Промяна на държавата
Други уебсайтове на Goodyear

Политика за конфиденциалност

Тази Политика за онлайн конфиденциалност („Политиката“) се прилага за потребителския уебсайт на Goodyear, намиращ се на адрес https://www.goodyear.eu/truck („Уебсайта“).

Ангажимент за конфиденциалност на Goodyear

Goodyear Tire & Rubber Company и нейните филиали зачитат личната конфиденциалност и ценят доверието на посетителите на нашите уебсайтове, нашите клиенти, търговци и всички, с които осъществяваме търговски взаимоотношения. Стремим се да обработваме личните данни (както са определени по-долу) по начин, който е съобразен със законодателството на държавите, в които извършваме дейност. В Европейския съюз след 25 май 2018 г. това включва Общия регламент за защита на данните („ОРЗД“).

 

При всяко ваше посещение на нашия Уебсайт https://www.goodyear.eu/truck (наричан по-нататък и „Goodyear“ или „ние“) ще обработваме вашите лични данни (както е определено по-долу). В този контекст Goodyear ще действа като администратор на лични данни, т.е. лицето, отговарящо за обработката на вашите лични данни, тъй като то решава защо и как да се извършва обработката на лични данни.

 

Целта на тази Политика е да ви информира и разясни максимално прозрачно:

 

 • защо и как Goodyear събира, обработва и съхранява вашите лични данни; 
 • какво предвижда ролята ни като „администратор“ на вашите лични данни и
 • какви са вашите права и нашите задължения във връзка с тази обработка.

Определения

За целите на тази Политика се прилагат следните определения:

 

„лични данни“ означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано;

 

„обработване“ означава всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства, като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване, а глаголът „обработвам“ ще се тълкува по съответния начин, и

 

„обработващ лични данни“ означава физическо или юридическо лице, което обработва лични данни от името на администратора. Обработващите лични данни от Goodyear може да са дъщерни дружества, филиали или доставчици или доставчици на услуги, които са трета страна. Във всички случаи Goodyear ще сключи договор за обработка на данни с лицето, обработващо лични данни, за да гарантира, че личните ви данни се обработват в съответствие с ОРЗД. 

Събиране на информация

Метод на събиране

Когато разглеждате Уебсайта, се извършва събиране на известно количество лични данни, което е просто резултат от процеса на разглеждане.  Някои функции на нашия Уебсайт обаче може да изискват доброволно предоставяне от ваша страна на допълнителни лични данни към Goodyear. 

 

Категория на събираните лични данни

 

Събираме следната информация от посетителите на уебсайта:

 

 • вашия IP адрес; 
 • домейна на вашия интернет доставчик; 
 • вида и версията на вашия браузър, операционната ви система и платформата; 
 • информация относно посетените уебсайтове, търсената информация, времето, прекарано на Уебсайта, и други статистически данни; 
 • информация относно вашите навици и предпочитания; 

Последствия от отказ за предоставяне на лични данни

Нямате никакво правно задължение да предоставите личните си данни на Goodyear. Все пак имайте предвид, че при определени обстоятелства отказът ви да предоставите лични данни или да приемете бисквитки или настройка на браузъра може да повлияе на преживяването при разглеждане и да ви попречи да използвате определени функции на нашия Уебсайт.  

 

Поради тази причина при всяко събиране на лични данни (напр. във формуляри) ние ще посочваме дали предоставянето на такива данни е задължително (напр. чрез звездичка) и последствията от отказа за предоставяне на поисканите данни. 

Бисквитки и друга сходна технология

Нашият Уебсайт може да използва „бисквитки“ или „уеб маяци“. „Бисквитката“ е текстов файл, който може да бъде поставен във вашия компютър, устройство или система, когато посещавате нашия Уебсайт. Бисквитките позволяват на Goodyear да обслужва по-добре посетителите на Уебсайта, като им предоставя информация, съобразена с нуждите им. Те съдържат информация, събрана от вашето устройство, и изпратена обратно към Уебсайта при всяко следващо посещение, за да се запомнят действията и предпочитанията ви във времето. Събраната информация не съдържа името, адреса, телефонния номер или имейл адреса ви.

Направете справка с нашата https://www.goodyear.eu/en_gb/consumer/cookie-policy.html за повече информация за това как използваме бисквитки.

Сигурност

Предвид сложността, разходите за реализация и естеството, обхвата, контекста и целите на обработката, както и риска с различна степен на вероятност и тежестта на правата и свободите на физическите лица, Goodyear предприема подходящи предпазни мерки, за да защити личните данни, с които разполага, от загуба, злоупотреба и неразрешен достъп, разкриване, промяна и унищожаване, както и да реагира на злоупотребата, загубата или неразрешеното използване на такива лични данни. 

 

Информация, събирана от Goodyear, може да бъде съхранявана на системи за съхранение на трети страни (виж раздел „Получатели, които са трети страни“ по-долу). В такива случаи Goodyear изисква също така тези трети страни да осъществяват практики по сигурността и да използват системи, които да гарантират сигурността на информацията. 

