Sekretesspolicy

Denna sekretesspolicy online (”policyn”) gäller Goodyear-webbplatsen för konsumenter som finns på https://www.goodyear.eu/truck(”webbplatsen”).

Goodyears sekretesspolicy

Goodyear Tire & Rubber Company och dess partner respekterar enskilda personers sekretess och värderar förtroendet från dem som besöker våra webbplatser, våra kunder, leverantörer och andra med vilka vi gör affärer. Vi strävar efter att behandla personuppgifter (som definieras närmare nedan) på ett sätt som överensstämmer med lagarna i de länder där vi bedriver verksamhet. Inom EU omfattar detta från den 25 maj 2018 den allmänna dataskyddsförordningen (”GDPR”).

 

När du än går in på vår webbplats kommer https://www.goodyear.eu/truck (nedan även kallat “Goodyear” eller “vi”) att behandla personuppgifter (som vidare definierat nedan). I detta sammanhang kommer Goodyear att agera som personuppgiftsansvarig, dvs. är den som ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter, eftersom Goodyear beslutar om varför och hur dina personuppgifter behandlas.

 

Syftet med denna policy är att informera dig och på ett öppet sätt förklara:

 

 • varför och hur Goodyear samlar in, behandlar och lagrar dina personuppgifter 
 • vad rollen som ”personuppgiftsansvarig” för dina personuppgifter omfattar
 • vilka rättigheter du har och våra skyldigheter i samband med sådan behandling.

Definitioner

För de ändamål som avses med denna policy ska följande definitioner gälla:

 

personuppgifter” innebär all information relaterad till en identifierad eller identifierbar fysisk person;

 

behandla” ska innebära en åtgärd eller en uppsättning åtgärder som utförs med personuppgifter, med eller utan automatiska medel, som exempelvis insamling, registrering, organisering, lagring, anpassning, ändring, hämtning, konsultation, användning, utelämnande genom sändning, spridning eller tillgängliggörande på annat sätt, sammanställning eller samkörning, spärrning, borttagning eller förstörelse, och verbet ”att behandla” ska tolkas i enlighet med detta; och

 

personuppgiftsbiträde” avser en fysisk eller juridisk person som behandlar personuppgifter på personuppgiftsansvarigs uppdrag. Goodyears personuppgiftsbiträden kan vara dotterbolag, partner, tredjepartsleverantörer samt tjänsteleverantörer. Goodyear kommer i alla händelser att ingå ett databehandlingsavtal med sina personuppgiftsbiträden för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas i enlighet med GDPR. 

Insamling av information

Insamlingsmetod

När du surfar på Webbplatsen samlas en del personuppgifter in som ett resultat av ditt surfande.  Vissa funktioner på vår Webbplats kräver emellertid att du frivilligt uppger personuppgifter till Goodyear. 

 

Personuppgifter som samlas in

 

Vi samlar in följande information från besökare på Webbplatsen:

 

 • din IP-adress 
 • domänen för din internetleverantör 
 • typ och version på din webbläsare, ditt operativsystem och plattform 
 • information beträffande besökta sidor, information som du letar efter, tiden du tillbringar på Webbplatsen och annan statistik 
 • information beträffande dina vanor och val. 

Följder av att vägra lämna ut personuppgifter

Du har ingen lagstadgad skyldighet att förse Goodyear med personuppgifter. Men däremot kan det ibland påverka din användarupplevelse om du inte vill uppge dina personuppgifter eller acceptera cookies eller webbläsarinställningar och du kanske inte kan använda vissa funktioner på webbplatsen.  

 

När personuppgifter samlas in (t.ex. i formulär) anger vi därför om det är obligatoriskt att lämna sådana uppgifter (t.ex. med en asterisk) och följderna av inte lämna uppgifterna. 

Cookies och annan liknande teknik

Vår Webbplats kan använda ”cookies” eller ”pixeltaggar”. En ”cookie” är en textfil som kan lagras i din dator, enhet eller i ditt system när du besöker vår Webbplats. Med hjälp av cookies kan Goodyear ge besökarna på vår Webbplats en personligt anpassad upplevelse. Den innehåller information som samlats in från din enhet och skickats tillbaka till Webbplatsen under varje efterföljande besök så att dina åtgärder och val sparas. Den insamlade informationen innehåller varken namn, adress, telefonnummer eller e-postadress.

