Privaatsuspoliitika

See veebipõhine privaatsuspoliitika (edaspidi „poliitika“) rakendub Goodyeari tarbijatele suunatud veebisaidil, mis asub aadressil https://www.goodyear.eu/truck (edaspidi „veebisait“).

GoodyearI pühendumine privaatsuse kaitsmisele

Goodyear Tire & Rubber Company koos oma filiaalidega peab lugu eraisikute privaatsusest ja hindab oma veebisaitide külastajate, klientide, tarnijate ja muude äriosapoolte konfidentsiaalsust. Meie eesmärgiks on töödelda isikuandmeid (vastavalt alltoodud definitsioonile), järgides seaduseid riikides, kus ettevõtlusega tegeleme. Euroopa Liidus kuulub alates 2018. aasta 25. maist siia isikuandmete kaitse üldmäärus (GDPR).

 

Kui külastate meie veebisaiti https://www.goodyear.eu/truck (edaspidi „Goodyear“ või „meie“), siis töötleme teie isikuandmeid (vastavalt alltoodud definitsioonile). Selles kontekstis on Goodyear andmetöötleja, st osapool, kes vastutab teie isikuandmete töötlemise eest, sest otsustab teie isikuandmete töötlemise põhjuse ja meetodi.

 

Käesoleva poliitika eesmärk on teid teavitada ja selgitada kõike läbipaistvalt:

 

 • miks ja kuidas Goodyear teie isikuandmeid kogub, töötleb ja hoiustab; 
 • mida teie isikuandmete andmetöötleja roll endast kujutab;
 • millised on teie õigused ja kohustused seoses kõnealuse töötlusega.

Definitsioonid

Käesoleva poliitika eesmärgil rakenduvad järgmised definitsioonid:

 

„isikuandmed“ on tuvastatud või tuvastatava füüsilise isikuga seotud mis tahes teave;

 

„töötlus“ on isikuandmete või nende kogumitega seoses sooritatud mis tahes toiming või toimingute kogum (sh automaatselt ja käsitsi), nt kogumine, jäädvustamine, organiseerimine, hoiustamine, kohandamine või muutmine, hankimine, analüüsimine, kasutamine, edastuse, levituse vms kaudu avaldamine, joondamine või kombineerimine, blokeerimine, kustutamine või hävitamine ning verbi „töötlema“ tuleks selliselt tõlgendada;

 

„volitatud töötleja“ on füüsiline või juriidiline isik, kes töötleb isikuandmeid andmetöötleja nimel. Goodyeari volitatud töötlejad võivad olla haruettevõtted, filiaalid või kolmandast osapoolest tarnijad ja teenusepakkujad. Kõikidel juhtudel sõlmib Goodyear volitatud töötlejatega andmetöötluslepingu, et tagada teie isikuandmete töötlus GDPR-i järgides. 

Andmete kogumine

Kogumise meetod

Meie veebisaiti sirvides kogutakse teatud isikuandmeid lihtsalt sirvimise tulemusena.  Meie veebisaidi teatud funktsioonid võivad paluda Goodyearile täiendavate isikuandmete vabatahtlikku edastamist. 

 

Kogutavate isikuandmete kategooriad

 

Kogume oma veebisaidi külastajatelt järgmist teavet:

 

 • teie IP-aadress; 
 • teie Interneti-teenusepakkuja domeen; 
 • teie brauseri, operatsioonisüsteemi ja platvormi tüüp ja versioon; 
 • külastatud lehekülgede teave, otsitud materjal, veebisaidil veedetud aeg ja muu statistika; 
 • teie harjumusi ja eelistusi puudutav teave; 

Isikuandmete pakkumisest keeldumise tagajärjed

Te pole Goodyearile juriidiliselt kohustatud oma isikuandmeid andma. Pidage meeles, et teatud juhtudel võib isikuandmete pakkumisest või küpsiste või brauserisätete aktsepteerimisest keeldumine mõjutada teie sirvimiskogemust ja takistada teil meie veebisaidi teatud funktsioonide kasutamist.  

 

Kui isikuandmete kogumisel (nt blankettide täitmisel) on selliste andmete edastamine kohustuslik, siis anname teile nt tärniga sellest ja vajalike andmete edastamisest keeldumise tagajärgedest teada. 