Цели и правно основание за обработката

Цели на обработката

Goodyear и обработващите данни, действащи от името на Goodyear, използват личните данни, предоставени от вас на Goodyear, за следните цели:  

 

 • Регистрация и управление на потребители (например управление на профили и отговаряне на въпроси)  
 • Измерване на използването на нашия Уебсайт (включително статистически данни за използването) 
 • Периодично изпращане на рекламни имейли за нашите продукти, специални оферти и информация, които могат да представляват интерес за вас или за фирмата, за която работите, при което се използва имейл адресът, предоставен от вас (ако има такъв) 
 • Покани за участие в онлайн проучвания 
 • Покани за предоставяне на обратна връзка за продукти и услуги 
 • Подобряване на нашия Уебсайт 
 • Осъществяване на комуникация с вас в отговор на искане, отправено от вас 

 

Предоставена от вас информация при онлайн регистрация на гаранция за гуми няма да бъде използвана за маркетингови цели. 

Правно основание за обработката

Нямаме право да обработваме лични данни, ако не разполагаме с валидно правно основание. Ето защо ще обработваме лични данни само ако:

 

 • сме получили предварителното ви съгласие;  
 • обработката е необходима за изпълнение на договорните ни задължения към вас или за предприемане на преддоговорни стъпки по ваше искане; 
 • обработката е необходима за спазване на наши правни или нормативни задължения (напр. данъчни или счетоводни изисквания), или 
 • обработката е необходима за законните интереси на Goodyear и не засяга неправомерно вашите интереси или основни права и свободи. Моля, имайте предвид, че когато личните ви данни се обработват на това основание, винаги се стремим да поддържаме баланс между нашия законов интерес и вашата конфиденциалност. 

 

Примери за такива „законови интереси“ са: 

 

 • да се възползваме от рентабилни услуги (напр. можем да решим да използваме определени платформи, предлагани от външни доставчици, за да обработваме данни); 
 • да предлагаме наши продукти и услуги на наши съществуващи клиенти или на потенциални клиенти; 
 • да осъществяваме по-добро управление и администриране на взаимоотношенията с нашите клиенти и техните данни; 
 • да подобряваме качеството на услугите за нашите клиенти, отчитайки техните предпочитания по отношение на начина на комуникация (телефон, имейл и т.н.) и периодичността; 
 • да измерваме заинтересоваността на клиентите си към продуктите на Goodyear и да разберем по-добре взаимодействието на клиентите с маркетинговите имейли, включително чрез провеждането на статистически и други проучвания и анализи на данни по отношение на статуса на имейлите (недоставени, доставени, отворени);  
 • да може Goodyear да предложи реклами и оферти, съобразени с нейните клиенти, така че Goodyear да пласира продуктите си по-добре; 
 • да продадем каквато и да било част от нашата дейност или нейни активи или ако всички наши активи бъдат придобити от трета страна, в който случай личните данни може да представляват част от един от активите, които продаваме; 
 • да предотвратяваме измама или престъпна дейност, злоупотреби с наши продукти или услуги, както и със сигурността на нашите ИТ системи, архитектура и мрежи, и 
 • да постигнем целите си в областта на корпоративната и социалната отговорност; 

Получатели, които са трети страни

Може да предаваме лични данни към членове на нашия персонал (до степента, необходима за изпълнение на задълженията им) и други фирми от групата Goodyear. Такива други фирми от групата ще действат или като друг администратор на данни (в който случай ще бъдете отделно уведомени за тази обработка), или ще обработват лични данни само от името или по искане на администратора на данни (като по този начин ще действат като лице, обработващо данни).

 

Освен това може да предаваме ваши лични данни и на лица, обработващи данни, които са трети страни, извън групата Goodyear, с цел изпълнение на горепосочените цели, до степента, необходима да изпълнят инструкциите, които сме им дали.

 

Такива обработващи данните лица, които са трети страни, включват:

 
 • наши доставчици на (ИТ) услуги, доставчици на облачни услуги и доставчици на бази данни;
 • наши консултанти, доставчици и доставчици на услуги, които оказват съдействие на Goodyear при предоставянето на продукти и услуги; съхраняват и анализират личните данни; съставят потребителски рейтинги, рецензии и проучвания; комуникират с вас от името на Goodyear; и обработват и изпълняват трансакции, включително покупка и монтаж на гуми и/или други автомобилни услуги; и според необходимото за предоставяне на рекламни съобщения или услуги на потребителите на Уебсайта или клиенти.

 

Вашите лични данни може също така да бъдат разкрити на:

 
 • трета страна, към която прехвърляме някое от правата или задълженията си по съответно споразумение;
 • национален и/или международен регулаторен, правоприлагащ или обменен орган или съд, когато това се изисква от нас съгласно приложимо право или разпоредба, или по тяхно искане, и
 • подразделение на централната или местната власт и други утвърдени със закон органи или обществени органи.

 

Никаква информация, предоставена от потребителите чрез формуляра за онлайн регистрация на гаранция за гуми, наличен на този Уебсайт, няма да бъде споделяна с никоя трета страна, различна от предвидените в закона.

