Zásady ochrany osobních údajů

Tyto online zásady ochrany osobních údajů („Zásady“) se vztahují na web pro zákazníky společnosti Goodyear na adrese https://www.goodyear.eu/truck („Web“).

Závazek společnosti Goodyear k ochraně osobních údajů

Společnost Goodyear Tire & Rubber Company a její přidružené společnosti respektují soukromí a váží si důvěry návštěvníků našeho webu, našich zákazníků, prodejců a dalších subjektů, se kterými obchodujeme. Snažíme se zpracovávat osobní údaje (jak je dále definováno níže) způsobem, který je v souladu se zákony zemí, ve kterých podnikáme. V Evropské unii se od 25. května 2018 jedná o Obecné nařízení o ochraně osobních údajů („GDPR“).

 

Při každé návštěvě bude náš web , https://www.goodyear.eu/truck (dále také „Goodyear“ nebo „my“) zpracovávat osobní údaje o vaší osobě (jak je dále definováno níže). V této souvislosti bude společnost Goodyear působit jako správce, tj. osoba odpovědná za zpracování vašich osobních údajů, protože rozhoduje o tom, proč a jak jsou vaše osobní údaje zpracovávány.

 

Účelem těchto zásad je informovat vás a zcela transparentně vysvětlit:

 

 • proč a jak společnost Goodyear shromažďuje, zpracovává a ukládá vaše osobní údaje; 
 • co zahrnuje její role „správce“ vašich osobních údajů;
 • jaká jsou vaše práva a naše povinnosti v souvislosti s tímto zpracováním údajů.

Definice

Pro účely těchto zásad platí následující definice:

 

„osobní údaje“ označují veškeré informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby;

 

„zpracování“ označuje jakoukoli operaci nebo soubor operací, které jsou prováděny s osobními údaji nebo souborem osobních údajů, ať již automatickými prostředky či nikoli, jako je shromažďování, zaznamenávání, organizace, ukládání, úpravy nebo změny, vyhledávání, konzultace, použití, zveřejňování přenosem, šíření nebo jiné zpřístupnění, uspořádání nebo kombinování, blokování, vymazání nebo zničení, a sloveso „zpracovat“ se vykládá odpovídajícím způsobem;

 

„zpracovatel“ označuje fyzickou nebo právnickou osobu, která zpracovává osobní údaje jménem správce. Zpracovatelé společnosti Goodyear mohou být dceřiné firmy, přidružené společnosti nebo dodavatelé a poskytovatelé služeb třetích stran. Ve všech případech společnost Goodyear uzavře se svým zpracovatelem smlouvu o zpracování osobních údajů, aby zajistila zpracování vašich osobních údajů v souladu s GDPR. 

Shromažďování informací

Způsob shromažďování

Když procházíte web, některé osobní údaje se shromažďují jednoduše v důsledku vašeho procházení.  Některé funkce našeho webu však mohou vyžadovat, abyste dobrovolně poskytli společnosti Goodyear další osobní údaje. 

 

Kategorie shromažďovaných osobních údajů

 

Od návštěvníků webu shromažďujeme následující informace:

 

 • vaše IP adresa; 
 • doména vašeho poskytovatele internetových služeb; 
 • typ a verze vašeho prohlížeče, operačního systému a platformy; 
 • Informace týkající se navštívených stránek, vyhledávaných informací, času stráveného na webu a další statistiky; 
 • informace týkající se vašich zvyků a preferencí; 

Důsledky odmítnutí poskytnout osobní údaje

Nemáte žádnou zákonnou povinnost poskytnout společnosti Goodyear své osobní údaje. Upozorňujeme však, že za určitých okolností může vaše odmítnutí poskytnout osobní údaje nebo přijmout soubory cookie nebo nastavení prohlížeče ovlivnit vaše procházení a zabránit vám v používání některých funkcí na našem webu.  

 

Proto při každém shromažďování osobních údajů (např. ve formulářích) budeme označovat, zda je poskytnutí těchto údajů povinné (např. hvězdičkou), a jaké jsou důsledky odmítnutí poskytnout požadované údaje. 

