningseffektive serviceydelser (vi kan f.eks. vælge at bruge visse platforme, der tilbydes af eksterne leverandører, til behandling af data), 
 • at tilbyde vores produkter og serviceydelser til vores kunder eller potentielle kunder, 
 • at håndtere og administrere forholdene til vores kunder og deres data bedre, 
 • at forbedre kvaliteten af vores serviceydelser over for vores kunder ved at tage højde for deres præferencer med hensyn til kommunikationsmidler (telefon, e-mail osv.) og -hyppighed, 
 • at måle vores kunders interesse i Goodyear-produkter og opnå en bedre forståelse af kundernes interaktion med markedsførings-e-mails, herunder ved at gennemføre statistisk og anden forskning og analyse af data med hensyn til sådanne e-mails' status (ikke leveret, leveret, åbnet),  
 • at gøre Goodyear i stand til at tilbyde reklamer og tilbud, der er skræddersyet til kunderne, så Goodyear kan markedsføre virksomhedens produkter bedre, 
 • at sælge en hvilken som helst del af vores virksomhed eller dens aktiver, eller hvis i alt væsentligt alle vores aktiver opkøbes af en tredjepart, hvorved persondata kan komme til at udgøre en del af de aktiver, vi afhænder, 
 • at forhindre bedrageri og kriminelle aktiviteter, misbrug af vores produkter og serviceydelser samt sikkerheden i vores IT-systemer, -arkitektur og netværk og 
 • at imødekomme vores målsætninger i forbindelse med virksomhedens ansvar og vores sociale ansvar 

Tredjepartsmodtagere

Vi overfører muligvis persondata til medlemmer af vores personale (i det omfang de har brug for det for at udføre deres opgaver) og andre virksomheder i Goodyear-koncernen. Sådanne andre selskaber i koncernen vil enten fungere som endnu en dataansvarlig (i så fald får du separat besked om denne behandling) eller kun behandle persondata på vegne af og efter anmodning fra den dataansvarlige (og dermed fungere som behandler).

 

Derudover overfører vi muligvis dine persondata til tredjepartsbehandlere uden for Goodyear-koncernen med henblik på opfyldelse af de formål, der er anført ovenfor, i det omfang de behøver dem for at efterkomme de instruktioner, vi har givet dem.

 

Sådanne tredjepartsbehandlere omfatter:

 
 • vores (IT)-serviceudbydere, sky-serviceudbydere og databaseudbydere,
 • vores konsulenter, leverandører og serviceudbydere, der hjælper Goodyear med at gøre opmærksom på og markedsføre virksomhedens produkter og serviceydelser; lagre og analysere persondataene; udføre bruger- og forbrugerevalueringer, -anmeldelser og -undersøgelser; kommunikere med dig på Goodyears vegne og forarbejde og gennemføre transaktioner, herunder dækkøb og -montering og/eller andre køretøjsrelaterede serviceydelser, og i øvrigt som det måtte være nødvendigt med henblik på levering af kampagnekommunikation eller -serviceydelser til brugere af Webstedet og kunder.

 

Dine persondata kan også blive videregivet til:

 
 • alle tredjeparter, til hvem vi overdrager nogen som helst af vores rettigheder eller forpligtelser iht. en relevant aftale,
 • alle nationale og/eller internationale lovgivende, håndhævende eller børsrelaterede organer eller domstole, hvor vi er forpligtet til at gøre dette i henhold til gældende lovgivning eller forordning eller på disses anmodning og
 • alle centrale eller lokale myndighedsafdelinger og andre offentlige organer eller organer etableret ved lov.

 

Oplysninger, der tilvejebringes af brugere via formularen til online-registrering af dækgaranti på dette Websted, bliver ikke delt med nogen tredjeparter ud over det, der måtte være krævet ved lov.

Dataoverførsler på tværs af landegrænser

De persondata, der overføres inden for eller ud af Goodyear, behandles muligvis også i et land uden for det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, som omfatter EU-medlemslandene, Island, Liechtenstein og Norge ("EØS"). 

 

Hvis dine persondata overføres ud af EØS, indgår vi kontraktklausuler efter EU-standard, som er godkendt af Europa-Kommissionen, forud for sådanne overførsler for at sikre den krævede grad af beskyttelse af de overførte persondata. Du kan indhente supplerende oplysninger i denne henseende og få udleveret et eksemplar af den relevante fastlagte sikkerhedsforanstaltning ved at udøve dine rettigheder i henhold til nedenstående (se afsnittet "Dine rettigheder").

Dataopbevaring

Goodyear opbevarer kun dine persondata i [et tidsrum på 3 måneder efter [dit seneste besøg på vores Websted]. 

Hvis enkeltpersoner imidlertid ønsker at få deres persondata fjernet fra vores databaser forud for dette tidsrums udløb, kan de indgive en anmodning som beskrevet nedenfor.

