Lietošanas noteikumi

1. Vispārīgie noteikumi

1. Šie lietošanas noteikumi, kas ietver “Vispārīgos noteikumus”, “Tiešsaistes Privātuma politiku” un “Sīkdatņu izmantošanas politiku” (“Noteikumi”), reglamentē piekļuvi tīmekļa vietnei www.goodyear.eu/truck website (“Vietne“) un tās izmantošanu personām vai uzņēmumiem, kas apmeklē Vietni. Vietni izstrādājis un ieviesis Goodyear Dunlop Tires Operations S.A., uzņēmums, kura juridiskā adrese atrodas: Avenue Gordon Smith, 7750 Colmar-Berg, Luxembourg un kas reģistrēts Luksemburgas Komercdarbības un uzņēmumu reģistrā ar numuru B71.219 (turpmāk – “Goodyear Dunlop Tires Operations”, kopā ar tā saistītajiem uzņēmumiem – “Goodyear”). 

 

2. Šie lietošanas noteikumi nosaka, kā jūs drīkstat piekļūt Vietnei un to izmantot, un, piekļūstot Vietnei, jūs skaidri norādāt, ka piekrītat šiem Noteikumiem. Tiešsaistes Privātuma politikai jūs varat piekļūt, nospiežot uz saites Tiešsaistes Privātuma politika, bet Sīkdatņu izmantošanas politikai – nospiežot uz saites Sīkdatņu izmantošanas politika. Ja jūs minētajam nepiekrītat, lūdzu, neizmantojiet Vietni.

 

3. Goodyear Vietni izmanto, lai piedāvātu produktus un ar tiem saistītās vadlīnijas.

 

4. Lietotājiem ir tiesības iesniegt sūdzības par Vietnes darbību. Sūdzības jānosūta uz šādu pasta adresi: Goodyear Dunlop Tires Operations S.A., Commercial Marketing Department, Avenue Gordon Smith, 7750 Colmar-Berg, Luxembourg vai izmantojot saziņas veidlapu, nospiežot uz saites Sazināties ar mums.  Goodyear centīsies savlaicīgi sniegt atbildes uz saņemtajām sūdzībām. 

 

5. Vietnē var nodrošināt saites uz trešo personu tīmekļa vietnēm vai resursiem, tostarp saites, kuras satur informāciju par Goodyear finansēm vai investīcijām. Goodyear publicē trešo personu saites tikai jūsu ērtības labad un neatbild par trešo personu tīmekļa vietņu, uz kurām Vietnē ir norādīta saite, saturu. Saites no Vietnes uz jebkuru trešās personas tīmekļa vietni nenozīmē, ka Goodyear attiecīgo tīmekļa vietni novērtē atzinīgi, apstiprina vai iesaka to apmeklēt. Goodyear neatzīst nekādas tiešās vai netiešās garantijas attiecībā uz jebkuras šādas trešās personas tīmekļa vietnes satura precizitāti, likumību, uzticamību vai spēkā esamību. Ja nolemjat apmeklēt šādas trešo personu tīmekļa vietnes, jūs atzīstat, ka par to uzņematies visu risku.

 

6. Ja vien nav norādīts citādi, Vietne un visi materiāli, tostarp preču zīmes, attēli, ilustrācijas, dizaini, pogas, ikonas, logotipi, fotogrāfijas, digitālās lejupielādes, rakstiskie un citi materiāli, kas tiek attēloti Vietnēs (kopā saukts – “Saturs“), ir intelektuālais īpašums, kas pieder, ko kontrolē vai licencē Goodyear. Jums ir aizliegts reproducēt Vietni vai jebkādu tās Saturu, attiecībā uz to izmantot reverso inženieriju, pārraidīt, demontēt, pārveidot vai radīt atvasinātus darbus. Nekas no Vietnes satura nav interpretējams kā licences vai tiesību piešķiršana Vietnē attēlotā intelektuālā īpašuma izmantošanai iesaistes, saskanīgas rīcības rezultātā vai kā citādi bez iepriekšējas rakstiskas atļaujas saņemšanas no Goodyear. Jebkādas tiesības, kas nav skaidri piešķirtas ar šiem noteikumiem, pieder Goodyear un/vai tā pakalpojumu sniedzējiem – trešajām personām.

