Pravidlá ochrany osobných údajov

Tieto pravidlá ochrany osobných údajov online (ďalej len „Pravidlá“) sa vzťahujú na web spoločnosti Goodyear pre spotrebiteľov, ktorá sa nachádza na adrese https://www.goodyear.eu/truck (ďalej len „Web“).

Záväzok spoločnosti Goodyear chrániť vaše súkromie

Spoločnosť Goodyear Tyre & Rubber Company a jej pridružené spoločnosti rešpektujú súkromie jednotlivcov a cenia si dôveru návštevníkov našich webových stránok, zákazníkov, predajcov a ďalších osôb, s ktorými sme v kontakte pri našom podnikaní. Osobné údaje (definované nižšie) sa snažíme spracúvať spôsobom, ktorý je v súlade s právnymi predpismi krajín, v ktorých pôsobíme. V Európskej únii medzi ne od 25. mája 2018 patrí všeobecné nariadenie o ochrane údajov („GDPR“).

 

Pri každej návšteve nášho Webu https://www.goodyear.eu/truck (ďalej tiež „Goodyear“ alebo „naša spoločnosť“) budeme spracúvať osobné údaje o vás (ako sú definované nižšie). V tejto súvislosti bude spoločnosť Goodyear pôsobiť ako prevádzkovateľ, t. j. osoba zodpovedná za spracovanie vašich osobných údajov, pretože rozhoduje o tom, prečo a ako sa vaše osobné údaje spracúvajú.

 

Cieľom týchto Pravidiel je transparentne vás informovať a vysvetliť vám:

 

 • prečo a ako spoločnosť Goodyear získava, spracúva a uchováva vaše osobné údaje, 
 • čo zahŕňa jej úloha „prevádzkovateľa“ vašich osobných údajov,
 • aké sú vaše práva a naše povinnosti v súvislosti s týmto spracovaním.

Definície

Na účely týchto Pravidiel sa uplatňujú tieto definície:

 

„osobné údaje“ sú informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby,

 

„spracovanie“ je akákoľvek činnosť alebo súbor činností, ktoré sa vykonávajú s osobnými údajmi alebo súbormi osobných údajov, či už automatickým alebo neautomatickým spôsobom, ako je získavanie, zaznamenávanie, organizácia, uchovávanie, prispôsobenie alebo zmena, vyhľadávanie, konzultácie, používanie, zverejňovanie prenosom, šírenie alebo iné sprístupňovanie, zosúladenie alebo kombinovanie, blokovanie, vymazanie alebo zničenie a sloveso „spracovanie“ sa bude interpretovať zodpovedajúcim spôsobom,

 

„sprostredkovateľ“ je fyzická alebo právnická osoba, ktorá spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa. Sprostredkovatelia spoločnosti Goodyear môžu byť jej dcérske spoločnosti, pridružené spoločnosti alebo dodávatelia a poskytovatelia služieb tretích strán. Spoločnosť Goodyear vo všetkých prípadoch uzavrie so svojím sprostredkovateľom dohodu o spracovaní údajov, aby zabezpečila spracovanie vašich osobných údajov v súlade s nariadením GDPR. 

Získavanie informácií

Metóda získavania

Pri prehliadaní Webu sa niektoré osobné údaje získavajú v dôsledku vášho prehliadania.  Niektoré funkcie nášho Webu však môžu vyžadovať, aby ste dobrovoľne poskytli spoločnosti Goodyear dodatočné osobné údaje. 

 

Kategórie získavaných osobných údajov

 

Získavame nasledujúce informácie návštevníkov webu:

 

 • vaša IP adresa, 
 • doména vášho poskytovateľa internetových služieb, 
 • typ a verzia vášho prehliadača, operačného systému a platformy, 
 • údaje týkajúce sa navštívených stránok, vyhľadávaných informácií, času stráveného na Webe a ďalších štatistík, 
 • informácie o vašich zvykoch a preferenciách. 

Dôsledky odmietnutia poskytnúť osobné údaje

Nemáte žiadnu zákonnú povinnosť poskytnúť svoje osobné údaje spoločnosti Goodyear. Upozorňujeme však, že za určitých okolností vaše odmietnutie poskytnúť osobné údaje, či akceptovať súbory cookie alebo nastavenie prehliadača môže ovplyvniť vaše prehliadanie a zabrániť vám v používaní určitých funkcií na našom Webe.  

 

Preto vždy, keď sa získavajú osobné údaje (napr. vo formulároch), uvedieme, či je poskytovanie týchto údajov povinné (napr. hviezdičkou) a aké budú dôsledky odmietnutia poskytnúť požadované údaje. 