Se vår https://www.goodyear.eu/en_gb/consumer/cookie-policy.html  för ytterligare information om hur vi använder cookies.

Säkerhet

Med hänsyn till aktuell teknisk nivå, implementeringens kostnader, karaktären och omfattningen av samt sammanhanget och syftet för behandlingen, såväl som risken av varierande grad samt allvarsgraden för fysiska personers rättigheter och friheter, vidtar Goodyear lämpliga försiktighetsåtgärder för att skydda personuppgifter som vi besitter från förlust, missbruk, obehörig åtkomst, utlämnande, ändringar och förstörelse och för att kunna hantera förlust, missbruk eller obehörig användning av sådana uppgifter. 

 

Information som Goodyear samlar in kan lagras i lagringssystem från tredje part (se avsnittet ”Tredjepartsmottagare” nedan). Vid dessa tillfällen kräver Goodyear även att dessa tredje parter tillämpar säkerhetsmetoder och -system för att säkerställa informationens säkerhet. 

Syften och rättslig grund för behandlingen

Syften med behandlingen

Goodyear och personuppgiftsbiträden som agerar på uppdrag av Goodyear använder personuppgifter som du uppger för Goodyear för:  

 

 • registrering och hantering av användare (till exempel kontohantering och svar på frågor)  
 • mätning av användningen av vår Webbplats (inklusive sammanställning av användningsstatistik) 
 • regelbundna utskick av kampanjmeddelanden om våra produkter, specialerbjudanden och information som du eller företaget för vilket du arbetar kan finna av intresse, med hjälp av den e-postadress som du uppgav (i förekommande fall) 
 • inbjudningar till att delta i onlineenkäter 
 • att efterfråga återkoppling om produkter och tjänster 
 • förbättringar av vår Webbplats 
 • kommunikation med dig som svar på en begäran från dig. 

 

Information om registrering online för däckgaranti som du lämnar till oss används inte för marknadsföringsändamål. 

Rättslig grund för behandling

Vi får inte behandla personuppgifter om vi inte har en giltig rättslig grund för det. Därför kommer vi endast att behandla personuppgifter om:

 

 • vi har fått tillåtelse av dig i förväg  
 • behandlingen är nödvändig för att uppfylla avtalsenliga skyldigheter gentemot dig eller för att vidta åtgärder på din begäran innan avtal ingås 
 • behandlingen är nödvändig för efterlevande av våra rättsliga eller regelmässiga skyldigheter (till exempel skatt- eller redovisningskrav) 
 • behandlingen är nödvändig för Goodyears legitima intressen och inte på ett otillbörligt sätt inverkar på dina intressen, grundläggande rättigheter eller friheter. Observera att när vi behandlar dina personuppgifter på denna grund strävar vi alltid efter att hålla balansen mellan vårt legitima intresse och din sekretess. 

 

Exempel på sådana ”legitima intressen” är att: 

 

 • dra fördel av kostnadseffektiva tjänster (exempelvis kan vi besluta att använda vissa plattformar som erbjuds av externa leverantörer för att behandla data) 
 • erbjuda våra produkter och tjänster till befintliga eller potentiella kunder 
 • bättre hantera och administrera relationen med våra kunder och deras uppgifter 
 • förbättra kvaliteten på tjänster till våra kunder genom att ta hänsyn till deras preferenser beträffande kommunikationsmedel (telefon, e-post osv.) och frekvens 
 • mäta våra kunders intressen för Goodyears produkter och få en bättre förståelse för kundernas interaktion med marknadsföringsmejl, bland annat genom statistiska och andra undersökningar och dataanalys beträffande e-poststatus (ej levererade, levererade, öppnade)  
 • göra det möjligt för Goodyear att erbjuda kundanpassade annonser och erbjudanden så att Goodyear kan marknadsföra sina produkter bättre 
 • sälja någon del av vår verksamhet eller dess tillgångar eller om en stor del av våra tillgångar förvärvas av en tredje part, i vilket fall personuppgifter kan komma att utgöra en del av tillgångarna som vi säljer 
 • förhindra bedrägeri eller kriminell aktivitet, missbruk av våra produkter eller tjänster såväl som säkerheten för våra IT-system, arkitektur och nätverk 
 • uppfylla våra företagsmål och mål beträffande socialt ansvar. 

