Промяна на държавата
Други уебсайтове на Goodyear

Условия на използване

1. Общи разпоредби

1. Тези условия на използване, съдържащи „Общи разпоредби“, „Политика за онлайн конфиденциалност“ и „Политика за бисквитките“ („Условията“), уреждат достъпа до и използването на www.goodyear.eu/truck website („Уебсайта“) от физически лица или стопански организации, посещаващи Уебсайта. Уебсайтът е разработен и реализиран от Goodyear Operations S.A., дружество с адрес на управление Avenue Gordon Smith, 7750 Colmar-Berg, Люксембург, вписано в Търговския регистър на Люксембург под номер B71.219 (наричано по-нататък „Goodyear Operations“ и заедно с филиалите си „Goodyear“). 

 

2. Тези условия на използване уреждат вашия достъп до и използване на Уебсайта, като чрез осъществяването на достъп до Уебсайта вие се съгласявате изрично с Условията. Можете да се запознаете с Политиката за онлайн конфиденциалност, като щракнете върху Политика за онлайн конфиденциалност, а с Политиката за бисквитките, като щракнете върху Политика за бисквитките. Ако не сте съгласни, моля, не използвайте Уебсайта.

 

3. Уебсайтът се използва от Goodyear за представяне на продукти и насоки, свързани с тези продукти

 

4. Потребителите имат право да подават оплаквания, свързани с функционирането на Уебсайта. Оплакванията се изпращат на следния пощенски адрес: Goodyear Operations S.A., Commercial Marketing Department, Avenue Gordon Smith, 7750 Colmar-Berg, Люксембург или чрез формуляра за контакт, достъпен след щракване върху следната връзка Свържи се с нас.  Goodyear ще положи необходимите усилия да отговори на оплакванията в разумен срок. 

 

5. Уебсайтът може да предоставя връзки към уебсайтове или ресурси на трети страни, включително връзки, които съдържат финансова или инвестиционна информация за Goodyear. Goodyear предоставя връзки към трети страни само за ваше удобство и не носи отговорност за съдържанието на уебсайтове на трети страни, които препращат към или от Уебсайта. Връзки от Уебсайта към уебсайтове на трети страни не означава, че Goodyear одобрява, подкрепя или препоръчва съответния уебсайт. Goodyear отхвърля всички гаранции, било то изрични или косвени, по отношение на точността, законосъобразността, надеждността или валидността на такива уебсайтове на трети страни. Ако решите да осъществите достъп до такива уебсайтове на трети страни, вие декларирате, че правите това изцяло на собствен риск.

 

6. Освен ако не е посочено друго, Уебсайтът и всички материали, включително търговски марки, изображения, илюстрации, дизайни, бутони, икони, лога, снимки, цифрови изтегляния, както и писмени и други материали, които се показват като част от Сайтовете (заедно наричани „Съдържанието“), са интелектуална собственост, която принадлежи на, контролира се и е лицензирана от Goodyear. Забранено е да възпроизвеждате, да осъществявате обратно инженерство, да предавате, деасемблирате, модифицирате или да създавате производни произведения по отношение на Уебсайта или каквото и да било Съдържание. Нищо на Уебсайта не може да се тълкува като предоставяне, било то по подразбиране, с декларация за отказ от право или по друг начин, на лиценз за или право на използване на интелектуална собственост, показана на Уебсайта, без предварителното писмено съгласие на Goodyear. Всички права, които не са изрично предоставени в настоящия документ, са запазени от Goodyear и/или нейните доставчици, които са трети страни.

 

7. Уебсайтът и цялото Съдържание, информация, услуги и продукти на Уебсайта се предоставят на принципа „както са“, без каквито и да било гаранции.  Съгласявате се, че използването на Уебсайта се извършва изцяло на ваш собствен риск и вие носите цялата отговорност за евентуални щети по компютърната си система, аксесоари или загуба на данни, възникнали в резултат на осъществяването на достъп до, разглеждане или използване на Уебсайта, или изтеглянето, или използването на материали, данни, текст или изображения от Уебсайта, както и че Goodyear няма да носи отговорност за каквито и да било щети, свързани с използването на Уебсайта от ваша страна. Goodyear не предоставя никакви гаранции, че (i) Уебсайтът ще отговаря на вашите изисквания; (ii) достъпът до Уебсайта ще бъде непрекъснат, своевременен и без грешки; (iii) резултатите, които може да бъдат получени от използването на Уебсайта, ще бъдат точни или надеждни; (iv) качеството на продукти, услуги, информация или друг материал, закупен или получен от вас през Уебсайта или вследствие на използването на Уебсайта от ваша страна, ще отговаря на очакванията ви; (v) евентуални грешки в Уебсайта ще бъдат коригирани; или (vi) Уебсайтът или услугите, на който те се хостват, ще бъдат без вируси или други вредни компоненти.

 

8. При никакви обстоятелства Goodyear няма да носи отговорност за преки, косвени, случайни, последващи, специални, назидателни или наказателни щети от какъвто и да било вид, по силата на договор, поради небрежност, безусловна отговорност, деликт, или друга теория, включително, но не само, по отношение на вреди поради загуба на приходи, експлоатационна годност, данни или други нематериални активи, дори ако Goodyear е била уведомена за възможността от настъпване на такива щети. По-специално, и без ограничение, Goodyear няма да носи отговорност за каквито и да било щети, настъпили вследствие на използването или невъзможността за използване на Уебсайта или Съдържанието, публикувано на Уебсайта от Goodyear или другиго. Goodyear не потвърждава и не подкрепя точността или надеждността на никакво съдържание, генерирано от потребители, което е показано, качено, публикувано във форуми за съобщения, или което се разпространява по друг начин през Уебсайта, и няма да носи отговорност за щети, настъпили вследствие на генерирано от потребители съдържание. Все пак нищо в този параграф няма да се тълкува като засягащо гаранции на отделни продукти, които са стандартни за продуктите на Goodyear. 

 

9. Единственото ви обезщетение в случай на неудовлетвореност от Уебсайта или Съдържанието е да прекратите използването на Уебсайта. Тъй като някои юрисдикции не разрешават изключване или ограничаване на отговорност за определени щети, горепосочените ограничения може да не са в сила спрямо вас. 

 

10. Всички въпроси, които не са уредени чрез Условията, се уреждат съгласно правото на Люксембург, приложимо към адреса на управление на Goodyear Operations. Всички спорове, възникнали по настоящите Условия на използване, попадат под изключителната юрисдикция на обществените съдилища на Люксембург, в чиято териториална компетентност попада адресът на управление на Goodyear Operations.