Podmienky používania

1. Všeobecné ustanovenia

1. Tieto podmienky používania, ktoré obsahujú „Všeobecné ustanovenia“, „Pravidlá ochrany osobných údajov online“ a „Pravidlá používania súborov cookie“ (ďalej len „Zmluvné podmienky“), regulujú prístup k webu www.goodyear.eu/truck (ďalej len „Web“) a jeho používanie jednotlivcami a firemnými zákazníkmi, ktorí Web navštívia. Web vytvorila a implementovala spoločnosť Goodyear Operations S.A. s registrovaným sídlom na adrese Avenue Gordon Smith, 7750 Colmar-Berg, Luxembursko, zapísaná v luxemburskom Obchodnom registri a registri spoločností pod číslom B71.219 (ďalej len „Goodyear Operations“ a spolu so svojimi pridruženými spoločnosťami len „Goodyear“). 

 

2. Týmito podmienkami používania sa riadi váš prístup k Webu a jeho používanie. Prístupom k Webu vyjadrujete výslovný súhlas so Zmluvnými podmienkami. Prístup k Pravidlám ochrany osobných údajov online získate kliknutím na Pravidlá ochrany osobných údajov online a k Pravidlám používania súborov cookie kliknutím na Pravidlá používania súborov cookie. Ak s pravidlami nesúhlasíte, Web nepoužívajte.

 

3. Spoločnosť Goodyear používa tento Web na prezentáciu výrobkov a usmernení týkajúcich sa týchto výrobkov.

 

4. Používatelia môžu podávať sťažnosti na fungovanie Webu. Sťažnosti sa budú posielať na túto poštovú adresu: Goodyear Operations S.A., Commercial Marketing Department, Avenue Gordon Smith, 7750 Colmar-Berg, Luxembursko, alebo prostredníctvom kontaktného formulára kliknutím na nasledujúci odkaz: Kontaktujte nás.  Spoločnosť Goodyear sa bude snažiť odpovedať na sťažnosti včas. 

 

5. Web môže obsahovať odkazy na webové stránky alebo zdroje tretích strán vrátane odkazov, ktoré obsahujú finančné alebo investičné informácie o spoločnosti Goodyear. Spoločnosť Goodyear poskytuje odkazy na tretie strany iba na účely zvýšenia vášho komfortu a nie je zodpovedná za obsah akýchkoľvek webových stránok tretích strán prepojených s Webom (akýmkoľvek smerom). Odkazy z Webu na akékoľvek webové stránky tretích strán neznamenajú, že spoločnosť Goodyear dané stránky schvaľuje alebo odporúča. Spoločnosť Goodyear sa zrieka všetkých záruk, výslovných alebo implikovaných, pokiaľ ide o presnosť, zákonnosť, spoľahlivosť alebo platnosť akéhokoľvek obsahu na príslušných webových stránkach tretích strán. Ak sa rozhodnete na takéto webové stránky tretích strán prejsť, beriete na vedomie, že tak činíte plne na vlastné riziko.

 

6. Ak nie je uvedené inak, Web a všetky materiály vrátane ochranných známok, obrázkov, ilustrácií, návrhov, tlačidiel, ikon, log, fotografií, digitálnych dokumentov a písomných a iných materiálov, ktoré sa objavujú ako súčasť Webu (spoločne „Obsah“), je duševné vlastníctvo, ktoré vlastní, kontroluje a licencuje spoločnosť Goodyear. Je zakázané reprodukovať, vykonávať reverzné inžinierstvo, prenášať, rozkladať, upravovať alebo vytvárať odvodené diela s použitím Webu alebo akéhokoľvek Obsahu. Nič na Webe sa nesmie vykladať ako udelenie (implikáciou, zásadou „estoppel“ alebo inak) akejkoľvek licencie alebo práva na používanie duševného vlastníctva, ktoré je súčasťou Webu, bez predchádzajúceho písomného povolenia od spoločnosti Goodyear. Akékoľvek práva, ktoré tu nie sú výslovne udelené, si vyhradzuje spoločnosť Goodyear alebo jej externí poskytovatelia.

 

7. Web a všetok Obsah, informácie, služby a výrobky na tomto Webe sa poskytujú „tak, ako sú,“ bez akýchkoľvek záruk.  Súhlasíte s tým, že používanie Webu je výhradne na vaše riziko a že nesiete výlučnú zodpovednosť za akékoľvek poškodenie systému vášho počítača, príslušenstva alebo stratu údajov, ktoré môžu vzniknúť v dôsledku prístupu, prehľadávania alebo používania Webu, či stiahnutia alebo používania akýchkoľvek materiálov, údajov, textu alebo obrázkov z Webu, a že spoločnosť Goodyear nebude zodpovedná za žiadne škody akéhokoľvek druhu súvisiace s vaším používaním Webu. Spoločnosť Goodyear neposkytuje žiadnu záruku, že (i) Web splní vaše požiadavky, (ii) prístup na Web bude neprerušený, včasný, bezpečný alebo bez chýb, (iii) výsledky, ktoré možno získať používaním Webu, budú presné alebo spoľahlivé, (iv) kvalita akýchkoľvek výrobkov, služieb, informácií alebo iných materiálov zakúpených alebo získaných prostredníctvom Webu či na základe vášho používania Webu splní vaše očakávania, (v) akékoľvek chyby na Webe budú opravené alebo (vi) Web alebo služby, na ktorom je hostený, neobsahujú vírusy alebo iné škodlivé komponenty.

 

8. V žiadnom prípade nenesie spoločnosť Goodyear zodpovednosť za žiadne priame, nepriame, náhodné, následné, špeciálne, príkladné alebo trestné škody akéhokoľvek druhu na základe akejkoľvek zmluvy, nedbanlivosti, zodpovednosti za škodu, deliktu alebo inej teórie, okrem iného vrátane škôd spôsobených ušlým ziskom, používaním, údajmi alebo inými nehmotnými aktívami, a to ani v prípade, keď bola spoločnosť Goodyear o takýchto škodách poučená. Spoločnosť Goodyear nebude najmä zodpovedná za škody akéhokoľvek druhu vyplývajúce z používania alebo nemožnosti používať Web či akýkoľvek Obsah, ktorý spoločnosť Goodyear alebo ktokoľvek iný zverejnil na Webe. Spoločnosť Goodyear nepotvrdzuje ani neručí za presnosť či spoľahlivosť akéhokoľvek obsahu vytvoreného používateľom, ktorý je zobrazený, nahraný, zverejnený na fóre alebo inak distribuovaný prostredníctvom Webu, a nezodpovedá za žiadne škody vyplývajúce z obsahu vytvoreného používateľmi. Nič v tomto odseku sa však nebude vykladať tak, aby ovplyvnilo individuálne záruky na výrobok, ktoré sú štandardom pre výrobky od spoločnosti Goodyear. 

 

9. Vaším jediným prostriedkom nápravy v prípade nespokojnosti s Webom alebo Obsahom je prestať Web používať. Keďže niektoré jurisdikcie neumožňujú vylúčenie alebo obmedzenie zodpovednosti za určité škody, vyššie uvedené obmedzenia sa na vás nemusia vzťahovať. 

 

10. Všetky záležitosti, ktoré nie sú upravené týmito Zmluvnými podmienkami, sa riadia luxemburskými právnymi predpismi vzťahujúcimi sa na registrované sídlo spoločnosti Goodyear Operations. Akékoľvek spory vzniknuté podľa týchto Podmienok používania budú postúpené výhradnej jurisdikcii verejných súdov Luxemburska, ktoré sú územne príslušné v registrovanom sídle spoločnosti Goodyear Operations.