Privacybeleid

Dit Online-privacybeleid (het “Beleid”) is van toepassing op de consumentenwebsite van Goodyear op https://www.goodyear.eu/truck (de “Website”).

De toewijding van Goodyear aan privacy

Goodyear Tire & Rubber Company en haar dochterondernemingen respecteren individuele privacy en waarderen het vertrouwen van de bezoekers van onze websites, onze klanten, verkopers en anderen waarmee we zaken doen. We streven ernaar om persoonlijke gegevens (zoals hierna verder gedefinieerd) te verwerken op een manier die in lijn is met de wetgeving van de landen waarin we zaken doen. In de Europese Unie omvat dit vanaf 25 mei 2018 de Algemene verordening gegevensbescherming (de “AVG” of "GDRP").

 

Wanneer u onze Website bezoekt, zal https://www.goodyear.eu/truck (hierna ook “Goodyear” of “wij”) persoonlijke gegevens over u verwerken (zoals hierna verder gedefinieerd). In die context treedt Goodyear op als een verwerkingsverantwoordelijke, d.w.z. de persoon die verantwoordelijk is voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens, die besluit waarom en hoe uw persoonlijke gegevens worden verwerkt.

 

Het doel van dit Beleid is u te informeren en in alle openheid uit te leggen:

 

 • waarom en hoe Goodyear uw persoonlijke gegevens verzamelt, verwerkt en bewaart; 
 • wat zijn rol als “verwerkingsverantwoordelijke” van uw persoonlijke gegevens omvat; en
 • wat uw rechten en onze verplichtingen zijn met betrekking tot deze verwerking.

Definities

Voor de doeleinden van dit Beleid zijn de volgende definities van toepassing:

 

“persoonlijke gegevens” betreffen alle informatie die betrekking heeft op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon;

 

“verwerking” betekent elke bewerking, respectievelijk elk geheel van bewerkingen die wordt uitgevoerd op persoonlijke gegevens of sets met persoonlijke gegevens, al dan niet uitgevoerd met behulp van automatische processen, zoals verzameling, opname, organisatie, opslag, adaptatie of wijziging, terughalen, advisering, gebruik, openbaring door overdracht, verspreiding of op andere manieren beschikbaar maken, afstemming of combinatie, blokkeren, wissen of vernietiging en het werkwoord “verwerken” zal dienovereenkomstig worden geïnterpreteerd; en

 

“gegevensverwerker” betekent een natuurlijk persoon of rechtspersoon die persoonlijke gegevens verwerkt namens de verwerkingsverantwoordelijke. De gegevensverwerkers van Goodyear kunnen dochterondernemingen, filialen of externe leveranciers en serviceproviders zijn. In alle gevallen sluit Goodyear een gegevensverwerkingsovereenkomst met de gegevensverwerker om te garanderen dat uw persoonlijke gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de AVG. 

Verzamelen van informatie

Methode van verzameling

Wanneer u surft op de Website, worden enkele persoonlijke gegevens verzameld eenvoudigweg als gevolg van uw bezoek. Enkele functies van onze Website, kunnen er echter om vragen dat u Goodyear vrijwillig aanvullende persoonlijke gegevens verstrekt. 

 

Categorieën verzamelde persoonlijke gegevens

 

We verzamelen de volgende informatie van websitebezoekers:

 

 • uw IP-adres; 
 • het domein van uw internetprovider; 
 • het type en de versie van uw browser, uw besturingssysteem en platform; 
 • informatie met betrekking tot de bezochte pagina’s, de onderzochte informatie, de tijd die wordt doorgebracht op de website en andere statistieken; 
 • informatie over uw gewoontes en voorkeuren; 

Gevolgen van een weigering om persoonlijke gegevens te geven

U bent niet onderworpen aan enige wettelijke verplichting om Goodyear uw persoonlijke gegevens te verstrekken. Houd er echter ook rekening mee dat, in bepaalde omstandigheden, uw weigering om persoonlijke gegevens te verstrekken of om cookies of browserinstellingen te accepteren, invloed kan hebben op uw browse-ervaring en kan verhinderen dat u bepaalde functies op onze Website kunt gebruiken.  

 

Bijgevolg, telkens wanneer persoonlijke gegevens worden verzameld (bijv. in formulieren) zullen we aangeven of de verschaffing van dergelijke gegevens verplicht is (bijv. met een asterisk) en wat de consequenties zijn van een weigering om de gevraagde gegevens te verstrekken. 