 

7. Vietne un viss Vietnes Saturs, informācija, pakalpojumi un produkti tiek nodrošināti “tādi, kādi tie ir”, nesniedzot jebkāda veida garantijas.  Jūs piekrītat, ka pilnībā uzņematies ar Vietnes izmantošanu saistīto risku un esat vienpersoniski atbildīgs par jebkādu kaitējumu jūsu datorsistēmai, piederumiem vai datu zudumu, kas izriet no piekļūšanas Vietnei, tās pārlūkošanas vai izmantošanas, vai jebkādu materiālu, datu, teksta vai attēlu no Vietnes lejupielādes un izmantošanas, un ka Goodyear nav atbildīgs ne par kādiem zaudējumiem, kas jums radušies saistībā ar Vietnes izmantošanu. Goodyear negarantē, ka (i) Vietne būs atbilstoša jūsu prasībām; (ii) piekļuve Vietnei būs nepārtraukta, savlaicīga, droša vai bez kļūdām; (iii) iespējamie Vietnes lietošanas rezultāti būs precīzi vai ticami; (iv) jebkuru jūsu ar Vietnes starpniecību vai saistībā ar tās lietošanu iegādāto vai saņemto produktu, pakalpojumu, informācijas vai citu materiālu kvalitāte būs atbilstoša jūsu gaidītajai; (v) jebkādas Vietnes kļūdas tiks izlabotas vai (vi) Vietnē vai pakalpojumos, kuros tā izvietota, nav vīrusu vai citu kaitīgu komponentu.

 

8. Goodyear nekādā gadījumā neuzņemsies atbildību par jebkādiem tiešiem, netiešiem, nejaušiem, izrietošiem, īpašiem, tipveida vai ar sodu saistītiem zaudējumiem saskaņā ar jebkuru līgumu, saistībā ar nolaidību, objektīvu atbildību, civiltiesību pārkāpumu vai citu iemeslu dēļ, tostarp, bet ne tikai par peļņas, lietojuma, datu vai citu nemateriālu vērtību zudumu pat gadījumā, ja Goodyear ir bijis brīdināts par šādiem zaudējumiem. Konkrēti un bez ierobežojumiem Goodyear nebūs atbildīgs par jebkāda veida zaudējumiem, kas izriet no Vietnes izmantošanas vai neiespējamības to izmantot, vai no jebkāda Goodyear vai citu personu Vietnē izvietota satura. Goodyear neapstiprina vai neapliecina jebkāda tāda lietotāju veidota satura precizitāti vai ticamību, kas attēlots, augšupielādēts vai publicēts uz jebkura ziņojumu dēļa vai citādi izplatīts ar Vietnes starpniecību, un neuzņemas atbildību par jebkādiem zaudējumiem, kas radušies lietotāju veidota satura dēļ. Tomēr nekas no šajā punktā minētā nav interpretējams tā, lai tiktu ietekmētas atsevišķas produktu garantijas, kas noteiktas kā standarts Goodyear produktiem. 

 

9. Jūsu vienīgais aizsardzības līdzeklis gadījumā, ja neesat apmierināts ar Vietni vai Saturu, ir pārtraukt Vietnes izmantošanu. Tā kā dažās jurisdikcijās nav atļauts izslēgt vai ierobežot atbildību par noteiktiem zaudējumiem, iepriekšminētie ierobežojumi var neattiekties uz jums. 

 

10. Visus jautājumus, kas nav atrunāti Noteikumos, reglamentē spēkā esošie un Goodyear Dunlop Tires Operations juridiskajā adresē piemērojamie Luksemburgas tiesību akti. Jebkādi strīdi, kas saistīti ar šiem Lietošanas noteikumiem, nododami izskatīšanai Luksemburgas publiskajām tiesām, kuru jurisdikcijā atrodas Goodyear Dunlop Tires Operations juridiskā adrese.