Dine rettigheder

Du har ret til at få adgang til dine persondata, der behandles af Goodyear iht. denne Politik. Hvis du mener, at nogen af de oplysninger, vi har om dig, er forkerte eller ufuldstændige, kan du også anmode om at få dem rettet. Goodyear vil rette sådanne oplysninger omgående. 

 

Du har også ret til: 

 
 • at anmode om sletning af dine persondata,  
 • at anmode om begrænsning af behandlingen af dine persondata,  
 • at tilbagetrække dit samtykke, hvor Goodyear har indhentet dit samtykke til behandling af persondata (uden at denne tilbagetrækning har nogen indvirkning på lovligheden af behandlingen forud for tilbagetrækningen), 
 • at modsætte dig behandling af dine persondata til direkte markedsføringsformål og  
 • at modsætte dig behandlingen af dine persondata til andre formål i tilfælde, hvor Goodyear behandler dine persondata på et andet juridisk grundlag end dit samtykke, 

 

og Goodyear vil imødekomme sådanne anmodninger, tilbagetrækninger eller indsigelser som krævet i henhold til de gældende databeskyttelsesregler. 

 

Derudover har du også ret til dataportabilitet. Dette er retten til at indhente de persondata, du har udleveret til Goodyear, i et struktureret, almindeligt brugt og maskinlæsbart format og anmode om transmission af sådanne persondata til en tredjepart uden hindring fra Goodyears side og underlagt dine egne fortrolighedsforpligtelser. 

 

Hvis du vil udøve ovenstående rettigheder, skal du sende en e-mail til tyre.techuk@goodyear.com med en scanning eller kopi af begge sider af dit identifikationskort eller pas til identifikationsformål. 

 

Hvis du ikke ønsker at modtage e-mail eller anden kommunikation fra Goodyear, skal du tilpasse dine kommunikationspræferencer ved at sende en e-mail til tyre.techuk@goodyear.com. Goodyear vil varetage alle anmodninger om fjernelse af navne fra brevpost- eller e-mail-lister i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning. 

 

Hvis du har nogen spørgsmål eller ikke er tilfreds med den måde, som Goodyear behandler dine persondata på, bedes du fortælle os det ved at sende en besked til Goodyear Tyres UK Limited, 2920 Trident Court, Solihull Parkway, Birmingham Business Park, Birmingham B37 7YN, Storbritannien, eller via e-mail til adressen tyre.techuk@goodyear.com. Vi undersøger dit spørgsmål eller din klage og vender tilbage til dig hurtigst muligt. 

 

Du har også ret til at indgive en klage ved den kompetente databeskyttelsesmyndighed. 

Andre websteder

Webstedet indeholder muligvis links til andre websteder, der ikke tilhører Goodyear, og vi gør, hvad vi kan for kun at linke til websteder, som har samme høje standard og respekt for beskyttelse af privatlivets fred. Goodyear er dog ikke ansvarlig for indhold eller foranstaltninger til beskyttelse af privatlivets fred, der anvendes af websteder, som ikke tilhører Goodyear.

Børn

Goodyear indsamler, bruger eller videregiver ikke bevidst nogen persondata (f.eks. navn, adresse eller telefonnummer) tilhørende børn under 16 år via noget Websted uden først at have indhentet samtykke fra en forælder eller værge. Goodyear tillader ikke børn under 16 år at tilmelde sig eller deltage i konkurrencer eller kampagner på dette Websted. Hvis en forælder eller værge til et barn under 16 år mener, at vedkommendes barn har videregivet persondata til Goodyear, bør den pågældende forælder eller værge kontakte Goodyear, hvis de vil have disse oplysninger slettet fra Goodyears systemer. Hvis Goodyear får kendskab til, at virksomheden ligger inde med persondata tilhørende et barn under 16 år i en form, der kan genfindes, sletter Goodyear disse oplysninger fra eksisterende arkiver.

 

Endvidere skal alle under 16 år have deres forældres eller værges tilladelse, inden de bruger eller afgiver personlige oplysninger på dette Websted.

Opdateringer af denne politik

Eventuelle fremtidige opdateringer af behandlingen af dine persondata, som den er beskrevet i denne Politik, meddeles til dig på forhånd via vores Websted (via en pop-up eller på anden måde) og via vores andre sædvanlige kommunikationskanaler (f.eks. via e-mail, hvis muligheden er til rådighed). 

 

[1] Forordning 2016/679 fra EU-parlamentet og Rådet af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer med hensyn til behandling af persondata og om fri bevægelighed af sådanne data, og som ophæver direktiv 95/46/EF. 

 

[2] En identificerbar fysisk person er en person, der kan identificeres direkte eller indirekte, i særdeleshed ved henvisning til en identifikator som f.eks. et navn, et identifikationsnummer, positionsdata, en online-identifikator eller til en eller flere faktorer, der er specifikke for den pågældende fysiske persons fysiske, fysiologiske, genetiske, mentale, økonomiske, kulturelle eller sociale identitet.