Användningsvillkor

1. Allmänna bestämmelser

1. Dessa användarvillkor innehåller ”allmänna bestämmelser”, ”Online Privacy Policy” och ”Cookie Policy” (”villkoren”) och reglerar åtkomsten till och användningen avwww.goodyear.eu/Truck-webbplatsen (”webbplatsen”) av personer eller kommersiella företag som besöker webbplatsen. Webbplatsen har utvecklats och implementerats av Goodyear Operations S.A., ett företag med säte på Avenue Gordon Smith, 7750 Colmar-Berg, Luxemburg, registrerat hos Luxemburgs handels- och företagsregister under nummer B71.219 (nedan kallat Goodyear Operations) och tillsammans med dess dotterbolag, som "Goodyear"). 

 

2 Dessa användarvillkor styr din åtkomst till och användning av webbplatsen och genom att gå in på webbplatsen samtycker du uttryckligen till villkoren. Du kan öppna sekretesspolicyn online genom att klicka på Online Privacy Policy och policyn för cookies genom att klicka på Cookie Policy. Om du inte samtycker ska du inte använda webbplatsen.

 

3. Webbplatsen används av Goodyear för att presentera produkter och riktlinjer för dessa produkter

 

4 Användare har rätt att lämna klagomål på webbplatsens funktion. Klagomål ska skickas till följande postadress: Goodyear Operations S.A., Commercial Marketing Department, Avenue Gordon Smith, 7750 Colmar-Berg, Luxemburg eller via kontaktformuläret genom att klicka på följande länk Kontakta oss.  Goodyear kommer att anstränga sig för att besvara klagomål inom en rimlig tid. 

 

5. Webbplatsen kan innehålla länkar till tredje parts webbplatser eller resurser, inklusive länkar som innehåller finansiell information eller investeringsinformation om Goodyear. Goodyear tillhandahåller länkar från tredje part endast för din bekvämlighet och ansvarar inte för innehållet på tredje parts webbplatser som är länkade till eller från webbplatsen. Länkar från webbplatsen till tredje parts webbplats innebär inte att Goodyear godkänner, stöder eller rekommenderar den webbplatsen. Goodyear frånsäger sig alla garantier, uttryckta eller underförstådda, avseende korrekthet, laglighet, tillförlitlighet eller giltighet för allt innehåll på en sådan tredjepartswebbplats. Om du bestämmer dig för att få åtkomst till sådana webbplatser från tredje part är du införstådd med att du gör det helt på egen risk.

 

6. Om inget annat anges är webbplatsen och allt material, inklusive varumärken, bilder, illustrationer, design, knappar, ikoner, logotyper, fotografier, digitala hämtningar och skrivet material och annat material som visas som en del av webbplatserna (tillsammans kallat "innehållet") immateriella rättigheter som ägs, kontrolleras eller licensieras av Goodyear. Du är förbjuden att reproducera, bakåtkompilera, överföra, demontera, ändra eller skapa härledda verk med avseende på webbplatsen eller något innehåll. Ingenting på webbplatsen ska tolkas som att det, underförstått, beviljas någon licens eller rätt till användning av immateriell egendom som visas på webbplatsen utan föregående skriftligt tillstånd från Goodyear. Alla rättigheter som inte uttryckligen beviljas häri förbehålles Goodyear och/eller dess tredjepartsleverantörer.

 

7. Webbplatsen och allt innehåll, all information, alla tjänster och alla produkter på webbplatsen tillhandahålls i befintligt skick utan några som helst garantier.  Du samtycker till att användningen av webbplatsen sker på egen risk och att du är ensam ansvarig för eventuella skador på ditt datorsystem, tillbehör eller förlust av data som härrör från åtkomst, webbläsning eller användning av webbplatsen, eller hämtning eller användning av material, data, text eller bilder från webbplatsen och att Goodyear inte ansvarar för några skador av något slag som rör din användning av webbplatsen. Goodyear lämnar inga garantier för att (i) webbplatsen uppfyller dina krav; (ii) åtkomsten till webbplatsen kommer att vara oavbruten, i god tid, säker eller felfri; (III) de resultat som kan erhållas från användningen av webbplatsen kommer att vara korrekta eller tillförlitliga; (iv) kvaliteten på produkter, tjänster, information eller annat material som du köpt eller erhållit via webbplatsen eller i enlighet med din användning av webbplatsen kommer att uppfylla dina förväntningar; (v) eventuella fel på webbplatsen kommer att korrigeras; eller (vi) att webbplatsen eller tjänsterna som de är värdbaserade på är fria från virus eller andra skadliga komponenter.

 

8. Under inga omständigheter kommer Goodyear att vara ansvarig för direkta, indirekta, tillfälliga, efterföljande, särskilda, avskräckande eller bestraffande skador av något slag, enligt avtal, försumlighet, strikt ansvar, skadeståndsskyldighet, eller annat rättsligt argument, inklusive men inte begränsat till skador från förlust av vinster, användning, data eller andra immateriella tillgångar, även om Goodyear har meddelats om sådana skador. I synnerhet, och utan begränsning, kommer Goodyear inte att hållas ansvarig för skador av något slag som orsakas av användning av eller oförmåga att använda webbplatsen eller av något innehåll som lagts upp på webbplatsen av Goodyear eller någon annan. Goodyear varken representerar eller försvarar riktigheten eller tillförlitligheten hos användargenererat innehåll som visas, laddas upp, läggs upp på någon anslagstavla eller på annat sätt distribueras via webbplatsen och ansvarar inte för eventuella skador som uppstår till följd av användargenererat innehåll. Ingenting i detta stycke kommer dock att tolkas för att påverka de enskilda produktgarantier som är standard för Goodyear-produkter. 

 

9. Din enda åtgärd om du är missnöjd med webbplatsen eller innehållet är att sluta använda webbplatsen. Eftersom vissa jurisdiktioner inte tillåter uteslutande eller begränsning av ansvar för vissa skador kanske ovanstående begränsningar inte gäller dig. 

 

10. Alla frågor som inte regleras av villkoren omfattas av Luxemburgs lagstiftning som gäller för Goodyear Operations registrerade kontor. Alla tvister enligt dessa användarvillkor ska hänföras till Luxemburgs offentliga domstols exklusiva jurisdiktion som är territoriellt ansvarig för Goodyear Operations registrerade kontor.