Küpsised ja muu sarnane tehnoloogia

Meie veebisait võib kasutada küpsiseid või veebimajakaid. Küpsis on tekstifail, mis võidakse meie veebisaidi külastamise ajal salvestada teie arvutisse, seadmesse või süsteemi. Küpsised võimaldavad Goodyearil veebisaidi külastajaid paremini teenindada individuaalse kogemuse pakkumisega. See sisaldab igal külastuskorral teie seadmest kogutud ja veebisaidile tagasi saadetud teavet, et pidada aja jooksul meeles teie toiminguid ja eelistusi. Kogutavad andmed ei sisalda teie nime, aadressi, telefoninumbrit ega meiliaadressi.

Küpsiste kasutuse kohta vt lisateavet aadressilt https://www.goodyear.eu/en_gb/consumer/cookie-policy.html .

Turve

Võttes arvesse tehnikasaavutusi, juurutuskulusid ja töötluse olemust, ulatust, konteksti ja eesmärki ning tõenäosusega seotud riski ja füüsiliste isikute õigusi ja vabadusi, kasutab Goodyear asjakohaseid meetmeid, et kaitsta oma valduses olevaid isikuandmeid kadude, väärkasutuse ja volitamata juurdepääsu, avaldamise, muutmise ja hävitamise eest ning reageerida kõnealuste isikuandmete väärkasutusele, kadudele või volitamata kasutusele. 

 

Goodyeari kogutud teavet võidakse säilitada kolmanda osapoole andmesalvestussüsteemis (vt allpool olevat jaotist „Kolmandast osapoolest saajad“). Sellistel juhtudel nõuab Goodyear kõnealustelt kolmandatelt osapooltelt andmeturbe tagamiseks turbemeetmete kasutuselevõttu. 

Töötluse eesmärgid ja juriidiline alus

Töötluse eesmärgid

Goodyear ja Goodyeari nimel tegutsevad volitatud töötlejad kasutavad andmeid, mida Goodyearile edastate, järgmisteks eesmärkideks.  

 

 • Kasutaja registreerimine ja haldus (nt kontohaldus ja küsimustele vastamine)  
 • Meie veebisaidi kasutuse mõõtmine (sh kasutusstatistika ettevalmistamine) 
 • Meie toodete ja eripakkumiste reklaamkirjade ning teid või teie ettevõtet huvitava teabe saatmine teie antud e-posti aadressile (olemasolul) 
 • Teie kutsumine veebiküsitlustel osalema 
 • Toodete ja teenustega seotud tagasiside taotlemine 
 • Meie veebisaidi parendamine 
 • Teiega suhtlemine pärast teie edastatud päringut 

 

Turunduseesmärgiks ei kasutata teie edastatud veebipõhist garantii registreerimisteavet. 

Töötluse juriidiline alus

Meil pole lubatud isikuandmeid töödelda sobiva juriidilise aluseta. Seetõttu töötleme isikuandmeid üksnes järgmistel juhtudel:

 

 • oleme teilt eelnevalt saanud nõusoleku;  
 • töötlus on vajalik teie ees lepinguliste kohustuste täitmiseks või teie taotlusel lepingueelsete etappide sooritamiseks; 
 • töötlus on vajalik meie juriidiliste või normatiivsete kohustuste täitmiseks (nt maksu- või arvepidamisnõuded); 
 • töötlus on vajalik Goodyeari õigustatud huvide tõttu ega ohusta ülemääraselt teie huve või põhiõiguseid ja -vabadust. Pidage meeles, et sellisel viisil teie isikuandmeid töödeldes üritame alati säilitada tasakaalu meie õigustatud huvide ja teie privaatsuse vahel. 

 

Selliste õigustatud huvide näited on järgmised: 

 

 • tulutoovate teenuste kasu (nt võime andmete töötlemiseks kasutada välistarnijate pakutavaid teatud platvorme); 
 • oma toodete ja teenuste pakkumine klientidele või võimalikele klientidele; 
 • oma klientide ja nende andmete seoses parem haldamine ja korraldamine; 
 • oma klientidele pakutavate teenuste kvaliteedi täiustamine, võttes arvesse nende kontakteerumiseelistusi (telefon, e-post jne) ja sagedust; 
 • meie klientide huvi mõõtmine Goodyeari toodete osas ning klientide ja turunduskirjade seose parem mõistmine, sh e-kirjade olekuteabe (kohale toimetamata, kohale toimetatud, avatud) statistika ning muu uuring ja analüüs;  
 • Goodyearil klientidele reklaamide pakkumise ja kampaaniate tegemise võimaldamine, et Goodyear saaks oma tooteid paremini turustada; 
 • oma ettevõtte või vara osa müümine või kui kolmas osapool omandab kõik meie varad, millisel juhul võivad isikuandmed moodustada osa meie müüdud varadest; 
 • pettuste või kuritegude, meie toodete või teenuste või meie IT-süsteemide, arhitektuuri ja võrkude turbe väärkasutuse ennetamine ja 
 • meie kollektiivse ja ühiskondliku vastutuse eesmärkide täitmine. 

