Αλλαγή χώρας
Άλλοι ιστότοποι της Goodyear

Πολιτική απορρήτου

Η παρούσα Διαδικτυακή Πολιτική Απορρήτου (η «Πολιτική») εφαρμόζεται στη διαδικτυακή τοποθεσία καταναλωτών της Goodyear στη διεύθυνση https://www.goodyear.eu/truck (ο “Ιστότοπος”).

Η δέσμευση της Goodyear για την προστασία του απορρήτου

Η Goodyear Tire & Rubber Company και οι θυγατρικές της εταιρείες σέβονται το δικαίωμα προστασίας των προσωπικών δεδομένων των ατόμων και εκτιμούν την εμπιστοσύνη που δείχνουν οι επισκέπτες των ιστοτόπων μας, οι πελάτες μας, οι προμηθευτές μας και όσοι συνεργάζονται μαζί μας επαγγελματικά. Καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια ώστε να συμμορφωνόμαστε με τη νομοθεσία για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (όπως ορίζονται αναλυτικότερα παρακάτω) των χωρών στις οποίες δραστηριοποιούμαστε. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε αυτήν περιλαμβάνεται από την 25η Μαΐου 2018 και ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων (ο "Κανονισμός" ή "ΓΚΠΔ").

 

Όποτε επισκέπτεστε τον Ιστότοπό μας,  https://www.goodyear.eu/truck (εφεξής "Goodyear" ή "εμείς") θα επεξεργαζόμαστε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν (όπως ορίζονται αναλυτικότερα παρακάτω). Σε αυτό το πλαίσιο, η Goodyear θα ενεργεί ως υπεύθυνος επεξεργασίας, δηλαδή ως το πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για την επεξεργασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα, καθώς αποφασίζει γιατί και πώς θα υποβληθούν σε επεξεργασία τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα.

 

Σκοπός της παρούσας Πολιτικής είναι να σας ενημερώσει και να σας εξηγήσει με κάθε λεπτομέρεια:

 

 • γιατί και πώς η Goodyear συλλέγει, επεξεργάζεται και αποθηκεύει τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα, 
 • τι περιλαμβάνει ο ρόλος μας ως "υπευθύνου επεξεργασίας" και
 • ποια είναι τα δικαιώματά σας και οι υποχρεώσεις μας σχετικά με την εν λόγω επεξεργασία.

Ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας Πολιτικής, θα ισχύουν οι παρακάτω ορισμοί:

 

"δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα": κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο,

 

"επεξεργασία": κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινοποίηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή, και το ρήμα "επεξεργάζομαι" θα ερμηνεύεται αναλόγως, και

 

"εκτελών την επεξεργασία": το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό του υπευθύνου της επεξεργασίας. Οι εκτελούντες την επεξεργασία για την Goodyear μπορεί να είναι θυγατρικές ή συνδεόμενες με αυτήν εταιρείες, ή τρίτοι προμηθευτές και πάροχοι υπηρεσιών. Σε κάθε περίπτωση, η Goodyear θα συνάψει σύμβαση επεξεργασίας δεδομένων με τον εκτελούντα την επεξεργασία, ώστε να διασφαλίσει ότι τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα θα υποβάλλονται σε επεξεργασία σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ. 

Συλλογή Πληροφοριών

Τρόποι συλλογής πληροφοριών

Όταν περιηγείστε στον Ιστότοπό μας, ορισμένα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα συλλέγονται ως αποτέλεσμα της περιήγησής σας.  Ωστόσο, για ορισμένες λειτουργίες του Ιστότοπου μας, ενδέχεται να σας ζητηθεί να υποβάλετε οικειοθελώς στην Goodyear και άλλα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. 

 

Κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται

 

Συλλέγουμε τα παρακάτω δεδομένα από τους επισκέπτες του ιστότοπου:

 

 • τη διεύθυνση IP σας, 
 • τον τομέα του παρόχου υπηρεσιών διαδικτύου σας, 
 • τον τύπο και την έκδοση του προγράμματος περιήγησης, το λειτουργικό σύστημα και την πλατφόρμα σας, 
 • πληροφορίες σχετικά με τις σελίδες που επισκεφθήκατε, τις πληροφορίες που αναζητήσατε, τον χρόνο που αφιερώσατε στον Ιστότοπο και άλλα στατιστικά στοιχεία, 
 • πληροφορίες αναφορικά με τις συνήθειες και τις προτιμήσεις σας. 