Soubory cookie a další podobné technologie

Náš web může používat „soubory cookie“ nebo „webové signály“. „Soubor cookie“ je textový soubor, který může být umístěn ve vašem počítači, zařízení nebo systému při návštěvě našeho webu. Soubory cookie umožňují společnosti Goodyear lépe posloužit návštěvníkům našeho webu nabídnutím informací ušitých na míru. Obsahuje informace, které jsou shromažďovány z vašeho zařízení a odesílány zpět na web při každé následné návštěvě, aby si zapamatoval vaše akce a preference v průběhu času. Získané informace neobsahují vaše jméno, adresu, telefonní číslo ani e-mailovou adresu.

Další informace o tom, jak používáme soubory cookie, naleznete na adrese https://www.goodyear.eu/cs_cz/consumer/cookie-policy.html.

Zabezpečení

S přihlédnutím ke stavu techniky, nákladům na implementaci a povaze, rozsahu, kontextu a účelům zpracování, jakož i riziku různé pravděpodobnosti a závažnosti práv a svobod fyzických osob, uplatňuje společnost Goodyear vhodná opatření k ochraně osobních údajů, které má k dispozici, před ztrátou, zneužitím a neoprávněným přístupem, zveřejněním, změnou a zničením, a k reakci na zneužití, ztrátu nebo neoprávněné použití těchto osobních údajů. 

 

Informace, které společnost Goodyear shromažďuje, mohou být uloženy v systémech pro ukládání dat třetích stran (viz část „Příjemci třetích stran“ níže). V takových případech společnost Goodyear rovněž požaduje, aby tyto třetí strany dodržovaly bezpečnostní postupy a systémy k zajištění bezpečnosti informací. 

Účely a právní základ zpracování

Účely zpracování

Společnost Goodyear a zpracovatelé jednající jménem společnosti Goodyear používají osobní údaje, které společnosti Goodyear poskytujete, k následujícím účelům:  

 

 • Registrace a správa uživatelů (například správa účtu a odpovídání na dotazy)  
 • Měření využití našeho webu (včetně přípravy statistik využití) 
 • Pravidelné zasílání propagačních e-mailů o našich produktech, speciálních nabídkách a informacích, které mohou být zajímavé pro vás nebo společnost, pro kterou pracujete, prostřednictvím e-mailové adresy, kterou jste poskytli (pokud ano) 
 • Pozvánky k účasti v online průzkumech 
 • Vyžádání zpětné vazby k produktům a službám 
 • Zlepšování našeho webu 
 • Komunikace s vámi v reakci na požadavek, který jsme od vás obdrželi 

 

Informace, které poskytnete při online registraci záruky na pneumatiky, nebudou použity pro marketingové účely. 

Právní základ zpracování

Pokud nemáme opodstatněný právní důvod, nemůžeme osobní údaje zpracovávat. Proto budeme osobní údaje zpracovávat pouze v případě, že:

 

 • získáme váš předchozí souhlas;  
 • zpracování je nezbytné k plnění našich smluvních závazků vůči vám nebo k provedení předsmluvních kroků na vaši žádost; 
 • zpracování je nezbytné pro splnění našich právních nebo regulačních povinností (např. daňových nebo účetních požadavků); 
 • zpracování je nezbytné pro legitimní zájmy společnosti Goodyear a neovlivňuje nepřiměřeně vaše zájmy ani základní práva a svobody. Upozorňujeme, že při zpracování vašich osobních údajů na tomto základě se vždy snažíme zachovat rovnováhu mezi naším legitimním zájmem a vaším soukromím. 

 

Příklady takových „legitimních zájmů“ jsou: 

 

 • využívat nákladově efektivní služby (např. můžeme se rozhodnout, že pro zpracování dat použijeme určité platformy nabízené externími dodavateli); 
 • nabízet naše produkty a služby našim zákazníkům nebo potenciálním zákazníkům; 
 • lépe spravovat a administrovat vztahy s našimi zákazníky a jejich daty; 
 • zlepšit kvalitu služeb pro naše zákazníky tím, že zohledníme jejich preference z hlediska komunikačních prostředků (telefon, e-mail atd.) a frekvence; 
 • měřit zájem našich zákazníků o produkty Goodyear a lépe porozumět interakci zákazníků s marketingovými e-maily, včetně provádění statistických a jiných výzkumů a datových analýz s ohledem na stav e-mailů (nedoručené, doručené, otevřené);  
 • umožnit společnosti Goodyear nabízet reklamu a nabídky šité na míru zákazníkům, aby mohla společnost Goodyear lépe nabízet své produkty; 
 • prodat jakoukoli část naší společnosti nebo její aktiva, nebo pokud jsou v podstatě všechna naše aktiva získána třetí stranou, v takovém případě by osobní údaje mohly tvořit součást jednoho z aktiv, která prodáváme; 
 • zabránit podvodům nebo trestné činnosti, zneužívání našich produktů nebo služeb, jakož i zabezpečení našich IT systémů, architektury a sítí; 
 • plnit cíle společenské odpovědnosti a naše firemní cíle; 