Súbory cookie a podobné technológie

Web môže používať súbory „cookie“ alebo „webové majáky“. Súbor „cookie“ je textový súbor, ktorý môže byť umiestnený vo vašom počítači, zariadení alebo systéme pri návšteve nášho Webu. Súbory cookie umožňujú spoločnosti Goodyear poskytovať návštevníkom Webu lepšie služby prostredníctvom prispôsobeného prostredia. Obsahujú informácie, ktoré sa získavajú z vášho zariadenia a odosielajú späť na Web pri každej nasledujúcej návšteve, aby si Web zapamätal vaše akcie a predvoľby. Získané informácie neobsahujú vaše meno, adresu, telefónne číslo ani e-mailovú adresu.

Ďalšie informácie o používaní súborov cookie nájdete tu: https://www.goodyear.eu/sk_sk/consumer/cookie-policy.html.

Bezpečnosť

Vzhľadom na súčasný stav vývoja, náklady na implementáciu a povahu, rozsah, kontext a účely spracovania, ako aj riziko rôznej pravdepodobnosti a závažnosti pre práva a slobody fyzických osôb spoločnosť Goodyear prijala vhodné opatrenia na ochranu osobných údajov, ktoré má k dispozícii, aby zabránila strate, zneužitiu a neoprávnenému prístupu, zverejneniu, zmene a zničeniu a aby reagovala na zneužitie, stratu alebo neoprávnené použitie takýchto osobných údajov. 

 

Údaje získavané spoločnosťou Goodyear sa môžu uchovávať v úložných systémoch tretích strán (pozri časť „Príjemcovia – tretie strany“ nižšie). V týchto prípadoch spoločnosť Goodyear od týchto tretích strán takisto vyžaduje, aby používali bezpečnostné postupy a systémy na zaistenie bezpečnosti daných údajov. 

Účely a právny základ spracovania

Účely spracovania

Spoločnosť Goodyear a spracovatelia konajúci v jej mene používajú osobné údaje, ktoré ste poskytli spoločnosti Goodyear, na tieto účely:  

 

 • Registrácia a správa používateľov (napríklad správa účtov a odpovedanie na otázky)  
 • Meranie používania nášho Webu (vrátane prípravy štatistík používania) 
 • Pravidelné posielanie reklamných e-mailov o našich produktoch, špeciálnych ponukách a informáciách, ktoré vy alebo spoločnosť, pre ktorú pracujete, môžete považovať za zaujímavé, na poskytnutú e-mailovú adresu (ak ste nejakú poskytli) 
 • Pozývanie na účasť na online prieskumoch 
 • Vyžiadanie spätnej väzby na produkty a služby 
 • Zlepšenie našej webovej stránky 
 • Komunikácia s vami v rámci odpovede na odoslanú žiadosť 

 

Informácie poskytnuté pri online registrácii záruky na pneumatiky sa nebudú používať na marketingové účely. 

Právny základ spracovania

Nesmieme spracovávať osobné údaje bez platného právneho základu. Osobné údaje preto budeme spracovávať iba vtedy, ak:

 

 • sme získali váš predchádzajúci súhlas,  
 • spracovanie je potrebné na plnenie našich zmluvných záväzkov voči vám alebo na vykonanie predzmluvných krokov na vašu žiadosť, 
 • spracovanie je potrebné na splnenie našich zákonných alebo regulačných povinností (napr. daňových alebo účtovných požiadaviek), 
 • spracovanie je nevyhnutné na oprávnené záujmy spoločnosti Goodyear a nemá neprimeraný vplyv na vaše záujmy alebo základné práva a slobody. Pri spracovaní vašich osobných údajov na tomto základe sa vždy usilujeme o zachovanie rovnováhy medzi naším oprávneným záujmom a vaším súkromím. 

 

Príklady takýchto „oprávnených záujmov“ sú: 

 

 • používanie nákladovo efektívnych služieb (môžeme sa napríklad rozhodnúť použiť na spracovanie údajov určité platformy od externých dodávateľov), 
 • ponúkanie našich produktov a služieb našim zákazníkom alebo potenciálnym zákazníkom, 
 • lepšie riadenie a správa vzťahov s našimi zákazníkmi a ich údajov, 
 • zlepšenie kvality služieb pre našich zákazníkov, pričom sa zohľadňujú ich preferované komunikačné prostriedky (telefón, e-mail atď.) a frekvencia, 
 • meranie záujmu našich zákazníkov o výrobky spoločnosti Goodyear a lepšie pochopenie interakcie zákazníkov s marketingovými e-mailami, a to aj prostredníctvom štatistického a iného výskumu a analýzy údajov týkajúcich sa stavu e-mailov (nedoručené, doručené, otvorené),  
 • umožnenie spoločnosti Goodyear ponúkať zákazníkom prispôsobené reklamy a ponuky, aby mohla spoločnosť Goodyear lepšie predávať svoje výrobky, 
 • predaj akejkoľvek časti našej firmy alebo jej aktív, alebo ak podstatnú časť našich aktív získa tretia strana – v takom prípade by osobné údaje mohli tvoriť súčasť jedného z aktív, ktoré predávame, 
 • zabránenie podvodom alebo trestnej činnosti, zneužitiu našich výrobkov alebo služieb, ako aj zaistenie bezpečnosti našich IT systémov, architektúry a sietí, 
 • plnenie našich cieľov v oblasti podnikovej a spoločenskej zodpovednosti. 