Συνέπειες από την άρνηση υποβολής δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Δεν υφίσταται καμία νομική υποχρέωση για την υποβολή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στην Goodyear. Σημειώστε, ωστόσο, ότι, σε ορισμένες περιπτώσεις, η άρνησή σας να υποβάλετε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή να αποδεχτείτε cookies ή ρυθμίσεις προγράμματος περιήγησης ενδέχεται να επηρεάσει την εμπειρία περιήγησής σας και να μη σας επιτρέψει τη χρήση ορισμένων λειτουργιών στον Ιστότοπό μας.  

 

Ως εκ τούτου, οποτεδήποτε συλλέγονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα (π.χ. σε φόρμες), θα υποδεικνύουμε αν η παροχή των εν λόγω δεδομένων είναι υποχρεωτική (π.χ. με έναν αστερίσκο) καθώς και τις συνέπειες άρνησης παροχής των απαιτούμενων δεδομένων. 

Cookies και άλλες παρόμοιες τεχνολογίες

Ο Ιστότοπός μας ενδέχεται να χρησιμοποιεί "cookies" ή "web beacon". Το "cookie" είναι ένα αρχείο κειμένου, το οποίο μπορεί να τοποθετηθεί στον υπολογιστή, στη συσκευή ή στο σύστημά σας όταν επισκέπτεστε τον Ιστότοπό μας. Τα cookies δίνουν στην Goodyear τη δυνατότητα καλύτερης εξυπηρέτησης των επισκεπτών του Ιστότοπου, προσφέροντας μια εξατομικευμένη εμπειρία. Περιέχουν πληροφορίες οι οποίες συλλέγονται από τη συσκευή σας και εμφανίζονται στον Ιστότοπο σε κάθε επόμενη επίσκεψη, ώστε να απομνημονεύονται οι ενέργειες και οι προτιμήσεις σας σε βάθος χρόνου. Οι συλλεγόμενες πληροφορίες δεν περιέχουν το όνομα, τη διεύθυνση, τον αριθμό τηλεφώνου ή τη διεύθυνση email σας.

Ανατρέξτε στη διεύθυνση https://www.goodyear.eu/en_gb/consumer/cookie-policy.html για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με το πώς χρησιμοποιούμε τα cookies.

Ασφάλεια

Λαμβάνοντας υπόψη τις τελευταίες εξελίξεις, το κόστος εφαρμογής και τη φύση, το πεδίο εφαρμογής, το πλαίσιο και τους σκοπούς της επεξεργασίας, καθώς και την πιθανότητα επέλευσης κινδύνου και την σοβαρότητα για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των φυσικών προσώπων, η Goodyear λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που έχει στην κατοχή της από απώλεια, κατάχρηση και μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, κοινοποίηση, μεταβολή και καταστροφή, καθώς και για να ανταποκριθεί σε περιπτώσεις κατάχρησης, απώλειας ή μη εξουσιοδοτημένης χρήσης των εν λόγω δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 

 

Οι πληροφορίες που συλλέγει η Goodyear ενδέχεται να αποθηκεύονται σε συστήματα αποθήκευσης τρίτων (ανατρέξτε στην ενότητα "Τρίτοι αποδέκτες" παρακάτω). Σε αυτές τις περιπτώσεις, η Goodyear απαιτεί και από τους εν λόγω τρίτους να εφαρμόζουν πρακτικές και συστήματα ασφαλείας, προκειμένου να μην διακυβεύεται η ασφάλεια των πληροφοριών. 