Příjemci třetích stran

Osobní údaje můžeme předávat našim zaměstnancům (v rozsahu, v jakém je potřebují k plnění svých úkolů) a dalším společnostem ve skupině Goodyear. Tyto další společnosti skupiny budou buď sloužit jako další správce (v takovém případě budete o tomto zpracování zvlášť informováni) nebo budou osobní údaje zpracovávat pouze jménem a na žádost správce (čímž budou fungovat jako zpracovatel).

 

Navíc můžeme vaše osobní údaje předat také zpracovatelům třetích stran mimo skupinu Goodyear, aby mohli naplnit výše uvedené účely, v rozsahu, v jakém je potřebují k naplnění provedení pokynů, které jsme jim dali.

 

Mezi takové zpracovatele třetích stran patří:

 
 • naši poskytovatelé (IT) služeb, poskytovatelé cloudových služeb a poskytovatelé databází;
 • naši konzultanti, dodavatelé a poskytovatelé služeb, kteří pomáhají společnosti Goodyear při propagaci a marketingu jejích produktů a služeb; ukládají a analyzují osobní údaje; provádí hodnocení uživatelů a spotřebitelů, recenze a průzkumy; komunikují s vámi jménem společnosti Goodyear; a zpracovávají a realizují transakce, včetně nákupu a instalace pneumatik a/nebo jiných služeb pro vozidla, a jak je jinak nezbytné k poskytování reklamní komunikace nebo služeb uživatelům webu a zákazníkům.

 

Vaše osobní údaje mohou být také zpřístupněny:

 
 • jakékoli třetí straně, které převedeme některá z našich práv nebo povinností podle příslušné smlouvy;
 • jakémukoli národnímu a/nebo mezinárodnímu regulačnímu, policejnímu nebo devizovému orgánu nebo soudu, kde nám to nařizuje zákon nebo předpis nebo na jejich žádost;
 • jakémukoli oddělení ústřední nebo místní vlády a jiným statutárním nebo veřejným orgánům.

 

Veškeré informace poskytnuté uživateli prostřednictvím online registračního formuláře záruky na pneumatiky, který je k dispozici na tomto webu, nebudou sdíleny s žádnou třetí stranou, pokud to není stanoveno zákonem.

Přeshraniční přenosy údajů

Osobní údaje přenesené v rámci společnosti Goodyear nebo mimo ni mohou být rovněž zpracovány v zemi mimo Evropský hospodářský prostor, která zahrnuje členské státy EU, Island, Lichtenštejnsko a Norsko („EHP“). 

 

Pokud jsou vaše osobní údaje přeneseny mimo EHP, vstoupíme před takovým přenosem do standardních smluvních ujednání EU schválených Evropskou komisí před takovým přenosem, abychom zajistili požadovanou úroveň ochrany přenášených osobních údajů. V tomto ohledu můžete požádat o další informace a získat kopii příslušné bezpečnostní klauzule, která byla zavedena uplatněním vašich práv, jak je uvedeno níže (viz část „Vaše práva“).

Uchovávání údajů

Společnost Goodyear bude uchovávat vaše osobní údaje pouze po dobu 3 měsíců od vaší poslední návštěvy našeho webu. 

Pokud si však jednotlivci přejí, aby byly jejich osobní údaje odstraněny z našich databází před vypršením této doby, mohou o to požádat, jak je popsáno níže.

Vaše práva

Máte právo na přístup ke svým osobním údajům zpracovávaným společností Goodyear podle těchto zásad. Pokud se domníváte, že jakékoli informace, které o vás uchováváme, jsou nesprávné nebo neúplné, můžete také vyžádat jejich opravu. Společnost Goodyear takové informace neprodleně opraví. 