Kolmandast osapoolest saajad

Võime isikuandmed edastada oma personalile (ulatuses, mis on vajalik nende toimingute sooritamiseks) ja Goodyeari kontserni muudele ettevõtetele. Sellised kontserni muud ettevõtted võivad tegutseda muu andmetöötlejana (sellisel juhul teavitatakse teid töötlusest eraldi) või isikuandmeid üksnes töödelda andmetöötleja nimel ja taotlusel (seega tegutsedes volitatud andmetöötlejana).

 

Lisaks võime eeltoodud eesmärkidel teie isikuandmed edastada Goodyeari kontsernist väljaspool asuvale kolmandast osapoolest volitatud andmetöötlejale ulatuses, mis on vajalik neile antud ülesannete täitmiseks.

 

Sellised kolmandast osapoolest volitatud andmetöötlejad on

 
 • meie (IT) teenusepakkujad, pilveteenuse pakkujad ja andmebaasi pakkujad;
 • meie konsultandid, tarnijad ja teenusepakkujad, kes aitavad Goodyearil oma tooteid ja teenuseid reklaamida ja turustada; isikuandmeid hoiustada ja analüüsida; kasutaja- ja kliendiuuringuid, -küsitlusi ja -hinnanguid läbi viia; teiega Goodyeari nimel suhelda ning tehinguid töödelda ja sooritada, sh rehvide ostmine ja paigaldus ja/või muud sõidukiteenused ja muu vajalik müügiedendusteabe või -teenuste pakkumine veebisaidi kasutajatele ja klientidele.

 

Teie isikuandmeid võidakse ka avaldada:

 
 • mis tahes kolmandale osapoolele, kellele anname asjakohase lepingu raames üle oma mis tahes õigused või kohustused;
 • mis tahes riiklikule ja/või rahvusvahelisele normatiiv-, õiguskaitse- või börsiasutusele või kohtule, kui seda nõuab kohaldatav seadus või määrus või vastav taotlus;
 • mis tahes kesksele või kohalikule riigiasutusele või muule seadusega ettenähtud või riiklikule organile.

 

Selle veebisaidi kasudu kättesaadaval rehvigarantii veebiblanketi kaudu esitatud mis tahes teavet ei jagata ühegi kolmanda osapoolega, v.a kui seda nõuab seadus.

Riigipiiri ülesed andmeedastused

Ettevõtte Goodyear siseselt või väliselt edastatud isikuandmeid võidakse töödelda ka väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda asuvas riigis, kuhu kuuluvad EL-i liikmesriigid, Island, Liechtenstein ja Norra („Euroopa Majanduspiirkond“). 

 

Kui teie isikuandmed edastatakse Euroopa Majanduspiirkonnast välja, siis enne sellist edastust kohaldatakse Euroopa Komisjoni heakskiiduga standardsed lepingutingimused, et tagada edastatud isikuandmetele piisav kaitsetase. Võite kasutada allpool toodud enda õigust ning sellega seoses küsida lisateavet ja hankida asjakohaste kaitsemeetmete koopia (vt jaotist „Teie õigused“).

Andmete säilitamine

Goodyear säilitab teie isikuandmeid üksnes [3 kuud pärast meie veebisaidi teiepoolset viimast kasutuskorda]. 

Kui soovite oma isikuandmed meie andmebaasist eemaldada enne seda aega, siis võite allkirjeldatud viisil esitada vastava taotluse.

Teie õigused

Teil on õigus juurde pääseda oma isikuandmetele, mida Goodyear käesoleva privaatsuspoliitika raames töötleb. Kui arvate, et teie kohta kogutud mis tahes teave on vale või puudulik, siis võite esitada parandustaotluse. Goodyear parandab sellise teabe viivitamatult. 

 

Teil on ka õigus: 

 
 • taotleda oma isikuandmete kustutamist;  
 • taotleda oma isikuandmete töötluse piiramist;  
 • võtta tagasi Goodyearile antud luba oma isikuadmete töötluseks (see ei mõjuta enne loa tagasivõtmist toimunud töötluse seaduslikkust); 
 • keelduda otseturunduse tostarbel oma isikuandmete töötlemisest;  
 • keelduda oma isikuandmete muul eesmärgil töötlemisest, kui Goodyear töötleb teie isikuandmed muul juriidilisel alusel peale teie nõusoleku ning 

 

Goodyear aktsepteerib teie taotlust, loa tagasivõttu või keeldumist, kui seda nõuab vastav andmekaitsereeglistik. 

 

Lisaks on teil õigus andmete teisaldatavusele. See võimaldab teil hankida Goodyearile esitatud isikuandmed struktuurses ja üldkasutatavas masinloetavas vormingus ja taotleda isikuandmete edastamist mõnele kolmandale osapoolele ilma Goodyeari poolsete takistusteta ha vastavalt teie enda konfidentsiaalsuskohustustele. 

 

Eeltoodud õiguste kasutamiseks saatke e-kiri ja oma ID-kaardi või passi esi-/tagakülje koopia aadressile tyre.techuk@goodyear.com

 

Kui te ei soovi Goodyearilt saada e-kirju või kõnesid, siis oma kontakteerumiseelistuste muutmiseks saatke e-kiri aadressile tyre.techuk@goodyear.com. Goodyear vaatab läbi kõik taotlused posti või e-posti nimekirjadest nimede eemaldamiseks vastavalt kehtivatele andmekaitseseadustele. 

 

Kui teil on küsimusi või te pole rahul sellega, kuidas Goodyear teie isikuandmeid töötleb, siis saatke kiri aadressile Goodyear Tyres UK Limited, 2920 Trident Court, Solihull Parkway, Birmingham Business Park, Birmingham B37 7YN või saatke e-kiri aadressile tyre.techuk@goodyear.com. Vaatame läbi teie küsimuse või kaebuse ja vastame teile esimesel võimalusel. 

 

Teil on õigus esitada kaebus ka pädevale andmekaitseasutusele. 

Muud veebisaidid

Veebisaidid võivad sisaldada linke muudele kui Goodyeari saitidele ja me anname endast parima, et need oleksid ainult sellised veebisaidid, mis jagavad meie kõrgeid standardeid ja privaatsuse austamist. Sellegi poolest ei vastuta Goodyear selliste veebisaitide sisu ega privaatsustavade eest.

Lapsed

Goodyear ei kogu, kasuta ega avalda oma veebisaidi kaudu teadaolevalt alla 16-aastaste laste isikuandmeid (nt nime, aadressi ega telefoninumbrit) ilma lapsevanemalt või seaduslikult eestkostjalt eelneva nõusoleku saamist. Goodyear ei luba alla 16-aastastel lastel registreeruda ega osaleda veebisaidil toimuvates võistlustes ja kampaaniates. Kui aga alla 16-aastase lapse vanem või eestkostja sellegipoolest usub, et laps on andnud Goodyearile oma isikuandmed, peaks lapsevanem või eestkostja Goodyeariga ühendust võtma, juhul kui ta soovib sellise teabe kustutamist Goodyeari süsteemist. Kui Goodyear saab teada, et meie andmebaasis on taaskasutataval kujul olemas alla 16-aastase lapse isikuandmed, kustutab Goodyear need andmed oma andmebaasist.

 

Lisaks peaks iga alla 16-aastane isik küsima luba oma vanemalt või eestkostjalt, enne kui meie veebisaidil mingeid isikuandmeid avaldab või kasutab.

Käesoleva privaatsuspoliitika uuendused

Käesolevas privaatsuspoliitikas kirjeldatud teie isikuandmete töötluse uuendustest teavitatakse teid eelnevalt meie veebisaidil (hüpikteatega või muul viisil) ja muude tavapäraste suhtluskanalite kaudu (nt võimalusel e-kirjaga). 

 

[1] Euroopa Parlamendi ja Nõukogu 2016. aasta 27. aprilli määrus 2016/679, mis käsitleb füüsiliste isikute kaitset seoses isikuandmete töötluse ja selliste andmete vaba liikumisega, tühistades direktiivi 95/46/EÜ. 

 

[2] Tuvastav füüsiline isik on isik, keda on võimalik otseselt või kaudselt tuvastada, eelkõige nime, tuvastusnumbri, asukohaandmete, veebiidentifikaatori või ühe või mitme teguri järgi, mis puudutab füüsilise isiku füüsilist, psühholoogilist, geneetilist, vaimset, majanduslikku, kultuurilist või sotsiaalset identiteeti.