Σκοπός και νομική βάση της επεξεργασίας

Σκοπός της επεξεργασίας

Η Goodyear και οι εκτελούντες την επεξεργασία που ενεργούν για λογαριασμό της Goodyear χρησιμοποιούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που παρέχετε στην Goodyear για τους εξής σκοπούς:  

 

 • Εγγραφή και διαχείριση χρηστών (όπως η διαχείριση λογαριασμών και οι απαντήσεις σε ερωτήσεις)  
 • Μέτρηση της χρήσης του Ιστότοπου μας (συμπεριλαμβανομένης της προετοιμασίας στατιστικών στοιχείων χρήσης) 
 • Περιοδική αποστολή προωθητικών email σχετικά με προϊόντα μας, ειδικές προσφορές και πληροφορίες, τις οποίες εσείς ή η εταιρεία για την οποία εργάζεστε ενδέχεται να βρείτε ενδιαφέρουσες, χρησιμοποιώντας τη διεύθυνση email που μας έχετε υποβάλει (εάν υπάρχει) 
 • Προσκλήσεις για συμμετοχή σε διαδικτυακές έρευνες 
 • Αιτήματα για σχόλια σχετικά με προϊόντα και υπηρεσίες 
 • Βελτίωση του Ιστότοπου 
 • Επικοινωνία σε ανταπόκριση αίτηματός σας 

 

Οι διαδικτυακές πληροφορίες καταχώρισης για την εγγύηση ελαστικών που παρέχονται από εσάς δεν θα χρησιμοποιηθούν για σκοπούς μάρκετινγκ. 

Νομική βάση της επεξεργασίας

Δεν επιτρέπεται να επεξεργαζόμαστε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, εάν δεν έχουμε βάσιμο νομικό έρεισμα. Ως εκ τούτου, θα επεξεργαζόμαστε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μόνο εφόσον ισχύουν τα εξής:

 

 • έχουμε λάβει την προηγούμενη συγκατάθεσή σας,  
 • η επεξεργασία είναι απαραίτητη για να εκτελέσουμε τα συμβατικά μας καθήκοντα προς εσάς ή για να προβούμε σε προ-συμβατικές ενέργειες κατόπιν αιτήματός σας, 
 • η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωσή μας με τις νομικές ή κανονιστικές υποχρεώσεις μας (π.χ. φορολογικές ή λογιστικές απαιτήσεις) ή 
 • η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τα έννομα συμφέροντα της Goodyear και δεν επηρεάζει αδικαιολόγητα τα συμφέροντά σας ή τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις ελευθερίες σας. Σημειώστε ότι, κατά την επεξεργασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα σε αυτή τη βάση, προσπαθούμε πάντα να διατηρούμε ισορροπία μεταξύ των έννομων συμφερόντων μας και της προστασίας του απορρήτου σας. 

 

Παραδείγματα "έννομων συμφερόντων" είναι τα εξής: 

 

 • να επωφεληθούμε από οικονομικά συμφέρουσες υπηρεσίες (π.χ. ενδέχεται να αποφασίσουμε να χρησιμοποιήσουμε ορισμένες πλατφόρμες που προσφέρουν εξωτερικοί προμηθευτές για επεξεργασία δεδομένων), 
 • να προσφέρουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας σε πελάτες μας ή πιθανούς μελλοντικούς πελάτες μας, 
 • να διαχειριστούμε με καλύτερο τρόπο τις σχέσεις μας με τους πελάτες μας και τα δεδομένα τους, 
 • να βελτιώσουμε την ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρουμε στους πελάτες μας, λαμβάνοντας υπόψη τις προτιμήσεις τους όσον αφορά τους τρόπους επικοινωνίας (τηλέφωνο, email κ.λπ.), καθώς και τη συχνότητα της επικοινωνίας, 
 • να αξιολογήσουμε το ενδιαφέρον των πελατών μας για τα προϊόντα της Goodyear και να κατανοήσουμε καλύτερα την αλληλεπίδραση των πελατών με τα email για σκοπούς μάρκετινγκ, με τρόπους όπως η πραγματοποίηση στατιστικών και άλλων ερευνών και η ανάλυση δεδομένων με βάση την κατάσταση των email (δεν παραδόθηκε, παραδόθηκε, ανοίχτηκε),  
 • να διευκολύνουμε την παροχή εξατομικευμένων διαφημίσεων και προσφορών στους πελάτες μας, προκειμένου να προωθούμε καλύτερα τα προϊόντα μας, 
 • να μεταβιβάσουμε οποιοδήποτε μέρος της επιχείρησής μας ή των στοιχείων ενεργητικού της ή στην περίπτωση που όλα τα στοιχεία ενεργητικού μας εξαγοραστούν από τρίτο, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα θα μπορούσαν να αποτελέσουν ένα από τα στοιχεία ενεργητικού που θα μεταβιβάσουμε, 
 • να αποτρέψουμε απάτες ή εγκληματικές ενέργειες, καταχρήσεις των προϊόντων ή των υπηρεσιών μας, καθώς και της ασφάλειας των συστημάτων πληροφορικής, της αρχιτεκτονικής και των δικτύων μας και 
 • να επιτύχουμε τους εταιρικούς μας στόχους και τους στόχους μας ως προς την κοινωνική ευθύνη. 