Tredjepartsmottagare

Vi kan komma att överföra personuppgifter till vår personal (i den utsträckning de behöver dem för att utföra sina uppgifter) och andra företag inom Goodyear-koncernen. Sådana andra koncernföretag kommer antingen att agera som personuppgiftsansvarig (i detta fall kommer du att få särskild information om denna behandling) eller endast behandla personuppgifter på uppdrag för och på personuppgiftsansvarigs begäran (som därmed agerar som personuppgiftsbiträde).

 

Dessutom kan vi även överföra dina personuppgifter till tredjepartsbiträden utanför Goodyear-koncernen i ovan beskrivna syften, i den utsträckning de behöver dem för att utföra våra instruktioner.

 

Dessa tredjepartsbiträden omfattar:

 
 • våra (IT-)tjänsteleverantörer, leverantörer av molntjänster och databasleverantörer
 • våra konsulter och tjänsteleverantörer som assisterar Goodyear med att marknadsföra produkter och tjänster; lagra och analysera personuppgifter; göra användar- och konsumentbedömningar, -granskningar och enkäter; kommunicera med dig på uppdrag av Goodyear samt behandla och utföra transaktioner, bland annat däckköp och installationer och/eller andra fordonstjänster och enligt vad som i övrigt är nödvändigt för att kunna skicka kampanjmeddelanden eller tjänster till kunder och användare av Webbplatsen.

 

Dina personuppgifter kan även lämnas ut till:

 
 • en tredje part till vilken vi överför någon av våra rättigheter eller skyldigheter enligt ett relevant avtal
 • nationella och/eller internationella tillsynsmyndigheter, brottsbekämpande myndigheter eller domstol när vi är skyldiga att göra så enligt tillämplig lag eller bestämmelse eller på begäran
 • en central eller lokal myndighet och andra offentliga organ.

 

All information som användare tillhandahåller genom onlineregistreringsformuläret för däckgaranti som finns på denna Webbplats kommer inte att delas med någon annan tredje part utöver vad lagen tillåter.

Dataöverföringar över landgränser

Personuppgifter som överförs inom eller utanför Goodyear kan även komma att behandlas i ett land utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, som omfattar EU-medlemsstaterna, Island, Liechtenstein och Norge (”EES”). 

 

Om dina personuppgifter överförs utanför EES kommer vi att ingå standardavtalsklausuler för EU som är godkända av Europeiska kommissionen före en sådan överföring, för att säkerställa en obligatorisk skyddsnivå för personuppgifter som överförs. Du kan begära ytterligare information beträffande detta och erhålla en kopia av relevanta skydd genom att utöva dina rättigheter enligt nedan (se avsnittet ”Dina rättigheter”).

Datalagring

Goodyear kommer endast att lagra dina personuppgifter under [en period på tre månader efter [ditt senaste besök på Webbplatsen]. 

Enskilda personer som önskar få sina personuppgifter borttagna från våra databaser innan denna tid har gått kan dock göra en begäran om detta enligt beskrivningen nedan.

Dina rättigheter

Du har åtkomsträtt till dina personuppgifter som behandlas av Goodyear enligt denna policy. Om du anser att någon information som vi har om dig är felaktig eller ofullständig kan du även begära att den korrigeras. Goodyear kommer omgående att korrigera sådan information. 