Cookies en andere vergelijkbare technologie

Onze website kan ‘cookies’ of ‘webbakens’ gebruiken. Een ‘cookie’ is een tekstbestand dat op uw computer, apparaat of systeem kan worden geplaatst wanneer u onze website bezoekt. Met behulp van cookies kan Goodyear de bezoekers van de Website beter van dienst zijn. Een cookie bevat informatie die is verzameld vanaf uw apparaat en wordt teruggezonden naar de Website bij elk volgende bezoek om uw acties en voorkeuren in de loop van de tijd te onthouden. De verzamelde informatie bevat geen naam, adres, telefoonnummer of e-mailadres.

Raadpleeg ons https://www.goodyear.eu/nl_nl/consumer/cookie-policy.html voor meer informatie over hoe we cookies gebruiken.

Beveiliging

Rekening houdend met de stand van de techniek, de kosten van implementatie en de aard, het bereik, de context en doeleinden van verwerking evenals het risico van uiteenlopende waarschijnlijkheid en ernst voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen, neemt Goodyear passende maatregelen om persoonlijke gegevens in zijn bezit te beschermen tegen verlies, misbruik en onrechtmatige toegang, openbaarmaking, wijziging en vernietiging, en om te reageren op het misbruik, verlies of onrechtmatig gebruik van dergelijke persoonlijke gegevens. 

 

Informatie die Goodyear verzamelt, kan worden opgeslagen op opslagsystemen van derden (zie de sectie “Derde partijen” hierna). In die gevallen vereist Goodyear dat die derde partijen ook beveiligingsprocedures en systemen aanwenden om de veiligheid van de informatie te garanderen. 

Doeleinden en juridische grondslag voor de verwerking

Doeleinden van de verwerking

Goodyear en gegevensverwerker die optreden namens Goodyear maken gebruik van de persoonlijke gegevens die u verstrekt aan Goodyear voor de volgende doeleinden:  

 

 • Gebruikersregistratie en -beheer (zoals accountbeheer en beantwoorden van vragen)  
 • Het gebruik van onze Website meten (inclusief voorbereiden van gebruiksstatistieken) 
 • Periodiek versturen van commerciële e- mails over onze producten, speciale aanbiedingen en informatie die voor u of het bedrijf waarvoor u werkt interessant kan zijn, met gebruikmaking van het e-mailadres dat u hebt verstrekt (indien er een is opgegeven) 
 • U uitnodigen voor deelname aan online enquêtes 
 • Feedback over producten en services vragen 
 • Onze website verbeteren 
 • Met u communiceren in reactie op een verzoek dat afkomstig is van u 

 

Online registratie-informatie voor garantie op banden verstrekt door u wordt niet gebruikt voor marketingdoeleinden. 

Juridische grondslag voor de verwerking

Het is ons niet toegestaan om persoonlijke gegevens te verwerken indien we geen geldige rechtsgrondslag hebben. We zullen daarom persoonlijke gegevens alleen verwerken indien:

 

 • we uw voorafgaande toestemming hebben verkregen;  
 • de verwerking noodzakelijk is om onze contractuele verplichtingen ten opzichte van u uit te voeren of om precontractuele maatregelen te nemen op uw verzoek; 
 • de verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan onze juridische en wettelijke verplichtingen (bijvoorbeeld fiscale of boekhoudkundige vereisten); of 
 • de verwerking noodzakelijk is voor de rechtmatige belangen van Goodyear en geen onnodige negatieve gevolgen heeft voor uw belangen of fundamentele rechten en vrijheden. Merk op dat wij, bij het verwerken van uw persoonlijke gegevens op deze manier, altijd streven naar een evenwicht tussen ons legitieme belang en uw privacy. 

 

Voorbeelden van dergelijke ‘legitieme belangen’ zijn: 

 

 • gebruikmaken van rendabele services (we kunnen bijvoorbeeld besluiten om gebruik te maken van bepaalde platformen aangeboden door externe leveranciers voor de verwerking van gegevens); 
 • onze producten en services aanbieden aan onze klanten of potentiële klanten 
 • de relaties met onze klanten en hun gegevens beter beheren en administreren; 
 • de kwaliteit van services aan onze klanten verbeteren door rekening te houden met hun voorkeuren op het punt van communicatie (telefonisch, via e-mail, etc.) en frequentie; 
 • de interesse van onze klanten in Goodyear-producten meten en meer inzicht krijgen in klantinteractie met de marketinge-mailberichten, waaronder door statistisch onderzoek en ander onderzoek uit te voeren en analyse van gegevens met betrekking tot de status van de e-mailberichten (niet bezorgd, bezorgd, geopend);  
 • Goodyear in staat stellen advertenties en aanbiedingen aan te bieden op maat gemaakt voor zijn klanten, zodat Goodyear zijn producten beter kan vermarkten; 
 • verkopen van een deel van onze onderneming of zijn activa of als substantieel al onze activa worden gekocht door een derde partij, in welk geval persoonlijke gegevens deel kunnen uitmaken van een van de activa die we verkopen; 
 • fraude of criminele activiteit, misbruik van onze producten of services evenals de beveiliging van onze IT-systemen, architectuur en netwerken; en 
 • voldoen aan onze zakelijke en sociale verantwoordelijkheidsdoelstellingen; 