Príjemcovia – tretie strany

Osobné údaje môžeme prenášať našim zamestnancom (v rozsahu, v akom ich potrebujú na plnenie svojich úloh) a iným spoločnostiam skupiny Goodyear. Takéto spoločnosti zo skupiny budú konať ako ďalší prevádzkovateľ (v takom prípade vás budeme o tomto spracovaní zvlášť informovať) alebo budú spracúvať osobné údaje len v mene a na žiadosť prevádzkovateľa (a tým konať ako sprostredkovateľ).

 

Okrem toho môžeme vaše osobné údaje preniesť aj na sprostredkovateľov – tretie strany mimo skupiny Goodyear, aby mohli realizovať vyššie uvedené účely v rozsahu, v akom ich potrebujú na vykonanie pokynov, ktoré sme im poskytli.

 

Medzi takýchto sprostredkovateľov (tretie strany) patria:

 
 • naši poskytovatelia služieb (IT), poskytovatelia cloudových služieb a poskytovatelia databáz,
 • naši konzultanti, dodávatelia a poskytovatelia služieb, ktorí pomáhajú skupine Goodyear pri propagácii a marketingu výrobkov a služieb, uchovávajú a analyzujú osobné údaje, vykonávajú hodnotenia, recenzie a prieskumy používateľov a spotrebiteľov, komunikujú s vami v mene skupiny Goodyear, spracúvajú a uskutočňujú transakcie vrátane nákupu a montáže pneumatík alebo iných služieb týkajúcich sa vozidiel a ak je to inak potrebné na poskytovanie propagačnej komunikácie alebo služieb používateľom a zákazníkom Webu.

 

Vaše osobné údaje sa môžu tiež poskytnúť:

 
 • akejkoľvek tretej strane, ktorej odovzdáme akékoľvek naše práva alebo povinnosti podľa príslušnej zmluvy,
 • akémukoľvek vnútroštátnemu alebo medzinárodnému regulačnému orgánu, orgánu na presadzovanie zákonov alebo súdu, keď sa to od nás vyžaduje na základe príslušného právneho predpisu alebo nariadenia alebo na ich žiadosť,
 • akémukoľvek oddeleniu ústrednej alebo miestnej správy a inému verejnoprávnemu alebo verejnému orgánu.

 

Akékoľvek informácie poskytnuté používateľmi prostredníctvom online formulára na registráciu záruky na pneumatiky, ktorý je k dispozícii na tomto Webe, sa nebudú zdieľať so žiadnou inou treťou stranou, než je stanovené zákonom.

Cezhraničné prenosy údajov

Osobné údaje prenesené v rámci alebo mimo spoločnosti Goodyear sa môžu spracúvať aj v krajine mimo Európskeho hospodárskeho priestoru, ktorý zahŕňa členské štáty EÚ, Island, Lichtenštajnsko a Nórsko (ďalej len „EHP“). 

 

Ak sa vaše osobné údaje prenášajú mimo EHP, pred takýmto prenosom použijeme štandardné zmluvné doložky EÚ schválené Európskou komisiou, aby sme zabezpečili požadovanú úroveň ochrany prenášaných osobných údajov. V tejto súvislosti si môžete vyžiadať dodatočné informácie a získať kópiu príslušného zavedeného ochranného opatrenia, a to uplatnením svojich práv, ako sú uvedené nižšie (pozri časť „Vaše práva“).

Uchovávanie údajov

Spoločnosť Goodyear bude uchovávať vaše osobné údaje len počas 3 mesiacov po [vašej poslednej návšteve Webu]. 

Ak si však jednotlivci želajú, aby sa ich osobné údaje odstránili z našich databáz pred uplynutím tohto času, môžu o to požiadať, ako sa uvádza nižšie.

Vaše práva

Na základe týchto Pravidiel máte právo na prístup k svojim osobným údajom spracovaným spoločnosťou Goodyear. Ak sa domnievate, že akékoľvek informácie, ktoré o vás máme, sú nesprávne alebo neúplné, môžete požiadať o ich opravu. Spoločnosť Goodyear okamžite opraví všetky takéto informácie. 