 

Du har även rätt att: 

 
 • begära att dina personuppgifter tas bort  
 • begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas  
 • dra tillbaka din tillåtelse om Goodyear har fått din tillåtelse att behandla personuppgifter (utan att detta tillbakadragande inverkar på behandlingens lagenlighet före tillbakadragandet) 
 • invända mot behandlingen av personuppgifter för direkta marknadsföringsändamål  
 • invända mot behandlingen av dina personuppgifter i andra syften i vissa fall då Goodyear behandlar dina personuppgifter på en annan rättslig grund än din tillåtelse. 

 

Goodyear kommer att efterleva sådana begäranden, tillbakadraganden eller invändningar enligt vad som krävs av tillämpliga dataskyddslagar. 

 

Dessutom har du även rätt till dataportabilitet. Detta är rätten att erhålla personuppgifter som du lämnat till Goodyear i ett strukturerat, allmänt förekommande och maskinläsbart format och att begära överföring av sådana personuppgifter till en tredje part utan invändningar från Goodyear och i enlighet med dina egna säkerhetsskyldigheter. 

 

För att utöva ovanstående rättigheter ska du skicka ett mejl till tyre.techuk@goodyear.com, med skannad bild/kopia på ditt id-kort eller pass, på fram och baksida, i identifikationssyfte. 

 

Om du inte vill få e-post eller annan kommunikation från Goodyear ändrar du dina kommunikationspreferenser genom att skicka ett e-postmeddelande till tyre.techuk@goodyear.com. Goodyear kommer att behandla alla begäranden om att ta bort namn från post- eller e-postlistor i enlighet med tillämpliga dataskyddslagar. 

 

Om du har några frågor eller inte är nöjd med hur Goodyear behandlar dina personuppgifter kan du meddela oss genom att skicka ett meddelande till Goodyear Tires UK Limited, 2920 Trident Court, Solihull Parkway, Birmingham Business Park, Birmingham B37 7YN eller via e-post på tire.techuk@goodyear.com. Vi kommer att titta på din fråga eller ditt klagomål och återkommer så snart som möjligt. 

 

Du har också alltid rätt att inkomma med ett klagomål till behörig dataskyddsmyndighet. 

Andra webbplatser

Webbplatsen kan innehålla länkar till andra webbplatser som inte tillhör Goodyear och vi försöker att endast länka till webbplatser som har en lika sträng sekretesspolicy. Goodyear ansvarar dock inte för innehåll eller sekretessförfaranden på webbplatser som inte tillhör Goodyear.

Barn

Goodyear samlar inte medvetet in, använder inte och lämnar inte ut personuppgifter (såsom namn, adress och telefonnummer) från barn under 16 år genom någon webbplats utan föregående tillåtelse från en förälder eller vårdnadshavare. Goodyear tillåter inte att barn under 16 registrerar sig eller deltar i en tävling eller kampanj på denna webbplats. Men om föräldern eller vårdnadshavaren till ett barn under 16 anser att barnet i fråga har uppgivit personuppgifter till Goodyear ska föräldern eller vårdnadshavaren kontakta Goodyear om de vill att denna information ska tas bort från Goodyears system. Om Goodyear får kännedom om att man har personuppgifter om ett barn under 16 år i ett hämtningsbart format bland sina filer kommer Goodyear att ta bort denna information från de befintliga filerna.

 

Dessutom ska personer under 16 be om sin förälders eller vårdnadshavares tillåtelse att använda eller lämna ut personuppgifter på denna Webbplats.

Uppdateringar av denna policy

Alla framtida uppdateringar av behandlingen av dina personuppgifter, enligt beskrivningen i denna policy, kommer att meddelas till dig i förväg genom vår Webbplats (via ett pop-up-fönster eller på annat sätt) såväl som genom våra andra vanliga kommunikationskanaler (till exempel genom e-post om möjligt). 

 

[1] Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer i fråga om behandling av personuppgifter och det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG. 

 

[2] En identifierbar fysisk person är en person som kan identifieras, direkt eller indirekt, särskilt genom referens till en identifierare som ett namn, ett identifikationsnummer, platsdata som en identifierare online eller till en eller flera faktorer som är specifika för den fysiska, fysiologiska, genetiska, mentala, ekonomiska, kulturella eller sociala identiteten för den fysiska personen.