Zasady ochrony danych osobowych

Niniejsza Polityka prywatności w Internecie (zwana dalej „Polityką”) dotyczy strony internetowej firmy Goodyear przeznaczonej dla konsumentów, znajdującej się pod adresem https://www.goodyear.eu/truck (zwanej dalej „stroną internetową”).

Zobowiązanie firmy Goodyear do zachowania prywatności

Firma Goodyear Tire & Rubber Company i jej oddziały szanują prywatność i cenią sobie zaufanie osób odwiedzających nasze strony internetowe, naszych klientów, sprzedawców i innych osób, z którymi prowadzimy interesy. Dokładamy wszelkich starań, aby przetwarzać dane osobowe (zgodnie z dalszą definicją poniżej) w sposób zgodny z przepisami krajów, w których prowadzimy działalność. W Unii Europejskiej od 25 maja 2018 r. reguluje te kwestie ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych („RODO”).

 

Za każdym razem, gdy użytkownik odwiedza naszą stronę internetową,  https://www.goodyear.eu/truck (dalej zwaną również „Goodyear” lub „my”), będzie ona przetwarzać dane osobowe użytkownika (zgodnie z dalszą definicją poniżej). W tym kontekście firma Goodyear działa w charakterze administratora, tj. osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie danych osobowych, ponieważ decyduje w jakim celu i w jaki sposób są przetwarzane dane osobowe.

 

Celem niniejszej Polityki jest poinformowanie użytkownika i wyjaśnienie w sposób całkowicie przejrzysty:

 

 • w jakim celu i w jaki sposób firma Goodyear gromadzi, przetwarza i przechowuje dane osobowe użytkowników; 
 • na czym polega jej rola jako „administratora” danych osobowych; oraz
 • jakie są prawa użytkownika i nasze obowiązki w związku z tym przetwarzaniem.

Definicje

Dla celów niniejszej Polityki stosuje się następujące definicje:

 

„dane osobowe” oznaczają wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej;

 

„przetwarzanie” oznacza każdą operację lub zestaw operacji dokonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, takich jak gromadzenie, zapisywanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptacja lub modyfikacja, odzyskiwanie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przekazanie, rozpowszechnianie lub udostępnianie w inny sposób, zestawianie lub kompilowanie, blokowanie, usuwanie lub niszczenie, a czasownik „przetwarzać” należy interpretować odpowiednio; oraz

 

„podmiot przetwarzający” oznacza osobę fizyczną lub prawną, która przetwarza dane osobowe w imieniu administratora danych. Podmiotami przetwarzającymi dane firmy Goodyear mogą być spółki zależne, stowarzyszone lub dostawcy i usługodawcy zewnętrzni. W każdym przypadku firma Goodyear zawrze z podmiotem przetwarzającym umowę o przetwarzaniu danych, aby zapewnić przetwarzanie danych osobowych zgodnie z RODO. 

Gromadzenie informacji

Metoda gromadzenia informacji

Podczas przeglądania strony internetowej niektóre dane osobowe są gromadzone po prostu w wyniku przeglądania.  Niektóre funkcje naszej strony internetowej mogą jednak wymagać od użytkownika dobrowolnego podania firmie Goodyear dodatkowych danych osobowych. 

 

Kategorie gromadzonych danych osobowych

 

Gromadzimy następujące informacje od osób odwiedzających stronę internetową:

 

 • adres e-mail użytkownika; 
 • domena dostawcy usług internetowych użytkownika; 
 • typ i wersja przeglądarki, systemu operacyjnego i platformy użytkownika; 
 • informacje dotyczące odwiedzanych stron, wyszukiwanych informacji, czasu spędzonego na stronie internetowej oraz inne statystyki; 
 • informacje dotyczące nawyków i preferencji użytkownika; 

Konsekwencje odmowy dostarczenia danych osobowych

Użytkownik nie podlega żadnemu prawnemu obowiązkowi przekazywania firmie Goodyear swoich danych osobowych. Należy jednak pamiętać, że w pewnych okolicznościach odmowa podania danych osobowych lub akceptacji plików cookie lub ustawień przeglądarki może wpłynąć na komfort przeglądania i uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcji na naszej stronie internetowej.  

 

Dlatego też w każdym przypadku gromadzenia danych osobowych (np. w formularzach) będziemy informować, czy podanie tych danych jest obowiązkowe (np. gwiazdką) oraz jakie są konsekwencje odmowy podania żądanych danych. 