Τρίτοι αποδέκτες

Ενδέχεται να διαβιβάσουμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε μέλη του προσωπικού μας (στον βαθμό που τους είναι απαραίτητα για την εκτέλεση των καθηκόντων τους) και σε άλλες εταιρείες του ομίλου Goodyear. Οι εν λόγω άλλες εταιρείες του ομίλου είτε θα ενεργούν ως ακόμα ένας υπεύθυνος επεξεργασίας (οπότε θα ενημερωθείτε χωριστά σχετικά με αυτή την επεξεργασία) είτε θα επεξεργάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μόνον για λογαριασμό του υπευθύνου επεξεργασίας και κατόπιν αιτήματός του (ενεργώντας με αυτόν τον τρόπο ως εκτελών την επεξεργασία).

 

Ενδέχεται επίσης να διαβιβάσουμε τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτους εκτελούντες την επεξεργασία εκτός ομίλου Goodyear, προκειμένου να εκπληρωθούν οι σκοποί που αναγράφονται ανωτέρω, στον βαθμό που τους είναι απαραίτητα για να φέρουν σε πέρας τις εργασίες που τους έχουμε αναθέσει.

 

Στους εν λόγω τρίτους εκτελούντες την επεξεργασία συμπεριλαμβάνονται οι εξής:

 
 • οι πάροχοι υπηρεσιών (πληροφορικής), οι πάροχοι υπηρεσιών cloud και οι πάροχοι βάσεων δεδομένων της εταιρείας μας,
 • οι σύμβουλοι, προμηθευτές και πάροχοι υπηρεσιών της εταιρείας μας, οι οποίοι βοηθούν την Goodyear στην προώθηση και στο μάρκετινγκ των προϊόντων και των υπηρεσιών της, αποθηκεύουν και αναλύουν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, διεξάγουν αξιολογήσεις, κριτικές και έρευνες χρηστών και καταναλωτών, επικοινωνούν μαζί σας εκ μέρους της Goodyear και επεξεργάζονται και ολοκληρώνουν συναλλαγές, όπως αγορές και εγκαταστάσεις ελαστικών ή/και άλλες υπηρεσίες για οχήματα, και προβαίνουν σε οποιαδήποτε άλλη απαραίτητη ενέργεια, προκειμένου να προσφέρουν προωθητικές ενημερώσεις ή υπηρεσίες στους χρήστες και στους πελάτες του Ιστότοπου.

 

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας μπορεί επίσης να κοινοποιηθούν σε:

 
 • οποιονδήποτε τρίτο μεταβιβάσουμε οποιοδήποτε από τα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις μας, στο πλαίσιο σχετικής σύμβασης,
 • οποιοδήποτε εθνικό ή/και διεθνές κανονιστικό σώμα ή δικαστήριο, στις περιπτώσεις που απαιτείται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία ή με ισχύοντα κανονισμό ή κατόπιν αιτήματός τους, και
 • οποιαδήποτε κεντρική ή τοπική κυβερνητική αρχή και άλλο κρατικό ή δημόσιο οργανισμό.

