Brugsbetingelser

1. Generelle bestemmelser

1. Disse brugsbetingelser, som indeholder "Generelle bestemmelser", "Online-persondatapolitik" og "Cookie-politik" ("Betingelserne"), regulerer enkeltpersoners og erhvervsvirksomheders adgang til og brug af www.goodyear.eu/truck website ("Webstedet") i forbindelse med disses besøg på Webstedet. Webstedet er udviklet og implementeret af Goodyear Operations S.A., en virksomhed med registreret hovedkontor på adressen Avenue Gordon Smith, 7750 Colmar-Berg, Luxembourg, og som er registreret ved Luxembourgs handels- og virksomhedsregister under nummeret B71.219 (i det følgende betegnet som "Goodyear Operations" og i sammenhæng med dets tilknyttede selskaber som "Goodyear"). 

 

2. Disse brugsbetingelser regulerer din adgang til og brug af Webstedet, og ved at etablere adgang til Webstedet accepterer du udtrykkeligt at være bundet af Betingelserne. Du kan få vist Online-persondatapolitikken ved at klikke på Online-persondatapolitik og Cookie-politikken ved at klikke på Cookie-politik. Hvis du er uenig, bedes du afstå fra at bruge Webstedet.

 

3. Webstedet bruges af Goodyear til præsentation af produkter og retningslinjer vedr. disse produkter.

 

4. Brugere har ret til at klage over Webstedets funktion. Klager skal sendes til følgende postadresse: Goodyear Operations S.A., Commercial Marketing Department, Avenue Gordon Smith, 7750 Colmar-Berg, Luxembourg eller via kontaktformularen, der åbnes ved klik på følgende link Kontakt os.  Goodyear vil bestræbe sig på at besvare klager rettidigt. 

 

5. Webstedet kan indeholde links til tredjeparters websteder eller ressourcer, herunder links, der indeholder finans- eller investeringsoplysninger om Goodyear. Goodyear medtager udelukkende tredjepartslinks af praktiske hensyn og hæfter ikke for indholdet på noget tredjepartswebsted, der måtte blive linket til på Webstedet. Links fra Webstedet til eventuelle tredjepartswebsteder er ikke ensbetydende med, at Goodyear bifalder, understøtter eller anbefaler det pågældende websted. Goodyear fraskriver sig enhver form for garantiindeståelser, det være sig udtrykkelige eller underforståede, med hensyn til nøjagtigheden, lovligheden, pålideligheden og gyldigheden af noget indhold på et sådant tredjepartswebsted. Hvis du beslutter dig for at etablere adgang til sådanne tredjepartswebsteder, accepterer du, at dette udelukkende sker på dit egen ansvar.

 

6. Medmindre andet fremgår, er Webstedet og alle materialer, herunder varemærker, billeder, illustrationer, designs, knapper, ikoner, logoer, fotografier, digitale downloads og skriftligt og andet materiale, der vises som en del af Webstederne (under ét betegnet som "Indholdet") intellektuel ejendom, der ejes, kontrolleres eller er licenseret af Goodyear. Du må ikke reproducere, foretage reverse engineering af, transmittere, adskille, modificere eller skabe afledte værker på grundlag af Webstedet eller noget Indhold. Intet som helst på Webstedet skal opfattes som givende, det være sig ved antydning, berettiget forventning eller på anden måde, nogen form for licens eller rettighed til brug af den intellektuelle ejendom, der vises på Webstedet, uden forudgående skriftlig tilladelse fra Goodyear. Enhver form for rettigheder, der ikke udtrykkeligt gives heri, forbeholdes af Goodyear og/eller dets tredjepartsudbydere.

 

7. Webstedet og alt Indhold, alle oplysninger, serviceydelser og produkter på Webstedet tilvejebringes i "forefaldende" form uden garantier af nogen art.  Du accepterer, at brugen af Webstedet udelukkende sker på din egen risiko, og at du alene er ansvarlig for eventuelle skader på dit computersystem, tilbehør eller tab af data, som måtte være resultater af adgang til, besøg på eller brug af Webstedet eller download eller brug af nogen materialer, data, tekster eller billeder fra Webstedet, og at Goodyear ikke hæfter for nogen form for skadeserstatning i forbindelse med din brug af Webstedet. Goodyear fremsætter ingen garantier for, at (i) Webstedet lever op til dine krav, (ii) adgangen til Webstedet vil være uafbrudt, rettidig, sikker eller fri for fejl, (iii) resultaterne, der kan opnås ved brug af Webstedet, vil være præcise eller pålidelige, (iv) kvaliteten af eventuelle produkter, serviceydelser, oplysninger eller andre materialer, du måtte have købt eller fremskaffet via Webstedet eller som følge af din brug af Webstedet vil leve op til dine forventninger, (v) eventuelle fejl på Webstedet vil blive rettet, eller (vi) Webstedet eller de tjenester, der fungerer som værtsfunktion for det, vil være frie for vira eller andre skadelige komponenter.

 

8. Goodyear hæfter under ingen omstændigheder for direkte tab, indirekte tab, tilfældigt opståede tab, følgetab, særlige tab, eksemplariske eller pønale skadeserstatninger af nogen art iht. nogen form for kontrakt, forsømmelighed, objektivt ansvar, erstatningsret eller anden teori, hvilket uden at være begrænset hertil omfatter erstatningskrav som følge af tab af fortjeneste, brugsmulighed, data, og andre uhåndgribelige faktorer, uanset om Goodyear er blevet oplyst om muligheden for fremsættelse af sådanne erstatningskrav. Det gælder i særdeleshed og uden begrænsning, at Goodyear ikke hæfter for tab af nogen art, der måtte opstå som følge af brugen af eller manglende mulighed for at bruge Webstedet eller som følge af noget Indhold, der måtte være opslået på Webstedet af Goodyear eller andre. Goodyear påstår ikke og står ikke inde for, at brugergenereret vist, overført eller opslået indhold på opslagstavler eller på anden måde gennem Webstedet distribueret indhold er præcist eller pålideligt og hæfter ikke for skadeserstatninger i forbindelse med brugergenereret indhold. Intet i dette afsnit skal imidlertid fortolkes som havende indvirkning på de individuelle produktgarantier, der er standard for Goodyear-produkter. 

 

9. Dit eneste retsmiddel ved utilfredshed med Webstedet eller indholdet er at holde op med at bruge Webstedet. Da visse retskredse ikke tillader udelukkelse eller begrænsning af hæftelse for visse former for skadeserstatning, er det ikke sikkert, at ovenstående begrænsninger gælder for dig. 

 

10. Alle tvister, der ikke er reguleret af Betingelserne, er underlagt lovgivningen i Luxembourg, hvor det registrerede hovedkontor for Goodyear Operations er beliggende. Tvister i henhold til disse Betingelser skal henvises til de offentlige domstole i Luxembourgs eksklusive jurisdiktion med territorial kompetence over hjemstedet for det registrerede kontor tilhørende GoodyearOperations.