Pliki cookie i inne podobne technologie

Nasze strony internetowe mogą korzystać z plików „cookie” lub „web beacon”. Plik „cookie” to plik tekstowy, który może być zapisany w komputerze, urządzeniu lub systemie użytkownika podczas odwiedzania naszej strony internetowej. Pliki cookie pozwalają firmie Goodyear lepiej służyć gościom naszej strony internetowej, oferując im materiały dostosowane do ich potrzeb. Zawiera on informacje, które są gromadzone z urządzenia użytkownika i wysyłane z powrotem do strony internetowej przy każdej kolejnej wizycie, aby zapamiętać działania i preferencje użytkownika w dłuższym przedziale czasu. Zbierane informacje nie zawierają imienia i nazwiska, numeru telefonu ani adresu e-mail użytkownika.

Prosimy o zapoznanie się z naszą https://www.goodyear.eu/en_gb/consumer/cookie-policy.html, aby uzyskać więcej informacji o tym, jak używamy plików cookie.

Bezpieczeństwo

Uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszty wdrożenia oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania, a także ryzyko o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze dla praw i wolności osób fizycznych, firma Goodyear podejmuje odpowiednie środki ostrożności w celu ochrony danych osobowych będących w jej posiadaniu przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i nieuprawnionym dostępem, ujawnieniem, zmianą i zniszczeniem oraz w celu reagowania na niewłaściwe wykorzystanie, utratę lub nieuprawnione wykorzystanie takich danych osobowych. 

 

Informacje gromadzone przez firmę Goodyear mogą być przechowywane w systemach przechowywania danych podmiotów zewnętrznych (patrz sekcja „Odbiorcy zewnętrzni” poniżej). W takich przypadkach firma Goodyear wymaga również od tych podmiotów zewnętrznych stosowania praktyk i systemów bezpieczeństwa w celu zapewnienia bezpieczeństwa tych informacji. 

Cele i podstawa prawna przetwarzania

Cele przetwarzania

Firma Goodyear i podmioty przetwarzające dane działające w imieniu firmy Goodyear wykorzystują dane osobowe przekazane firmie Goodyear do następujących celów:  

 

 • Rejestracja i zarządzanie użytkownikami (np. zarządzanie kontami i udzielanie odpowiedzi na pytania)  
 • Pomiar wykorzystania naszej strony internetowej (w tym przygotowanie statystyk użytkowania) 
 • Okresowe wysyłanie promocyjnych wiadomości e-mail dotyczących naszych produktów, ofert specjalnych i informacji, które mogą być interesujące dla użytkownika lub firmy, dla której on pracuje, z wykorzystaniem podanego przez niego adresu e-mail (jeśli zostanie podany) 
 • Zapraszanie do udziału w ankietach internetowych 
 • Prośba o informacje zwrotne na temat produktów i usług 
 • Ulepszanie naszej strony internetowej 
 • Komunikowanie się z użytkownikiem w odpowiedzi na otrzymane od niego zapytanie 

 

Podane przez użytkownika informacje dotyczące rejestracji gwarancji online na opony nie będą wykorzystywane do celów marketingowych. 

Podstawa prawna przetwarzania

Nie wolno nam przetwarzać danych osobowych, jeśli nie mamy ważnej podstawy prawnej. Dlatego też będziemy przetwarzać dane osobowe tylko wtedy, gdy:

 

 • uzyskaliśmy wyraźną zgodę użytkownika;  
 • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania naszych zobowiązań umownych wobec użytkownika lub do podjęcia działań przedumownych na jego żądanie; 
 • przetwarzanie jest konieczne, aby spełnić nasze zobowiązania prawne lub regulacyjne (np. wymagania podatkowe lub księgowe); lub 
 • przetwarzanie danych jest konieczne ze względu na uzasadnione interesy firmy Goodyear i nie wpływa negatywnie na interesy lub podstawowe prawa i wolności użytkownika. Należy pamiętać, że podczas przetwarzania danych osobowych na tej podstawie zawsze staramy się zachować równowagę między naszym uzasadnionym interesem a prywatnością użytkownika. 

 

Przykładami takich „uzasadnionych interesów” są: 

 