Derde partijen

We kunnen persoonlijke gegevens overdragen aan onze personeelsleden (voor zover zij deze nodig hebben om hun taken uit te voeren) en aan andere bedrijven van de Goodyear-groep. Dergelijke andere groepsmaatschappijen fungeren ofwel als een andere verwerkingsverantwoordelijke (in welk geval u afzonderlijk wordt geïnformeerd over deze verwerking) ofwel verwerken persoonlijke gegevens alleen namens en op verzoek van de verwerkingsverantwoordelijke (waardoor ze fungeren als een gegevensverwerker).

 

Daarnaast kunnen we uw persoonlijke gegevens ook overdragen aan externe gegevensverwerkers buiten de Goodyear-groep om de hierboven genoemde doelen te realiseren, voor zover zij deze nodig hebben om de instructies uit te voeren die we hun hebben gegeven.

 

Dergelijke externe gegevensverwerkers zijn:

 
 • onze (IT-) serviceproviders, cloudserviceproviders en databaseproviders;
 • onze consultants, leveranciers en serviceproviders die Goodyear bijstaan bij het promoten en vermarkten van zijn producten en services; de persoonlijke gegevens bewaren en analyseren; gebruikers- en consumentenbeoordelingen, reviews en enquêtes uitvoeren; met u communiceren namens Goodyear; en transacties, waaronder bandenaankopen en installaties en/of andere voertuigservices, verwerken en verwezenlijken; en als anderszins noodzakelijk om commerciële communicaties of services te leveren aan Websitegebruikers en klanten.

 

Uw persoonlijke gegevens worden mogelijk ook openbaar gemaakt aan:

 
 • een derde partij aan wie we een van onze rechten of verplichtingen overdragen onder een relevante overeenkomst;
 • een nationale en/of internationale regelgevings-, handhavings- of uitwisselingsorgaan of -hof indien we daartoe bij toepasselijke wet- of regelgeving verplicht zijn of op hun verzoek; en
 • een centrale of lokale overheidsinstelling en andere wettelijke of openbare instanties.

 

Informatie die gebruikers via het formulier voor online registratieformulier voor garantie op banden verstrekken, zal niet met derden worden gedeeld, anders dan door de wet bepaald.

Grensoverschrijdende gegevensoverdrachten

De persoonlijke gegevens die binnen of buiten Goodyear worden overgedragen, kunnen ook worden verwerkt in een land buiten de Europese Economische Ruimte, waartoe behoren de EU-lidstaten, IJsland, Liechtenstein en Noorwegen (de “EER”). 

 

Als uw persoonlijke gegevens worden overgedragen buiten de EER, gaan we EU-standaardcontractbepalingen aan, goedgekeurd door de Europese Commissie, voorafgaand aan een dergelijke overdracht om het verplichte niveau van bescherming voor de overgedragen persoonlijke gegevens te garanderen. U kunt in dit verband verzoeken om aanvullende informatie en een kopie krijgen van de relevante waarborgen die zijn ingesteld door uw rechten uit te oefenen zoals hieronder beschreven (zie het deel “Uw rechten”).

Dataretentie

Goodyear bewaart uw persoonlijke gegevens slechts voor een periode van 3 maanden na uw laatste bezoek aan onze Website. 

Indien individuele personen echter hun persoonlijke gegevens voordien uit onze databases verwijderd willen hebben, kunnen ze daartoe een verzoek indienen, zoals hierna beschreven.

Uw rechten

U hebt een recht van toegang tot uw persoonlijke gegevens zoals deze worden verwerkt door Goodyear onder dit Beleid. Als u van mening bent dat informatie die we over u hebben incorrect of onvolledig is, kunt u ook verzoeken om de correctie daarvan. Goodyear zal onjuiste informatie direct corrigeren. 

