Podmínky použití

1. Obecná ustanovení

1. Tyto podmínky používání, které obsahují „Obecná ustanovení“, „Zásady ochrany osobních údajů online“ a „Zásady používání souborů cookie“ (dále jen „podmínky“), upravují přístup a používání webových stránek  www.goodyear.eu/Truck website (dále jen „webová stránka“) jednotlivci nebo komerčními subjekty. Tyto webové stránky byly vytvořeny a implementovány společností Goodyear Operations S.A. se sídlem na adrese Avenue Gordon Smith, 7750 Colmar-Berg, Lucembursko, zapsané v lucemburském živnostenském a obchodním rejstříku pod číslem B71.219 (dále označována jako „Goodyear Operations“ a společně se svými přidruženými společnostmi jako „společnost Goodyear“). 

 

2. Tyto podmínky používání upravují váš přístup k webovým stránkám a jejich používání, a přístupem na tyto webové stránky výslovně souhlasíte s těmito podmínkami. K zásadám ochrany osobních údajů online můžete přistupovat kliknutím na Zásady ochrany osobních údajů online a k zásadám používání souborů cookie kliknutím na Zásady používání souborů cookie. Pokud nesouhlasíte, webové stránky prosím nepoužívejte.

 

3. Společnost Goodyear tyto webové stránky používá k prezentaci produktů a pokynů týkajících se těchto produktů

 

4. Uživatelé mají právo vznést stížnost na funkčnost webových stránek. Stížnosti se zasílají na tuto poštovní adresu: Goodyear Operations S.A., Commercial Marketing Department, Avenue Gordon Smith, 7750 Colmar-Berg, Luxembourg nebo prostřednictvím kontaktního formuláře kliknutím na následující odkaz Kontaktujte nás.  Společnost Goodyear se bude snažit reagovat na stížnosti bezodkladně. 

 

5. Webové stránky mohou poskytovat odkazy na webové stránky nebo zdroje třetích stran, včetně odkazů, které obsahují finanční nebo investiční informace o společnosti Goodyear. Společnost Goodyear poskytuje odkazy třetích stran pouze pro vaše pohodlí a neodpovídá za obsah jakýchkoli odkazovaných webových stránek třetích stran. Odkazy z webových stránek na jakékoli webové stránky třetích stran neznamenají, že společnost Goodyear dané stránky schvaluje, podporuje nebo doporučuje. Společnost Goodyear se zříká všech záruk, výslovných nebo předpokládaných, pokud jde o přesnost, zákonnost, spolehlivost nebo platnost jakéhokoli obsahu na webových stránkách třetích stran. Pokud se rozhodnete přistupovat na webové stránky třetích stran, berete na vědomí, že tak činíte zcela na vlastní riziko.

 

6. Není-li uvedeno jinak, webové stránky a všechny materiály, včetně ochranných známek, obrázků, ilustrací, návrhů, tlačítek, ikon, log, fotografií, digitálních souborů ke stažení a písemných a dalších materiálů, které se zobrazují jako součást webových stránek (souhrnně „obsah“), jsou duševním vlastnictvím vlastněným, kontrolovaným nebo licencovaným společností Goodyear. Je zakázáno reprodukovat, reverzně analyzovat, přenášet, rozebírat, upravovat nebo vytvářet odvozená díla ve vztahu k webové stránce nebo jakémukoli obsahu. Nic na webové stránce nelze vykládat tak, že by implicitně, zákonnou překážkou či jiným způsobem poskytovalo jakoukoli licenci nebo právo na používání duševního vlastnictví zobrazeného na webové stránce bez předchozího písemného souhlasu společnosti Goodyear. Všechna práva, která zde nejsou výslovně udělena, si vyhrazuje společnost Goodyear anebo její poskytovatelé třetích stran.

 

7. Webové stránky a veškerý obsah, informace, služby a produkty webových stránek jsou poskytovány „tak, jak jsou“ bez záruky jakéhokoli druhu.  Souhlasíte s tím, že používání webových stránek je na vaše vlastní riziko, a že jste výhradně odpovědní za jakékoli poškození vašeho počítačového systému, příslušenství nebo ztrátu dat, která je důsledkem přístupu, prohlížení nebo používání webových stránek, nebo stahování nebo používání jakýchkoli materiálů, dat, textu nebo obrázků z webových stránek, a že Goodyear neponese odpovědnost za jakékoli škody související s vaším používáním webových stránek. Společnost Goodyear neposkytuje žádnou záruku, že (i) webové stránky budou splňovat vaše požadavky; (ii) přístup na webové stránky bude nepřerušovaný, včasný, bezpečný nebo bezchybný; (iii) výsledky, které mohou být získány použitím webových stránek, budou přesné nebo spolehlivé; (iv) kvalita jakýchkoli produktů, služeb, informací nebo jiného materiálu, který jste si zakoupili nebo získali prostřednictvím webových stránek nebo na základě jejich používání, bude splňovat vaše očekávání; (v) veškeré chyby na webových stránkách budou opraveny; nebo (vi) webové stránky nebo služby, na kterých jsou hostovány, neobsahují viry nebo jiné škodlivé součásti.

 

8. Společnost Goodyear nebude v žádném případě odpovědná za jakékoli přímé, nepřímé, náhodné, následné, zvláštní, exemplární nebo represivní škody jakéhokoli druhu na základě jakékoli smlouvy, nedbalosti, objektivní odpovědnosti, deliktu nebo jiné domněnky, včetně, ale nikoli výhradně, škod ze ztráty zisku, použití, dat nebo jiných nehmotných aktiv, a to i v případě, že společnost Goodyear byla o takových škodách informována. Zejména a bez omezení nebude společnost Goodyear odpovědná za škody jakéhokoli druhu vyplývající z použití nebo nemožnosti používat webové stránky nebo z jakéhokoli obsahu zveřejněného na webových stránkách společností Goodyear nebo kýmkoli jiným. Společnost Goodyear nepředstavuje ani nepotvrzuje přesnost ani spolehlivost jakéhokoli obsahu vytvářeného uživateli, který je zobrazen, nahrán, zveřejněn na jakékoli ploše nebo jinak distribuován prostřednictvím webových stránek, a nenese odpovědnost za žádné škody vyplývající z obsahu vytvářeného uživateli. Nic v tomto odstavci však nesmí být vykládáno tak, aby ovlivnilo jednotlivé záruky na produkty, které jsou standardní pro produkty Goodyear. 

 

9. Vaším jediným opravným prostředkem pro nespokojenost s webovými stránkami nebo obsahem je přestat používat webové stránky. Vzhledem k tomu, že některé jurisdikce neumožňují vyloučení nebo omezení odpovědnosti za určité škody, výše uvedená omezení se na vás nemusí vztahovat. 

 

10. Všechny záležitosti neupravené těmito podmínkami podléhají lucemburským právním předpisům platným pro sídlo společnosti Goodyear Operations. Veškeré spory týkající se těchto podmínek používání budou přiřazeny do výhradní soudní působnosti veřejných soudů místně příslušných k sídlu společnosti Goodyear Operations.