Regulamin

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ
POD NAZWĄ „GOODYEAR BIG CITIES – DRUGA EDYCJA”

(zwany dalej „Regulaminem”)

 

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Akcja promocyjna pod nazwą „Goodyear Big Cities – Druga Edycja” (zwana dalej „Akcją promocyjną”) jest akcją marketingową zorganizowaną przez Goodyear Dunlop Tires Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Krakowiaków 46, 02-255 Warszawa), wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000104862, kapitał zakładowy 2.005.000 PLN, Regon 011932471, NIP: 521 11 46 938 (zwaną dalej „Organizatorem”) mającą na celu zwiększenie sprzedaży opon letnich oraz całorocznych marki „Goodyear” o średnicy osadzenia od 17 cali wzwyż, przeznaczonych do samochodów osobowych, samochodów typu 4x4/SUV lub samochodów dostawczych (dalej zwanych „Oponami Promocyjnymi”).
 2. Celem Akcji promocyjnej jest nagrodzenie uczestników, którzy spełnią łącznie wszystkie warunki wskazane w Regulaminie, za dokonanie zakupu Opon Promocyjnych wraz z usługą ich montażu bezpośrednio w punktach sprzedaży, których lista została opublikowana na następującej stronie internetowej: www.goodyear.pl/promo  (zwanych dalej łącznie „Partnerami”). Organizator jest uprawniony do aktualizowania wskazanej powyżej strony internetowej poprzez dodawanie nowych punktów sprzedaży biorących udział w Akcji promocyjnej.
 3. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej prowadzonej pod adresem: www.goodyear.pl/promo/regulamin (zwanej dalej „Stroną internetową”) oraz w siedzibie Organizatora przez cały Okres Obowiązywania Akcji.
 4. Akcja promocyjna organizowana jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 5. Akcja promocyjna nie jest grą losową i w żadnym wypadku nie może być za nią uważana.

 

§ 2. Okres Obowiązywania Akcji

Akcja promocyjna rozpoczyna się w dniu 1 maja 2019 roku i trwa do dnia 31 maja 2019 roku, jednak w żadnym wypadku nie dłużej niż do momentu wyczerpania puli wszystkich 650 (sześciuset pięćdziesięciu)  nagród (dalej „Okres Obowiązywania Akcji“).

 

§ 3. Warunki uczestnictwa w Akcji promocyjnej

 1. W Akcji promocyjnej wziąć może udział każda osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która w Okresie Obowiązywania Akcji dokona zakupu jednego kompletu (tj. czterech sztuk) Opon Promocyjnych wraz z usługą ich montażu bezpośrednio u jednego z Partnerów (dalej „Uczestnik”).
 2. W Akcji promocyjnej nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora ani Partnerów, członkowie ich rodzin ani pracownicy innych podmiotów uczestniczących w przygotowaniu i realizacji Akcji promocyjnej na zlecenie Organizatora, jak również osoby pozostające z powyższymi podmiotami w stałym stosunku współpracy, który nie wynika z umowy o pracę.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo podjęcia decyzji o wykluczeniu Uczestnika z udziału w Akcji promocyjnej w przypadku naruszenia przez niego postanowień niniejszego Regulaminu, a także w przypadku prowadzenia przez niego działań szkodzących dobremu imieniu, reputacji lub interesom Organizatora. Wykluczony w ten sposób Uczestnik traci prawo do otrzymania jakiejkolwiek Nagrody, a jeśli otrzymał już Nagrodę, Organizator może zażądać od niego zwrotu jej równowartości.

 

§ 4. Mechanizm Akcji promocyjnej i Nagrody

 1. Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień punktu 2 poniżej, pierwszych 1.350 (tysiąc trzystu pięćdziesięciu) Uczestników spełniających wszystkie warunki wskazane w Regulaminie, którzy dokonali w Okresie Obowiązywania Akcji bezpośrednio u jednego z Partnerów zakupu jednego kompletu (tj. czterech sztuk) Opon Promocyjnych wraz z usługą ich montażu otrzyma pojedynczą przedpłaconą kartę płatniczą o wartości 50,00 zł (dalej „Nagroda”). Za zakup pojedynczego kompletu (tj. czterech sztuk) Opon Promocyjnych wraz z usługą ich montażu przyznana zostanie tylko jedna Nagroda. W przypadku nabycia przez danego Uczestnika więcej niż jednego kompletu Opon Promocyjnych wraz z usługą ich montażu, Uczestnik będzie uprawniony do otrzymania dodatkowych Nagród za zakup i montaż każdego pojedynczego kompletu Opon Promocyjnych. Nagrody przekazywane będą przez Partnerów, u których dokonano zakupu Opon Promocyjnych wraz z usługą ich montażu niezwłocznie po dokonaniu przez Uczestnika zapłaty za ww. zakup oraz montaż.
 2. Łączna ilość Nagród dostępnych w Akcji promocyjnej jest ograniczona i wynosi 1.350 (tysiąc trzysta pięćdziesiąt) sztuk. W momencie wydania przedpłaconych kart płatniczych będą one nieaktywne. W celu aktywacji przedpłaconych kart płatniczych Uczestnicy powinni zarejestrować przedpłacone karty płatnicze w przeciągu 5 dni roboczych na stronie internetowej myedenred.pl lub dzwoniąc na numer automatycznej obsługi kart 22 481 39 08. Nagrodą można płacić na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. W stosunku do Uczestników będących konsumentami – otrzymane Nagrody są objęte zwolnieniem na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.). W stosunku do Uczestników będących przedsiębiorcami – otrzymane Nagrody stanowią przychód z działalności tych Uczestników i w związku z czym ewentualna odpowiedzialność podatkowa spoczywa wyłącznie na Uczestniku.
 4. Nagrody nie podlegają wymianie na nagrody innego rodzaju lub ekwiwalent pieniężny.
 5. Akcja promocyjna nie narusza praw Uczestników wynikających z przepisów ogólnych, w szczególności uprawnień z tytułu rękojmi, gwarancji czy prawa odstąpienia od umowy.

 

§ 5. Reklamacje

 1. Uczestnicy mają prawo zgłaszania reklamacji dotyczących Akcji promocyjnej.
 2. Uczestnicy mogą zgłaszać reklamacje bezpośrednio do Organizatora na piśmie wysłanym listem poleconym, przesyłką kurierską lub za pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie 30 dni od otrzymania informacji o jakichkolwiek nieprawidłowościach dotyczących Akcji promocyjnej. Reklamacje otrzymane przez Organizatora po upływie terminu do ich zgłaszania nie będą rozpatrywane. Reklamacje wnoszone listem poleconym lub przesyłką kurierską należy przesłać na następujący adres Organizatora: Goodyear Dunlop Tires Polska Sp. z o.o., Dział Marketingu Opon Osobowych, ul. Krakowiaków 46, 02-255 Warszawa, a reklamacje zgłaszane pocztą elektroniczną należy przesłać na następujący adres e-mail Organizatora: marketing@goodyear.pl.
 3. Decyzję o uznaniu lub odrzuceniu reklamacji podejmuje Organizator, który poinformuje Uczestnika zgłaszającego reklamację o swojej ostatecznej decyzji w ciągu 14 dni od dnia otrzymania reklamacji.
 4. Z zastrzeżeniem odmiennego postanowienia punktu 2 powyżej, pozostała korespondencja między Uczestnikami i Organizatorem będzie prowadzona za pośrednictwem poczty elektronicznej wysyłanej na następujący adres e-mail Organizatora: marketing@goodyear.pl.
 5. Administratorem danych osobowych Uczestników zgłaszających reklamacje jest Organizator. Dane będą przetwarzane w celu rozpatrzenia i obsługi złożonej reklamacji, co stanowi realizację prawnie uzasadnionego interesu Organizatora polegającego na należytym rozpatrzeniu i obsłudze zgłoszonej reklamacji. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wyżej wskazanego celu, konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości rozpatrzenia reklamacji. Dane będą przekazywane podmiotom, które na zlecenie Organizatora wykonują czynności wspierające jego działalność (np. dostawcy i serwisanci systemów informatycznych, dostawcy usług kurierskich i pocztowych), jak również mogą być przekazane podmiotom upoważnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa. Dane będą przechowywane przez okres 30 dni po rozpatrzeniu reklamacji, a następnie zostaną usunięte. Uczestnikowi składającemu reklamację przysługuje prawo dostępu do danych, ich sprostowania – jeśli są nieprawidłowe lub niekompletne, usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych z uwagi na jego szczególną sytuację. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych Uczestnik składający reklamację może kontaktować się z Organizatorem korzystając z podanych powyżej danych kontaktowych lub z wyznaczonym przez Organizatora Inspektorem ochrony danych - pocztą tradycyjną na adres kontaktowy Organizatora z dopiskiem „Inspektor ochrony danych” lub mailowo na adres: inspektor_ochrony_danych@goodyear.com.

 

§ 6. Postanowienia końcowe

Niniejszy Regulamin wiąże wszystkie strony biorące udział w Akcji promocyjnej. Regulamin określa zasady Akcji promocyjnej, kryteria uczestnictwa w Akcji promocyjnej oraz prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników.