Turkey TR
Ülke değiştir

Ticaret Sicil Bilgileri

 
Ticaret Sicil Bilgileri

İstanbul Ticaret Odası'na kayıtlı olan Şirketimizin Ticaret Sicil Bilgileri aşağıdaki gibidir :


Firma Adı :Goodyear Lastikleri Türk Anonim Şirketi
Sicil No. :80093/22400
Adresi :Büyükdere Caddesi, Maslak Meydanı,
Maslak İş Merkezi, No. 37, Kat 2-3-4
34398 Şişli - İstanbul
Meslek Grubu :48 Kamyon, otomobil, lastik imalatı
Derecesi :4
Kuruluş Tarihi :1 Eylül 1961
Meşgale :Şirketin maksat ve mevzuu başlıca şunlardır :

A. Tahdidi tazammun etmemek üzere her tip ve nev'ide dış ve iç lastikler, kayışlar, sınai mamuller, ayakkabı mamulleri, reçineler, plastikler ve kimyevi maddeler dahil olmak üzere, tabii ve sun'i kauçuk, kauçuk mürekkebatı, kauçuğun yerini alan maddeler, kauçuk evsafını haiz veya aynı maksatla kullanılan maddeler ile kısmen veya tamamen kauçuktan imal edilen maddeleri istihsal ve imal etmek, satınalmak, ithal etmek veya başka suretler ile elde etmek, sahip olmak, işlemek, üzerinde çalışmak, inkişaf ettirmek ve kullanmak, satmak, kiralamak, mübadele etmek, ihraç etmek veya sair suretlerle elden çıkarmak veya paraya çevirmek ve umumiyetle bu maddelerin ticareti ile iştigal etmek ve bu maddeler ile alakalı hizmetleri ifa etmek, her nev'i ve vasıftaki eşyalar ile menkul malların imali, satın alınması ve satılması işleri ile iştigal etmek ve bu maksatların yerine getirilmesi için lüzumlu ve uygun bulunan bilcümle mua-meleleri ve işleri yapmak,

B. Şirketin maksadı ile doğrudan doğruya veya dolayısıyla alakalı olabilecek her türlü ticari, sınai veya mali muamelelere veya faaliyetlere girişmek ve bu kabil muameleleri ve işleri ifa ve icra etmek, aynı şekilde kurulmuş olan şirketlere kanun ile verilmiş olan bilcümle selahiyetleri kullanmak,

C. Şirketin herhangi bir işi ile alakalı veya faydalı her türlü gayrimenkul malları ve gayrimenkul mallara müteallik aynı hakları satın almak, satmak ve bunlara tasarruf etmek,

D. Şirketin maksatlarından herhangi birisi için uzun veya kısa vadeli ödünç para almak ve herhangi bir senedi tanzim, kabul ve ciro etmek ve her nev'i tahvil ve finansman bonosu çıkarmak ve üçüncü şahıslar lehine olmamak şartiyle, şirketin menkul ve gayrimenkul mallarını kısmen veya tamamen ipotek etmek, rehin olarak göstermek veya sair suretle bunların tediyesini teminat altına almak ve ayrıca şirket alacaklarının temini için başkalarının menkul ve gayrimenkul malları üzerinde şirket lehine ipotek tesis etmek, bunları rehin olarak almak, ipotekleri kaldırmak (fek etmek), rehinli malları kurtarmak ve bunlara müteferri muameleleri yapmak,

E. Şirket mevzuuna giren işler ile iştigal etmek üzere şirket kurmak ve kurulmuş veya kurulacak şirketlere şerik veya hissedar olarak iştirak etmek.

F. Elektrik piyasası mevzuatına uygun olarak esas itibariyle kendi elektrik ve ısı enerjisi ihtiyacını karşılamak üzere otoprodüktör lisansı çerçevesinde üretim tesisi kurmak, elektrik ve ısı enerjisi üretmek , üretim fazlası olması halinde söz konusu mevzuat çerçevesinde, üretilen elektrik ve ısı enerjisi ve/veya kapasiteyi lisans sahibi diğer tüzel kişilere ve serbest tüketicilere satmak ve ticari olmamak kaydıyla tesis ve ilgili tüm teçhizat ve yakıtın ithal edilebilmesine ilişkin faaliyette bulunmak ve bu faaliyetlerle ilgili resmi ve/veya özel kurum ve kuruluşlarla ve kişilerle sözleşmeler akdetmek veya feshetmek, resmi (devlet, belediye, yerel veya sair) ve bilumum merciler nezdindeki işlemleri takip, icra ve ifa etmek, tesisler inşa etmek, yeterli ve gerekli personeli istihdam etmek, ihalelere katılmak, her türlü malzeme, makina, hammadde ve mamulü satın almak, temin etmek, ithal etmek.

Yukarıda gösterilen işlerden başka, ileride şirket için faydalı veya lüzumlu görülen başka işlere de girişilmesi arzu edildiği takdirde, İdare Meclisi bu maksatla yazılı bir teklif hazırlayarak Umumi Heyetin tasvibine arzedecek ve İdare Meclisince yapılan teklifin kabul edildiği hakkında Umumi Heyet'çe bir karar verilmesi üzerine, şirket yapılması arzu edilen işleri yapmak hakkını haiz olacaktır.