Regulamin

1. Postanowienia ogólne

1. Niniejsze warunki użytkowania, zawierające „Postanowienia ogólne”, „Zasady ochrony prywatności w Internecie” oraz „Zasady dotyczące plików cookie” („Warunki”), regulują dostęp i korzystanie z witryny internetowej www.goodyear.eu/truck („Witryna internetowa”) przez osoby fizyczne lub firmy handlowe, które odwiedzają Witrynę internetową. Witryna internetowa została opracowana i wdrożona przez Goodyear Operations S.A., spółkę z siedzibą przy Avenue Gordon Smith, 7750 Colmar-Berg, Luxembourg, zarejestrowaną w Luksemburgu w rejestrze handlowym i spółek pod numerem B71.219 (zwaną dalej „Goodyear Operations” oraz wspólnie ze spółkami stowarzyszonymi jako „Goodyear”). 

 

2. Niniejsze warunki użytkowania regulują dostęp użytkownika do Witryny internetowej i korzystanie z niej. Uzyskując dostęp do Witryny, użytkownik wyraźnie wyraża zgodę na przedstawione warunki. Aby uzyskać dostęp do Zasad ochrony prywatności w Internecie, kliknij Zasady ochrony prywatności w Internecie. Aby przejść do Polityki dotyczącej plików cookie, kliknij Polityka plików cookie. W przypadku braku zgody nie należy korzystać z Witryny internetowej.

 

3. Witryna internetowa jest wykorzystywana przez firmę Goodyear do prezentowania produktów i wytycznych dotyczących tych produktów.

 

4. Użytkownicy mają prawo do zgłaszania reklamacji dotyczących funkcjonowania Witryny internetowej. Reklamacje należy wysyłać na następujący adres pocztowy: Goodyear Operations S.A., Commercial Marketing Department, Avenue Gordon Smith, 7750 Colmar-Berg, Luxembourg, ewentualnie za pośrednictwem formularza kontaktowego, klikając poniższe łącze Kontakt. Firma Goodyear dołoży wszelkich starań, aby odpowiedzieć na skargi w jak najkrótszym czasie. 

 

5. Witryna internetowa może zawierać łącza do witryn lub zasobów stron trzecich, w tym łącza zawierające informacje finansowe lub inwestycyjne na temat firmy Goodyear. Firma Goodyear udostępnia łącza stron trzecich wyłącznie dla wygody użytkownika i nie ponosi odpowiedzialności za treść witryn stron trzecich powiązanych z tą Witryną internetową. Łącza z Witryny internetowej do witryn stron trzecich nie oznaczają, że firma Goodyear zatwierdza, aprobuje lub poleca te witryny. Firma Goodyear zrzeka się wszelkich gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, dotyczących dokładności, zgodności z prawem, wiarygodności lub ważności jakichkolwiek treści na takich witrynach internetowych stron trzecich. Użytkownik decydujący się na dostęp do takich witryn internetowych innych firm potwierdza, że robi to całkowicie na własne ryzyko.

 

6. O ile nie zaznaczono inaczej, Witryna internetowa i wszystkie materiały, w tym znaki towarowe, obrazy, rysunki, projekty, przyciski, ikony, logotypy, fotografie, cyfrowe pliki do pobrania oraz materiały pisemne i inne, które pojawiają się jako część Witryn internetowych (łącznie określane jako „Treść”), stanowią własność intelektualną, są kontrolowane lub licencjonowane przez firmę Goodyear. Zabronione jest reprodukowanie, przeprowadzanie inżynierii wstecznej, przesyłanie, dezasemblowanie, modyfikowanie lub tworzenie prac pochodnych w odniesieniu do Witryny internetowej lub jakichkolwiek Treści. Żadne informacje w Witrynie internetowej nie mogą być interpretowane jako udzielenie, domniemanie, przeszkoda w udzieleniu lub inne, jakiejkolwiek licencji lub prawa do korzystania z własności intelektualnej wyświetlanej w Witrynie internetowej bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Goodyear. Wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane w niniejszym dokumencie, są zastrzeżone przez firmę Goodyear i/lub jej zewnętrznych dostawców.

 

7. Witryna internetowa oraz wszystkie Treści, informacje, usługi i produkty Witryny internetowej są dostarczane na zasadzie „jak jest” bez żadnych gwarancji. Użytkownik wyraża zgodę, że korzysta z Witryny internetowej na swoje własne ryzyko i ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia systemu komputerowego, akcesoriów lub utratę danych, które wynikają z dostępu, przeglądania lub korzystania z Witryny internetowej, pobierania lub wykorzystywania jakichkolwiek materiałów, danych, tekstów lub obrazów z Witryny internetowej, a także że firma Goodyear nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody związane z korzystaniem przez użytkownika z Witryny internetowej. Firma Goodyear nie udziela żadnej gwarancji, że (i) Witryna internetowa spełni wymagania użytkownika; (ii) dostęp do Witryny internetowej będzie nieprzerwany, terminowy, bezpieczny lub wolny od błędów; (iii) wyniki uzyskane w wyniku korzystania z Witryny internetowej będą dokładne lub wiarygodne; (iv) jakość wszelkich produktów, usług, informacji lub innych materiałów zakupionych lub uzyskanych przez użytkownika za pośrednictwem Witryny internetowej lub w związku z korzystaniem przez użytkownika z Witryny internetowej spełni oczekiwania użytkownika; (v) wszelkie błędy w Witrynie internetowej zostaną skorygowane; lub (vi) Witryna internetowa lub świadczone w niej usługi są wolne od wirusów lub innych szkodliwych składników.

 

8. W żadnym wypadku firma Goodyear nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, wtórne, szczególne, wzorcowe lub karne szkody wszelkiego rodzaju, na mocy jakiejkolwiek umowy, zaniedbania, odpowiedzialności ścisłej, czynu niedozwolonego lub innych teorii, w tym między innymi za szkody wynikające z utraty zysków, wykorzystania, danych lub innych wartości niematerialnych i prawnych, nawet jeśli firma Goodyear została poinformowana o takich szkodach. W szczególności i bez ograniczeń firma Goodyear nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z korzystania lub braku możliwości korzystania z Witryny internetowej lub z jakichkolwiek Treści opublikowanych w Witrynie internetowej przez firmę Goodyear lub kogokolwiek innego. Firma Goodyear nie reprezentuje ani nie potwierdza dokładności ani wiarygodności treści generowanych przez użytkownika, wyświetlanych, przesyłanych, opublikowanych na tablicy wiadomości ani w inny sposób rozpowszechnianych za pośrednictwem Witryny internetowej ani nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z treści generowanych przez użytkownika. Jednakże żadne z postanowień niniejszego ustępu nie będzie interpretowane jako wpływające na gwarancje na poszczególne produkty, które są standardowe dla produktów Goodyear. 

 

9. Jedynym środkiem zaradczym w przypadku niezadowolenia z Witryny internetowej lub Treści jest zaprzestanie korzystania z Witryny. W związku z tym, że w niektórych systemach prawnych nie jest dozwolone wyłączanie lub ograniczanie odpowiedzialności za pewne szkody, powyższe ograniczenia mogą nie obowiązywać w danym przypadku. 

 

10. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w Warunkach stosuje się prawo Luksemburga obowiązujące w siedzibie Goodyear Operations. Wszystkie spory związane z niniejszymi Warunkami będą rozstrzygane wyłącznie przez sądy Luksemburga właściwe miejscowo dla siedziby Goodyear  Operations.