 

Τυχόν πληροφορίες που θα υποβάλλουν οι χρήστες στη φόρμα διαδικτυακής καταχώρισης για την εγγύηση ελαστικών σε αυτόν τον Ιστότοπο δεν θα κοινοποιούνται σε κανέναν τρίτο εκτός από όσους προβλέπονται από τον νόμο.

Διασυνοριακή διαβίβαση δεδομένων

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που διαβιβάζονται εντός ή εκτός Goodyear ενδέχεται, επίσης, να υποβάλλονται σε επεξεργασία σε χώρα εκτός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, στον οποίο περιλαμβάνονται τα κράτη μέλη της ΕΕ, η Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και η Νορβηγία ("ΕΟΧ"). 

 

Εάν τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα διαβιβαστούν εκτός ΕΟΧ, θα συνάψουμε πριν από την εν λόγω διαβίβαση τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες που ισχύουν στην ΕΕ και έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι εφαρμόζεται το απαιτούμενο επίπεδο προστασίας για τα διαβιβαζόμενα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Σε αυτό το πλαίσιο, μπορείτε να ζητήσετε επιπλέον πληροφορίες και να λάβετε αντίγραφο των σχετικών μέτρων ασφαλείας που εφαρμόζονται, ασκώντας τα δικαιώματά σας, όπως περιγράφονται κατωτέρω (ανατρέξτε στην ενότητα "Τα δικαιώματά σας").

Διατήρηση δεδομένων

Η Goodyear θα διατηρεί τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα μόνο για περίοδο 3 μηνών [μετά την τελευταία σας επίσκεψη στον Ιστότοπό μας]. 

Ωστόσο, εάν κάποιοι επιθυμούν να διαγραφούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τους από τις βάσεις δεδομένων μας προτού παρέλθει το εν λόγω χρονικό διάστημα, μπορούν να υποβάλουν σχετικό αίτημα, όπως περιγράφεται παρακάτω.

Τα δικαιώματά σας

Έχετε δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα που επεξεργάζεται η Goodyear στο πλαίσιο της παρούσας Πολιτικής. Εάν πιστεύετε ότι οποιαδήποτε πληροφορία έχουμε για εσάς δεν είναι σωστή ή πλήρης, μπορείτε επίσης να ζητήσετε τη διόρθωσή της. Η Goodyear θα διορθώσει αμέσως οποιαδήποτε τέτοια πληροφορία. 

 

Επίσης, έχετε το δικαίωμα: 

 
 • να ζητήσετε τη διαγραφή των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα,  
 • να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα,  
 • να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας, στις περιπτώσεις που η Goodyear έλαβε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (χωρίς η εν λόγω απόσυρση να επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας πριν από την απόσυρση), 
 • να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ ή  
 • να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα για άλλους σκοπούς, σε συγκεκριμένες περιπτώσεις κατά τις οποίες η Goodyear επεξεργάζεται τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο άλλης νομικής βάσης από αυτή στην οποία συγκατατεθήκατε, 

 

και η Goodyear θα σεβαστεί τα αιτήματα, την απόσυρση ή την αντίθεση, όπως απαιτείται από τους ισχύοντες κανόνες προστασίας των δεδομένων σας. 

 

Εκτός αυτού, έχετε επίσης το δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων. Πρόκειται για το δικαίωμα να λάβετε τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα τα οποία έχετε παράσχει στην Goodyear σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανές μορφότυπο, καθώς και το δικαίωμα να ζητάτε να διαβιβαστούν τα εν λόγω δεδομένα σε τρίτο, χωρίς αντίρρηση από τη Goodyear και σύμφωνα με τις υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας που ισχύουν για εσάς. 

 

Για να ασκήσετε τα ως άνω δικαιώματα, στείλτε email στη διεύθυνση tyre.techuk@goodyear.com, με σάρωση/αντίγραφο και των δύο όψεων του δελτίου ταυτότητάς σας ή του διαβατηρίου σας, για σκοπούς ταυτοποίησης. 