 

Máte tiež právo: 

 
 • požiadať o odstránenie svojich osobných údajov,  
 • požiadať o obmedzenie spracovania svojich osobných údajov,  
 • odvolať svoj súhlas, ktorý ste udelili spoločnosti Goodyear na spracovanie osobných údajov (bez tohto, aby toto odvolanie malo vplyv na zákonnosť spracovania pred odvolaním), 
 • namietať voči spracovaniu vašich osobných údajov na účely priameho marketingu,  
 • namietať voči spracovaniu vašich osobných údajov na iné účely v určitých prípadoch, keď spoločnosť Goodyear spracúva vaše osobné údaje na inom právnom základe, ako je váš súhlas. 

 

Spoločnosť Goodyear tieto žiadosti, odvolania alebo námietky splní tak, ako sa to vyžaduje podľa platných pravidiel na ochranu údajov. 

 

Okrem toho máte aj právo na prenosnosť údajov. Ide o právo na získanie osobných údajov, ktoré ste poskytli spoločnosti Goodyear, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, a na požiadanie o prenos takýchto osobných údajov tretej strane bez prekážok od spoločnosti Goodyear a v súlade s vašimi vlastnými záväzkami týkajúcimi sa dôvernosti. 

 

Ak chcete uplatniť vyššie uvedené práva, pošlite e-mail na adresu nakladne@goodyear.com s naskenovanou obojstrannou kópiou vášho preukazu totožnosti alebo pasu, aby sme mohli overiť vašu totožnosť. 

 

Ak nechcete dostávať e-maily alebo iné správy od spoločnosti Goodyear, upravte svoje preferencie komunikácie odoslaním e-mailu na adresu nakladne@goodyear.com. Spoločnosť Goodyear bude riešiť všetky žiadosti o odstránenie mien z akýchkoľvek poštových alebo e-mailových zoznamov v súlade s platnými zákonmi o ochrane údajov. 

 

Ak máte akékoľvek otázky alebo chcete vyjadriť nespokojnosť s tým, ako spoločnosť Goodyear spracováva vaše osobné údaje, informujte nás zaslaním správy na adresu Goodyear Slovakia s.r.o., Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava alebo e-mailu na adresu nakladne@goodyear.com. Vašu otázku alebo sťažnosť preskúmame a čo najskôr vás budeme kontaktovať. 

 

Máte tiež vždy právo podať sťažnosť príslušnému orgánu na ochranu údajov. 

Iné webové stránky

Web Goodyear môže obsahovať prepojenia na iné weby, ktoré nepatria spoločnosti Goodyear. Vynakladáme však veľkú snahu, aby sme uvádzali prepojenia len na také weby, ktoré zdieľajú naše štandardy a rešpektujú ochranu osobných údajov. Spoločnosť Goodyear však nezodpovedá za obsah takýchto webov alebo ich postupy týkajúce sa súkromia.

Deti

Spoločnosť Goodyear vedome nezískava, nepoužíva ani nezverejňuje žiadne osobné údaje (ako sú meno, adresa a telefónne číslo) od detí mladších ako 16 rokov prostredníctvom žiadneho Webu bez predchádzajúceho súhlasu rodiča alebo zákonného zástupcu. Spoločnosť Goodyear neumožňuje deťom mladším ako 16 rokov, aby sa zaregistrovali alebo sa zúčastnili súťaží či propagačných akcií na Webe. Ak sa však rodičia alebo zákonný zástupca dieťaťa mladšieho ako 16 rokov domnievajú, že poskytlo spoločnosti Goodyear osobné údaje, ktoré ho môžu identifikovať, mali by spoločnosť Goodyear kontaktovať a požiadať o odstránenie týchto údajov z jej systémov. Ak spoločnosť Goodyear zistí, že spravuje osobné údaje dieťaťa mladšieho ako 16 rokov, tieto informácie sa zo všetkých existujúcich súborov odstránia.

 

Navyše, každá osoba, ktorá nedovŕšila vek 16 rokov, by mala vopred požiadať rodičov alebo zákonných zástupcov o povolenie uviesť osobné údaje na tomto Webe.

Aktualizácie týchto pravidiel

Na akékoľvek budúce aktualizácie spracovania vašich osobných údajov, ako sú popísané v týchto Pravidlách, vás vopred upozorníme prostredníctvom nášho Webu (prostredníctvom kontextového okna alebo inak), ako aj prostredníctvom našich bežných komunikačných kanálov (napr. e-mailom, ak je k dispozícii). 

 

[1] Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES. 

 

[2] Identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorá môže byť priamo alebo nepriamo identifikovaná, najmä podľa identifikačného údaju, ako je meno, identifikačné číslo, údaje o polohe, online identifikátor alebo jedného alebo viacerých faktorov špecifických pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, duševnú, ekonomickú, kultúrnu alebo spoločenskú identitu príslušnej fyzickej osoby.