 • korzystanie z opłacalnych usług (np. możemy zdecydować się na korzystanie z określonych platform oferowanych przez dostawców zewnętrznych w celu przetwarzania danych); 
 • oferowanie naszych produktów i usług naszym klientom lub potencjalnym klientom 
 • lepsze zarządzanie i administrowanie relacjami z naszymi klientami i ich danymi; 
 • poprawa jakości usług świadczonych naszym klientom poprzez uwzględnienie ich preferencji dotyczących częstotliwości i środków komunikacji (telefon, e-mail itp.); 
 • pomiar zainteresowania klientów produktami firmy Goodyear i lepsze zrozumienie interakcji klientów z marketingowymi wiadomościami e-mail, w tym poprzez prowadzenie badań statystycznych i innych oraz analizę danych dotyczących statusu wiadomości e-mail (niedostarczone, dostarczone, otwarte);  
 • umożliwienie firmie Goodyear oferowania reklam i ofert dostosowanych do potrzeb klientów, dzięki czemu firma Goodyear może lepiej sprzedawać swoje produkty; 
 • sprzedaż jakiejkolwiek części naszej działalności lub jej aktywów lub, jeśli wszystkie nasze kluczowe aktywa zostaną przejęte przez podmiot zewnętrzny, dane osobowe mogą stanowić część jednego ze sprzedawanych przez nas aktywów; 
 • zapobieganie oszustwom lub działalności przestępczej, niewłaściwemu wykorzystaniu naszych produktów lub usług, jak również bezpieczeństwo naszych systemów informatycznych, architektury i sieci; oraz 
 • realizacja naszych celów w zakresie odpowiedzialności korporacyjnej i społecznej; 

Odbiorcy zewnętrzni

Możemy przekazywać dane osobowe członkom naszego personelu (w zakresie, w jakim są one potrzebne do wykonywania ich zadań) oraz innym firmom należącym do grupy Goodyear. Takie inne spółki z grupy będą albo działać w charakterze oddzielnego administratora danych (w takim przypadku użytkownik zostanie oddzielnie poinformowany o tym przetwarzaniu), albo będą przetwarzać dane osobowe wyłącznie w imieniu i na żądanie administratora danych (działając tym samym jako podmiot przetwarzający).

 

Ponadto możemy również przekazywać dane osobowe użytkownika podmiotom zewnętrznym spoza grupy Goodyear w celu realizacji wyżej wymienionych celów, w zakresie, w jakim są one potrzebne do wykonania poleceń, które im przekazaliśmy.

 

Do takich zewnętrznych przetwarzających należą:

 
 • nasi dostawcy usług (IT), dostawcy usług w chmurze i dostawcy baz danych;
 • nasi konsultanci, dostawcy i usługodawcy, którzy pomagają firmie Goodyear w promowaniu i marketingu jej produktów i usług; przechowują i analizują dane osobowe; przeprowadzają oceny użytkowników i konsumentów, recenzje i ankiety; komunikują się z użytkownikami w imieniu firmy Goodyear; przetwarzają i realizują transakcje, w tym zakupy i instalacje opon i/lub inne usługi związane z pojazdami; oraz w innych przypadkach, gdy jest to niezbędne do przekazywania informacji promocyjnych lub świadczenia usług użytkownikom i klientom strony internetowej.

 

Dane osobowe użytkownika mogą być również ujawnione:

 
 • każdemu podmiotowi zewnętrznego, któremu przekazujemy jakiekolwiek nasze prawa lub obowiązki wynikające z odpowiedniej umowy;
 • wszelkim krajowym i/lub międzynarodowym organom regulacyjnym, wykonawczym lub zajmującym się wymianą informacji, a także sądom, jeżeli jesteśmy do tego zobowiązani na mocy obowiązującego prawa lub przepisów lub na ich wniosek; oraz
 • każdemu centralnemu lub lokalnemu podmiotowi rządowemu oraz innym organom prawnym lub publicznym.

 

Żadne informacje podane przez użytkowników za pośrednictwem formularza rejestracji gwarancji na opony dostępnego na tej stronie internetowej nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym w sposób inny niż przewidziany prawem.

Transgraniczny transfer danych

Dane osobowe przekazywane w ramach firmy Goodyear lub poza nią mogą być również przetwarzane w kraju spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, który obejmuje państwa członkowskie UE, Islandię, Liechtenstein i Norwegię („EOG”). 

 

Jeśli dane osobowe użytkownika są przekazywane poza EOG, przed takim przekazaniem zawrzemy standardowe klauzule umowne UE, zatwierdzone przez Komisję Europejską, aby zapewnić wymagany poziom ochrony przekazywanych danych osobowych. Użytkownik może zażądać dodatkowych informacji w tym zakresie i uzyskać kopię stosownego wprowadzonego zabezpieczenia, korzystając z praw określonych poniżej (patrz sekcja „Prawa użytkownika”).

Przechowywanie danych

Firma Goodyear będzie przechowywać dane osobowe użytkownika wyłącznie przez [okres 3 miesięcy od [ostatniej wizyty użytkownika na naszej stronie internetowej]]. 

Jeżeli jednak osoby fizyczne życzą sobie, aby ich dane osobowe zostały usunięte z naszych baz danych przed upływem tego czasu, mogą złożyć stosowny wniosek w sposób opisany poniżej.