 

Máte také právo: 

 
 • požádat o vymazání vašich osobních údajů;  
 • požádat o omezení zpracování vašich osobních údajů;  
 • odvolat svůj souhlas, pokud společnost Goodyear získala váš souhlas se zpracováním osobních údajů (aniž by toto odvolání ovlivnilo zákonnost zpracování před odvoláním); 
 • vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu;  
 • vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů pro jiné účely v některých případech, kdy společnost Goodyear zpracovává vaše osobní údaje na jiném právním základě, než je váš souhlas, 

 

a společnost Goodyear uzná takové žádosti, odvolání nebo námitky v souladu s platnými pravidly na ochranu údajů. 

 

Kromě toho máte také právo na přenositelnost údajů. Jedná se o právo získat osobní údaje, které jste poskytli společnosti Goodyear, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a požádat o přenos takových osobních údajů třetí straně, aniž by vznikla překážka pro společnost Goodyear a v závislosti na vašich vlastních povinnostech z hlediska důvěrnosti. 

 

Chcete-li uplatnit výše uvedená práva, zašlete e-mail na adresu nakladni@goodyear.com, s oboustranným skenem/kopií vašeho průkazu totožnosti nebo pasu pro účely identifikace. 

 

Pokud nechcete dostávat e-maily nebo jiná sdělení od společnosti Goodyear, upravte své preference pro komunikaci zasláním e-mailu na adresu nakladni@goodyear.com. Společnost Goodyear bude vyřizovat všechny žádosti o odstranění jmen z jakýchkoli seznamů poštovních nebo e-mailových adres v souladu s platnými zákony na ochranu osobních údajů. 

 

Máte-li jakékoli dotazy nebo nejste spokojeni s tím, jak společnost Goodyear zpracovává vaše osobní údaje, dejte nám vědět zasláním dopisu na adresu Goodyear Czech s.r.o., Vyskočilova 1481/4, 140 00 Praha 4 nebo e-mailu na adresu nakladni@goodyear.com. Vaši otázku se stížností prověříme a co nejdříve se vám ozveme. 

 

Máte také vždy právo podat stížnost u příslušného úřadu pro ochranu údajů. 

Další weby

Web společnosti Goodyear může obsahovat odkazy na weby jiných firem. Vždy se snažíme, abychom odkazovali pouze na weby, které sdílejí naše náročné standardy a úctu k soukromí. Společnost Goodyear nicméně není zodpovědná za obsah nebo postupy v oblasti ochrany osobních údajů, které se používají jiných webech.

Děti

Společnost Goodyear vědomě neshromažďuje, nepoužívá ani nesděluje žádné osobní údaje (například jméno, adresu a telefonní číslo) dětí mladších 16 let prostřednictvím žádného webu bez předchozího souhlasu rodiče nebo zákonného zástupce. Společnost Goodyear nedovoluje dětem mladším 16 let, aby se registrovaly nebo účastnily soutěží nebo reklamních akcí na tomto webu. Pokud je však rodič nebo zákonný zástupce dítěte mladšího 16 let přesvědčený, že jeho dítě poskytlo společnosti Goodyear osobní údaje, rodič nebo zákonný zástupce musí společnost Goodyear kontaktovat, pokud chce tyto informace odstranit ze systémů společnosti Goodyear. Pokud společnost Goodyear zjistí, že má ve svých souborech zobrazitelné osobní údaje o dítěti mladším 16 let, společnost Goodyear odstraní tyto informace ze stávajících souborů.

 

Uživatelé mladší 16 let navíc musí získat svolení rodiče nebo zákonného zástupce před použitím nebo prozrazením osobních údajů na tomto webu.

Aktualizace těchto zásad

O veškerých budoucích aktualizacích týkajících se zpracování vašich osobních údajů, jak je popsáno v těchto zásadách, budete předem upozorněni prostřednictvím našeho webu (prostřednictvím automaticky otevíraných oken nebo jinak), a také prostřednictvím dalších běžných komunikačních kanálů (např. e-mailem, pokud je k dispozici). 

 

[1] Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, a rušící směrnice 95/46/ES. 

 

[2] Identifikovatelná fyzická osoba je osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na identifikátor, jako je jméno, identifikační číslo, data o poloze, online identifikátor nebo na jeden nebo více faktorů specifických pro fyzickou, fyziologickou, genetickou, duševní, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu dané fyzické osoby.