 

U hebt ook het recht om: 

 
 • te verzoeken uw persoonlijke gegevens te wissen;  
 • te verzoeken om het beperken van de verwerking van uw persoonlijke gegevens;  
 • uw toestemming in te trekken daar waar Goodyear uw toestemming heeft om persoonlijke gegevens te verwerken (zonder dat deze intrekking invloed heeft op de wettigheid van de verwerking voorafgaand aan de intrekking); 
 • bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens voor directe marketingdoeleinden; of  
 • bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens voor andere doeleinden in bepaalde gevallen waarbij Goodyear uw persoonlijke gegevens verwerkt op een andere rechtsgrondslag dan uw toestemming, 

 

en Goodyear eerbiedigt dergelijke verzoeken, intrekkingen of bezwaren zoals vereist onder de toepasselijke regels voor gegevensbescherming. 

 

Daarnaast hebt u ook het recht op gegevensportabiliteit. Dit is het recht om de persoonlijke gegevens die u hebt verstrekt aan Goodyear te verkrijgen in een gestructureerd, veelgebruikt en machineleesbaar formaat en om te verzoeken om de overdracht van dergelijke persoonlijke gegevens naar een derde partij, zonder belemmering van Goodyear en behoudens uw eigen geheimhoudingsverplichtingen. 

 

Om de bovenstaande rechten uit te oefenen, stuurt u een e-mail naar team-benelux@goodyear.eu, met een scan/kopie van de voor- en achterkant van uw identiteitskaart of paspoort voor identificatiedoeleinden. 

 

Als u geen e-mail of andere communicaties van Goodyear wilt ontvangen, past u uw communicatievoorkeuren aan door een e-mail te sturen naar team-benelux@goodyear.eu. Goodyear zal alle verzoeken om namen uit lijsten van postadressen of e-mailadressen te verwijderen, behandelen in overeenstemming met toepasselijke gegevensbeschermingswetten. 

 

Als u vragen hebt of niet tevreden bent over hoe Goodyear uw persoonlijke gegevens verwerkt, laat het ons dan weten door een bericht te sturen naar Goodyear Belgium, Prins Boudewijnlaan 5, 2550 Kontich (België) of via e-mail op team-benelux@goodyear.eu. We bestuderen uw vraag of klacht en wij beantwoorden deze zo snel mogelijk. 

 

U hebt ook altijd het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit. 

Andere websites

De Website kan koppelingen hebben naar websites die niet van Goodyear zijn. Wij doen alle moeite om uitsluitend koppelingen te plaatsen naar websites die onze hoge normen en respect voor de privacy delen. Goodyear is echter niet verantwoordelijk voor de inhoud of het privacybeleid van websites die niet van Goodyear zijn.

Kinderen

Goodyear verzamelt, gebruikt of openbaart niet opzettelijk identificeerbare gegevens (zoals naam, adres en telefoonnummer) van kinderen onder de 16 jaar via een Website zonder voorafgaande toestemming van een ouder of voogd. Kinderen jonger dan 16 jaar kunnen zich niet inschrijven voor of deelnemen aan wedstrijden of promoties op deze Website. Indien de ouder of voogd van een kind jonger dan 16 jaar echter meent dat het kind Goodyear persoonlijke gegevens heeft verstrekt, moet die ouder of voogd contact met Goodyear opnemen indien hij wenst dat de informatie uit de systemen van Goodyear wordt verwijderd. Indien Goodyear merkt dat zijn bestanden persoonlijke gegevens over kinderen jonger dan 16 jaar in raadpleegbare vorm bevatten, zal Goodyear de informatie uit bestaande bestanden verwijderen.

 

Bovendien moet iedereen die jonger is dan 16 jaar de toestemming van zijn of haar ouder of voogd krijgen voordat hij of zij deze site gebruikt om persoonlijke gegevens te gebruiken of openbaar te maken.

Updates van dit Beleid

U wordt vooraf geïnformeerd over eventuele toekomstige updates met betrekking tot de verwerking van uw persoonlijke gegevens zoals beschreven in dit Beleid via onze Website (via een pop-up of anderszins) en middels onze andere gebruikelijke communicatiekanalen (bijv. via e-mail, indien beschikbaar). 

 

[1] Verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 inzake de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonlijke gegevens en inzake het vrije verkeer van dergelijke gegevens, en houdende intrekking van Richtlijn 95/46/EC. 

 

[2] Een identificeerbaar natuurlijk persoon is een persoon die kan worden geïdentificeerd, direct of indirect, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een id-nummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer factoren specifiek voor de fysieke, fysiologische, genetische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.