 

Εάν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε email ή άλλα μηνύματα από την Goodyear, προσαρμόστε τις προτιμήσεις επικοινωνίας σας, στέλνοντας email στη διεύθυνση tyre.techuk@goodyear.com. Η Goodyear θα απαντά σε όλα τα αιτήματα διαγραφής των ονομάτων από λίστες ταχυδρομικών επιστολών ή email, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας των δεδομένων. 

 

Εάν έχετε ερωτήσεις ή δεν είστε ικανοποιημένοι με τον τρόπο που η Goodyear επεξεργάζεται τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα, ενημερώστε μας με ταχυδρομική επιστολή στη διεύθυνση Goodyear Tyres UK Limited, 2920 Trident Court, Solihull Parkway, Birmingham Business Park, Birmingham B37 7YN ή με email στη διεύθυνση tyre.techuk@goodyear.com. Θα εξετάσουμε την ερώτηση ή το παράπονό σας και θα σας απαντήσουμε το συντομότερο δυνατό. 

 

Επίσης, έχετε πάντα το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην αρμόδια αρχή προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 

Άλλοι ιστότοποι

Ο Ιστότοπος ενδέχεται να περιέχει συνδέσεις προς άλλες διαδικτυακές τοποθεσίες που δεν ανήκουν στην Goodyear, και καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να συνδεόμαστε μόνο με ιστοτόπους που διατηρούν τα ίδια υψηλά πρότυπα και σεβασμό για το απόρρητο με εμάς. Ωστόσο, η Goodyear δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο ή τις πρακτικές προστασίας του απορρήτου που εφαρμόζουν οι ιστότοποι που δεν ανήκουν στην Goodyear.

Παιδιά

Η Goodyear δεν συλλέγει, δεν χρησιμοποιεί και δεν κοινοποιεί εν γνώσει της κανένα δεδομένο προσωπικού χαρακτήρα (όπως όνομα, διεύθυνση και αριθμό τηλεφώνου) ανηλίκων κάτω των 16 ετών μέσω οποιουδήποτε Ιστότοπου χωρίς να λαμβάνει την προηγούμενη συγκατάθεση του γονέα ή του νόμιμου κηδεμόνα. Η Goodyear δεν επιτρέπει σε ανηλίκους μικρότερους των 16 ετών να εγγραφούν ή να συμμετέχουν σε διαγωνισμούς ή προωθητικές ενέργειες στον Ιστότοπο. Ωστόσο, αν ο γονέας ή ο κηδεμόνας ενός ανηλίκου κάτω των 16 ετών θεωρεί ότι ο ανήλικος έχει υποβάλλει στην Goodyear δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, θα πρέπει να επικοινωνήσει μαζί μας εφόσον επιθυμεί να διαγραφούν αυτές οι πληροφορίες από τα συστήματα της Goodyear. Αν η Goodyear λάβει γνώση ότι κατέχει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ενός ανηλίκου κάτω των 16 ετών σε μορφή ανακτήσιμη από τα αρχεία της, η Goodyear θα διαγράψει αυτές τις πληροφορίες από τα υπάρχοντα αρχεία.

 

Επιπλέον, οποιοδήποτε άτομο μικρότερο των 16 ετών θα πρέπει να ζητά την άδεια του γονέα ή του κηδεμόνα του πριν χρησιμοποιήσει ή κοινοποιήσει οποιαδήποτε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε αυτόν τον Ιστότοπο.

Επικαιροποιήσεις της παρούσας Πολιτικής

Τυχόν μελλοντικές επικαιροποιήσεις της επεξεργασίας των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα όπως περιγράφεται στην παρούσα Πολιτική θα σας γνωστοποιούνται εκ των προτέρων μέσω του Ιστότοπου μας (μέσω αναδυόμενων μηνυμάτων ή με άλλον τρόπο), καθώς και μέσω άλλων καναλιών επικοινωνίας (π.χ. μέσω email, εφόσον υπάρχει). 

 

[1] Κανονισμός 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της Οδηγίας 95/46/ΕΚ. 

 

[2] Ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι το πρόσωπο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, αριθμό ταυτότητας, δεδομένα θέσης, επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου.