Tietosuojakäytäntö

Tämä Verkkotietosuojakäytäntö (”Käytäntö”) koskee Goodyearin kuluttajasivustoa osoitteessa https://www.goodyear.eu/truck (”Verkkosivusto”).

Goodyearin sitoutuminen tietosuojan turvaamiseen

Goodyear Tire & Rubber Company ja sen tytäryhtiöt kunnioittavat yksilöiden tietosuojaa ja pitävät arvossa luottamusta, jonka yritys saa yrityksen verkkosivustoissa kävijöiltä, asiakkailta, myyjiltä ja muilta, joiden kanssa yritys tekee liiketoimintaa. Pyrimme käsittelemään henkilötietoja (jäljempänä tarkemmin määritellyllä tavalla) niiden maiden lakien mukaisesti, joissa toimimme. Euroopan unionissa tähän sisältyy 25. toukokuuta 2018 voimaan astunut yleinen tietosuoja-asetus (GDPR).

 

Aina, kun käyt Verkkosivustossamme, https://www.goodyear.eu/truck (jäljempänä myös ”Goodyear” tai “me”) käsittelee sinua koskevia henkilötietoja (jäljempänä tarkemmin määritellyllä tavalla). Goodyear toimii tässä yhteydessä rekisterinpitäjänä eli henkilötietojen käsittelystä vastaavana henkilönä, sillä se päättää, miksi ja miten henkilötietojasi käsitellään.

 

Tämän Käytännön tarkoituksena on tiedottaa ja selittää läpinäkyvästi:

 

 • miksi ja miten Goodyear kerää, käsittelee ja tallentaa henkilötietojasi 
 • mikä sen rooli henkilötietoihin liittyvänä ”rekisterinpitäjänä” tarkoittaa
 • mitkä ovat tässä käsittelyssä sinun oikeutesi ja meidän velvoitteemme.

Määritelmät

Tässä Käytännössä käytetään seuraavia määritelmiä:

 

”henkilötiedoilla” tarkoitetaan mitä tahansa yksilöityyn tai yksilöitävissä olevaan luonnolliseen henkilöön liittyviä tietoja

 

”käsittelyllä” tarkoitetaan mitä tahansa henkilötiedoille tai henkilötietokokonaisuuksille tehtäviä toimintoja tai toimintojen sarjaa riippumatta siitä, tapahtuuko se automaattisesti vai ei, kuten tietojen keräämistä, tallentamista, järjestämistä, säilyttämistä, mukauttamista tai muuttamista, hakua, konsultaatiota, käyttöä, tietojen luovuttamista siirtämällä, levitystä tai muuten saataville asettamista, yhdenmukaistamista tai yhdistämistä, estämistä, poistamista tai tuhoamista, ja verbiä ”käsitellä” tulkitaan vastaavasti

 

”henkilötietojen käsittelijällä” tarkoitetaan luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka käsittelee henkilötietoja rekisterinpitäjän puolesta. Goodyearin käsittelijät voivat olla tytäryhtiöitä, sisaryhtiöitä tai ulkopuolisia toimittajia ja palveluntarjoajia. Goodyear tekee joka tapauksessa käsittelijän kanssa henkilötietojen käsittelyä koskevan sopimuksen varmistaakseen, että henkilötietojasi käsitellään yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti. 

Tietojen kerääminen

Keräysmenetelmä

Kun selaat Verkkosivustoa, joitakin henkilötietoja kerätään yksinkertaisesti selaamisen tuloksena.  Jotkin Verkkosivuston toiminnot voivat kuitenkin pyytää sinua antamaan Goodyearille vapaaehtoisesti lisää henkilötietoja. 

 

Kerättävien henkilötietojen luokat

 

Keräämme verkkosivustolla kävijöiltä seuraavia tietoja:

 

 • IP-osoite 
 • internet-palveluntarjoajan toimialue 
 • selaimen tyyppi ja versio, käyttöjärjestelmä ja alusta 
 • vierailtuja sivuja, etsittyjä tietoja, Verkkosivustolla käytettyä aikaa koskevia tietoja ja muita tilastotietoja 
 • tietoja tottumuksistasi ja valinnoistasi. 

Henkilötietojen luovuttamisesta kieltäytymisen seuraukset

Sinulla ei ole mitään lakisääteistä velvoitetta luovuttaa henkilötietojasi Goodyearille. Huomaa kuitenkin, että tietyissä tilanteissa henkilötietojen luovuttamisesta tai evästeiden tai selainasetusten hyväksymisestä kieltäytyminen voi vaikuttaa selauskokemukseen ja estää sinua käyttämästä tiettyjä Verkkosivuston toimintoja.  

 

Näin ollen aina kun henkilötietoja kerätään (esimerkiksi lomakkeissa), ilmoitamme (esimerkiksi tähtimerkillä), onko kyseisten tietojen antaminen pakollista ja mitä seurauksia on siitä, että pyydettyjä tietoja ei anneta. 

Evästeet ja muut vastaavat tekniset toiminnot

Verkkosivustossamme voidaan käyttää evästeitä tai verkkojäljitteitä. ”Eväste” on tekstitiedosto, joka voidaan sijoittaa tietokoneeseesi, laitteeseesi tai järjestelmääsi, kun vierailet Verkkosivustossamme. Evästeiden avulla Goodyear voi palvella Verkkosivustossa kävijöitä paremmin tarjoamalla mukautetun käyttökokemuksen. Evästeet sisältävät tietoja, jotka kerätään laitteestasi ja lähetetään takaisin Verkkosivustoon jokaisella myöhemmällä vierailukerralla, ja niiden avulla Verkkosivusto muistaa käyttäjän toimet ja asetukset. Kerättävät tiedot eivät sisällä nimeä, osoitetta, puhelinnumeroa eivätkä sähköpostiosoitetta.

Lisätietoja evästeiden käytöstä on osoitteessa https://www.goodyear.eu/en_gb/consumer/cookie-policy.html.

Tietoturva

Ottaen huomioon uusin tekniikka ja toteuttamiskustannukset, käsittelyn luonne, laajuus, asiayhteys ja tarkoitukset sekä luonnollisten henkilöiden oikeuksiin ja vapauksiin kohdistuvat, todennäköisyydeltään ja vakavuudeltaan vaihtelevat riskit Goodyear ryhtyy asianmukaisiin varotoimiin suojatakseen hallussaan olevia henkilötietoja katoamiselta, väärinkäytöltä ja luvattomalta käytöltä, luovuttamiselta, muuttamiselta ja tuhoamiselta sekä reagoidakseen tällaisten henkilötietojen väärinkäyttöön, katoamiseen tai luvattomaan käyttöön. 

 

Goodyearin keräämät tiedot voidaan tallentaa kolmansien osapuolten tallennusjärjestelmiin (katso jäljempänä kohta ”Ulkopuoliset vastaanottajat”). Goodyear edellyttää myös, että kyseiset kolmannet osapuolet käyttävät tietoturvakäytäntöjä ja -järjestelmiä tietojen suojauksen varmistamiseksi. 

Käsittelyn tarkoitus ja oikeusperusta

Käsittelyn tarkoitus

Goodyear ja Goodyearin puolesta toimivat käsittelijät käyttävät Goodyearille antamiasi henkilötietoja seuraaviin tarkoituksiin:  

 

 • Käyttäjän rekisteröinti ja hallinta (kuten tilinhallinta ja kysymyksiin vastaaminen)  
 • Verkkosivustomme käytön mittaaminen (mukaan lukien käyttötilastojen laatiminen) 
 • Markkinointiviestien lähettäminen ajoittain antamaasi sähköpostiosoitteeseen (jos annettu) tuotteistamme, erikoistarjouksistamme ja tiedoista, joita sinä tai yrityksesi, jossa työskentelet, saattaa pitää kiinnostavina. 
 • Kutsuminen osallistumaan verkkokyselyihin 
 • Tuotteita ja palveluja koskevan palautteen pyytäminen 
 • Verkkosivustomme kehittäminen 
 • Sinulta saamaamme pyyntöön vastaaminen 

 

Käyttäjän verkossa toimittamia renkaan takuun rekisteröintitietoja ei käytetä markkinointitarkoituksiin. 

Käsittelyn oikeusperusta

Emme saa käsitellä henkilötietoja, jos meillä ei ole siihen hyväksyttävää oikeudellista perustetta. Siksi käsittelemme henkilötietoja vain, jos:

 

 • olemme saaneet etukäteen suostumuksesi  
 • käsittely on tarpeen, jotta voimme täyttää sopimusvelvoitteemme sinua kohtaan tai ryhtyä ennen sopimuksen solmimista tarvittaviin toimenpiteisiin pyynnöstäsi 
 • käsittely on tarpeen, jotta voimme noudattaa lakisääteisiä tai määräyksiin perustuvia velvoitteitamme (esimerkiksi vero- tai kirjanpitovaatimuksia) tai 
 • käsittely on tarpeen Goodyearin oikeutettujen etujen vuoksi, eikä se vaikuta kohtuuttomasti käyttäjän etuihin tai perusoikeuksiin ja -vapauksiin. Huomaa, että käsitellessämme henkilötietojasi tällä perusteella pyrimme aina säilyttämään tasapainon oikeutetun etumme ja yksityisyytesi välillä. 

 

Tällaisia ”oikeutettuja etuja” ovat esimerkiksi seuraavat: 

 

 • kustannustehokkaiden palvelujen hyödyntäminen (voimme esimerkiksi päättää käyttää tiettyjä ulkoisten toimittajien tarjoamia alustoja tietojen käsittelyyn) 
 • tuotteidemme ja palvelujemme tarjoaminen asiakkaillemme tai mahdollisille asiakkaille 
 • asiakkaiden ja heidän tietojensa välisten suhteiden parempi hallinta ja hallinnointi 
 • asiakkaille tarjottavien palvelujen laadun parantaminen ottamalla huomioon heidän mieltymyksensä viestintävälineiden (puhelin, sähköposti jne.) ja -tiheyden suhteen 
 • asiakkaidemme Goodyearin tuotteisiin kohdistaman kiinnostuksen mittaaminen ja paremman käsityksen saaminen siitä, miten asiakkaat reagoivat markkinointiviesteihin, mukaan lukien tekemällä tilastollisia ja muita tutkimuksia ja analyyseja sähköpostien tilaa koskevista tiedoista (ei toimitettu, toimitettu, avattu)  
 • mahdollisuus Goodyearille tarjota asiakkailleen räätälöityä mainontaa ja tarjouksia, joiden avulla Goodyear voi markkinoida tuotteitaan paremmin 
 • minkä tahansa liiketoimintamme osan tai sen omaisuuden myyminen tai jos jokin kolmas osapuoli hankkii olennaisilta osin kaiken omaisuutemme, jolloin henkilötiedot voivat olla osa myymäämme omaisuutta 
 • petosten tai rikollisen toiminnan sekä tuotteidemme tai palvelujemme väärinkäytön estäminen sekä tietoteknisten järjestelmiemme, arkkitehtuurimme ja verkkojemme turvallisuuden varmistaminen 
 • yhteiskuntavastuuseen liittyvien tavoitteidemme saavuttaminen. 

Ulkopuoliset vastaanottajat

Voimme siirtää henkilötietoja henkilökuntaamme kuuluville (siinä määrin kuin he tarvitsevat niitä tehtäviensä suorittamiseen) ja muille Goodyear-konsernin yhtiöille. Tällaiset muut konserniyhtiöt joko toimivat toisena rekisterinpitäjänä (jolloin sinulle ilmoitetaan tästä käsittelystä erikseen) tai käsittelevät henkilötietoja ainoastaan rekisterinpitäjän puolesta ja pyynnöstä (jolloin ne toimivat henkilötietojen käsittelijänä).

 

Lisäksi voimme siirtää henkilötietojasi Goodyear-konsernin ulkopuolisille kolmansille osapuolille edellä mainittuja tarkoituksia varten siinä määrin kuin kyseiset osapuolet tarvitsevat niitä toimiakseen antamiemme ohjeiden mukaisesti.

 

Tällaisia ulkopuolisia käsittelijöitä ovat esimerkiksi:

 
 • (IT-)palveluntarjoajamme, pilvipalvelujen tarjoajamme ja tietokantojen tarjoajamme
 • konsulttimme, tavarantoimittajamme ja palveluntarjoajamme, jotka auttavat Goodyearia markkinoimaan tuotteitaan ja palveluitaan, tallentavat ja analysoivat henkilötietoja, huolehtivat käyttäjien ja kuluttajien antamista arvosanoista ja arvioista sekä tutkimuksista ja ovat yhteydessä sinuun Goodyearin puolesta ja käsittelevät ja toteuttavat liiketoimia, mukaan lukien renkaiden ostot ja asennukset ja/tai muut ajoneuvopalvelut, sekä siten kuin muuten on tarpeen mainosviestinnän tai -palvelujen tarjoamiseksi Verkkosivuston käyttäjille ja asiakkaille.

 

Henkilötietojasi voidaan luovuttaa myös:

 
 • mille tahansa kolmannelle osapuolelle, jolle siirrämme mitä tahansa asiaankuuluvan sopimuksen mukaisista oikeuksistamme tai velvollisuuksistamme
 • mille tahansa kansalliselle ja/tai kansainväliselle sääntely-, täytäntöönpano- tai vaihtoelimelle tai tuomioistuimelle, jos meidän edellytetään tekevän niin sovellettavan lain tai asetuksen nojalla tai niiden pyynnöstä
 • mille tahansa keskus- tai paikallishallinnon yksikölle ja muille lakisääteisille tai julkisille elimille.

 

Tietoja, jotka käyttäjät ovat antaneet verkossa tässä sivustossa saatavilla olevan rengastakuun rekisteröintilomakkeen kautta, ei jaeta millekään kolmannelle osapuolelle muuten kuin lain edellyttämänä.

Rajat ylittävät tiedonsiirrot

Goodyearin sisällä tai sen ulkopuolelle siirrettäviä henkilötietoja voidaan käsitellä myös maassa, joka ei kuulu Euroopan talousalueeseen, johon kuuluvat EU:n jäsenvaltiot, Islanti, Liechtenstein ja Norja (jäljempänä ”ETA”). 

 

Jos henkilötietojasi siirretään ETA:n ulkopuolelle, sitoudumme ennen siirtoa Euroopan komission hyväksymiin EU:n vakiosopimuslausekkeisiin, joilla varmistetaan tarvittava siirrettävien henkilötietojen suojauksen taso. Voit pyytää tästä lisätietoja ja saada kopion asiaan liittyvästä suojatoimesta käyttämällä oikeuksiasi jäljempänä esitetyllä tavalla (katso kohta ”Oikeutesi”).

Tietojen säilyttäminen

Goodyear säilyttää henkilötietojasi vain [3 kuukauden ajan] [sen jälkeen, kun olet viimeksi käynyt Verkkosivustossamme]. 

Jos yksityishenkilöt kuitenkin haluavat, että heidän henkilötietonsa poistetaan tietokannoistamme ennen mainittua ajankohtaa, he voivat pyytää poistoa jäljempänä kuvatulla tavalla.

Oikeutesi

Sinulla on oikeus saada pääsy henkilötietoihisi, joita Goodyear käsittelee tämän Käytännön mukaisesti. Jos uskot, että sinusta hallussamme olevat tiedot ovat virheellisiä tai puutteellisia, voit pyytää niiden korjaamista. Goodyear korjaa kaikki tällaiset tiedot viipymättä. 

 

Sinulla on myös oikeus: 

 
 • pyytää henkilötietojesi poistamista  
 • pyytää henkilötietojen käsittelyn rajoittamista  
 • peruuttaa suostumuksesi, jos Goodyear on saanut suostumuksesi henkilötietojen käsittelyyn (ilman, että peruutus vaikuttaa käsittelyn laillisuuteen ennen peruuttamista) 
 • vastustaa henkilötietojesi käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin  
 • vastustaa henkilötietojesi käsittelyä muihin tarkoituksiin tietyissä tapauksissa, joissa Goodyear käsittelee henkilötietojasi muun oikeusperustan kuin suostumuksesi perusteella, 

 

ja Goodyear toimii näiden pyyntöjen, peruuttamisen tai vastustamisen mukaisesti sovellettavien tietosuojasääntöjen vaatimusten mukaisesti. 

 

Lisäksi sinulla on oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen. Tällä tarkoitetaan oikeutta saada Goodyearille antamasi henkilötiedot jäsennellyssä, yleisessä käytössä olevassa ja koneellisesti luettavissa olevassa muodossa ja pyytää näiden henkilötietojen siirtoa kolmannelle osapuolelle Goodyear-yhtiön estämättä ja omien salassapitovelvoitteidesi mukaisesti. 

 

Jos haluat käyttää edellä mainittuja oikeuksia, lähetä sähköpostiviesti osoitteeseen tyre.techuk@goodyear.com ja sisällytä molemminpuolinen skannaus/kopio henkilökortistasi tai passistasi henkilöllisyyden varmistamiseksi. 

 

Jos et halua vastaanottaa sähköpostia tai muuta viestintää Goodyearilta, voit muuttaa viestintäasetuksiasi lähettämällä sähköpostiviestin osoitteeseen tyre.techuk@goodyear.com. Goodyear reagoi sovellettavien tietosuojalakien mukaisesti kaikkiin pyyntöihin poistaa nimiä postitus- tai sähköpostilistoilta. 

 

Jos sinulla on kysyttävää tai et ole tyytyväinen siihen, miten Goodyear käsittelee henkilötietojasi, ilmoita asiasta meille lähettämällä viesti osoitteeseen Goodyear Tyres UK Limited, 2920 Trident Court, Solihull Parkway, Birmingham Business Park, Birmingham B37 7YN, UK tai sähköpostiviesti osoitteeseen tyre.techuk@goodyear.com. Perehdymme kysymykseesi tai valitukseesi ja vastaamme mahdollisimman pian. 

 

Sinulla on myös aina oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle tietosuojaviranomaiselle. 

Muut verkkosivustot

Verkkosivustossa voi olla linkkejä muihin kuin Goodyearin verkkosivustoihin. Me pyrimme lisäämään sivustoomme vain sellaisia linkkejä, jotka johtavat korkealaatuisiin ja tietosuojaa kunnioittaviin verkkosivustoihin. Goodyear ei kuitenkaan ole vastuussa muiden kuin Goodyearin verkkosivustojen sisällöstä tai tietosuojakäytännöistä.

Lapset

Goodyear ei tietoisesti kerää, käytä tai luovuta mitään alle 16-vuotiaita lapsia koskevia henkilötietoja (kuten nimeä, osoitetta ja puhelinnumeroa) minkään Verkkosivuston kautta ilman vanhemman tai laillisen huoltajan etukäteen antamaa suostumusta. Goodyear ei salli alle 16-vuotiaiden lasten rekisteröityä tai osallistua tässä Verkkosivustossa oleviin kilpailuihin tai kampanjoihin. Jos alle 16-vuotiaan lapsen vanhempi tai huoltaja uskoo lapsensa antaneen Goodyearille henkilötietoja, kyseisen vanhemman tai huoltajan tulee ottaa Goodyeariin yhteyttä tietojen poistamiseksi Goodyearin järjestelmistä. Jos Goodyear saa tietoonsa, että sen hallussa olevissa tiedostoissa on henkilötietoja alle 16-vuotiaasta lapsesta ja jos kyseiset tiedot on mahdollista saada takaisin, Goodyear poistaa kyseiset tiedot olemassa olevista tiedostoista.

 

Lisäksi kaikkien alle 16-vuotiaiden tulee pyytää vanhemman tai huoltajan lupa ennen henkilötietojen käyttämistä tai antamista tässä Verkkosivustossa.

Tähän Käytäntöön tehtävät päivitykset

Kaikki tässä Käytännössä kuvattuun henkilötietojen käsittelyyn jatkossa tehtävät päivitykset ilmoitetaan sinulle etukäteen Verkkosivustomme kautta (ponnahdusikkunan kautta tai muutoin) sekä muiden tavallisten viestintäkanaviemme kautta (esimerkiksi sähköpostitse, jos saatavilla). 

 

[1] Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2016, yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta sekä direktiivin 95/46/EY kumoamisesta. 

 

[2] Tunnistettavissa olevalla luonnollisella henkilöllä tarkoitetaan henkilöä, joka voidaan tunnistaa suoraan tai välillisesti erityisesti viittaamalla tunnisteeseen, kuten nimeen, henkilötunnukseen, sijaintitietoihin, verkkotunnisteeseen tai yhteen tai useampaan tekijään, joka on kyseisen luonnollisen henkilön fyysiselle, fysiologiselle, geneettiselle, henkiselle, taloudelliselle, kulttuuriselle tai sosiaaliselle identiteetille ominainen.