Uslovi korišćenja

1. Opšte odredbe

1. Ovi uslovi korišćenja koji sadrže „Opšte odredbe“, „Onlajn politiku privatnosti“ i „Politiku o kolačićima“ („Uslovi) uređuju pristup i korišćenje veb-sajta www.goodyear.eu/truck („Veb-sajt“) za pojedince ili komercijalna preduzeća koja posećuju Veb-sajt. Veb-sajt je razvila i omogućila kompanija Goodyear Operations S.A., kompanija sa sedištem u Avenue Gordon Smith, 7750 Colmar-Berg, Luksemburg, registrovana u registru trgovačkih preduzeća i kompanija pod brojem B71.219 (u nastavku „Goodyear Operations“ i zajedno sa svojim pridruženim kompanijama, kao „Goodyear“). 

 

2. Ovi uslovi uređuju vaš pristup i korišćenje Veb-sajta i pristupom Veb-sajtu vi izričito prihvatate ove Uslove. Onlajn politici privatnosti možete pristupiti ako kliknete na Onlajn politika privatnosti, a Politici o kolačićima ako kliknete na Politika o kolačićima. Ako ne prihvatate, nemojte da koristite Veb-sajt.

 

3. Veb-sajt koristi kompanija Goodyear za predstavljanje proizvoda i smernica u vezi sa tim proizvodima

 

4. Korisnici imaju pravo da ulože prigovor u vezi sa funkcionisanjem Veb-sajta. Prigovor treba poslati na sledeću poštansku adresu: Goodyear Operations S.A., Commercial Marketing Department, Avenue Gordon Smith, 7750 Colmar-Berg, Luksemburg ili putem kontakt obrasca na linku Obratite nam se.  Kompanija Goodyear će nastojati da blagovremeno odgovori na prigovore. 

 

5. Veb-sajt može da sadrži linkove do veb-sajtova trećih lica ili resursa, uključujući linkove koji sadrže informacije u vezi sa finansijama ili ulaganjem u kompaniju Goodyear. Kompanija Goodyear pruža linkove trećih lica samo radi vaše ugodnosti i nije odgovorna za sadržaj veb-sajtova bilo kog trećeg lica koji su putem linka povezani sa Veb-sajtom. Linkovi sa Veb-sajta do veb-sajtova bilo kog trećeg lica ne znače da kompanija Goodyear odobrava, podržava ili preporučuje taj veb-sajt. Kompanija Goodyear se odriče svih garancija, izričitih ili impliciranih, za tačnost, zakonitost, pouzdanost ili verodostojnost bilo kog sadržaja na veb-sajtovima bilo kog trećeg lica. Ako odlučite da pristupite veb-sajtovima trećih lica, prihvatate da to činite u potpunosti na sopstven rizik.

 

6. Osim ako je drugačije navedeno, Veb-sajt i svi materijali, uključujući zaštitne znakove, slike, ilustracije, dizajne, dugmad, ikone, logotipe, fotografije, digitalna preuzimanja i pisane i druge materijale koji se pojavljuju kao deo Sajta (zbirno „Sadržaj“) predstavljaju intelektualnu svojinu koju kompanija Goodyear poseduje, kontroliše ili licencira. Zabranjeno je reprodukovanje, reverzni inženjering, prenos, deljenje, modifikacija ili stvaranje izvedenih radova na osnovu Veb-sajta ili bilo kog Sadržaja. Ništa na Veb-sajtu se ne može smatrati davanjem, bilo implicitno, estopelom ili na drugi način, bilo kakve licence ili prava za korišćenje intelektualne svojine prikazane na Veb-sajtu bez prethodne pisane dozvole kompanije Goodyear. Sva prava koja nisu izričito data ovde zadržava kompanija Goodyear i/ili njeni pružaoci usluga treća lica.

 

7. Veb-sajt i sav Sadržaj, informacije, usluge i proizvodi Veb-sajta dostupni su „u viđenom stanju“ bez bilo kakve garancije.  Slažete se da Veb-sajt koristite na sopstveni rizik i isključivo vi ćete biti odgovorni za sva oštećenja računarskog sistema, dodatne opreme ili gubitak podataka do kojih dođe usled pristupa, pretraživanja ili korišćenja Veb-sajta, ili preuzimanja ili korišćenja bilo kog materijala, podataka, teksta ili slika sa Veb-sajta i da kompanija Goodyear nije odgovorna ni za kakvu štetu bilo koje vrste koja nastane u vezi sa korišćenjem Veb-sajta. Kompanija Goodyear ne garantuje da će (i) Veb-sajt ispuniti vaše zahteve; (ii) pristup Veb-sajtu biti neprekidan, blagovremen, bezbedan ili bez grešaka; (iii) rezultati koji se mogu dobiti korišćenjem Veb-sajta biti tačni ili pouzdani; (iv) kvalitet bilo kojih proizvoda, usluga, informacija ili drugog materijala, koje kupite ili preuzmete preko Veb-sajta ili u vezi sa vašim korišćenjem Veb-sajta, ispuniti vaša očekivanja; (v) bilo koje greške na Veb-sajtu biti otklonjene; ili (vi) da Veb-sajt ili usluge na kojima je hostovan ne sadrže viruse ili druge štetne komponente.

 

8. Kompanija Goodyear ni u kom slučaju ne snosi odgovornost ni za kakvu direktnu, indirektnu, nepredviđenu, posledičnu, posebnu, primernu ili kaznenu štetu bilo koje vrste, u skladu sa bilo kojim ugovorom, nemarom, strogom obavezom, odštetnim pravom ili drugom teorijom, uključujući, između ostalog, štetu usled gubitka profita, korišćenja, podataka ili drugim nematerijalnim sredstvima čak i ako je kompanija Goodyear bila obaveštena o takvoj šteti. Posebno, i bez ograničenja, kompanija Goodyear nije odgovorna za štetu bilo koje vrste koja proistekne iz korišćenja ili nemogućnosti korišćenja Veb-sajta ili iz bilo kog Sadržaja koji na Veb-sajtu objavi kompanija Goodyear ili bilo ko drugi. Kompanija Goodyear ne zastupa niti podržava tačnost ili pouzdanost bilo kog sadržaja koji generišu korisnici i koji je prikazan, otpremljen, objavljen na bilo kojoj oglasnoj tabli ili se na drugi način distribuira preko Veb-sajta i nije odgovorna ni za kakvu štetu koja proistekne iz sadržaja koji su generisali korisnici. Međutim, ni za šta u ovom pasusu se ne može smatrati da utiče na garanciju pojedinačnih proizvoda koje su standardne za Goodyear proizvode. 

 

9. Vaš jedini pravni lek za nezadovoljstvo Veb-sajtom ili Sadržajem je da prestanete da koristite Veb-sajt. Pošto neke nadležnosti ne dozvoljavaju izuzeće ili ograničenje odgovornosti za određene štete, gorenavedena ograničenja možda ne važe na vas. 

 

10. Sva pitanja koja nisu regulisana ovim Uslovima podležu zakonu Luksemburga koji važi za sedište kompanije Goodyear Operations. Svi sporovi u skladu sa ovim Uslovima korišćenja biće u isključivoj nadležnosti javnih sudova koji su teritorijalno nadležni za sedište kompanije Goodyear Operations.