Prawa użytkownika

Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych przetwarzanych przez firmę Goodyear na podstawie niniejszej Polityki. Jeśli użytkownik uważa, że jakiekolwiek informacje, które posiadamy na jego temat, są nieprawidłowe lub niekompletne, może również zażądać ich poprawienia. Firma Goodyear niezwłocznie skoryguje wszelkie takie informacje. 

 

Użytkownik ma również prawo: 

 
 • zażądać usunięcia swoich danych osobowych;  
 • zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;  
 • wycofać zgodę w przypadku, gdy firma Goodyear uzyskała zgodę na przetwarzanie danych osobowych (przy czym wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej wycofaniem); 
 • sprzeciwić się przetwarzaniu jego danych osobowych dla celów marketingu bezpośredniego; lub  
 • sprzeciwić się przetwarzaniu jego danych osobowych do innych celów w niektórych przypadkach, gdy firma Goodyear przetwarza dane osobowe na innej podstawie prawnej niż zgoda użytkownika, 

 

przy tym firma Goodyear będzie honorować takie żądania, wycofania lub sprzeciwy zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych. 

 

Ponadto użytkownikowi przysługuje prawo do przenoszenia danych. Jest to prawo do uzyskania danych osobowych przekazanych firmie Goodyear w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie oraz do żądania przekazania tych danych osobowych podmiotowi zewnętrznemu, bez przeszkód ze strony firmy Goodyear i z zastrzeżeniem własnych zobowiązań do zachowania poufności. 

 

Aby skorzystać z powyższych praw, prosimy o przesłanie wiadomości e-mail na adres tyre.techuk@goodyear.com z załączonym skanem/kopią dowodu osobistego lub paszportu w celu identyfikacji. 

 

Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać wiadomości e-mail lub innych informacji od firmy Goodyear, powinien dostosować swoje preferencje dotyczące komunikacji, wysyłając wiadomość e-mail na adres tyre.techuk@goodyear.com. Firma Goodyear będzie rozpatrywać wszystkie wnioski o usunięcie imion i nazwisk z list pocztowych lub elektronicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych. 

 

Jakiekolwiek pytania lub skargi związane z przetwarzaniem danych osobowych użytkownika przez firmę Goodyear należy przesyłać na adres Goodyear Tyres UK Limited, 2920 Trident Court, Solihull Parkway, Birmingham Business Park, Birmingham B37 7YN, Wielka Brytania lub pocztą elektroniczną na adres tyre.techuk@goodyear.com. Rozpatrzymy pytanie lub skargę użytkownika i skontaktujemy się z nim tak szybko, jak to będzie możliwe. 

 

Użytkownik zawsze ma również prawo do złożenia skargi do właściwego organu ochrony danych. 

Inne serwisy internetowe

Niniejsza strona internetowa może zawierać łącza do innych stron; staramy się podawać łącza wyłącznie do stron, które reprezentują równie wysoki standard i poszanowanie prywatności jak nasza. Jednakże firma Goodyear nie ponosi odpowiedzialności za treści lub zasady ochrony danych osobowych stosowane na innych stronach.

Dzieci

Firma Goodyear nie gromadzi, nie wykorzystuje ani nie ujawnia świadomie żadnych danych osobowych (takich jak imię i nazwisko, adres i numer telefonu) dzieci poniżej 16. roku życia za pośrednictwem jakiejkolwiek strony internetowej bez uprzedniej zgody rodzica lub opiekuna prawnego. Firma Goodyear nie wyraża zgody, aby dzieci do 16. roku życia rejestrowały się lub brały udział w konkursach lub akcjach promocyjnych na niniejszej stronie internetowej. Jeżeli jednak rodzic lub opiekun dziecka w wieku poniżej 16. roku życia uważa, że jego dziecko przekazało firmie Goodyear dane osobowe, powinien skontaktować się z firmą Goodyear, jeżeli pragnie usunięcia tych informacji z systemów firmy Goodyear. Jeżeli Goodyear uzyska wiedzę o posiadaniu danych osobowych dziecka do 16. roku życia w swojej bazie danych, usunie takie informacje.

 

Ponadto, dzieci do 16. roku życia powinny uzyskać zgodę rodziców lub opiekunów przed przekazaniem swoich danych osobowych na niniejszej stronie internetowej.

Aktualizacje niniejszej Polityki

O wszelkich przyszłych aktualizacjach w zakresie przetwarzania danych osobowych, opisanych w niniejszej Polityce, użytkownik zostanie powiadomiony z wyprzedzeniem za pośrednictwem naszej strony internetowej (poprzez wyskakujące okienko lub w inny sposób), jak również za pośrednictwem innych zwyczajowych kanałów komunikacji (np. pocztą elektroniczną, jeśli jest dostępna). 

 

[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. 

 

[2] Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane dotyczące lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź większa liczba szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość tej osoby fizycznej.