Трансгранично предаване на данни

Личните данни, предавани в рамките на или извън Goodyear, може също така да бъдат обработвани в държава извън Европейското икономическо пространство, което включва държавите членки на ЕС, Исландия, Лихтенщайн и Норвегия („ЕИП“). 

 

Ако личните ви данни бъдат предадени извън ЕИП, ще сключим одобрените от Европейската комисия стандартни договорни клаузи на ЕС, преди да извършим такова предаване, за да гарантираме необходимото ниво на защита на предаваните лични данни. Можете да поискате допълнителна информация по този въпрос и да се снабдите с копие от съответната въведена мярка за защита, като упражните правата си, както са посочени по-долу (вижте раздел „Вашите права“).

Запазване на данни

Goodyear ще запази личните ви данни за [срок от 3 месеца след последното ви посещение на нашия Уебсайт]. 

Ако все пак физически лица пожелаят личните им данни да бъдат премахнати от нашите бази данни преди изтичането на този срок, могат да подадат искане за това съгласно процедурата, описана по-долу.

Вашите права

Имате право да осъществявате достъп до личните си данни, обработвани от Goodyear, съгласно тази Политика. Ако считате, че информация, която съхраняваме за вас, е неточна или непълна, можете също така да поискате тя да бъде коригирана. Goodyear ще коригира своевременно такава информация. 

 

Имате също така право: 

 
 • да поискате личните ви данни да бъдат изтрити;  
 • да поискате обработването на личните ви данни да бъде ограничено;  
 • да оттеглите съгласието си за случаите, в които Goodyear е получил съгласието ви за обработка на лични данни (без това оттегляне да засяга законосъобразността на обработването въз основа на съгласие, преди то да бъде оттеглено); 
 • на възражение срещу обработването на личните ви данни за целите на директния маркетинг; или  
 • на възражение срещу обработването на личните ви данни за други цели в определени случаи, при които Goodyear обработва личните ви данни въз основа на друго правно основание, различно от вашето съгласие, 

 

и Goodyear ще се съобрази с такова искане, оттегляне или възражение съгласно посоченото в приложимите правила за защита на данните. 

 

Освен това имате право на преносимост на данните. Това е правото да получите личните си данни, които преди това сте предоставили на Goodyear, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и да поискате тези лични данни да бъдат прехвърлени на трета страна без възпрепятстване от страна на Goodyear и при спазване на личните ви задължения за поверителност. 

 

За да упражните горните права, моля, изпратете имейл до tyre.techuk@goodyear.com със сканиран екземпляр/копие на двете страни на личната ви карта или паспорт за целите на установяване на самоличността. 

 

Ако не желаете да получавате съобщения по електронна поща или друг вид съобщения от Goodyear, моля, коригирайте предпочитанията си за съобщения, като изпратите имейл до tyre.techuk@goodyear.com. Goodyear ще предприеме действия по всички искания за премахване на имена от списъци с пощенски или имейл адреси в съответствие с приложимите закони за защита на данните. 

 

Ако имате въпроси или не сте удовлетворени от начина, по който Goodyear обработва личните ви данни, моля, свържете се с нас, като изпратите съобщение до Goodyear Tyres UK Limited, 2920 Trident Court, Solihull Parkway, Birmingham Business Park, Birmingham B37 7YN или по имейл на адрес tyre.techuk@goodyear.com. Ще разгледаме вашия въпрос или оплакване и ще се свържем с вас възможно най-скоро. 

 

Имате също така право да подадете жалба в компетентния орган за защита на данните. 

Други уебсайтове

Уебсайтът може да съдържа връзки към уебсайтове, които не са свързани с Goodyear, като ние полагаме всички усилия да предоставяме само връзки, препращащи към уебсайтове, които споделят високите ни стандартни и зачитат конфиденциалността. Все пак Goodyear не носи отговорност за съдържанието или практиките за поверителност, използвани от уебсайтове, които не са свързани с Goodyear.

Деца

Goodyear не извършва съзнателно събиране, използване или разкриване на каквито и да било лични данни (например име, адрес и телефонен номер) на деца под 16-годишна възраст през който и да било Уебсайт, без да получи предварително съгласие от родител или законов настойник. Goodyear не позволява на деца под 16 години да се регистрират или участват в състезания или промоции на този Уебсайт. Все пак, ако родителят или настойникът на дете под 16 години счете, че детето е предоставило на Goodyear лични данни, родителят или настойникът трябва да се свърже с Goodyear, ако желае информацията да бъде изтрита от системите на Goodyear. Ако на Goodyear стане известно, че разполага с лични данни на дете под 16 години в своите файлове във форма, която позволява извличането на такива данни, Goodyear ще изтрие тази информация от съществуващите файлове.

 

Освен това всяко лице под 16 години трябва да поиска разрешение от своя родител или настойник, преди да използва или разкрива свои лични данни на този Уебсайт.

Актуализации на тази Политика

За всички новости в обработката на личните ви данни, както са описани в тази Политика, ще получавате предизвестия чрез нашия Уебсайт (под формата на изскачащо съобщения или по друг начин), а също и чрез обичайните ни канали за комуникация (напр. по имейл, ако е наличен). 

 

[1] Регламент 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО. 

 

[2] Физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор, като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице.